Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET                    

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2010 vahvistettiin vuoden 
2009 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 19.3.2010. Osinko maksetaan 26.3.2010. Hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009.        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi  
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,   
Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja   
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:           
- jäsen 35 000 euroa/vuosi                           
- varapuheenjohtaja 50 000 euroa/vuosi                     
- puheenjohtaja 70 000 euroa/vuosi                       
- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan   
hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa    
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.                        

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin      
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen  
hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön  
osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä  
hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua
vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös   
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.       

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 näin kuuluvaksi:     
"Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu       
yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen   
mahdollisesti päättämällä tavalla." Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen   
liitteenä.                                   

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi       
puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander      
Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi         
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten.       
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja 
jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen.        
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja   
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.              

FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Buster ja Silva. Vuonna
1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX     
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja    
henkilöstöä on noin 3 600 yli 20 maassa.                    

www.fiskarsgroup.fi                               


LIITE                                      

FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS                        

1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja  
kotipaikka Raasepori.                              

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää     
liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.                   

3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään      
yhtiökokouksessa 1 äänellä.                           

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.              

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista 
jäsentä.                                    

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja    
kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.            

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.       

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.                

7 § Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.        
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla      
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.                 

8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna  
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.       

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa                       

ESITETÄÄN                                    
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja         
2. tilintarkastuskertomus; 

PÄÄTETÄÄN                                    
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,          
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,               
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä 
8. tilintarkastajan palkkiosta;                         

VALITAAN                                    
9. hallituksen jäsenet, ja                           
10. tilintarkastaja; sekä                            

KÄSITELLÄÄN                                   
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.