Fiskars andra kvartal 2015: Stabil försäljningsutveckling, ett stort steg framåt taget i genomförandet av tillväxtstrategin

Fiskars Oyj Abp 
D
elårsrapport 
2
9 juli 2015 kl. 08.30 EET

Fiskars andra kvartal 2015: Stabil försäljningsutveckling, ett stort steg framåt taget i genomförandet av tillväxtstrategin

Detta är en sammanfattning av Fiskars andra kvartal 2015 och delårsrapport januari-juni 2015 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra delårsrapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

April–juni 2015 i korthet:

  • Omsättningen ökade med 26 % till 253,4 milj. euro (Q2 2014: 201,0).
  • Jämförbara omsättningen (valutaneutral och utan bevattningsverksamheten som förvärvades år 2014) ökade med 2 %.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5 % till 19,4 milj. euro (18,5).
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 8 % till 20,8 milj. euro (19,4).
  • Förändringen i verkligt värde av investeringar och övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 2,3 milj. euro (0,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten steg till 11,6 milj. euro (6,4), främst på grund av förbättrad lagerhantering.
  • Resultatet per aktie var 0,17 euro (0,26).
  • Operativa resultatet per aktie var 0,08 euro (0,26).
  • Den 10.5.2015 tecknade Fiskars ett avtal om att förvärva WWRD samt deras portfölj av hem- och livsstilsvarumärken i lyxklass. Förvärvet avslutades strax efter årets andra kvartal den 1.7.2015.
  • Utsikterna för 2015 ändrade 27.7.2015: Omsättningen för helåret förväntas öka jämfört med 2014 och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara på samma nivå som 2014 (tidigare: omsättningen för hela året förväntas öka jämfört med 2014 och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär väntas ligga under nivån för 2014).

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars fortsatte att växa stadigt under det andra kvartalet 2015. Tillväxten uppstod främst i Functional Products och bevattningsverksamheten i segmentet Amerika samt tack vare ett gott resultat för Living Products inom segmentet Europa och Asien-Stillahavsområdet.

Verksamheten Functional Products i Europa, i synnerhet kategorin Trädgård, led av att våren var sen, vilket resulterade i en långsam start på kvartalet. Vi fortsatte att investera i verksamheten i Asien, vilket återspeglades i ett gott försäljningsresultat i regionen. Försäljningen inom verksamheten Outdoor Products minskade, men en förbättrad produktmix började bära frukt för lönsamheten för Outdoor Products som helhet.

I maj tog Fiskars ett stort steg framåt i tillämpningen av vår tillväxtstrategi då bolaget tillkännagav förvärvet av bolagen i WWRD-gruppen. Affären slutfördes strax efter att det andra kvartalet avslutades. Förvärvet stöder vårt mål att bli ett ledande globalt konsumentvarubolag för hem- och livsstilsprodukter i lyx- och premiumklasserna.

WWRD passar ypperligt in i Fiskars strategi eftersom produktsortimentet och den geografiska närvaron för Fiskars Living Products verksamhet respektive WWRD kompletterar varandra exceptionellt väl. Genom förvärvet utökas koncernens varumärkesportfölj med starka, ikoniska märken som Wedgwood, Waterford, Royal Doulton och Royal Albert, vilket var den främsta orsaken till förvärvet.

Den 27.7.2015 uppdaterade Fiskars sina utsikter för år 2015. Omsättningen för helåret 2015 förväntas att öka jämfört med föregående år och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas nu vara på samma nivå som år 2014 trots ökade kostnader relaterade till investeringar i tillväxtinitiativ.

Enligt Fiskars bedömning har marknadsläget förbättrats något varpå förväntningar för rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för helåret 2015 blivit måttligt bättre. Fiskars har även gjort en preliminär evaluering av inverkan av WWRD och under andra halvåret 2015 förväntas WWRD förbättra sin omsättning jämfört med motsvarande period från förra året samt generera ett stadigt rörelseresultat. Trots det, kommer kostnaderna relaterade till förvärvet att dilutera inverkan på resultatet år 2015. Förvärvet av WWRD förväntas ha en neutral inverkan på Fiskars rörelseresultat för andra halvåret 2015 och en positiv inverkan på Fiskars rörelseresultat under 2016.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q2 2015 Q2 2014 Förändr. Q1-Q2 2015 Q1-Q2 2014 Förändr.  2014
Omsättning 253,4 201,0 26 % 483,4 385,2 26 % 767,5
Rörelseresultat (EBIT) 19,4 18,5 5 % 35,1 26,7 32 % 42,7
Poster av engångskaraktär 1) -1,4 -0,9 58 % -2,7 -5,5 -50 % -17,0
EBIT exkl. poster av engångskaraktär 20,8 19,4 8 % 37,8 32,1 18 % 59,6
Andel av intresseföretagets resultat   10,8     18,7   30,0
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 8,3     50,6     27,9
Resultat före skatt 2) 21,7 29,3 -26 % 119,3 43,9 172 % 786,7
Periodens resultat 2) 13,8 21,4 -35 % 91,8 33,3 176 % 773,3
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,08 0,26 -67 % 0,62 0,40 54 % 0,76
Resultat/aktie, euro 4) 0,17 0,26 -36 % 1,12 0,40 175 % 9,44
Eget kapital/aktie, euro       14,56 7,46 95 % 14,06
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5) 11,6 6,4 81 % -2,4 13,0   87,0
Soliditet, %       66 % 58 %   73 %
Nettogearing, %       -7 % 34 %   11 %
Investeringar 6,2 6,6 -6 % 11,9 12,1 -1 % 35,0
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 478 4 203 7 % 4 547 4 166 9 % 4 243

1) Andra kvartalet 2015: kostnader för omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och för integration av bevattningsverksamhet; räkenskapsperioden 2014: kostnader för omstruktureringsprogrammet EMEA 2015, nedskrivningar och vinst (”badwill”) på ett förvärv till lågt pris.
2) Räkenskapsperioden 2014: inklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro 9.10.2014
3) Exklusive nettoförändringen i verkligt värde på investeringsportföljen och under 2014 även vinst av engångskaraktär på försäljning och omvärdering av Wärtsiläaktier 9.10.2014.
4) Räkenskapsperioden 2014: inklusive 8,25 euro per aktie från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier 9.10.2014.
5) Inklusive Wärtsilädividend på 11,4 milj. euro under första kvartalet 2015 och 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014.

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 29 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.
 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

Mer information:
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
Chef för koncernkommunikation Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com