YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 16.3.2009 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä     
(Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja   
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.                

  A  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                   

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen            

6. Toimitusjohtajan katsaus                           

7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                   

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta  
maksetaan osinkoa 0,50 euroa A-osakkeelta ja 0,48 euroa K-osakkeelta. Osinko  
maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2009 on     
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus  
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.3.2009.           

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen   
puheenjohtajalle 65.000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan  
maksettavaksi 550 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien    
kokouksista, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.100 euroa hallituksen ja 
valiokuntien kokouksista ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan   
1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouksista sekä että hallituksen jäsenille  
korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön 
asioita.                                    

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen    
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.                  

13. Hallituksen jäsenten valitseminen                      

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen   
valittaisiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul  
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten 
Slotte ja Jukka Suominen.                            

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa ja ovat ilmoittaneet,
että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita       
keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajiksi     
Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth.                     

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Ehdotetaan, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.      

15. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että          
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.      

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan omia   
osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhteensä enintään 3 800 000     
kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 700 000   
kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 100 000 kappaletta ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia  
yhtiön kaikista osakkeista.                           

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden       
hankintahinta on enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta     
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön vapaata omaa pääomaa.                          

Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena 
tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi   
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.  

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 700 000 A-sarjan osaketta ja 
enintään 1 100 000 K-sarjan osaketta.                      

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä     
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta muutoin 
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön   
osakkeita.                                   

Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja
osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.    
Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan      
luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena       
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön     
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet 
voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.        

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

18. Kokouksen päättäminen                            


  B  Yhtiökokousasiakirjat                          

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen      
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n 
internet-sivuilla osoitteessa www.fiskars.fi. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus, 
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja           
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla     
viimeistään 9.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös 
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään   
pyydettäessa jäljennökset osakkeenomistajille.                 


  C  Ohjeita kokoukseen osallistujille                    

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 10.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:            

(a) internet-sivujen kautta www.fiskars.fi; 
(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon (09) 6188 6231; 
(c) telefaxilla numeroon (0) 604 053 tai 
(d) kirjeitse osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj   
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen   
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.         

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen    
Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.          

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa   
www.fiskars.fi.                                 

  4. Muut ohjeet/tiedot 

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708 
K-osaketta eli yhteensä 77 510 200 osaketta ja yhteensä 506 258 652 ääntä    
(54 944 492 ääntä A-osakkeilla ja 451 314 160 ääntä K-osakkeilla).       


Helsingissä 12.2.2009                              

Hallitus                                    

Fiskars Oyj Abp                                 


Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa.                            

Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja    
henkilöstöä on noin 4 100.                           

www.fiskars.fi