Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2022

Fiskars Oyj Abp
Tilinpäätöstiedote
7.2.2023 klo 08.30 (EET)

Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2022

Vakaa vuosi haasteellisessa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä. Se on saatavilla myös osoitteessa https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

Lokajoulukuu 2022 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 12,2 % ja oli 304,1 milj. euroa (10–12/2021: 346,5). Raportoitu liikevaihto laski 13,9 % ja oli 304,1 milj. euroa (353,2)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 29,7 milj. euroon (32,2) ja oli 9,8 % liikevaihdosta (9,1 %). EBIT kasvoi ja oli 24,4 milj. euroa (23,8)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi ja oli 60,5 milj. euroa (54,9)
  • Vapaa rahavirta kasvoi ja oli 35,7 milj. euroa (23,7)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,22)

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevaihto1 kasvoi 1,7 % ja oli 1 248,4 milj. euroa (2021: 1 227,6). Raportoitu liikevaihto laski 0,5 % ja oli 1 248,4 milj. euroa (1 254,3)
  • Vertailukelpoinen EBIT2 pieneni 151,0 milj. euroon (154,2) ja oli 12,1 % liikevaihdosta (12,3 %). EBIT laski ja oli 134,7 milj. euroa (142,8)
  • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja pieneni ja oli -24,9 milj. euroa (164,2)
  • Vapaa rahavirta laski ja oli -100,7 milj. euroa (95,3)
  • Osakekohtainen tulos oli 1,21 euroa (1,06)

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja,  arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Ehdotus osingonjaosta:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,40 euron erässä.

Näkymät vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa).

Keskeisimpien yhtiön tulosta heikentävien tekijöiden odotetaan vuonna 2023 olevan jatkuva epävarmuus markkinaympäristössä sekä heikompi kysyntä, etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiö on kertonut suunnittelevansa kohdennettuja organisaatiomuutoksia, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Samanaikaisesti yhtiö jatkaa investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström:

Fiskars Groupin vuosi 2022 oli kaksijakoinen: vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi kaksinumeroisesti, mutta toisella vuosipuoliskolla liikevaihto laski kysynnän heikentyessä. Tämän seurauksena koko vuoden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,7 %. Kun otetaan huomioon toimintaympäristön epävarmuus ja epävakaus vuoden aikana, olen tyytyväinen siihen, että saavutimme 151 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2022 – se on Fiskars Groupin historian toiseksi paras. Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme  kuluneesta vuodesta, joka osoittautui jälleen poikkeukselliseksi. 

Neljännellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liikevaihtomme laski 12,2 %. Kuluttajien alhainen luottamus ja jälleenmyyjien korkeat varastotasot johtivat odotettua pienempiin tilauksiin asiakkailta etenkin tärkeillä Yhdysvaltojen markkinoilla, jossa liikevaihtomme laski 26 %.

Vaikka liikevaihto ei kehittynyt odottamallamme tavalla, neljännellä vuosineljänneksellä oli paljon positiivista kehitystä. Vertailukelpoinen EBIT-marginaali parani 70 peruspistettä bruttokatemarginaalin paranemisen ja kustannusten tarkan hallinnan tukemana. Toinen kohokohta oli oma verkkokauppamme, joka kasvoi 30 % loka–joulukuussa. Tämä osoittaa, että investointimme suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen tuottavat tulosta. Olen tyytyväinen myös siihen, että pystyimme kääntämään vapaan rahavirtamme positiiviseksi vuosineljänneksen aikana sen jälkeen, kun varastojen kasvu oli heikentänyt sitä vuoden aikana. Varastotasot ovat edelleen selvästi tavallista korkeammat, ja jatkamme työtämme niiden tuomiseksi lähemmäs tavoitetasoa. Yksi tällaisista toimenpiteistä on suunnitelma väliaikaisesti sopeuttaa tuotantokapasiteettia Billnäsin ja Sorsakosken tehtailla.

Kasvustrategiamme toteutuksen ensimmäinen kokonainen vuosi on nyt takanamme, ja voimme nähdä, että neljä kasvuajuriamme – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina – tuottavat konkreettisia tuloksia. Bruttokatemarginaali, joka on kaupallisen erinomaisuuden keskeinen suorituskykymittarimme, parani operatiivisesti 60 peruspistettä tammi–joulukuussa laajapohjaisesta kustannusinflaatiosta huolimatta. Suora kuluttajamyynti kasvoi 8 % vuonna 2022 ja oli 21 % konsernin liikevaihdosta. Kehitys oli erityisen hyvää verkkokaupassa. Yhdysvalloissa liikevaihtomme laski 4 %, kun kysyntä heikkeni huomattavasti neljännellä vuosineljänneksellä. Vaikka Yhdysvaltojen markkinat eivät kehittyneet kuten olimme odottaneet vuoden alussa, näemme edelleen merkittävää potentiaalia ja kasvumahdollisuuksia Fiskars Groupille Yhdysvalloissa. Kiinassa liiketoimintamme vahva kasvu jatkui, ja liikevaihtomme kasvoi 36 % vuoden aikana koronapandemian aiheuttamista ajoittaisista häiriöistä huolimatta.

