FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016: Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat merkittävästi

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
8.2.2017 klo 8.30 EET

FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016: Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat merkittävästi

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2016 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen. 

Loka–joulukuu 2016 lyhyesti:

–    Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla eli 334,1 milj. euroa (10–12/2015: 333,8)
–    Vertailukelpoinen liikevaihto1) kasvoi 5,1 %
–    Liiketulos kasvoi 24,1 milj. euroon (13,0)
–    Oikaistu liiketulos2) kasvoi 96 % ja oli 33,0 milj. euroa (16,8)
–    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 77,5 milj. euroon (64,6)
–    Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,76). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,23 euroa (0,05)

1.1.–31.12.2016 lyhyesti:

–    Liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 1 204,6 milj. euroa (2015: 1 107,1)
–    Vertailukelpoinen liikevaihto4) kasvoi 1,6 %
–    Liiketulos kasvoi 82,7 milj. euroon (46,5)
–    Oikaistu liiketulos2) kasvoi 44 % ja oli 93,8 milj. euroa (65,1)
–    Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 120,7 milj. euroon (50,2)
–    Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (1,04). Operatiivinen osakekohtainen tulos3) oli 0,56 euroa (0,16)
–    Fiskars on siirtymässä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun. Hallitus ehdottaa, että normaali osinko on 0,71 euroa osakkeelta ja maksetaan maaliskuussa 2017. Siirtymisen helpottamiseksi hallitus ehdottaa, että syyskuussa 2017 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta
–    Näkymät vuodelle 2017: Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon, pois lukien myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon (2016: 1 180 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna
–    Fiskars on julkistanut pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa raportointikauden jälkeen. Tavoitteet kattavat neljä aluetta: kasvu, kannattavuus, pääomarakenne ja osinko

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Fiskarsin strateginen muutosmatka eteni ja taloudellinen tulos kehittyi vahvasti vuonna 2016 ja saavutimme ennätyksellisen liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen. Tämä oli merkittävä saavutus, erityisesti ottaen huomioon, että kasteluliiketoiminnan ja English & Crystal Living -liiketoiminnan integrointi on edelleen käynnissä. Olen erityisen ylpeä viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta, jota Scandinavian Living – ja Functional-liiketoiminnot vauhdittivat. Vaikka tiimimme kävi läpi monia muutoksia, kuten uuden organisaatiorakenteen esittely, uudet johtoryhmät sekä toiminnan tehostamista koskevat suunnitelmat, liikevaihtomme pysyi liiketoimintojen myynnistä huolimatta edellisvuoden tasolla ja oikaistu liiketulos lähes kaksinkertaistui 33,0 miljoonaan euroon vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kasteluliiketoiminnan kääntäminen kannattavaksi on edennyt arvioitua nopeammin, ja liiketoiminta vaikutti tulokseen positiivisesti jo vuonna 2016. English & Crystal Living -liiketoimintaa johdetaan keskittyen erityisesti käyttöpääoman ja toiminnan tehostamiseen. Jatkoimme kaikkien kansainvälisten pääbrändiemme vahvistamista ja kuluttajalähtöisen toimintamme kasvattamista. 

Etenimme vuonna 2016 monin tavoin Fiskarsin muutosmatkalla maailmanluokan kuluttajatuoteyhtiöksi, jolla on perhe ikonisia lifestyle-brändejä. Fiskars keskittyy rakentamaan liiketoimintoja ja brändejä, joilla on globaalia kasvupotentiaalia, ja tämän tavoitteen mukaisesti yhtiö on myynyt liiketoimintoja, jotka eivät tue strategiaamme. Lisäksi etsimme jatkuvasti tapoja parantaa tehokkuutta ja lisätä ketteryyttä, ja nämä toimet alkoivat tuottaa tulosta vuonna 2016.  

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2016 ja jatkamme strategista muutosmatkaamme myös vuonna 2017 pyrkien juuri julkaisemiamme pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteita kohti. Uuden rakenteen avulla voimme hyödyntää vahvojen brändiemme koko potentiaalia, rakentaa yhtiön yhteisiä kyvykkyyksiä sekä nopeuttaa toimintaa ja lisätä toiminnan yhdenmukaisuutta. Aiomme ennen kaikkea panostaa kuluttajien odotusten täyttämiseen ja ylittämiseen – making the everyday extraordinary – sekä jatkaa investoimista pääbrändeihimme Fiskarsiin, Gerberiin, Iittalaan, Royal Copenhageniin, Waterfordiin ja Wedgwoodiin.”

