Fiskarsin yhtiökokouskutsu

Fiskars Oyj Abp       Pörssitiedote    6.2.2015 klo 09.00

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  torstaina 12.3.2015 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.3.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille.

Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

11. Ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä.”

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää tämän kokouskutsun kohdassa 11 esitetyllä tavalla.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank ja Karsten Slotte. Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer ja Christine Mondollot ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi. Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Tiedot uusiksi jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on esitetty tämän kokouskutsun lopussa ja saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth.

Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää tämän kokouskutsun kohdassa 11 esitetyllä tavalla.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2014 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.2.2015. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 26.3.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2015 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)        internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai

(b)        puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 16.00 numeroon 0207 70 68 75.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Helsingissä 6.2.2015

FISKARS OYJ ABP
H
allitus

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen puh. 0204 39 5050

Tietoa uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä

Inka Mero (synt. 1976) on Suomen kansalainen ja kauppatieteiden maisteri. Hän on KoppiCatch Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut Playforia Oy:n toimitusjohtajana ja useissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä, Digia Oyj:ssä ja Sonera Oyj:ssä. Inka Mero on hallituksen jäsenenä Indoor Atlas Oy:ssä, Nokian Renkaat Oyj:ssä, Staffpoint Holding Oy:ssä ja StartupSauna Foundationissa.

Fabian Månsson (synt. 1964) on Ruotsin kansalainen ja kauppatieteiden maisteri. Hän toimii neuvonantajana esim. McKinsey & Co, Karen Millen, Gina Tricot ja Hugo Boss -yhtiöissä. Hän on aikaisemmin toiminut Eddie Bauerin toimitusjohtajana, Spray Ventures AB:n johtajana ja H&M Hennes & Mauritz AB:n toimitusjohtajana. Månsson toimii hallituksen jäsenenä Gina Tricotissa.

Peter Sjölander (synt. 1959) on Ruotsin kansalainen ja kauppatieteiden maisteri. Hän toimii Helly Hansen Groupin toimitusjohtajana ja EQT:n teollisena neuvonantajana. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Electroluxilla johtajana, Niken Globaali & Eurooppa -johtoryhmän jäsenenä ja useissa Niken markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävissä. Sjölander toimii hallituksen jäsenenä Swims AS:ssa ja Helly Hansen AS:ssa.

Ritva Sotamaa (synt. 1963) on Suomen kansalainen ja oikeustieteen kandidaatti. Hän toimii tällä hetkellä Unilever PLC/NV:n lakiasiainjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut lakiasiainjohtajana Siemens Healthcaressa, Siemens AG:ssa ja päälakimiehenä Instrumentarium Oyj:ssä sekä useissa lakiasianjohtajan tehtävissä GE Healthcaressa, General Electric Companyssa.

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 768 miljoonaa euroa vuonna 2014. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com