BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE                              

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls   
16.3.2009 kl. 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen   
1, Helsingfors). Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och  
utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.                    

  A.  Ärenden som behandlas på bolagsstämman 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                  

1. Öppnande av stämman                             

2. Konstituering av stämman                           

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen          

4. Konstaterande av stämmans laglighet                     

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden    

6. Verkställande direktörens översikt                      

7. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2008                                      

8. Fastställande av bokslutet                          

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och      
dividendutdelning                                

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som   
utgick den 31 december 2008 utbetalas 0,50 euro per A-aktie och 0,48 euro per  
K-aktie.                                    

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för       
dividendutdelning, den 19 mars 2009, är antecknade i bolagets          
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.             

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 26 mars 2009. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden                   

Styrelsens Compensation Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är
35 000 euro, styrelsens viceordförandes 50 000 euro och styrelseordförandens 65 
000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 550 euro betalas till     
styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1 100 
euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och 
ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till Audit Committees ordförande för Audit
Committee möten samt att rese- och andra kostnader som uppkommit i bolagets   
ärenden ersätts till styrelseledamöter.                     

12. Beslut om antalet styrelseledamöter                     

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att antalet     
styrelseledamöter fastställs till nio.                     

13. Val av styrelseledamöter                          

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att följande personer
väljs på nytt till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, 
Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt,   
Karsten Slotte och Jukka Suominen.                       

Samtliga föreslagna personer har samtyckt och de har meddelat att avsikten,   
ifall de väljs, är att välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och    
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.           

14. Beslut om revisorns arvode                         

Det föreslås att revisorns arvode utgår enligt räkning.             

15. Val av revisor                               

Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att         
revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.           

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier       

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets 
egna aktier med bolagets fria egna kapital, sammanlagt högst 3 800 000 stycken 
så att aktier i serie A kan förvärvas högst 2 700 000 stycken och aktier i serie
K högst 1 100 000 stycken dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser 
om maximiantal av egna aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som    
förvärvas är under 5 procent av bolagets samtliga aktier.            

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris  
utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars 
Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets 
fria egna kapital.                               

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag 
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att 
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. 

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.      

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier     

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna   
aktier högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier.          

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna 
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än den  
relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. 

Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga          
överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än     
penning­vederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt  
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid   
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla   
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna 
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.            

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.      

18. Avslutande av stämman                            


  B.  Bolagsstämmohandlingar 

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som finns på föredragningslistan  
ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s     
Internetsidor (www.fiskars.fi). Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller 
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns     
tillgänglig på ovan nämnda Internetsidor senast 9.3.2009. Styrelsens förslag och
bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.  


  C.  Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 

1. Rätt att delta och anmälan                          

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 6.3.2009 han antecknats som  
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.  
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är 
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.            

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 10.3.2009.  
Anmälan till bolagsstämman kan göras:                      

(a) på bolagets Internetsidor www.fiskars.fi;                  
(b) per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00 på numret (09) 6188 6231;       
(c) per telefax på numret (09) 604 053; eller                  
(d) skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors.    

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning och namnet
på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till  
Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och
för behandlingen av därtill anknutna registreringar.              

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 

2. Ombud och fullmakter                             

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat      
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräde aktieägaren.          

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 
Helsingfors innan anmälningstidens utgång.                   

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                   

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall  
vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämninsdag 
6.3.2009.                                    

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin         
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i     
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till       
bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets 
Internetsidor (www.fiskars.fi).                         

4. Övriga anvisningar och information                      

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Fiskars Oyj
Abp till 77 510 200 aktier (54 944 492 A-aktier och 22 565 708 K-aktier) och det
totala antalet röster till 506 258 652 röster (54 944 492 röster med A-aktier  
och 451 314 160 röster med K-aktier).                      


Helsingfors 12.2.2009                              

Styrelsen                                    

Fiskars Oyj Abp                                 


Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativt segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga.                     

Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är 
föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2008 var 697  
milj. euro och antalet anställda är cirka 4 100 personer.            

www.fiskars.fi