FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta heikkeni

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
5.2.2020 klo 8.30 EET


FISKARSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta heikkeni

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2019 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Vuoden 2019 neljäs neljännes lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 5,0 % ja oli 308,0 milj. euroa (10-12/2018: 324,1)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 5,6 % ja oli 308,0 milj. euroa 326,3)
 • EBITA laski 26,5 % ja oli 32,0 milj. euroa (43,5)
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 28,1 % ja oli 35,1 milj. euroa (48,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 84,7 milj. euroa (92,2)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,33)  

Tammi‒joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 2,5 % ja oli 1 090,4 milj. euroa (1–12/2018: 1 118,5)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto1) laski 3,9 % ja oli 1 086,6 milj. euroa (1 130,1)
 • EBITA laski 35,2 % ja oli 72,9 milj. euroa (112,5)
 • Vertailukelpoinen2) EBITA laski 25,5 % ja oli 90,6 milj. euroa (121,7)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 117,5 milj. euroa (136,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (1,00)

Ehdotus osingonjaosta:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,28 euron erässä.

Näkymät vuodelle 2020:

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn2) kasvavan vuodesta 2019. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskars Group jatkaa kasvupanostuksia ja keskittyy kannattavuuden parantamiseen käynnissä olevien uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien avulla. Ohjelmien odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiö ei anna arviota vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuodelle 2020.

Lisäksi useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

Vuosi 2019 oli meille haastava. Tärkeällä vuoden viimeisellä neljänneksellä näimme myönteistä kehitystä useassa osassa portfoliotamme. Jatkoimme strategisten prioriteettiemme edistämistä pitkäaikaisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Edistysaskeleiden täysimääräinen vaikutus vaatii vielä lisää aikaa, ja näin ollen vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat vuosineljänneksen aikana. Vaikka vuoden 2018 viimeisen neljänneksen vertailuluvut olivatkin korkeat, emme ole tyytyväisiä kehitykseen. Kohtasimme vuosineljänneksen alussa ulkoiseen palveluntarjoajaan liittyviä IT-ongelmia, jotka haittasivat toimituksia ja vaikuttivat negatiivisesti vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen. Myönteistä oli se, että liikevaihto omassa kanavassa, erityisesti verkkokaupassa, kasvoi ja paransimme tehokkuuttamme.

Olin tyytyväinen siihen, että Functional-segmentin suurimman kategorian eli puutarhatuotteiden liikevaihto kasvoi eri markkina-alueilla vuonna 2019, mikä osoitti brändien globaalia voimaa. Kasvu jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikka liikevaihto Functional-segmentissä laski Outdoor-kategorian haasteiden takia, parani kannattavuus neljänneksen aikana. Vuoden aikana positiivista kehitystä varjostivat kuitenkin liiketoimintaamme vaikuttaneet ulkopuoliset tekijät. Yhdysvaltain tullimaksut Kiinasta tuotaville tuotteille vaikuttivat kannattavuuteen negatiivisesti myös viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta jatkossa nyt voimassa olevien tullimaksujen vaikutukset on minimoitu. Lisäksi epätavallisen sateinen sää Yhdysvalloissa vaikutti kastelukategoriaan vuoden mittaan. Näiden seurauksena Functional-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat vuonna 2019.

Living-segmentissä vuoden viimeinen neljännes oli haastava. Vertailukelpoinen liikevaihto laski useilla markkinoilla kohdattujen haasteiden takia. Pienentyneiden volyymien ja heikentyneen tuotejakauman myötä myös vertailukelpoinen EBITA laski. Living-segmentille vuosi 2019 oli kokonaisuudessaan intensiivinen. Olemme jatkaneet strategista kanavamuutosta ja olen iloinen siitä, että liikevaihto kasvoi omassa kanavassamme, erityisesti verkkokaupassa. Vähittäiskauppa-ympäristön muutosten jatkuessa olemme ryhtyneet toimiin outlet-myymälöiden karsimiseksi ja siirtymässä pois vähemmän kannattavista kanavista. Olemme myös jatkaneet tehokkuutemme parantamista, ja painopistealueilla onkin nähtävissä hyvää edistymistä. Uskon, että tulemme parantamaan suoritustamme kun uudistumisemme etenee.

