Beslut vid ordinarie bolagsstämma 2010

BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2010                     

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 fastställde bokslutet för år 
2009. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,52 euro/aktie. Avstämningsdagen för
dividendutdelningen är 19.3.2010. Dividenden utbetalas 26.3.2010. Styrelsens  
ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för       
räkenskapsåret 2009.                              

Styrelseledamöternas antal fastställdes till nio. Till styrelseledamöter valdes 
Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise    
Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka   
Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 
2011.                                      

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:      
- ledamot 35 000 euro/år                            
- vice ordförande 50 000 euro/år                        
- ordförande 70 000 euro/år                           
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till      
styrelseledamoten 600 euro, till ordföranden 1 100 euro och till Audit     
Committees ordförande 1 100 för Audit Committee möte.              

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.              

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av     
sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med 
bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från      
aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på   
NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till slutet 
av nästa ordinarie bolagsstämma.                        

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt
högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera   
omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att    
överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till    
bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie    
bolagsstämma.                                  

Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningens punkt 7. Dess nya formulering lyder:
"Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Kallelse till 
bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen  
eventuellt beslutat sätt." Den nya bolagsordningen finns bifogade till detta  
meddelande.                                   

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande 
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul     
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation  
Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee   
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul 
Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation 
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid 
Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee   
valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul
Ehrnrooth.                                   

FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta   
företag. Bolagets aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors.   
Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och bolaget har cirka 3 600    
anställda i över 20 länder.                           

www.fiskarsgroup.com                              


BILAGA                                     

BOLAGSORDNING FÖR FISKARS OYJ ABP                        

1 § Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och   
hemort Raseborg.                                

2 § Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill  
hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk.               

3 § Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma   
rösta med 1 röst.                                

4 § Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.                

5 § Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar.  

6 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var 
för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.               

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för
sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.      

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.                  

7 § Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.      

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat 
av styrelsen aventuellt beslutat sätt.                     

8 § Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom  
senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas  
till högst tio dagar före stämman.                       

9 § Vid ordinarie bolagsstämma                         

FÖREDRAS                                    
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och        
2. revisionsberättelsen;                            

BESLUTS OM                                   
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,               
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,            
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande    
  direktören, 
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,                   
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom                     
8. revisors arvoden;                              

UTSES                                      
9. medlemmar i styrelsen och                          
10. revisor; samt                                

BEHANDLAS                                    
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.