Fiskars bolagsstämmokallelse

Fiskars Oyj Abp                  Börsmeddelande          6.2.2015 kl. 9.00 EET

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 12.3.2015 kl. 15.00 i  Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014

– Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår  till bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2014 utbetalas 0,68 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 16.3.2015 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att dividenden utbetalas 23.3.2015.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och kommittéernas ordföranden.

Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

11. Förslag till ändring av punkt 5 i bolagsordningen

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att punkt 5 på bolagets bolagsordning ändras att lyda på följande sätt:

”Bolagets styrelse består av minst fem och högst tio ordinarie medlemmar.”

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till tio.

Beslutsförslaget förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att ändra punkt 5 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 11 i denna kallelse.

13. Val av styrelseledamöter

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank och Karsten Slotte. Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer och  Christine Mondollot har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens Nomination and Strategy Committee till bolagsstämman att Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa väljs som nya styrelseledamöter. Information om erfarenheter och tidigare befattningar av de som har förslagits till nya medlemmar finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth som viceordförande.

Beslutsförslaget förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att ändra punkt 5 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 11 i denna kallelse.

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

15. Val av revisor

Styrelsens Nomination and Strategy Committee föreslår till bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (aktieemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet  är i kraft till 30.6.2016 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 12.3.2014 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse  finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 19.2.2015. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 26.3.2015.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 2.3.2015 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 9.3.2015 kl.16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller

(b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets person-beteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 2.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 9.3.2015 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.

Helsingfors  6.2.2015

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

 

Information angående de förslagna styrelsemedlemmarnas tidigare befattningar samt arbetserfarenhet

Inka Mero (född 1976) är finsk medborgare och ekonomiemagister till utbildning. Hon är grundande medlem och styrelseordförande av KoppiCatch Oy. Hon har tidigare tjänstgjort som verkställande direktör för Playforia Oy och är styrelsemedlem i IndoorAtlas Oy, Nokia Tyres, Staffpoint Holding Oy och StartupSauna Foundation.

Fabian Månsson (född 1964) är svensk medbogare och ekonomiemagister till utbildning. Han är numera affärsrådgivare till bl.a. McKinsey & Co., Karen Millen, Gina Tricot och Hugo Boss. Han har tidigare tjänstgjort som verkställande direktör för Eddie Bauer, som direktör i Spray Ventures AB och som verkställande direktör för H&M Hennes & Mauritz AB. Månsson är styrelsemedlem i Gina Tricot.

Peter Sjölander (född 1959) är svensk medborgare och ekonomiemagister till utbildning. Han är verkställande direktör för Helly Hansen Group och industriell rådgivare till EQT. Han har tidigare tjänsgjort som direktör i Electrolux, som Global & European lederskapmedlem i Nike och har haft flera ledande produktstyrnings- och marknadsförningsposter hos Nike, Sjölander är  styrelsemedlem bland annat i Swims AS och Helly Hansen AS.

Ritva Sotamaa (född 1963) är finsk medborgare och juriskandidat, LL.M till utbildning. Hon är numera chefsjurist på Unilever PLC/NV. Hon har tidigare tjänstgjort som chefsjurist på Siemens Healthcare, Siemens AG och Instrumentarium Oyj och haft flera tjänster som chefsjurist på GE Healthcare, General Electric Company.  

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com