Fiskars år 2013: Starkt ekonomiskt resultat, effektiveringsåtgärderna framskred planenligt

Fiskars Oyj Abp  Bokslutskommuniké       7 februari 2014     kl. 08.30 EET

2013 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 7 % till 798,6 milj. euro (2012: 747,8)
 • Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Royal Copenhagen) minskade med 2 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 4 % till 61,0 milj. euro (63,9)
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 17 % till 73,8 milj. euro (63,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,0 milj. euro (95,0)
 • Resultatet per aktie var 1,14 euro (2,18, inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier)
 • Styrelsen föreslår en dividend om 0,67 euro per aktie (0,65)
 • Utsikter för 2014: omsättningen för helåret väntas ligga på samma nivåer som 2013 och rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur väntas ligga på samma nivå eller något under nivåerna 2013 på grund av planerade tillväxtsatsningar och ökande avskrivningar

Fjärde kvartalet 2013 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 12 % till 212,6 milj. euro (fjärde kvartalet 2012: 190,3)
 • Räknat i jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen ökade omsättningen med 1 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11 % till 11,7 milj. euro (13,0)
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 7 % till 14,0 milj. euro (13,0)
 • Omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet uppgick till 2,3 milj. euro
 • Resultatet per aktie var 0,40 euro (0,39)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,6 milj. euro (38,6)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Under 2013 levererade Fiskars återigen ett starkt ekonomiskt resultat – för fjärde året i rad redovisade vi företagets bästa rörelseresultat utan engångsposter– under volatila marknadsförhållanden och samtidigt som vi genomgick omfattande strukturförändringar och systemimplementeringar. Viktiga bidragande faktorer, förutom att Royal Copenhagen blev en del av koncernen, var en fokuserad kostnadsstyrning och utvecklingen av produkterbjudandet.

Ur ett försäljningsperspektiv var resultatet blandat. Koncernens omsättning ökade men jämförbar omsättning blev en besvikelse, på grund av en svag utveckling för Uteliv och negativ utveckling för affärsområdet Hems kategorier. Finland, som är en av våra största marknader, påverkades i hög grad av en svag detaljhandelsmiljö och, mot slutet av året, även av en stor process- och IT-systemförändring. Men vi presterade bättre än marknaden och tog marknadsandelar på många marknader – särskilt stolt är jag över trädgårdsverksamhetens återhämtning från en försäljningsmässigt svag vårsäsong.

Fiskars förvandling till ett integrerat konsumentvaruföretag framskrider enligt planerna, men det finns fortfarande mycket vi behöver göra för att nå våra tillväxtmål. Vi tror att vi har en betydande potential för ökad distribution i Centraleuropa och vår andra tillväxtmotor blir de snabbväxande marknaderna i Östeuropa och Asien och Stillahavsområdet. För att snabba upp tillväxttakten på dessa allt viktigare marknader planerar vi att under de kommande åren öka satsningarna i varumärkeskännedom på flera marknader samt på försäljningsorganisationen i Asien och Stillahavsområdet. Dessutom planerar vi att satsa på expansion till nya kategorier. Dessa satsningar kommer att påverka rörelseresultatet på kort sikt men de kommer att bli nyckeln till tillväxtpotentialen för vår varumärkesportfölj.

Det finns ingen snabb återhämtning i sikte för detaljhandeln i Finland under 2014. Med tanke på vår exponering mot Finland och avyttringen av vår krukverksamhet i Storbritannien i slutet av 2013 väntar vi oss att omsättningen för helåret 2014 ligger kvar på samma nivåer som 2013. På grund av de planerade tillväxtsatsningarna och ökande avskrivningar avseende vårt femåriga investeringsprogram, väntas rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur hamna på samma nivåer som 2013 eller något under.”

De helårssiffror som återges i denna rapport är reviderade.

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q4 2013 Q4 2012 Förändr.  2013 2012 Förändr.
Omsättning 212,6 190,3 12 % 798,6 747,8 7 %
Rörelseresultat (EBIT) 11,7 13,0 -11 % 61,0 63,9 -4 %
Poster av engångsnatur* -2,3     -12,8 0,8  
EBIT exkl. poster av engångsnatur 14,0 13,0 7 % 73,8 63,1 17 %
EBITDA exkl. poster av engångsnatur 21,9 19,0 15 % 98,1 84,9 15 %
Andel av intresseföretagets resultat 19,1 19,7 -3 % 50,8 47,8 6 %
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,1 4,6 -98 % 0,7 5,6 -87 %
Resultat före skatt** 29,8 37,0 -19 % 108,3 200,4 -46 %
Periodens resultat** 32,7 31,9 3 % 94,0 178,9 -47 %
Resultat per aktie, euro*** 0,40 0,39 3 % 1,14 2,18 -48 %
Eget kapital/aktie, euro       7,71 7,56 2 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten**** 40,6 38,6 5 % 81,0 95,0 -15 %
Soliditet, %       61 % 66 %  
Nettogearing, %       24 % 12 %  
Investeringar 8,4 11,6 -28 % 37,2 32,8 14 %
Personal (FTE), i genomsnitt 4 092 3 324 23 % 4 087 3 364 21 %

* Under fjärde kvartalet 2013 omstruktureringskostnader för EMEA 2015 program, helåret 2013 omstruktureringskostnader för EMEA 2015 program och nedskrivningar samt 2012 upplösning av en avsättning rörande försäljningen av Silva 2011
** Inklusive en vinst av engångsnatur från försäljning av Wärtsiläaktier på 87,0 milj. 2012
*** Inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier 2012
**** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro år 2013 och 26,8 milj. euro år 2012

Den kompletta bokslutskommunikén 
Fiskars publicerar sin kompletta bokslutskommuniké  bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för fjärde kvartalet och helåret hålls den 7 februari 2014 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag

Grundat år 1649, Fiskars har rötterna i Fiskars Bruk, och idag är Fiskars en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare deras överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com