Fiskars delårsrapport 1.1-30.6.2010

KRAFTIG ÖKNING I OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER ANDRA KVARTALET

Andra kvartalet 2010 i korthet:
- Omsättningen steg med 9 % till 195,9 milj. euro (179,0)
- Rörelseresultatet ökade till 22,2 milj. euro (12,6)
- Resultatet per aktie var 0,35 (0,29)
- Kassaflödet från löpande verksamhet var 31,4 milj. euro (32,2)
- Utsikterna för år 2010 oförändrade: omsättningen och rörelseresultatet utan 
 poster av engångsnatur för hela året förutspås öka jämfört med år 2009

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
"Fiskars presterade ett exceptionellt gott resultat under det andra kvartalet 
2010. Omsättningen fortsatte att öka i Europa, där affärsområdena Home och 
Garden båda förstärktes och båtverksamheten återhämtar sig. Vi har lyckats 
stärka våra verksamheter och som helhet har vi nått en betydande ökning i 
rörelseresultatet i Europa. I Amerika har utvecklingen varit lugnare och det 
har lett till en liten ökning i rörelseresultatet.

Tack vare våra europeiska verksamheter har vi haft ett väldigt gott första 
halvår. Trädgårds- och båtsäsongerna går nu mot sitt slut och årets senare 
hälft i Europa vilar på Home-verksamheten. I Amerika är det svårare att 
förutse marknadens utveckling."


Koncernens nyckeltal

Milj. euro            Q2   Q2 Ändr. Q1-Q2 Q1-Q2 Ändr. Q1-Q4
                2010  2009   %  2010  2009   %  2009

Omsättning          195,9 179,0*   9 365,9 345,6*   6 660,3*
Rörelseresultat (EBIT)     22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5
Andel i intresse-
företagets resultat      13,2  16,7  -21  18,6  32,0  -42  66,5
Förändring i gängse
värde på biologiska
tillgångar           -0,6  0,0     -1,2  -0,2     -0,4
Resultat före skatt      34,0  24,2   40  49,7  42,6   17  91,4
Periodens resultat       28,4  22,6   26  41,3  39,6   4  83,5
Resultat per aktie, euro    0,35  0,29   18  0,50  0,51   -2  1,05
Eget kapital per aktie, euro            6,41  5,86   9  6,16
Kassaflöde från löpande
verksamhet           31,4  32,2   -3  44,8  47,4   -6 121,0
Soliditet, %                    53 %  47 %     52 %
Net gearing, %                   44 %  69 %     47 %
Investeringar          5,0  4,0   27  7,6  8,0   -5  14,6
Antal anställda (FTE)
i genomsnitt         3 594 3 879   -7 3 576 3 982  -10 3 867

*) Siffrorna för 2009 innehåller förändringar på grund av omklassificering av 
vissa konton. Se noter till delårsrapport.

Ytterligare information:
- verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
- ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för 
årets andra kvartal ordnas 5.8.2010 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på 
bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. 
Presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.fiskarsgroup.com.


FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010
(IFRS, oreviderad)

Koncernen under andra kvartalet 2010

Fiskarskoncernens konsoliderade omsättning ökade med 9 % under årets andra 
kvartal 2010 till 195,9 milj. euro (Q2 2009: 179,0 milj. euro). Omräknat i 
jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 4 %.

Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet) var 127,1 milj. euro (115,9) tack vare en 
försäljningsökning inom samtliga affärsområden. Omsättningen i Amerika var 
71,0 milj. euro (65,9) och ökningen orsakades av att US-dollarn förstärktes.

Koncernens rörelseresultat ökade med 76 % till 22,2 milj. euro (12,6; i 
summan ingår engångskostnader på 0,4 milj. euro). Rörelseresultatet för EMEA 
var 14,8 milj. euro (5,3). Ökningen orsakades av förbättringsåtgärder inom 
områdena Home och Garden samt båtverksamheten. Rörelseresultatet för 
segmentet Amerika var 11,3 milj. euro (10,5).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för årets andra kvartal 
var 13,2 milj. euro (16,7) och förändringen i värdet på skogsbeståndet var 
-0,6 milj. euro (0,0).

Nettofinansieringskostnaderna var 0,8 milj. euro (5,1). Förändringar i 
värdet på valutaderivat ökade finansieringskostnaderna år 2009. 
Resultatet före skatt för årets andra kvartal var 34,0 milj. euro 
(24,2). Resultatet för det andra kvartalet var 28,4 milj. euro (22,6) 
och resultatet per aktie var 0,35 euro (0,29).

Koncernen under perioden januari - juni 2010

Fiskarskoncernens omsättning ökade med 6 % under den första hälften av år 
2010 och var 365,9 milj. euro (Q1 - Q2 2009: 345,6 milj. euro). Omräknat i 
jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 3 %. Omsättningen i segmentet 
EMEA av 246,9 milj. euro (226,6) och 123,5 milj. euro (124,5) i Amerika.

Koncernens rörelseresultat ökade med 64 % till 34,8 milj. euro (21,2; i 
summan ingår engångsutgifter på 0,5 milj. euro). Inom segmentet EMEA var 
rörelseresultatet 24,0 milj. euro (9,8) och inom Amerika var det 17,5 milj. 
euro (17,1).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 18,6 milj. euro 
(32,0) och förändringen i skogsbeståndets värde var -1,2 milj. euro (-0,2).

Nettofinansieringskostnaderna var 2,6 milj. euro (10,4). Förändringar i 
värdet på valutaderivat ökade finansieringskostnaderna år 2009. 
Resultatet före skatt var 49,7 milj. euro (42,6) och resultatet för 
perioden var 41,3 milj. euro (39,6). Resultatet per aktie var 0,50 euro 
(0,51).

Investeringar

Under årets andra kvartal gjordes investeringar för 5,0 milj. euro (4,0) och 
avskrivningarna uppgick till 5,8 milj. euro (8,5). Investeringarna bestod 
till stor del av ersättande investeringar inom produktionen. Under årets 
första hälft uppgick investeringarna till 7,6 milj. euro (8,0) medan 
avskrivningarna var 11,6 milj. euro (15,3).

Finansiering

Kassaflödet från löpande verksamhet under årets andra kvartal var 31,4 milj. 
euro (32,2) och 44,8 milj. euro (47,4) under det första halvåret. 
Dividenderna från intresseföretaget Wärtsilä betalades ut i mars och uppgick 
till 29,5 milj. euro (25,3). Under årets andra kvartal uppgick 
investeringskassaflödet till -5,0 milj. euro (-3,3) och kassaflödet efter 
investeringar var 26,4 milj. euro (28,8).

Koncernens nettorörelsekapital var 121,1 milj. euro (152,0) i slutet av juni. 
Soliditeten var 53 % (47 %) och nettogearingen 44 % (69 %). Dessutom var 
marknadsvärdet på Fiskars aktier i intresseföretaget Wärtsilä 321,5 milj. 
euro (110,9) större än aktiernas balansvärde.  

I slutet av perioden hade koncernen 10,8 milj. euro i likvida medel (10,0). 
De räntebärande nettoskulderna uppgick till 231,5 milj. euro (308,4), vilket 
var 25,7 milj. euro mindre än motsvarande siffra i slutet av mars 2010. De 
kortfristiga skulderna uppgick till 164,9 milj. euro (228,1) och de 
långfristiga skulderna till 77,8 milj. euro (93,1). De kortfristiga skulderna 
utgörs främst av företagscertifikat som har utgetts av Fiskars Oyj Abp. Det 
kapitallån på 45,1 milj. euro som emitterades år 2004 återbetalades den 17 
juni 2010. Dessutom hade koncernen 425,0 milj. euro (415,0) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker.

Personal

Koncernen hade i genomsnitt 3 576 (3 982) heltidsekvivalenta anställda (FTE) 
under perioden januari - juni: 2 843 (3 095) anställda i EMEA, 593 (773) i 
Amerika och 140 (114) i segmentet Övriga. I slutet av juni var antalet 
anställda 3,910 (3,852).

Operativa segmenten under andra kvartalet 2010

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga 
(fastigheter, koncernförvaltningen samt gemensamma funktioner). Segmenten är 
indelade i affärsområden Home (hem samt skola, kontor och hobby), Garden 
(trädgård) och Outdoor (uteliv och båtar).

EMEA under andra kvartalet 2010

Milj. euro               Q2   Q2  Ändr.  Q1-Q4
                   2010  2009    %   2009

Omsättning              127,1  115,9   10  451,6
Omsättning i jämförbara
valutakurser             127,1  119,4    6  464,2
Rörelseresultat            14,8   5,3   181   26,5
Investeringar             3,0   2,8    8   10,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt  2 843  3 095   -8  3 006

Omsättningen i segmentet EMEA ökade med 10 % till 127,1 milj. euro (115,9) 
under årets andra kvartal. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade 
omsättningen med 6 %.

För affärsområdet Home var det ett mycket bra kvartal. Omsättningen ökade i 
synnerhet i Finland, Sverige och Italien. Varumärkena Iittala och Arabia var 
fortsättningsvis starka. Försäljningen av produkter för skola, kontor och 
hobby sjönk jämfört med motsvarande period år 2009.

Omsättningen inom Garden-området ökade. Marknaden har utvecklats väl och den 
sena våren hade en positiv inverkan på kvartalets affärer genom att 
försäljningen försköts från årets första kvartal till det andra. 
Försäljningen av trädgårdsredskap av märket Fiskars ökade i de flesta 
marknadsområden. Marknaden för byggverktyg återhämtar sig också. 
Investeringar i marknadsföring och bolagets varumärken fortsatte med 
tyngdpunkt på Tyskland, där försäljningen har ökat tydligt.

Omsättningen inom affärsområdet Outdoor ökade tack vare goda 
försäljningssiffror inom båtverksamheten. Försäljningen av utelivsprodukter 
var däremot på samma nivå som år 2009. Busterbåtarnas position som 
marknadsledare i Finland har förstärkts ytterligare. Den starka satsningen på 
utveckling av nya produkter har fortsatt och ett nytt båtmärke, Drive, 
lanserades under kvartalet. Leveranserna av Drivebåtarna inleddes i juli.

Segmentets rörelseresultat var 14,8 milj. euro (5,3) tack vare större volymer 
och ökad produktionseffektivitet inom affärsområdena Home och Garden. 
Affärsområdet Outdoor gjorde åter vinst tack vare den bättre åtgången på 
båtar. Under det andra kvartalet 2009 ingick nedskrivningar på 1,9 milj. euro 
för båtverksamheten i rörelseresultatet (EBIT).

Det finländska Konkurrensverket framställde 29.4.2010 till marknadsdomstolen 
att en påföljdsavgift på 4 miljoner euro åläggs Iittala Group Oy Ab, eftersom 
bolaget skall ha brutit mot lagen om konkurrensbegränsningar. Fiskars 
dotterbolag Iittala Group lämnade sitt svar till marknadsdomstolen 30.6.2010. 
Iittala bestrider alla Konkurrensverkets påståenden och krävde 
marknadsdomstolen förkasta Konkurrensverkets framställan som grundlös. 
Marknadsdomstolen avgör ärendet i sinom tid. Ingen avsättning för 
påföljdsavgiften har bokförts.

Amerika under andra kvartalet 2010

Milj. euro               Q2   Q2  Ändr.  Q1-Q4
                   2010  2009    %   2009

Omsättning              71,0  65,9    8  218,2
Omsättning i jämförbara
valutakurser             71,0  71,1    0  236,0
Rörelseresultat           11,3  10,5    7   23,9
Investeringar             1,4  0,9   63   2,8
Antal anställda (FTE) i genomsnitt  593  773   -23   742

Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 8 % till 71,0 milj. euro (65,9) 
tack vare en starkare US-dollar. Omräknat i jämförbara valutakurser var 
omsättningen på samma nivå som år 2009.

Omsättningen för affärsområdet Garden hölls på god nivå tack vare kraftig 
åtgång av nya produktkategorier som manuella gräsklippare.

Affärsområdet Home i Amerika består av produkter för skola, kontor och hobby 
(SOC). Omsättningen inom området sjönk på grund av avyttringen av 
förbrukningsvaror inom hobbyverksamheten. Nedgången i försäljning 
balanserades delvis upp av ökad försäljning av saxar och andra 
hobbyprodukter.

Inom affärsområdet Outdoor minskade omsättningen på grund av avyttringen av 
Brunton i december 2009, men det uppvägdes till största del av en ökning i 
försäljningen av produkter av märket Gerber.

Segmentets rörelseresultat var 11,3 milj. euro (10,5) tack vare ett 
förbättrat resultat för Gerbers del. Samtidigt hade höjda råvarupriser inom 
Garden och SOC en negativ inverkan på rörelseresultatet.

Övriga under andra kvartalet 2010

Milj. euro               Q2   Q2 Ändr.  Q1-Q4
                   2010  2009   %   2009

Omsättning               1,2  1,1   5   6,1
Rörelseresultat            -3,9  -3,2   21  -10,9
Investeringar             0,5  0,3  100   1,2
Antal anställda (FTE) i genomsnitt   140  114   23   119

Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter samt funktioner förknippade med 
koncernförvaltningen och gemensamma funktioner. 

Omsättningen uppgick till 1,2 milj. euro (1,1) under årets andra kvartal, 
främst tack vare virkesförsäljning och hyresintäkter. Rörelseresultatet var 
-3,9 milj. euro (-3,2; i summan ingår 0,4 milj. euro engångskostnader). 

Wärtsilä under andra kvartalet 2010

Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget Wärtsilä Oyj 
Abp. Under årets andra kvartal uppgick Fiskars andel av Wärtsiläs resultat 
till 13,2 milj. euro (16,7).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier var 631,2 milj. euro (386,5) eller 
7,71 euro (4,99) per Fiskarsaktie i slutet av perioden, med kursen för 
Wärtsiläs aktie på 37,47 euro (22,94). Aktiernas balansvärde var 309,7 milj. 
euro (275,6).

Bolagsstyrning

Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009. Fiskars 
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för året 2009, enligt 
rekommendation 51 av Kod för Bolagsstyrning, publicerades 11.2.2010 som en 
separat berättelse.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki Oy som 
uppdaterades 9.10.2009. Bolaget har dessutom sina egna interna insiderregler 
som senast uppdaterades 3.11.2009.

Aktier och aktieägare

Fiskarskoncernen har en aktieserie (FIS1V) efter att koncernens aktieserier A 
och K sammanslogs i juli 2009. Varje aktie medför en röst och har lika 
rättigheter.

I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341, inklusive 
112 619 aktier i bolagets ägo. Innehavet av egna aktier motsvarar 0,14 % av 
bolagets aktier och röster. Bolagsstyrelsen har fullmakt att förvärva 
och/eller avyttra 4 000 000 aktier i det egna bolaget. Aktierna kan förvärvas 
och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets 
aktier. Bemyndiganden utnyttjades inte under räkenskapsperioden. 
Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Det 
genomsnittliga aktiepriset under kvartalet var 11,90 euro (A-aktien 8,24; K-
aktien 10,47). I slutet av juni var kursen för aktien 11,73 euro per aktie 
(A-aktien 8,35; K-aktien 10,11). I slutet av juni var Fiskarskoncernens 
marknadsvärde 960,8 milj. euro (686,0), utan bolagets innehav av egna aktier. 
Antalet aktier som var föremål för handel under perioden januari - juni var 
2,4 milj. (1,6), vilket är 2,9 % av det genomsnittliga antalet aktier.

Fiskars utbetalade 26.3.2010 i dividend 0,52 euro per aktie, totalt 42,6 
milj. euro.

I slutet av juni var det sammanlagda antalet aktieägare 12 119 (10 866). 
Under perioden informerades Fiskars inte om några betydande förändringar 
bland bolagets största aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Olika osäkerhetsfaktorer kan påverka Fiskars affärsverksamhet, försäljning 
och resultatutveckling. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är följande:
- Den allmänna ekonomiska situationen och en försvagad konsumtionsefterfrågan 
 inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika
- Förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till dem, 
 kundernas finansiella problem eller en allvarlig störning i en 
 distributionskanal
- Möjligheter att leverera produkter vilket är beroende av bolagets 
 leverantörer och logistik
- Ogynnsamma väderförhållanden inom affärsområdet Garden 
- Säsongsväxlingar försvårar prognostiseringen i synnerhet i fråga om 
 affärsområdet Home, där tyngdpunkten i försäljningen tydligt ligger på 
 slutet av året
- Plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars är de 
 viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- Stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller förmåga 
 att betala dividender.

Utsikter för år 2010

Marknadsläget återhämtar sig långsamt i Europa, medan i Amerika är det 
svårare att förutse marknadens utveckling. läget fortfarande är osäkert i 
Amerika, vilket gör det svårt att förutse utvecklingen. Efterfrågan bland 
konsumenter håller på att stabiliseras men återförsäljarnas inköp väntas vara 
försiktiga även i fortsättningen, i synnerhet i Amerika.

Fiskars väntar sig kunna förbättra sin verksamhet och fortsätter att vidta 
åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och konkurrenskraft under år 2010. 
Investeringarna i varumärken och produktutveckling kommer att öka eftersom 
koncernens förmåga inom de områdena är avgörande för framgång i en krävande 
marknadssituation.

Utsikterna för år 2010 är oförändrade. Omsättningen år 2010 väntas vara högre 
än nivån år 2009. Rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur 
förutspås öka jämfört med år 2009.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens 
resultat och kassaflöde år 2010.


Helsingfors, Finland, den 4 augusti 2010

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen


KONCERNENS RESULTATRÄKNING     4-6  4-6 Ändr.  1-6  1-6 Ändr.  1-12
                 2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3

Kostnad för sålda varor     -125,6 -120,6   4 -235,9 -233,0   1 -439,2
BRUTTOBIDRAG           70,3  58,4   20 130,0 112,7   15 221,1

Övriga rörelseintäkter       0,3  0,4      1,3  1,1      1,8
Kostnader för försäljning    -30,0 -27,1   11 -60,2 -56,1   7 -114,2
Administrationskostnader     -16,2 -16,5   -2 -32,2 -31,8   1 -60,0
Forsknings- o utvecklingskostn.  -2,0  -2,5  -17  -4,0  -4,5  -12  -8,7
Övriga rörelsekostnader      0,0  -0,1      0,0  -0,1     -0,5
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5

Förändring i verkligt värde på
biologiska tillgångar       -0,6  0,0     -1,2  -0,2     -0,4
Andel i intresseföretagets
resultat             13,2  16,7  -21  18,6  32,0  -42  66,5
Övriga finansiella intäkter
och kostnader           -0,8  -5,1  -84  -2,6 -10,4  -75 -14,2
RESULTAT FÖRE SKATT        34,0  24,2   40  49,7  42,6   17  91,4

Inkomstskatt           -5,6  -1,6     -8,4  -3,0     -7,9
PERIODENS RESULTAT        28,4  22,6   26  41,3  39,6   4  83,5

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     28,4  22,6   25  41,3  39,7   4  83,5
minoritetsaktieägare           0,0         0,0      0,0
                 28,4  22,6     41,3  39,6     83,5
Resultat/aktie, euro hänförlig
till moderbolagets aktieägare
(outspätt och utspätt)      0,35  0,29     0,50  0,51     1,05


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT            4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2010  2009  2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Periodens resultat               28,4  22,6  41,3  39,6  83,5

Omräkningsdifferenser              10,2  -3,6  18,5  0,2  -1,9
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat    1,5  5,1  3,8  5,4  12,7
Kassaflödessäkring               -0,4     -0,4
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt            2,0      0,5  1,3
Aktuariella vinster och förluster på förmåns-
bestämda pensionsplaner efter skatte-effekt   0,0  0,0  0,0  -0,5  0,7

Periodens övriga totalresultat,
efter skatt, totalt               11,3  3,6  21,8  5,6  12,8

Periodens totalresultat             39,7  26,2  63,1  45,3  96,3

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            39,7  26,2  63,1  45,2  96,3
minoritetsaktieägare                  0,0      0,0  0,0
                        39,7  26,2  63,1  45,3  96,3

*) Förra årets siffror innehåller förändringar
på grund av omklassificering av vissa konton.
Se noterna till delårsrapporten.


KONCERNENS BALANSRÄKNING               6/2010 6/2009 Ändr.12/2009
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Goodwill                       100,6  99,7   1  99,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar       128,2 128,0   0 124,9
Materiella anläggningstillgångar            94,3 108,2  -13  99,5
Biologiska tillgångar                 37,7  39,0   -3  38,9
Förvaltningsfastigheter                 8,6  7,8   10  8,5
Andelar i intresseföretag               309,7 275,6   12 316,8
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   3,8  2,8   35  3,0
 Övriga placeringar                  1,9  2,1   -7  2,1
Uppskjutna skattefordringar              18,7  22,3  -16  17,8
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          703,4 685,5   3 710,9

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       136,1 145,6   -7 119,0
Kundfordringar och övriga fordringar         132,6 116,1   14 101,9
Skattefordringar                    4,6  7,2  -36  2,9
Likvida medel                     10,8  10,0   7  38,6
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR, SAMMANLAGT          284,1 279,0   2 262,4

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                 987,5 964,5   2 973,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 525,3 453,8   16 504,8
Minoritetsintressen                      0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                525,3 453,8   16 504,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital             77,8  93,1  -16  74,9
Övriga skulder                     2,5  1,2  102  0,9
Uppskjutna skatteskulder                47,0  48,2   -2  47,2
Pensionsförpliktelser                  9,6  9,4   2  9,4
Övriga avsättningar                   5,3  9,1  -42  6,7
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            142,1 161,1  -12 139,1

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            164,9 228,1  -28 199,7
Övriga avsättningar                   3,9  2,3   70  2,4
Leverantörskulder och övriga skulder         140,7 111,4   26 121,3
Skatteskulder                     10,4  7,8   34  6,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            320,0 349,6   -8 329,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT          987,5 964,5   2 973,3


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2010  2009  2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               34,0  24,2  49,7  42,6  91,4
Justeringar
 Avskrivningar                 5,8  8,5  11,6  15,3  28,1
 Andel i intresseföretagets resultat     -13,2 -16,7 -18,6 -32,0 -66,5
 Intäkter från placeringar           0,0  0,0  -0,9  0,0  0,3
 Räntekostnader                 0,8  5,2  2,6  10,4  14,2
 Förändring i biologiska tillgångar       0,6  0,0  1,2  0,2  0,4
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan               0,3  -3,6  -1,8  -4,0 -12,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  28,4  17,5  43,8  32,7  55,6

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar       8,8  12,9 -21,1 -12,2  -0,7
 Förändring av varulager            -7,0  17,1  -9,2  17,6  50,3
 Förändring av räntefria skulder        7,7  -6,7  12,7  -4,9  4,1
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter          37,9  40,8  26,3  33,2 109,3

Dividendinkomster, intresseföretag              29,5  25,3  25,3
Betalda finansieringskostnader (netto)     -3,7  -5,8  -5,0 -10,3 -13,8
Betald inkomstskatt               -2,8  -2,9  -6,0  -0,8  0,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     31,4  32,2  44,8  47,4 121,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv         -0,2     -0,2  -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar  -4,8  -3,8  -7,4  -7,9 -14,5
Försäljning av anläggningstillgångar       0,2  0,6  2,4  0,7  1,6
Kassaflöde från övriga placeringar       -0,4  0,1  -0,2  0,1  4,2
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -5,0  -3,3  -5,2  -7,2  -8,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder                    40,0  40,0
Återbetalning av långfristiga skulder      0,0 -50,1  -0,3 -65,8 -86,5
Förändring av kortfristiga skulder       -21,9  15,3 -22,7  25,3  2,0
Finansiell leasing               -0,5  -0,6  -0,8  -1,2  -2,5
Övriga finansieringsposter           -0,7  -0,7  -1,4  -1,6  -0,1
Betalda dividender                      -42,6 -38,2 -38,2
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -23,1 -36,1 -67,8 -41,5 -85,4

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       3,2  -7,3 -28,2  -1,4  26,9

Likvida medel, periodens början         7,4  17,3  38,6  11,3  11,3
Omräkningsdifferens               0,1  0,1  0,4  0,1  0,5
Likvida medel, periodens slut          10,8  10,0  10,8  10,0  38,6


FÖRÄNDRINGAR I DET          Till moderbolagets      Mino-  Sam-
KONSOLIDERADE             aktieägare:         ritets  man-
EGNA KAPITALET                       Balan- intres- lagt
                    Aktie- Egna Omräkn. serad  sen
                   kapital aktier diff. vinst
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Periodens totalresultat             0,0  3,0  42,3  0,0  45,3
Betalda dividender                      -38,2     -38,2
Förvärv av minoritetsintressen                    0,1  0,1

6/30/2009                77,5  -0,8 -13,4 390,5  0,0 453,8

Periodens totalresultat                 0,7  50,3  0,0  51,0
Betalda dividender                       0,0      0,0

12/31/2009                77,5  -0,8 -12,8 440,9  0,0 504,8

Periodens totalresultat             0,0  21,8  41,4  0,0  63,1
Betalda dividender                      -42,6     -42,6

6/30/2010                77,5  -0,8  9,0 439,6  0,0 525,3


NYCKELTAL *                     6/2010 6/2009 Change12/2009
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                6,41  5,86   9  6,16
Soliditet                        53%  47%   13  52%
Nettogearing                      44%  69%  -36  47%
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         231,5 308,4  -25 235,7
Personalantal (FTE) i genomsnitt           3 576 3 982  -10 3 867
Personalantal vid periodens slut           3 910 3 852   2 3 742
Antal utestående aktier vid periodens slut,
tusen st.
A-aktier **                         54 832
K-aktier **                         22 565
Totalt                        81 911 77 398    81 911
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden, tusen st.              81 911 77 398    79 289


VALUTAKURSER                      1-6  1-6 Ändr.  1-12
                            2010  2009   %  2009
USD medelkurs                     1,33  1,33   0  1,39
USD periodens slut                   1,23  1,41  -13  1,44


*) Se 2009 bokslutet för uträkning av nyckeltal.
**) Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009.
Se noterna till delårsrapporten.


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
det föregående bokslutet.
Denna delårsrapport är oreviderad.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Förra årets siffror innehåller förändringar på grund av omklassificering av
vissa konton. De viktigaste förändringarna för 2009 är summerade
nedan:
- omsättningen -0,6 milj. euro Q2 2009, -1,2 milj. euro Q1-Q2 2009
och -2,6 milj. euro hela året 2009
- bruttobidraget -1,0 milj. euro Q2 2009, -2,0 milj. euro Q1-Q2 2009
och -5,6 milj. euro hela året 2009
- rörelseresultatet (EBIT) för 2009 förändrades inte.

Dessutom använder Fiskars följande definitioner i rapporteringen av antalet
anställda 2010:
Personalantal vid periodens slut = antalet aktiva anställda i lönebokföringen
i slutet av perioden.
Personalantal (FTE) i genomsnitt = antalet anställda omräknat till
heltidsanställda på basen av arbetstimmar under perioden.

Fiskars har tillämpat säkringsredovisning angående förändringarna i verkligt
värde i derivativinstrument som är avsedda, kvalificerade och effektiva för
kassaflödessäkring. Förändringarna har redovisats i Övrigt totalresultat.

Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009.
Resultatet per aktie (EPS) under jämförelseårets andra hälft innehåller
effekten av sammanslagningen.

Gruppen tillämpar nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar
som trädit ikraft fr.o.m. 1.1.2010, varav de viktigaste är:
- Årliga förbättringar i IFRS
- Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv
- Förändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.

Tillämpandet av de förändrade standarderna har inte haft någon
inverkan på det rapporterade resultatet eller den finansiella positionen.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.


OPERATIVA SEGMENT         4-6  4-6 Ändr.  1-6  1-6 Ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               127,1 115,9   10 246,9 226,6   9 451,6
Amerika              71,0  65,9   8 123,5 124,5   -1 218,2
Övriga               1,2  1,1   5  2,8  2,8   1  6,1
Försäljn.till andra segment **)  -3,4  -3,9     -7,3  -8,3     -15,5
KONCERNEN SAMMANLAGT       195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3


OPERATIVA SEGMENT         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2010 2009*     2010 2009*     2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               14,8  5,3  181  24,0  9,8  144  26,5
Amerika              11,3  10,5   7  17,5  17,1   2  23,9
Övriga och elimineringar     -3,9  -3,2   21  -6,6  -5,7   17 -10,9
KONCERNEN SAMMANLAGT       22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5


OPERATIVA SEGMENT         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
AVSKRIVNINGAR OCH         2010 2009*     2010 2009*     2009*
NEDSKRIVNINGAR          MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,0  6,1  -35  8,0  10,4  -23  20,5
Amerika              1,4  2,0  -30  2,7  4,0  -32  7,8
Övriga och elimineringar      0,5  0,4      0,9  0,9     -0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT        5,8  8,5  -32  11,6  15,3  -24  28,1


OPERATIVA SEGMENT         4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTERINGAR           2010  2009     2010  2009     2009
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                3,0  2,8   8  4,6  5,9  -22  10,6
Amerika              1,4  0,9   63  2,1  1,4   49  2,8
Övriga och elimineringar      0,5  0,3      0,8  0,6      1,2
KONCERNEN SAMMANLAGT        5,0  4,0   27  7,6  8,0   -5  14,6

*) Förra årets siffror innehåller förändringar
på grund av omklassificering av vissa konton.
Se noterna till delårsrapporten.

**) Försäljn. till andra segment
  EMEA              -1,9  -1,4     -4,4  -4,5     -7,7
  Amerika            -0,9  -1,4     -1,7  -2,4     -4,6
  Övriga             -0,6  -1,1     -1,2  -1,4     -3,2


Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.

                  4-6  4-6 Ändr.  1-6  1-6 Ändr.  1-12
AFFÄRSOMRÅDEN           2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
OMSÄTTNING            MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

Home               72,1  67,3   7 135,1 130,7   3 297,3
Garden              87,8  80,0   10 167,7 148,6   13 230,9
Outdoor              35,4  31,2   14  61,5  64,7   -5 128,4
Övriga               0,6  0,5      1,6  1,6      3,7
KONCERNEN SAMMANLAGT       195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    6/2010 6/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1.                     224,4 230,2 230,2
Omräkningsdifferens                      1,5  0,3  -0,1
Företagsförvärv och försäljning                0,2  0,2  -0,5
Ökningar                            0,6  0,3  1,0
Avskrivningar och nedskrivningar               -3,0  -3,5  -6,0
Minskningar och överföringar                  4,9  0,1  -0,2
Bokföringsvärde vid periodens slut              228,8 227,7 224,4

                              6/2010 6/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1.                     108,0 120,9 120,9
Omräkningsdifferens                      3,4  0,2  0,1
Företagsförvärv och försäljning                0,4  -0,2  -1,5
Ökningar                            6,9  7,6  13,6
Avskrivningar och nedskrivningar               -9,3 -11,6 -22,0
Minskningar och överföringar                 -6,5  -0,9  -3,0
Bokföringsvärde vid periodens slut              102,9 116,0 108,0

                              6/2010 6/200912/2009
KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER                MEUR  MEUR  MEUR

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar                           56   62   60
Övriga ansvar                          5   5   4
Sammanlagt                           61   67   65

Garantier som säkerhet för andras förbindelser
Fastighetsinteckningar                      0   2   2
Panter                              0   0   2
Sammanlagt                            0   2   4

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier                            8   15   9

Ansvarsförbindelser sammanlagt                 70   85   78


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                136  111  151
Ränteswappar                          24   1   1
Elderivat                            2   2   2


DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                 1   -1   0
Ränteswappar                           0   0   0
Elderivat                            0   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.

Gruppen har inga materiella investeringsförbindelser i
anläggningstillgångar.


AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

Uppskattningsvis 10 % av Fiskars kommersiella kassaflöde
utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar.
De mest betydande riskerna gäller en nedgång i det brittiska
pundet, den svenska kronan och den kanadensiska dollarn mot
US-dollar och euro. Valutakursrisker säkras i första hand genom
användning av valutaterminer och valutaswappar.
Förändringen i valutaderivatens värde presenteras i
resultaträkningen utan att säkringsredovisning tillämpas.

MEUR                       USD  GBP  SEK  CAD
Affärsverksamhetens valutaposition       -11,6  4,7  8,1  4,0
Affärsverksamhetens valutakänslighet*      1,2  -0,5  -0,8  -0,4

*) Illustrerar effekten av 10 % valutakurssänkning
på koncernens årsresultat före skatt.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 29,5 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2010.


FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

År 2010 har inte gjorts förvärv eller avyttringar.

Följande förvärv och avyttringar år 2009 påverkar jämförbarheten
år 2010.

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.

Fiskars solde Bruntons affärsverksamhet i Wyoming, USA i December 2009 till
svenska Fenix Outdoor AB (publ). Brunton rapporterades som en del av
Fiskars Outdoor-verksamhet. Bruntons omsättning 2009 var 8,8 milj. euro.

Fiskars sålde i juli 2009 i USA sina förbrukningsvaror inom hobby och de
tillhörande märkena Heidi Grace och Cloud9 till Colorbök, Inc.
Verksamhetens omsättning från januari till juni var 2,4 milj. euro.FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem,
trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649
och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel
på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj.
euro och antalet anställda är cirka 3 500 personer.

www.fiskarsgroup.com