Julkistimme joulukuussa suunnitelman organisaatiorakenteen uudistamisesta ja organisaation yksinkertaistamisesta kohti yhtenäistä yhtiötä. Parannamme kilpailukykyämme ja vahvistamme kuluttajakeskeisyyttämme suunnittelemalla päällekkäisyyksien poistamista ja yksinkertaistamalla rakennetta. Näemme

tässä mahdollisuuden parantaa suoritustamme, erityisesti tekemällä tiiviimmin yhteistyötä suunnitellussa globaalissa myyntitoiminnossa sekä vahvistamalla kaupallista osaamistamme. Suunnittelu edistyy, ja tavoitteenamme on toimia uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Luotan kykyymme parantaa suoritustamme ja luoda arvoa osakkeenomistajillemme. Suunniteltu uusi rakenne auttaa meitä hyödyntämään vahvojen brändiemme koko potentiaalia, kehittämään yhtenäisiä toimintatapoja ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Aiomme jatkaa investointeja alueilla, joiden uskomme tuovan meille kestävää arvoa pitkällä aikavälillä samalla, kun pyrimme saavuttamaan lisää kustannussäästöjä meneillään olevien ohjelmien kautta.

Vuonna 2020 odotamme konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan. Jatkamme kasvupanostuksia ja keskitymme kannattavuuden parantamiseen käynnissä olevien uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien avulla. Ohjelmien odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen emme anna arviota vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuodelle 2020. Lisäksi useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseemme. Vaikka emme julkaise näkymiä vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuonna 2020, pysyvät pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteemme ennallaan.

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta
2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta


 

Konsernin avainluvut

  10‒12 10‒12 Muutos     Muutos
Milj. euroa 2019 2018 % 2019 2018 %
Liikevaihto 308,0 324,1 -5,0 % 1 090,4 1 118,5 -2,5 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 308,0 326,3 -5,6 % 1 086,6 1 130,1 -3,9 %
EBITA 32,0 43,5 -26,0 % 72,9 112,5 -35,2 %
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -3,1 -5,2 -41,3 % -17,7 -9,2 92,0 %
Vertailukelpoinen EBITA 35,1 48,8 -28,1 % 90,6 121,7 -25,5 %
Liiketulos (EBIT) 28,5 32,5 -12,2 % 60,1 91,6 -34,4 %
Tulos ennen veroja 26,5 29,9   63,2 103,0  
Tilikauden tulos 21,3 26,7   52,4 81,7  
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos 0,0 -94,5   -20,4 -118,8  
Tulos/osake, euroa 0,26 0,33   0,63 1,00  
Oma pääoma/osake, euroa       9,34 14,80 -36,9 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3) 84,7 92,2 -8,1 % 117,5 136,8 -14,1 %
Omavaraisuusaste, %4)       56 % 70 %  
Nettovelkaantumisaste, %4)       34 % 11 %  
Investoinnit 12,6 14,2 -11,4 % 40,0 46,2 -13,5 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 592 7 094 -7,1 % 6 840 7 219 -5,3 %

1) Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2) Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä Living-segmentin transformaatio-ohjelmasta.
3) IFRS 16-muutoksella oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä se oli 6,4 milj. euroa ja koko vuoden osalta 24,4 milj. euroa.
4) IFRS 16 -standardin käyttöönotto ja Wärtsilä-osakeosingon maksu vaikuttivat lukuihin. Ilman näitä muutoksia olisi omavaraisuusaste vuoden viimeisellä neljänneksellä ollut 71 % ja nettovelkaantumisaste 12 %.
 
 
MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2019

Fiskars Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin. Vuokralle ottajan kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksia ovat lyhytaikaiset alle 12 kuukauden sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fiskars Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista.
 
Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon/EBITAan oli 1,4 milj. euroa johtuen vuokrakulujen vähentymisestä sekä käyttöomaisuuserien poistojen lisäyksestä. Vaikutus EBITDAan tuli lisäksi poistojen määrästä, lisäys oli 23,0 milj. euroa. Korkokulut kasvoivat 2,8 milj. eurolla. Arvioitu kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen oli -1,4 milj. euroa.
 
Lisätietoja raportoinnin muutoksista on tämän tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteita käsittelevässä osassa.
 

 
FISKARS OYJ ABP
 
Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

 • Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
 • Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
 • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com  

   

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus

Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 5.2.2020 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielistä suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2019-q4-results

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.


Media- ja sijoittajayhteydet: 
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 000 henkilöä 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Liitteet