Yhtiömme on muutosvaiheessa, ja kasvustrategiamme luo kehyksen valinnoille, joita teemme tämän muutosmatkan aikana. Marraskuussa ilmoitimme muuttavamme johtoryhmäämme niin että sen toiminta on paremmin linjassa kasvustrategiamme ja sen neljän kasvuajurin kanssa. Johtoryhmään lisättiin uutena roolina suorasta kuluttajamyynnistä vastaava johtaja (Executive Vice President, Direct to Consumer) ja tukkumyyntiorganisaatio jaettiin kahdelle alueelliselle roolille, joista toinen vastaa Amerikasta ja toinen Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueesta (pl. Kiina).

Tammikuussa 2023 kerroimme suunnitelmistamme tehdä kohdennettuja organisaatiomuutoksia pääasiassa liiketoiminta-alueissamme Vitassa, Terrassa ja Creassa strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että kohdistamme resurssimme strategisiin kasvutekijöihin. Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 100 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti sekä 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Samalla jatkamme investointejamme strategisiin kasvutekijöihin.

Vuonna 2022 edistyimme hyvin vastuullisuudessa, joka on yksi strategiamme ajureista. Vuoden aikana jatkoimme kiertotalousratkaisujen kehittämistä, ja noin 5 % konsernin liikevaihdosta vuonna 2022 tuli brändiemme kierrätysmateriaalituotteiden valikoimista. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä valtaosa liikevaihdostamme on peräisin kiertotaloutta tukevista tuotteista ja palveluista. Teemme myös konkreettisia toimia päästöjemme vähentämiseksi. Yksi esimerkki tästä on investointi Iittalan tehtaaseemme, jossa korvaamme nykyiset maakaasukäyttöiset uunit sähkökäyttöisillä. Uudet uunit vähentävät Fiskars Groupin vuotuisia suoria hiilidioksidipäästöjä (Scope 1) 26 % vuoden 2026 loppuun mennessä. Neljännellä vuosineljänneksellä meillä oli kunnia päästä CDP:n ilmastonmuutoksen torjunnan A-listalle läpinäkyvän raportointimme ja kunnianhimoisen ilmastotyömme ansiosta.

Kun katsotaan vuotta 2023, näyttää siltä, että etenkin vuoden alkupuolisko on haasteellinen niin toimintaympäristön kuin kysynnänkin osalta. Heikompien kysyntänäkymien vuoksi keskitymme tänä vuonna liikevoiton ja rahavirran turvaamiseen. Odotamme vertailukelpoisen EBITin jäävän vuonna 2023 hieman alle edellisvuoden tason. Suunnitelluista kohdennetuista organisaatiomuutoksista saatavien säästöjen odotetaan tukevan EBITIä toisesta vuosipuoliskosta lähtien, vaikka jatkammekin samanaikaisesti investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Konsernin avainluvut

Milj. euroa, ellei muuta mainittu 1012
2022
1012
2021
Muutos 2022 2021 Muutos
Liikevaihto 304,1 353,2 -13,9 % 1 248,4 1 254,3 -0,5 %
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 304,1 346,5 -12,2 % 1 248,4 1 227,6 1,7 %
EBIT 24,4 23,8 2,4 % 134,7 142,8 5,7 %
EBIT:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) 5,3 -8,3 36,3 % -16,3 -11,5 42,4%
Vertailukelpoinen EBIT3) 29,7 32,2 7,7 % 151,0 154,2 2,1 %
Vertailukelpoinen EBIT-marginaali 9,8 % 9,1 % 12,1 % 12,3 %
Tulos ennen veroja 14,5 24,1 39,9 % 124,1 144,1 13,9 %
Tilikauden tulos 11,4 18,2 37,5 % 99,1 87,5 13,2 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,22 36,6 % 1,21 1,064) 14,1 %
Oma pääoma/osake, euroa 10,32 9,97 3,5 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 60,5 54,9 10,1% 24,9 164,2
Vapaa rahavirta 35,7 23,7 50,6% -100,7 95,3
Nettovelka 325,3 145,0
Nettovelka/EBITDA (liukuva 12kk) 1,66 0,71
Omavaraisuusaste, % 53 % 57 %
Nettovelkaantumisaste, % 39 % 18 %
Investoinnit 13,4 12,8 4,7 % 48,1 34,4 40,0 %
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 250 6 224 0,4 % 6 273 6 081 3,2 %

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta.

2) Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääasiassa Venäjän tytäryhtiön sekä PohjoisAmerikan kasteluliiketoiminnan myynteihin.

3) EBIT ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoista EBITiä ei ole oikaistu jättämällä pois ostettujen/myytyjen liiketoimintojen kokonaisvaikutusta.

4) Vuoden 2021 osakekohtainen tulos sisältää negatiivisen 0,35 euron vaikutuksen verokiistan epäsuotuisasta lopputuloksesta vuodelta 2014 koskien yhtiön vuonna 2003 anteeksiantamien konsernilainojen käsittelyä. Yhtiölle määrättiin yhteensä 28,3 milj. euron jälkiverot korkoineen ja veronkorotuksineen.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

 

Webcast

Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulokseen liittyvä webcast pidetään 7. helmikuuta 2023 klo 11.00 (EET). Englanninkielistä suoraa lähetystä voi seurata osoitteessa https://fiskars.videosync.fi/q4-2022

Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi