Fiskars bokslutskommuniké 2022

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké

7.2.2023 kl. 08.30 (EET)

Fiskars bokslutskommuniké 2022

Ett stabilt år i en krävande verksamhetsmiljö

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s bokslutskommuniké  2022 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Oktoberdecember 2022 i korthet:

  • Jämförbara omsättningen1 ökade med 12,2 % till 304,1 miljoner euro (Q4 2021: 346,5). Redovisad omsättning minskade med 13,9 % till 304,1 miljoner euro (353,2).
  • Jämförbara EBIT2 minskade till 29,7 miljoner euro (32,2), eller 9,8 % (9,1 %) av omsättningen. EBIT ökade till 24,4 miljoner euro (23,8).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 60,5 miljoner euro (54,9).
  • Det fria kassaflödet ökade till 35,7 miljoner euro (23,7).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,14 euro (0,22).

Januari-december 2022 i korthet:

  • Jämförbara omsättningen1 ökade med 1,7 % till 1 248,4 miljoner euro (Q1–Q4 2021: 1 227,6). Redovisad omsättning minskade med 0,5 % till 1 248,4 miljoner euro (1 254,3).
  • Jämförbara EBIT2 minskade till 151,0 miljoner euro (154,2), eller 12,1 % (12,3 %) av omsättningen. EBIT sjönk till 134,7 miljoner euro (142,8).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt minskade till -24,9 miljoner euro (164,2).
  • Det fria kassaflödet minskade till -100,7 miljoner euro (95,3).
  • Resultatet per aktie (EPS) var 1,21 euro (1,06).

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

Förslag om utdelning

Bolagets styrelse föreslår till bolagsstämman en utdelning på 0,80 euro per aktie för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2022. Utdelningen betalas i två rater på 0,40 per aktie.

Utsikterna för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

Bolaget förväntar sig att de främsta negativa faktorer som kommer att påverka dess resultat 2023 är den fortsatta volatiliteten i marknadsmiljön och svagare efterfrågan speciellt under första halvåret.

Bolaget har meddelat att det planerar riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret. Samtidigt fortsätter bolaget att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin. 

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

År 2022 var tudelat för Fiskars Group; under första halvåret såg vi en tvåsiffrig uppgång av omsättningen, medan under andra halvåret minskade omsättningen pga svagare efterfrågan. Resultatet var att den jämförbara omsättningen för helåret ökade med 1,7 procent. Med tanke på osäkerheten och volatiliteten i verksamhetsmiljön under året är jag belåten med att vi uppnådde jämförbart EBIT på 151 miljoner euro 2022, vilket var det näst bästa någonsin för Fiskars Group. Jag vill tacka våra medarbetare, kunder och samarbetspartner för vad som åter en gång visade sig vara ett exceptionellt år. 

Vår jämförbara omsättning minskade med 12,2 procent under fjärde kvartalet. Lågt konsumentförtroende kombinerat med höga lagernivåer hos återförsäljarna ledde till att orderingången från våra kunder var lägre än förväntat, särskilt på den viktiga marknaden i USA, där vår omsättning minskade med 26 procent.

Trots att omsättningen inte utvecklades enligt förväntningarna, såg vi flera ljusglimtar under fjärde kvartalet. Vår jämförbara EBIT-marginal stärktes med 70 baspunkter tack vare en förbättring av bruttomarginalen och förnuftig kostnadshantering. En annan höjdpunkt var vår egen e-handel som uppvisade en tillväxt på 30 procent i oktober–december. Det bevisar att våra investeringar i direktkanalen och digitala plattformar ger resultat. Det gläder mig också att vi under kvartalet lyckades vända det fria kassaflödet till positivt, efter den negativa inverkan från höga lagernivåer under 2022. Lagernivåerna är dock fortsatt höga, och vi kommer att arbeta vidare på att återställa dem till målnivåer. En av dessa åtgärder är planen att tillfälligt anpassa produktionskapaciteten i fabrikerna i Billnäs och Sorsakoski.

Vi har nu avslutat det första helåret med tillväxtstrategin och kan se att de fyra drivkrafterna för tillväxt enligt den – kommersiell excellens, direktkanalen, USA och Kina – ger konkreta resultat. Vår bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens, stärktes operativt med 60 baspunkter mellan januari och december, trots en utbredd kostnadsinflation. Direktkanalen hade en tillväxt på 8 procent under 2022 och utgjorde 21 procent av koncernens omsättning; särskilt e-handeln utvecklades mycket bra. I USA såg vi en omsättningsminskning på 4 procent till följd av en betydlig minskning i efterfrågan under fjärde kvartalet. Trots att marknaden i USA inte utvecklades på det sätt som vi hade förutsett i början av året, ser vi att det finns betydande potential och tillväxtmöjligheter för Fiskars Group i landet. Vår verksamhet i Kina fortsatte på en tillväxtbana och uppvisade en omsättningsökning på 36 procent under året, trots upprepade störningar på grund av covid-19.