_______________________________

1) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyjä vene- ja Yhdysvaltain ruukkuliiketoimintoja sekä Spring USA:ta
2) Oikaisut sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta
3) Operatiivinen osakekohtainen tulos ei sisällä sijoitusten käyvän arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja
4) Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyjä vene- ja Yhdysvaltain ruukkuliiketoimintoja, English & Crystal Living -liiketoimintaa vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla sekä Spring USA:ta vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 10‒12 2016 10‒12    2015 Muutos 2016 2015 Muutos
Liikevaihto 334,1 333,8 0,1 % 1 204,6 1 107,1 8,8 %
Liiketulos (EBIT) 24,1 13,0 86 % 82,7 46,5 78 %
Oikaisut liiketulokseen1) -8,9 -3,8   -11,1 -18,6  
Oikaistu liiketulos 33,0 16,8 96 % 93,8 65,1 44 %
Oikaistu EBITA 36,3 20,0 82 % 107,1 75,7 42 %
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 28,4 72,7 -61 % 6,1 56,1 -89 %
Tulos ennen veroja 55,6 83,2 -33 % 92,8 125,5 -26 %
Tilikauden tulos 41,7 62,2 -33 % 65,4 86,4 -24 %
Operatiivinen tulos/osake, euroa2) 0,23 0,05 409 % 0,56 0,16 248 %
Tulos/osake, euroa 0,51 0,76 -33 % 0,78 1,04 -25 %
Oma pääoma/osake, euroa       14,91 14,54 3 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 77,5 64,6 20 % 120,7 50,2 141 %
Omavaraisuusaste, %       69 % 65 %  
Nettovelkaantumisaste, %       12 % 21 %  
Investoinnit 9,6 7,8 23 % 37,6 32,4 16 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 933 8 334 -5 % 8 000 6 416 25 %

1) Vuosien 2015 ja 2016 viimeisen neljänneksen sekä tilikauden 2015 ja 2016 oikaisut on lueteltu tämän osavuosikatsauksen sivulla 18 olevassa taulukossa.
2) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailukautta on oikaistu siten, ettei se sisällä myöskään kyseisiin sijoituksiin liittyviä valuuttakurssivoittoja.

UUSIEN ESMA-OHJEIDEN SOVELTAMINEN 

Fiskars Oyj Abp on tarkistanut taloudellisessa raportoinnissaan käytettäviä termejä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemien vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset taloudelliset tunnusluvut helpottavat operatiivisen liiketoiminnan tuloksen tulkintaa ja tilikausien välistä vertailua. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja. ”Kertaluonteiset erät” on vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta lähtien muutettu muotoon ”oikaisut liiketulokseen”, mutta määritelmä on sama kuin ennenkin. Kuten aikaisemmin, oikaisut ovat tapahtumia, jotka eivät liity jatkuvaan liiketoimintaan. Oikaisuja ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, integraatiotoimiin liittyvät kulut ja liiketoimintojen myyntien tulosvaikutus. Vastaavasti ”oikaistu EBITA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta lisäämällä takaisin aineettomien hyödykkeiden poistot. Oikaisut on lueteltu tämän osavuosikatsauksen sivulla 18 olevassa taulukossa. Fiskars käyttää vaihtoehtoisena tunnuslukuna myös ”operatiivista osakekohtaista tulosta”, mikä on osakekohtainen tulos, josta on poistettu saadut osingot ja sijoitusten käyvän arvon muutokset.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  • Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 8.2.2017 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.  

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään samana päivänä klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta ja kysymykset pyydetään esittämään englanniksi.

Kansainvälinen numero: +44(0)1452555566
Tanska: 32727625
Suomi: 09 23195187
Ranska: 0176742428
Saksa: 06922224918
Norja: 21563013
Ruotsi: 08 50336434
USA: 16315107498

Rekisteröintitunnus: 59278687

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=11

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com