FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017: Ökning i både jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké
7.2.2018 kl. 8.30 EET

FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017: Ökning i både jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA

Detta är en sammanfattning av Fiskars fjärde kvartal 2017 och bokslutskommuniké 2017 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2017 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 4,4 % till 319,2 milj. euro (10–12/2016: 334,1)
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 0,2 %
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 2 % till 35,4 milj. euro (36,3)
 • EBITA ökade till 30,6 milj. euro (28,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 103,5 milj. euro (77,5)
 • Resultatet per aktie var -0,56 euro (0,51). Operativa resultatet per aktie 3) var 0,21 euro (0,23)

Januari–december 2017 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 1,6 % till 1 185,5 milj. euro (2016: 1 204,6)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 1,5 %
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 11 % till 119,0 milj. euro (107,1)
 • EBITA ökade till 113,2 milj. euro (96,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 130,5 milj. euro (120,7)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 2,04 euro (0,78). Operativa resultatet per aktie3) var 0,81 euro (0,56)
 • Styrelsen föreslår en dividend på 0,72 euro per aktie. Dividenden föreslås bli betald i två rater om 0,36 euro var, i mars och september 2018

Utsikterna för år 2018:

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

”Året 2017 präglades av många förändringar inom Fiskars. Vi tog ett steg framåt i våra globala ambitioner och övergick från en regionbaserad organisation till att bilda två globala strategiska affärsenheter, Living och Functional, och en enhetlig leveranskedja. Vi förbättrade vår konkurrensförmåga genom flera initiativ och resultaten från dessa stödde vår lönsamhet redan år 2017. Överlag var jag nöjd med vår resultatutveckling: Fiskarskoncernens omsättning ökade exklusive omsättningen av verksamheter som avyttrades under år 2016, och jämförbara EBITA ökade också under 2017. Vi gjorde framsteg under året, men har också stött på utmaningar på vissa marknader.

Jämförbara omsättningen inom segmentet Living sjönk från föregående år, främst på grund av utvecklingen i USA och Australien. Scandinavian Living-verksamheten levererade goda resultat under hela  året och såväl omsättningen som jämförbara EBITA förbättrades även under årets fjärde kvartal. Scandinavian Living-verksamheten överträffade våra förväntningar och avslutade året med stark utveckling från varumärkena Iittala, Royal Copenhagen och Arabia. English & Crystal Living-verksamheten tampades med motgångar under året, speciellt då förändringen inom detaljhandeln fortsätter, främst i USA. Dessutom har vi avbrutit vårt samarbete med vissa kunder i USA, vilket påverkat omsättningen negativt, men som vi förväntar stöda bruttomarginalen och varumärkets värde. Tillsammans med Ulla Lettijeff, vår nyutnämnda direktör för den strategiska affärsenheten Living, och hennes team kommer vi att fortsätta arbetet för att ge ny fart åt positioneringen av våra varumärken inom English & Crystal Living, bland dem Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton. En förbättring av vår operativa disciplin har hög prioritet under år 2018.

Functional-verksamheten gjorde solida framsteg under året: den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA ökade under årets fjärde kvartal. Till resultatet under det fjärde kvartalet bidrog ökad försäljning till existerande kunder men också kategorierna saxar och järnhandelsvaror. Omsättningen minskade inom Outdoor-verksamheten, främst på grund av utmaningar i knivkategorin och i sportproduktssektorn.

Våra förändringsprogram ger oss ökad dragkraft och koncernen är idag effektivare än förr. Vi har fokuserat på att avlägsna invecklade interna strukturer, förenhetliga arbetsprocesser samt konsekvent minska antalet lagerhållningsenheter (SKU) vilket gör att vi bättre kan fokusera på vår kärnverksamhet och öka värdet av våra varumärken. Det här arbetet fortsätter också i framtiden.

Vi har gjort framsteg på vår strategiska färd och tar steg mot att uppnå våra långsiktiga finansiella mål då vi förbättrade vår EBITA-marginal år 2017. Under år 2018 förväntar vi oss en fortsatt lönsam tillväxt och att vår jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2017.

Jag ser fram emot att med stöd av koncernens ledningsgrupp, som nyligen tillkännagavs i ny form, leda Fiskars vidare och skapa mervärde för våra intressenter. Jag är stolt över Fiskarsteamet, vår passion för våra varumärken och vårt engagemang för att tillfredsställa och överträffa konsumenternas förväntningar – making the everyday extraordinary.”
————————————–
1) År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt de avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016). I utsikterna för 2018, räknas jämförbara omsättningen utan inverkan från valutakurser, företagsköp och divesteringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3) I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro     10‒12 2017 10‒12 2016 Förändr. 2017 2016 Förändr.
Omsättning 319,2 334,1 -4,4 % 1 185,5 1 204,6 -1,6 %
Jämförbar omsättning1) 319,4 320,1 -0,2 % 1 184,0 1 166,3 1,5 %
EBITA 30,6 28,1 9 % 113,2 96,7 17 %
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -4,9 -8,2   -5,8 -10,4  
Jämförbart EBITA 35,4 36,3 -2 % 119,0 107,1 11 %
Rörelseresultat (EBIT) 25,8 24,1 7 % 97,9 82,7 18 %
Nettoförändring i verkligt värde på investeringsportfölj -79,4 28,4   107,9 6,1  
Resultat före skatt -53,6 55,6   217,8 92,8  
Periodens resultat -45,8 41,7   167,1 65,4  
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,21 0,23 -7 % 0,81 0,56 43 %
Resultat/aktie, euro -0,56 0,51   2,04 0,78  
Eget kapital/aktie, euro       15,53 14,91 4 %
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 103,5 77,5 33 % 130,5 120,7 8 %
Soliditet, %       69 % 69 %  
Nettogearing, %       12 % 12 %  
Investeringar 12,0 9,6 25 % 35,4 37,6 -6 %
Personal (FTE), i genomsnitt 7 519 7 933 -5 % 7 709 8 000 -4 %

 1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt de avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016)
2) Under fjärde kvartalet 2017 utgörs jämförelsestörande poster främst av nettokostnader från Alignment-programmet, Supply Chain 2017-programmet och avsättningar relaterade till avyttringen av krukverksamheten i Europa. Under fjärde kvartalet 2016 utgjordes posterna främst av kostnader i samband med Alignment-programmet
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen

 

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2018

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars tog i bruk från och med 1 januari 2018 kommer Fiskarskoncernen att rapportera förändringen i verkligt värde på Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera ändringen i verkligt värde i resultaträkningen.

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att förändringen i verkligt värde av sådana investeringar flyttas från resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter. Ändringen kommer inte att påverka hur de här posterna klassificeras i balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.

Från och med första kvartalet 2018 kommer Fiskars inte att separat rapportera operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte tidigare har ingått.

Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här bokslutskommunikén.

 

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör
 

Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året 2017 ordnas den 7 februari 2018 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EET). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentationen.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0)1452555566
Danmark: +45 32 727625
Finland: +358 9 23195187
Frankrike: +33 (0)176742428
Tyskland: +49 (0)6922224918
Norge: +47 21563013
Sverige: +46 (0)8 50336434
USA: +16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 8289037

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=36

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com