Fiskars år 2015: Stark tillväxt i omsättningen; ökat rörelseresultat

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké
9 februari 2016 kl. 08.30 EET

Fiskars år 2015: Stark tillväxt i omsättningen; ökat rörelseresultat  

Detta är en sammanfattning av Fiskars fjärde kvartal 2015 och bokslutskommuniké 2015 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller. 

Fjärde kvartalet 2015 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 63 % till 332,8 milj. euro (Q4 2014: 203,9).
 • Med jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade bevattnings- och English & Crystal Living -verksamheterna (WWRD) ökade omsättningen med 2,9 %.
 • Rörelseresultatet ökade till 13,0 milj. euro (2,3).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 57 % till 16,8 milj. euro (10,7). English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) hade en nettopositiv inverkan på 4,5 milj. euro trots kostnader i samband med allokering av köpeskillingen och andra kostnader relaterade till förvärvet som endast påverkar resultatet för år 2015.
 • Operativt resultat per aktie var 0,05 euro (0,09). Rapporterat resultat per aktie, vilket innefattar förändringar i verkligt värde av investeringsportföljen, uppgick till 0,76 euro (8,77). 

2015 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 44 % till 1 105,0 milj. euro (2014: 767,5).
 • Med jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade bevattnings- och English & Crystal Living-verksamheterna (WWRD) ökade omsättningen med 3,7 %.
 • Rörelseresultatet ökade till 46,5 milj. euro (42,7).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 9 % till 65,1 milj. euro (59,6). English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) hade en nettonegativ inverkan på 6,5 milj. euro främst på grund av kostnader med anledning av allokeringen av köpeskillingen och andra kostnader relaterade till förvärvet och som endast påverkar resultatet för år 2015.
 • Operativt resultat per aktie var 0,35 euro (0,76). Rapporterat resultat per aktie, vilket innefattar förändringar i verkligt värde av investeringsportföljen, uppgick till 1,04 euro (9,44).
 • Fiskars slutförde förvärvet av verksamheten English & Crystal Living (WWRD) den 1 juli 2015 och utökade sin portfölj med ikoniska lyxvarumärken för hem och livsstil. Den förvärvade verksamhetens omsättning rapporterades som en del av affärsenheten Living Products från och med 1 juli 2015.
 • Styrelsen föreslår en dividend på 0,70 euro per aktie (0,68 euro).
 • Utsikterna för år 2016: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan. Största delen av ökningen är att vänta från tillskottet av verksamheten English & Crystal Living, som är nu en del av Fiskars för helåret 2016. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar och kostnader relaterade till integrationen. 

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”Fiskars fortsatte sin omvandling under 2015. Vi skärpte vårt fokus på våra kärnverksamheter, Functional, Living, och Outdoor, som alla är ledande inom sina områden. Vi stärkte vår ställning avsevärt genom förvärvet av WWRD, känt för sina hem- och livsstilsprodukter i lyxklassen, och utvidgade vår varumärkesportfölj med ikoniska märken såsom Waterford och Wedgwood. Genom företagsköpet blev vi en global ledare inom boendeprodukter i premiumkategorin. 

Under 2015 levererade Fiskars en betydande ökning i omsättningen som översteg en miljard euro. Omsättningen för året ökade med 44 % tack vare ett starkt fjärde kvartal. Största delen av tillväxten på årsnivå kommer från de nya bevattnings- och English & Crystal Living-verksamheterna, men jag är stolt över att Fiskars underliggande och valutaneutrala tillväxt var 3,7 % och därmed uppvisade solida framsteg även i ett utmanande ekonomiskt klimat inom vissa av våra viktiga marknader, framför allt i Finland och Japan. Tillväxten drevs till stor del av vår Scandinavian Living-verksamhet, som hade ett strålande år. 

Samtidigt som Fiskars ökade sina intäkter fortsatte bolaget att förbättra sin affärsverksamhet genom ökad effektivitet och flexibilitet under året. Som ett led i vår strategi att vara ett integrerat konsumentvarubolag kom vi överens om att sälja vår båtverksamhet för att bättre kunna fokusera på våra tre kärnverksamheter. I början av år 2016 sålde vi också vår krukverksamhet i USA. 

Vårt rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär ökade till 65,1 milj. euro. Denna prestation bekräftar vår förmåga att leverera resultat även under svåra ekonomiska förhållanden och trots pågående integrationsprojekt inom bevattningsverksamheten och English & Crystal Living. 

English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) hade en nettopositiv inverkan på 4,5 milj. euro under årets fjärde kvartal trots kostnader i samband med allokering av köpeskillingen och andra kostnader relaterade till förvärvet. Dock presterade verksamheten svagare än väntat under årets fjärde kvartal, i första hand på grund av minskade volymer hos en stor kund i USA. Resten av verksamheten inom English & Crystal Living presterade enligt förväntningarna. Arbetet med att integrera bevattningsverksamheten och få den att bli lönsam fortsätter och vi förväntar oss att verksamhetens förluster minskar under 2016. 

Vi förväntar oss att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheter, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av våra viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till negativa valutakurser under år 2016. Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som är nu en del av Fiskars för helåret 2016. Vi fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på våra kärnverksamheter.”

 

De helårssiffror som återges i denna rapport är reviderade.

Koncernens nyckeltal 

Miljoner euro Q4 2015 Q4 2014 Förändr. 2015 2014 Förändr.
Omsättning 332,8 203,9 63 % 1 105,0 767,5 44 %
Rörelseresultat (EBIT) 13,0 2,3 475 % 46,5 42,7 9 %
Poster av engångskaraktär1) -3,8 -8,4 -55 % -18,6 -17,0 9 %
EBIT exkl. poster av engångskaraktär 16,8 10,7 57 % 65,1 59,6 9 %
Andel av intresseföretagets resultat         30,0  
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 72,7 27,9 161 % 56,1 27,9 101 %
Resultat före skatt2) 83,2 716,6 -88 % 125,5 786,7 -84 %
Periodens resultat2) 62,2 718,2 -91 % 86,4 773,3 -89 %
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,05 0,09 -50 % 0,35 0,76 -54 %
Resultat/aktie, euro4) 0,76 8,77 -91 % 1,04 9,44 -89 %
Eget kapital/aktie, euro       14,54 14,06 3 %
Kassaflöde från löpande verksamhet5) 61,5 47,9 28 % 47,6 87,0 -45 %
Soliditet, %       65 % 73 %  
Nettogearing, %       21 % 11 %  
Investeringar 7,8 7,4 6 % 32,4 35,0 -8 %
Personal (FTE), i genomsnitt 8 334 4 443 88 % 6 303 4 243 49 %

1) Räkenskapsperioden 2015: främst poster relaterade till programmet Supply Chain 2017, nedskrivning av goodwill relaterade till krukverksamheten i Amerika, integration av bevattningsverksamheten och omstrukturering i EMEA. Räkenskapsperioden 2014: kostnader för omstruktureringsprogrammet EMEA 2015, nedskrivningar och vinst (”badwill”) på ett förvärv till lågt pris relaterat till förvärvet av bevattningsverksamheten.
2) Räkenskapsperioden 2014: inklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro den 9.10.2014.
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Räkenskapsperioden 2014: också exklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier den 9.10.2014.
4) Räkenskapsperioden 2014: inklusive 8,25 euro per aktie från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier den 9.10.2014.
5) Inklusive Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls kl. 10.00 den 9 februari 2016 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas tillgängligt efter konferensen på www.fiskarsgroup.com
 

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
 • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 9 000 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com