Vi är ett bolag i omvandling och vår tillväxtstrategi anger ramarna för de val som vi gör längs vägen. I november meddelade vi om ändringar i ledningsgruppen, för att åstadkomma större överensstämmelse med strategin och drivkrafterna för tillväxt. Genom ändringarna skapade vi en ny post i ledningsgruppen som Executive Vice President, Direct to Consumer, och delade upp grossistförsäljningsorganisation i två regionala roller för Amerika respektive Europa och Asien-Stillahavsområdet, förutom Kina.

I januari 2023 meddelade vi att vi planerar riktade organisationsförändringar i huvudsak i våra affärsområden Vita, Terra och Crea för att accelerera verkställandet av vår strategi. Våra planerade förändringar säkerställer att vi allokerar våra resurser till de strategiska tillväxtområdena. De planerade organisationsförändringarna uppskattas leda till en nettominskning på cirka 100 arbetsroller globalt och ge ett resultat på totalt 30 miljoner euro i årliga kostnadsbesparingar. Samtidigt kommer vi att fortsätta investera i viktiga strategiska byggstenar.

Under 2022 gjorde vi goda framsteg inom hållbarhet, som är en av våra strategiska framgångsfaktorer. Vi fortsatte att ta fram cirkulära lösningar under året, och cirka 5 procent av koncernens omsättning under 2022 härrörde från varumärkenas utbud av produkter tillverkade av återvunnet material. Vårt mål är att 2030 ska majoriteten av vår omsättning komma från cirkulära produkter och tjänster. Vi har också gjort konkreta insatser för att minska våra utsläpp. Ett exempel är investeringen i glasbruket i Iittala i Finland, där vi kommer att byta ut de befintliga smältugnarna som eldas med naturgas mot elektriska smältugnar. De nya smältugnarna bidrar till att minska Fiskars Groups årliga direkta koldioxidutsläpp (scope 1) med 26 procent före utgången av 2026. Vi känner oss hedrade över att vi under fjärde kvartalet upptogs på CDP:s A-lista för klimat för vår transparenta rapportering och ambitiösa klimatinsatser.

När vi ser på 2023 är det uppenbart att i synnerhet första halvåret ser utmanande ut vad gäller marknadsmiljön och efterfrågan. Då utsikterna för efterfrågan är mer avvaktande, kommer vi i år att fokusera på att säkra resultatet och kassaflödet. Vi förväntar oss att jämförbara EBIT år 2023 stannar något under fjolårsnivån. Kostnadsbesparingar från de planerade riktade organisationsförändringarna uppskattas stöda EBIT från och med andra halvåret, trots att bolaget samtidigt fortsätter att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin.

Koncernens nyckeltal

Mn euro, om inget annat anges 1012
2022
1012
2021
Förändr. 2022 2021 Förändr.
Omsättning 304,1 353,2 -13,9 % 1 248,4 1 254,3 -0,5 %
Jämförbar omsättning1) 304,1 346,5 -12,2 % 1 248,4 1 227,6 1,7 %
EBIT 24,4 23,8 2,4 % 134,7 142,8 5,7 %
Jämförelsestörande poster i EBIT2) 5,3 -8,3 36,3 % -16,3 -11,5 42,4%
Jämförbar EBIT3) 29,7 32,2 7,7 % 151,0 154,2 2,1 %
Jämförbara EBIT-marginal 9,8 % 9,1 % 12,1 % 12,3 %
Resultat före skatt 14,5 24,1 39,9 % 124,1 144,1 13,9 %
Periodens resultat 11,4 18,2 37,5 % 99,1 87,5 13,2 %
Resultat per aktie, euro 0,14 0,22 36,6 % 1,21 1,064) 14,1 %
Eget kapital per aktie, euro 10,32 9,97 3,5 %
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 60,5 54,9 10,1% 24,9 164,2
Fritt kassaflöde 35,7 23,7 50,6% -100,7 95,3
Nettoskuld 325,3 145,0
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån) 1,66 0,71
Soliditet, % 53 % 57 %
Nettogearing, % 39 % 18 %
Investeringar 13,4 12,8 4,7 % 48,1 34,4 40,0 %
Personal (FTE), i genomsnitt 6 250 6 224 0,4 % 6 273 6 081 3,2 %

1)   I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under det fjärde kvartalet 2022 utgjordes främst av försäljningen av dotterbolaget i Ryssland och den nordamerikanska bevattningsverksamheten.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera de förvärvade/avyttrade verksamheternas helhetseffekter.

4) Under 2021 påverkades resultatet per aktie negativt (-0,35 euro) av den ofördelaktiga domen i skattetvisten från 2014 beträffande koncerninterna lån som företaget avskrev 2003. I samband med skattetvisten ålades bolaget betala sammanlagt 28,3 miljoner euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast

En webcast för resultatet för årets fjärde kvartal och hela året ordnas den 7.2.2023 kl. 11.00 (EET). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på https://fiskars.videosync.fi/q4-2022

Presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv