Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote

15.3.2023 klo 18.25

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2023 Helsingin Messukeskuksessa, Kokouskeskus Siipi (osoite: Rautatieläisenkatu 3, Helsinki).

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,40 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 16.3.2023 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 24.3.2023.

Toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon maksupäivän on tarkoitus olla 18.9.2023 alkavalla viikolla.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl,  Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2023 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan ja valita Paul Ehrnroothin valiokunnan puheenjohtajaksi, Louise Fromondin jäseneksi ja Alexander Ehrnroothin ulkopuoliseksi jäseneksi. Sen lisäksi hallitus perusti tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja jäseniksi Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Ritva Sotamaan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi  valittiin Paul Ehrnrooth ja jäseniksi Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa  ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta.  Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien, omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Varsinainen yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää siten, että hallituksen niin päättäessä, osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous). Lisäksi muutos mahdollistaa kokouksen koolle kutsumisen Espooseen tai kokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous).

Muutetussa muodossaan yhtiöjärjestyksen säännös kuuluu seuraavasti:

7 §

Yhtiökokous voidaan pitää Raaseporissa, Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. ’’

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Päätös perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Lisäksi Espoo lisätään vaihtoehtoiseksi yhtiökokouspaikkakunnaksi yhtiön pääkonttorin siirryttyä Espoon Keilaniemeen vuoden 2022 alussa.

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 040 776 8264 

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi