FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019: Jämförbara omsättningen, jämförbara EBITA och kassaflödet minskade

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké
5.2.2020 kl. 8.30 (EET)

 

FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019: Jämförbara omsättningen, jämförbara EBITA och kassaflödet minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s fjärde kvartal 2018 och bokslutskommuniké 2018 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2019 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 5,0 % till 308,0 milj. euro (10–12/2018: 324,1)
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 5,6 % till 308,0 milj. euro (326,3)
 • EBITA minskade med 26,5 % till 32,0 milj. euro (43,5)
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 28,1 % till 35,1 milj. euro (48,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 84,7 milj. euro (92,2)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,26 euro (0,33)  

Januari‒december 2019 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 2,5 % till 1 090,4 milj. euro (1–12/2018: 1 118,5)
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 3,9 % till 1 086,6 milj. euro (1 130,1)
 • EBITA minskade med 35,2 % till 72,9 milj. euro (112,5)
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 25,5 % till 90,6 milj. euro (121,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 117,5 milj. euro (136,8)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,63 euro (1,00)

Förslag till dividend:

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att det räkenskapsåret som utgick den 31.12.2019 utbetalas en dividend på 0,56 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater om 0,28 euro per aktie.

Utsikterna för år 2020:

År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara2 EBITA ökar jämfört med år 2019. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ och fokuserar på att förbättra sin lönsamhet med de pågående programmen, vilka väntas vara genomförda vid slutet av 2021. Därför ger bolaget inga utsikter gällande den jämförbara omsättningen år 2020.

Därtill finns det osäkerhetsfaktorer på flera av de centrala marknaderna, så som möjliga förändringar i tullavgifter samt konsekvenser av coronavirusets spridning, vilka kan påverka hela årets utveckling.

Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen:

Året 2019 var utmanande för oss. Flera delar av vår portfölj utvecklades positivt under det viktiga fjärde kvartalet. Trots detta kommer de framsteg vi gjort inom våra strategiska prioriteter, vilka stöder våra långsiktiga mål, att ta mera tid för att inverka fullt. Därmed minskade den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA under kvartalet. Jämförelseperiodens siffror under fjärde kvartalet 2018 var visserligen höga, men vi är inte nöjda med utvecklingen. I början av kvartalet hade vi IT-problem som var förknippade med en utomstående serviceleverantör, vilket störde våra leveranser och hade en negativ inverkan på den finansiella prestationen under kvartalet. Positivt var dock att försäljningen inom vår direkthandel ökade, i synnerhet inom e-handeln, och vi förbättrade vår effektivitet.

Jag var nöjd med att omsättningen inom trädgårdsprodukter, den största kategorin inom segmentet Functional, ökade på olika marknadsområden under år 2019, vilket påvisar den starka position våra varumärken har. Årets sista kvartal var ingen avvikelse. Lönsamheten inom Functional ökade under kvartalet, även om omsättningen minskade pga. utmaningar inom Outdoor-kategorin. Under årets lopp överskuggades den positiva utvecklingen av utomstående faktorer som påverkade vår verksamhet. Tullavgifterna för import från Kina till USA fortsatte att påverka vår lönsamhet negativt under det fjärde kvartalet, men i fortsättningen lindras effekten av de nuvarande tullavgifterna. Dessutom påverkades bevattningskategorin av ett osedvanligt regnigt år i USA. Det resulterade i att den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade i segmentet Functional år 2019.

För Living-segmentet var det fjärde kvartalet utmanande. Den jämförbara omsättningen minskade pga. utmaningar på flera marknader. Jämförbara EBITA minskade också, då lägre volymer och en svagare produktmix hade en negativ inverkan. Överlag var året 2019 intensivt för Living-segmentet. Vi har fortsatt med våra strategiska omformning av distributionskanaler och jag är nöjd med att omsättningen har ökat i vår direkta kanal, speciellt e-handeln. Detaljhandeln fortsätter att förändras och vi har vidtagit åtgärder för att minska antalet outlet-butiker och lämnat mindre lönsamma kanaler. Vi har också fortsatt att förbättra effektiviteten och gör framsteg inom våra fokusområden. Vi framskrider med vår transformation, och jag tror att de åtgärder vi tagit kommer att förbättra vår prestationsförmåga.

