Fiskars år 2014: Fortsatt god operativ effektivitet, försvagad omsättning

Fiskars Oyj Abp       Bokslutskommuniké        6 februari 2015 kl. 08.30 EET

2014 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 4 % till 767,5 milj. euro (2013: 798,6)
 • Jämförbar omsättning (valutaneutral och utan den i 2013 avyttrade krukverksamheten) minskade 1 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 30 % till 42,7 milj. euro (61,0)
 • Rörelseresultat utan engångsposter minskade med 19 % till 59,6 milj. euro (73,8)
 • En vinst av engångsnatur från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 87,0 milj. euro (81,0)
 • Resultatet per aktie var 9,44 euro (1,14)
 • Operativa resultat per aktie (exkl. försäljning och omvärdering av Wärtsiläaktier och förändringen i verkligt värde på investeringsportföljen) var 0,76 euro (1,14)
 • Styrelsen föreslår en dividend på 0,68 euro per aktie (0,67 euro betalades ut i mars 2014 och en extra dividend på 2,60 euro i december 2014)
 • Utsikter för 2015: omsättningen för helåret förväntas öka jämfört med 2014 och rörelseresultatet exklusive engångsposter väntas ligga under nivån för 2014 på grund av ökade satsningar i tillväxtinitiativ

Fjärde kvartalet 2014 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 4 % till 203,9 milj. euro (Q4 2013: 212,6)
 • Jämförbar omsättning (valutaneutral och utan den avyttrade krukverksamheten) minskade med 5 %
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 81 % till 2,3 milj. euro (11,7)
 • Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 24 % till 10,7 milj. euro (14,0)
 • Kostnader av engångsnatur uppgick till 8,4 milj. euro (2,3)
 • En vinst av engångsnatur från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro
 • Resultatet per aktie var 8,77 euro (0,40)
 • Operativa resultatet per aktie var 0,09 euro (0,40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47,9 milj. euro (40,6)

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”2014 blev en milstolpe för Fiskars – förutom att fira företagets 365-årsdag tog vi flera viktiga strategiska steg inom vår omvandling. Året avslutades med en ny företagsstruktur och organisation, inklusive en egen organisation för Asien-Stillahavsområdet. I linje med tillväxtstrategin lanserade vi vår köksverksamhet internationellt och expanderade till bevattning genom ett förvärv. Strategiskt och ekonomiskt var det viktigaste steget avyttringen av huvudparten av koncernens innehav i Wärtsilä, som frigjorde kapital till våra aktieägare som extra dividend och till företaget för att finansiera framtida tillväxt över tid.

Om vi ser på 2014 ur ett försäljningsperspektiv är jag inte nöjd med prestationen och året avslutades med ett kvartal som inte var tillfredsställande. Under året fanns faktorer utanför vår kontroll, t.ex. valutor och väderförutsättningar, men i Europa ställdes vi också inför utmaningar i fråga om tillgänglighet i början av året och i USA hade vi utmaningar som rörde utelivsverksamheten. Åtgärder inleddes och vi kunde se förbättringar under andra halvan av året. Trotts en förminskad försäljningsvolym upprätthöll vi en god operativ effektivitet och förbättrade vår bruttomarginal.

Under 2015 förväntar sig Fiskars att koncernens omsättning ökar jämfört med föregående år. Den största delen av ökningen väntas från bevattningsverksamheten som lagts till, och dessutom förväntar vi oss också tillväxt i den jämförbara omsättningen.

Trots den övergripande ekonomiska osäkerheten innebär Fiskars starka ekonomiska ställning och positiva kassaflöde att vi kan fortsätta att genomföra vår strategi under 2015 för att skapa grunden för vår framtida internationella tillväxt. Vi kommer att öka affärsverksamheten och bygga ut butiksnätverket i Asien medan integrationen och omvändningen av den nyligen förvärvade bevattningsverksamheten i USA har inletts. Dessutom planerar vi att öka investeringar i våra varumärken i Europa. Dessa strategiska ansträngningar kommer att leda till högre kostnader och, tillsammans med avskrivningar avseende vårt femåriga investeringsprogram, innebär det att vi förväntar oss att rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur för 2015 hamnar under nivåerna för 2014.”

De helårssiffror som återges i denna rapport är reviderade.

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q4 2014 Q4 2013 Förändr.  2014 2013 Förändr.
Omsättning 203,9 212,6 -4 % 767,5 798,6 -4 %
Rörelseresultat (EBIT) 2,3 11,7 -81 % 42,7 61,0 -30 %
Poster av engångsnatur1) -8,4 -2,3 261 % -17,0 -12,8 33 %
EBIT exkl. poster av engångsnatur 10,7 14,0 -24 % 59,6 73,8 -19 %
EBITDA2) exkl. poster av engångsnatur 18,3 21,9 -16 % 86,9 98,1 -11 %
Andel av intresseföretagets resultat   19,1   30,0 50,8 -41 %
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 27,9     27,9    
Resultat före skatt3) 716,6 29,8 2 302 % 786,7 108,3 626 %
Periodens resultat3) 718,2 32,7 2 096 % 773,3 94.0 723 %
Operativa resultat/aktie, euro4) 0,09 0,40 -56 % 0,76 1,14 -26 %
Resultat/aktie, euro5) 8,77 0,40 2 100 % 9,44 1,14 725 %
Eget kapital/aktie, euro       14,06 7,71 82 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten6) 47,9 40.6 18 % 87,0 81,0 7 %
Soliditet, %       73 % 61 %  
Nettogearing, %       11 % 24 %  
Investeringar 7,4 8.5 -14 % 35,0 37,5 -6 %
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 443 4 092 9 % 4 243 4 087 4 %

1)Under fjärde kvartalet 2014 inklusive EMEA 2015 omstruktureringskostnader och nedskrivningar, vinst på ett förvärv till lågt pris (”badwill”), och 2013 EMEA 2015 omstruktureringskostnader och nedskrivningar
2)EBIT före avskrivningar och nedskrivningar
3)Inklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro 9.10. 2014
4)Exkl. försäljning och omvärdering av Wärtsiläaktier och förändringen i verkligt värde på investeringsportföljen
5)Inklusive 8,25 euro per aktie från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier 9.10.2014
6)Inklusive Wärtsilädividender på 26,9 milj. euro 2014 och 25,6 milj. euro 2013

Den kompletta bokslutskommunikén 
Fiskars publicerar sin kompletta bokslutskommunikén bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för fjärde kvartalet och hela året hålls den 6 februari 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com