Fiskars år 2012: Rörelseresultat på rekordnivå och stora framsteg i implementeringen av strategin

Fiskars Oyj Abp Bokslutskommuniké januari – december 2012  7.2.2013 kl. 08.30 EET

2012 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 1 % till 747,8 miljoner euro (2011: 742,5)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser och justerad för avyttringen av Silva minskade omsättningen med 1%
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 2 % till 63,1 milj. euro (62,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21 % till 63,9 milj. euro (52,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 95,0 milj. euro (107,4)
 • Resultatet per aktie var 2,18 euro (1,91), inklusive en engångsvinst på 1,06 euro (0,85) per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier
 • Styrelsen föreslår en dividend på 0,65 euro per aktie (0,62 plus extra dividend på 0,75)
 • Utsikter för 2013: omsättningen för helåret och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga över nivåerna 2012

Fjärde kvartalet 2012 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 2 % till 190,3 milj. euro (fjärde kvartalet 2011: 187,3)
 • Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 1 %
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 5 % till 13,0 milj. euro (13,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 22 % till 13,0 milj. euro (10,7)
 • Resultatet per aktie var 0,39 euro (0,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 38,6 milj. euro (41,9)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Mot bakgrund av den instabila omgivningen och ett mer dämpat ekonomiskt klimat i Europa 2012 hade Fiskars en stabil utveckling. Jag är stolt över att vi lyckades matcha fjolårets försäljning och leverera ett nytt rekord för rörelseresultatet tredje året i rad samtidigt som vi bar betydligt högre kostnader för våra omvandlingsprogram av både strukturer och plattformar i EMEA. Prestationen är en följd av våra internationella varumärkens styrka och ökad operativ effektivitet i Europa.

Under årets sista kvartal utvecklades vårt affärsområde Hem bättre än marknaden. Kategorin Boende gynnades av starka lanseringar och ökad distribution, och tillväxten för Skola, kontor och hobby fortsatte.

Bolagets finansiella ställning förstärktes ytterligare, och den ger oss resurser för framtida tillväxt. Förvärvet av Royal Copenhagen kompletterar vårt erbjudande inom kategorin dukning och stärker vår ställning i Asien, som är en våra expansionsmarknader. Vi förväntar oss att omsättningen för helåret 2013 och rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångsnatur kommer att ligga över nivåerna för 2012.”

De helårssiffror som återges i denna rapport är reviderade.

Koncernens nyckeltal
 

Miljoner euro Q4 2012 Q4 2011 Förändr.  2012 2011 Förändr.
Omsättning 190,3 187,3 2 % 747,8 742,5 1 %
Rörelseresultat (EBIT)* 13,0 10,7 22 % 63,9 52,8 21 %
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 13,0 13,7 -5 % 63,1 62,1 2 %
Andel av intresseföretagets resultat 19,7 13,4 47 % 47,8 42,7 12 %
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 4,6 -0,2   5,6 -1,0  
Resultat före skatt** 37,0 23,5 57 % 200,4 161,8 24 %
Periodens resultat** 31,9 26,7 20 % 178,9 156,3 14 %
Resultat/aktie, euro*** 0,39 0,33 18 % 2,18 1,91 14 %
Eget kapital/aktie, euro       7,56 6,77 12 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten**** 38,6 41,9 -8 % 95,0 107,4 -12 %
Soliditet, %       66 % 59 %  
Nettogearing, %       12 % 27 %  
Investeringar 11,6 9,8 18 % 32,8 24,7 33 %
Personal (FTE) i genomsnitt 3 324 3 361 -1 % 3 364 3 545 -5 %

* Inklusive poster av engångsnatur: för tredje kvartalet 2012 intäkter på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva, för fjärde kvartalet 2011 en påföljdsavgift på 3 milj. euro och för tredje kvartalet 2011 förluster på 5,3 milj. euro avseende avyttringen av Silva samt 1,1 milj. euro avseende återkallande av produkter
** Inklusive en vinst av engångsnatur från försäljning av Wärtsiläaktier, på 87,0 milj. euro under andra kvartalet 2012 och 69,8 milj. euro under första kvartalet 2011
*** Inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier andra kvartalet 2012 och 0,85 euro per aktie första kvartalet 2011
**** Inklusive Wärtsilädividender på 26,8 milj. euro första kvartalet 2012 (40,9)

Den kompletta bokslutskommunikén
Fiskars publicerar sin kompletta bokslutskommuniké bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för fjärde kvartalet och hela året hålls den 7 februari 2013 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och koncernen har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com