I december tillkännagav vi vår plan att förnya vår organisationsstruktur och förenkla vår organisation för att skapa ett Fiskars Group. Vi stärker vår konkurrenskraft och fokuserar på konsumenten genom att planera att avlägsna överlappande funktioner och göra organisationen enklare. Vi ser potential till förbättrade prestationer, i synnerhet genom ett närmare samarbete i den planerade globala försäljningsfunktionen och stärkandet av vår kommersiella förmåga. Planeringsarbetet fortsätter och vi kommer att förverkliga den nya strukturen före utgången av det första kvartalet 2020.

Jag är övertygad om vår förmåga att förbättra resultatet och skapa värde för våra aktieägare. Den planerade nya strukturen hjälper oss att få ut våra starka varumärkens fulla potential, vidareutveckla våra sätt att arbeta tillsammans och betjäna våra kunder bättre. Vi kommer att fortsätta göra investeringar i områden som vi tror att ger oss hållbart värde på lång sikt medan vi fortsätter att minska kostnaderna genom våra pågående program.

År 2020 förväntar vi oss att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA. Vi fortsätter våra investeringar i tillväxtinitiativ och fokuserar på att förbättra lönsamheten med de pågående programmen, vilka väntas vara genomförda vid slutet av 2021. Därför ger vi inga utsikter gällande den jämförbara omsättningen år 2020. Därtill finns det osäkerhetsfaktorer på flera av de centrala marknaderna, som möjliga förändringar i tullavgifter samt konsekvenser av coronavirusets spridning, vilka kan påverka hela årets utveckling. Trots att vi inte ger utsikter för den jämförbara omsättningen år 2020, förblir våra långsiktiga finansiella mål oförändrade.

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter


 

Koncernens nyckeltal

  10‒12 10‒12 Förändr.     Förändr.
Milj. euro 2019 2018 % 2019 2018 %
Omsättning 308,0 324,1 -5,0 % 1 090,4 1 118,5 -2,5 %
Jämförbar omsättning1) 308,0 326,3 -5,6 % 1 086,6 1 130,1 -3,9 %
EBITA 32,0 43,5 -26,0 % 72,9 112,5 -35,2 %
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -3,1 -5,2 -41,3 % -17,7 -9,2 92,0 %
Jämförbar EBITA 35,1 48,8 -28,1 % 90,6 121,7 -25,5 %
Rörelseresultat (EBIT) 28,5 32,5 -12,2 % 60,1 91,6 -34,4 %
Resultat före skatt 26,5 29,9   63,2 103,0  
Periodens resultat 21,3 26,7   52,4 81,7  
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 0,0 -94,5   -20,4 -118,8  
Resultat/aktie, euro 0,26 0,33   0,63 1,00  
Eget kapital/aktie, euro       9,34 14,80 -36,9 %
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter3) 84,7 92,2 -8,1 % 117,5 136,8 -14,1 %
Soliditet, %4)       56 % 70 %  
Nettogearing, %4)       34 % 11 %  
Investeringar 12.6 14,2 -11,4 % 40,0 46.2 -13,5 %
Personal (FTE), i genomsnitt 6 592 7 094 -7,1 % 6 840 7 219 -5,3 %

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.
2) Under fjärde kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-omstruktureringsprogrammet.
3) IFRS 16-förändringen hade en positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter på 6,4 milj. euro under det fjärde kvartalet 2019 och på 24,4 milj. euro under 2019.
4) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16-redovisningsstandarden samt utdelningen av Wärtsilä-aktiedividenden. Utan inverkan från dessa skulle soliditeten i slutet av 2019 ha varit 71 % och nettogearingen 12 %.
 
 
ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019 

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om.
 
För helåret 2019 uppgick den positiva inverkan på rörelseresultatet och EBITA till 1,4 milj. euro, ett resultat av minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på anläggningstillgångar. Därtill påverkades EBITDA av ändringar i avskrivningar, vilka ökade med 23,0 milj. euro. Finansieringskostnaderna ökade med 2,8 milj. euro. Den uppskattade totala nettoinverkan på periodens resultat var -1,4 milj. euro.
 
Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här bokslutskommunikén.

FISKARS OYJ ABP
 
Jaana Tuominen
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com  

   

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 5.2.2020 kl. 11.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2019-q4-results

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.


Media och investerarkontakter: 
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 000 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor