FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016: Betydande ökning i omsättning och rörelseresultat

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké
8.2.2017 kl. 8.30 EET

FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016: Betydande ökning i omsättning och rörelseresultat

Detta är en sammanfattning av Fiskars fjärde kvartal 2016 och bokslutskommuniké 2016 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2016 i korthet:

–    Omsättningen på föregående års nivå 334,1 miljoner euro (10–12/2015: 333,8)
–    Den jämförbara omsättningen1) ökade med 5,1 %
–    Rörelseresultatet ökade till 24,1 milj. euro (13,0)
–    Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 96 % till 33,0 milj. euro (16,8)
–    Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 77,5 milj. euro (64,6)
–    Resultatet per aktie var 0,51 (0,76). Det operativa resultatet per aktie3) uppgick till 0,23 euro (0,05)

1 januari–31 december 2016 i korthet:

–    Omsättningen ökade med 8,8 % till 1 204,6 milj. euro (2015: 1 107,1)
–    Den jämförbara omsättningen4) ökade med 1,6 %
–    Rörelseresultatet ökade till 82,7 milj. euro (46,5)
–    Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 44 % till 93,8 milj. euro (65,1)
–    Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 120,7 milj. euro (50,2)
–    Resultatet per aktie var 0,78 (1,04). Det operativa resultatet per aktie3) uppgick till 0,56 euro (0,16)
–    Fiskars övergår till dividendutdelning två gånger om året. Styrelsen föreslår att en normal dividend på 0,71 euro per aktie betalas i mars 2017. För att underlätta övergång till den nya politiken föreslår styrelsen att en dividend på 0,35 euro per aktie betalas i september 2017
–    Utsikterna för år 2017: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exkl. omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och justerade EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan
–    Efter rapporteringsperioden har Fiskars tillkännagivit bolagets långsiktiga finansiella mål. Målen täcker fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och dividend

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”År 2016 präglades av klara framsteg i vår strategiska resa samt all-time high omsättning och justerat rörelseresultat. Detta var en framstående prestation, i synnerhet som integrationen av både bevattningsverksamheten och English & Crystal Living-verksamheten fortfarande pågår. Jag är speciellt stolt över vårt fjärde kvartal, då särskilt Scandinavian Living- och Functional-verksamheterna förbättrade vårt resultat. Medan vårt team genomgick många förändringar, inklusive lanseringen av en ny organisationsstruktur, nya ledarskapsteam och planer för att öka effektiviteten, hölls vår omsättning trots avyttringar på samma nivå som året innan och vårt justerade rörelseresultat nästan fördubblades till 33,0 milj. euro under årets fjärde kvartal. 

Kursomläggningen för bevattningsverksamheten har framskridit snabbare än planerat och verksamheten bidrog positivt till vårt resultat redan år 2016. English & Crystal Living-verksamheten leds med stark fokus på rörelsekapital och effektivitet i verksamheten. Vi fortsatte att stärka alla bolagets viktiga internationella varumärken och ökade vårt fokus på konsumenten. 

Under år 2016 tog vi flera steg på vägen för att göra Fiskars till en leverantör av konsumentprodukter i världsklass med en portfölj av ikoniska livsstilsvarumärken. Fiskars fokuserar på att bygga verksamheter och varumärken som har förutsättningar att växa och bli globala, och i enlighet med det har vi avyttrat verksamheter som inte passar in i vår strategi. Dessutom söker vi ständigt sätt att göra vår verksamhet mer effektiv och smidig. De åtgärder vi har vidtagit under det gångna året har börjat bära frukt. 

Jag är nöjd med vad vi har presterat år 2016, och år 2017 fortsätter vi vår strategiska färd mot våra långsiktiga finansiella mål, som vi nyligen publicerat. Vår nya struktur kommer att hjälpa oss att till fullo utnyttja den potential som våra starka varumärken utgör, bygga upp kompetenser i hela koncernen och öka tempot och samordningen. Framför allt kommer vi att fokusera på att möta och överträffa konsumenternas förväntningar – making the everyday extraordinary – medan vi fortsätter att investera i våra främsta varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood.”
______________________________

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, exklusive den avyttrade båtverksamheten, den amerikanska krukverksamheten och Spring USA
2) Justeringar inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3) I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender
4) Omräknat i jämförbara valutakurser, exklusive den avyttrade båtverksamheten, den avyttrade krukverksamheten i USA, English & Crystal Living-verksamheten under första halvan av år 2016 och Spring USA under årets fjärde kvartal 2015.

 

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 10‒12 2016 10‒12   2015 Förändr. 2016 2015 Förändr.
Omsättning 334,1 333,8 0,1 % 1 204,6 1 107,1 8,8 %
Rörelseresultat (EBIT) 24,1 13,0 86 % 82,7 46,5 78 %
Justeringar av rörelseresultat1) -8,9 -3,8   -11,1 -18,6  
Justerat rörelseresultat 33,0 16,8 96 % 93,8 65,1 44 %
Justerat EBITA 36,3 20,0 82 % 107,1 75,7 42 %
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 28,4 72,7 -61 % 6,1 56,1 -89 %
Resultat före skatt 55,6 83,2 -33 % 92,8 125,5 -26 %
Periodens resultat 41,7 62,2 -33 % 65,4 86,4 -24 %
Operativt resultat/aktie, euro2) 0,23 0,05 409 % 0,56 0,16 248 %
Resultat/aktie, euro 0,51 0,76 -33 % 0,78 1,04 -25 %
Eget kapital/aktie, euro       14,91 14,54 3 %
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 77,5 64,6 20 % 120,7 50,2 141 %
Soliditet, %       69 % 65 %  
Nettogearing, %       12 % 21 %  
Investeringar 9,6 7,8 23 % 37,6 32,4 16 %
Personal (FTE), i genomsnitt 7 933 8 334 -5 % 8 000 6 416 25 %

1) Justeringarna under fjärde kvartalen 2015 och 2016 respektive helåren 2015 och 2016 finns i en tabell på sidan 18 i den här delårsrapporten.
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

INVERKAN AV DE NYA ESMA-RIKTLINJERNA 

I enlighet med de nya riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utgett har Fiskars Oyj Abp sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2016 har benämningen ”poster av engångskaraktär” ändrats till ”justeringar av rörelseresultatet”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som tidigare är justeringar transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. På motsvarande sätt beräknas justerat EBITA från justerat EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för immateriella tillgångar. Justeringarna räknas upp i en tabell på sidan 18 i denna delårsrapport. Fiskars använder även det alternativa nyckeltalet ”operativt resultat per aktie” vilket är resultat per aktie exklusive effekterna av dividender från och förändring i verkligt värde för investeringsportföljen.

FISKARS OYJ ABP
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

  
Mer information:

  • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
  • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
  • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 8 februari 2017 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 EET. Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation endast via telefonkonferensen. 

Internationellt inringningsnummer: +44(0)1452555566
Danmark: 32727625
Finland: 09 23195187
Frankrike: 0176742428
Tyskland: 06922224918
Norge: 21563013
Sverige: 08 50336434
USA: 16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 59278687

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=11

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

  

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com