Fiskarsin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT VAHVASTI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Vuoden 2010 toinen neljännes lyhyesti:
- Liikevaihto kasvoi 9 % 195,9 miljoonaan euroon (179,0 milj. euroa) 
- Liiketulos nousi 22,2 miljoonaan euroon (12,6)
- Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,29)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 31,4 miljoonaa euroa (32,2)
- Näkymät vuodelle 2010 entisellään: koko vuoden liikevaihdon ja liike-
 tuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
"Fiskarsin kehitys vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli poikkeuksellisen 
vahvaa. Liikevaihto kasvoi Euroopassa, jossa sekä kodin- että 
puutarhatuotteiden liiketoiminta-alueet paransivat myyntiään ja 
veneliiketoiminta on toipumassa. Olemme onnistuneet vahvistamaan 
toimintaamme, ja kokonaisuutena liiketuloksemme vahvistui Euroopassa 
merkittävästi. Amerikassa kehitys on ollut vakaampaa ja liiketulos kasvoi 
vain hiukan.

Meillä oli erittäin hyvä ensimmäinen vuosipuolisko Euroopan liiketoiminnan 
onnistumisen johdosta. Puutarhatuotteiden ja veneiden sesonki on nyt 
päättymässä, joten toisen vuosipuoliskon kehitys on Euroopassa riippuvainen 
kodintuotteista. Amerikassa markkinatilanteen kehitystä on vaikeampi 
ennustaa."


Konsernin avainluvut

Milj. euroa            Q2   Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
                2010  2009   %  2010  2009   %  2009

Liikevaihto          195,9 179,0*   9 365,9 345,6*   6 660,3*
Liiketulos (EBIT)        22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta           13,2  16,7  -21  18,6  32,0  -42  66,5
Biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutos       -0,6  0,0     -1,2  -0,2     -0,4
Tulos ennen veroja       34,0  24,2   40  49,7  42,6   17  91,4
Katsauskauden tulos       28,4  22,6   26  41,3  39,6   4  83,5
Tulos/osake, euroa       0,35  0,29   18  0,50  0,51   -2  1,05
Oma pääoma/osake, euroa               6,41  5,86   9  6,16
Liiketoiminnan rahavirta    31,4  32,2   -3  44,8  47,4   -6 121,0
Omavaraisuusaste, %                 53 %  47 %     52 %
Nettovelkaantumisaste, %               44 %  69 %     47 %
Investoinnit           5,0  4,0   27  7,6  8,0   -5  14,6
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 3 594 3 879   -7 3 576 3 982  -10 3 867

*) Vuoden 2009 lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun 
vuoksi. Katso lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoista.

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
- talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

Tiedotustilaisuus:
Osavuosikatsauksen analyytikko- ja lehdistötilaisuus toisen vuosineljänneksen 
tuloksesta järjestetään 5.8.2010 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla Fiskars 
Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla 
osoitteessa www.fiskarsgroup.fi. 


FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - KESÄKUU 2010 
(IFRS, tilintarkastamaton)

Konserni huhti-kesäkuussa 2010

Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä 9 % 
195,9 milj. euroon (Q2 2009: 179,0 milj.). Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla kasvua oli 4 %.

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) -segmentin liikevaihto 
oli 127,1 milj. euroa (115,9) kaikkien liiketoiminta-alueiden myynnin 
kasvettua. Amerikan liikevaihto oli 71,0 milj. euroa (65,9). Kasvu johtui 
vahvistuneesta Yhdysvaltojen dollarista. 

Konsernin liiketulos kasvoi 76 % 22,2 milj. euroon (12,6; sisältää 0,4 milj. 
euroa kertaluonteisia kuluja). EMEA-segmentin liiketulos oli 14,8 milj. euroa 
(5,3). Kasvu johtui Home-, Garden- ja Boats-liiketoimintojen parantumisesta. 
Amerikan liiketulos oli 11,3 milj. euroa (10,5). 

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta toisen neljänneksen aikana 
oli 13,2 milj. euroa (16,7), ja puuvarannon käyvän arvon muutos -0,6 milj. 
euroa (0.0). 

Nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa (5,1). Vuonna 2009 
valuuttajohdannaisten arvonmuutos lisäsi rahoituskuluja. Tulos ennen 
veroja oli toisella neljänneksellä 34,0 milj. euroa (24,2). 
Vuosineljänneksen tulos oli 28,4 milj. euroa (22,6) ja osakekohtainen 
tulos oli 0,35 euroa (0,29). 

Konserni tammi-kesäkuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 6 % 365,9 
milj. euroon (Q1-Q2 2009: 345,6 milj. euroa). Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla nousua oli 3 %. EMEA-segmentin liikevaihto oli 246,9 milj. 
euroa (226,6) ja Amerikan 123,5 (124,5) milj. euroa. 

Konsernin liiketulos nousi 64 % 34,8 milj. euroon (21,2, sisältää 0,5 milj. 
euroa kertaluonteisia eriä). EMEA-segmentin liiketulos oli 24,0 milj. euroa 
(9,8). Amerikan liiketulos oli 17,5 milj. euroa (17,1).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 18,6 milj. euroa 
(32,0) ja puunvarannon käyvän arvon muutos oli -1,2 milj. euroa (-0,2). 

Nettorahoituskulut olivat 2,6 milj. euroa (10,4). Vuonna 2009 
valuuttajohdannaisten arvonmuutos lisäsi rahoituskuluja. Tulos ennen 
veroja oli toisella neljänneksellä 34,0 milj. euroa (24,2). 
Vuosineljänneksen tulos Tulos ennen veroja oli 49,7 milj. euroa (42,6). 
Katsauskauden tulos oli 41,3 milj. euroa (39,6). Osakekohtainen tulos 
oli 0,50 euroa (0,51). 

Investoinnit

Toisen vuosineljänneksen investoinnit olivat 5,0 milj. euroa (4,0) ja poistot 
olivat 5,8 milj. euroa (8,5). Investoinnit olivat pääosin tuotannon 
korvausinvestointeja. Koko katsauskauden investoinnit olivat 7,6 milj. euroa 
(8,0) ja poistot olivat 11,6 milj. euroa (15,3). 

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 31,4 milj. euroa (32,2) toisella 
vuosineljänneksellä ja 44,8 milj. euroa (47,4) koko katsauskaudella. 
Osakkuusyhtiö Wärtsilä jakoi maaliskuussa osinkoja 29,5 milj. euroa (25,3). 
Investointien rahavirta oli -5,0 milj. euroa (-3,3) ja rahavirta 
investointien jälkeen oli 26,4 milj. euroa (28,8) toisella 
vuosineljänneksellä.

Fiskarsin nettokäyttöpääoma oli 121,1 milj. euroa (152,0) katsauskauden 
lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli 53 % (47 %) ja nettovelkaantumisaste 
oli 44 % (69 %). Lisäksi Fiskarsin osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeiden 
markkina-arvo oli 321,5 milj. euroa (110,9) niiden kirjanpitoarvoa suurempi. 

Kesäkuun lopussa rahavarat olivat 10,8 milj. euroa (10,0). Korollinen 
nettovelka oli 231,5 milj. euroa (308,4), joka oli 25,7 milj. euroa vähemmän 
kuin maaliskuun lopussa. Lyhytaikaisten velkojen osuus korollisesta velasta 
oli 164,9 milj. euroa (228,1) ja pitkäaikaisten velkojen oli 77,8 milj. euroa 
(93,1). Lyhytaikaiset velat ovat ensisijaisesti yhtiön liikkeelle laskemia 
yritystodistuksia. Vuonna 2004 liikkeellelaskettu 45,1 milj. euron 
pääomalaina maksettiin takaisin 17.6.2010. Lisäksi Fiskarsilla oli 425,0 
milj. euroa (415,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja 
pääosin pohjoismaisissa pankeissa.
 
Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 576 (3 982) kokoaikaista vastaavaa 
työntekijää (FTE) tammi-kesäkuussa. Heistä 2 843 (3 095) työskenteli EMEA-
segmentin, 593 (773) Amerikka-segmentin ja 140 (114) Muut-segmentin 
yksiköissä. Henkilöstön kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa 3 910 (3 852).

Toimintasegmentit huhti-kesäkuussa 2010

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja 
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, 
konsernihallinto ja palvelukeskus). Liiketoiminta-alueet ovat Home 
(kodintuotteet sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Garden 
(puutarhatuotteet) ja Outdoor (ulkoiluvälineet ja veneet).

EMEA huhti-kesäkuussa 2010

Milj. euroa              Q2   Q2  Muutos   Q1-Q4
                  2010  2009    %   2009

Liikevaihto            127,1 115,9    10   451,6
Liikevaihto vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla         127,1 119,4    6   464,2
Liiketulos             14,8  5,3   181   26,5
Investoinnit             3,0  2,8    8   10,6
Henkilöstö (FTE), keskimäärin   2 843 3 095    -8   3 006

EMEA-segmentin liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 10 % 127,1 milj. 
euroon (115,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 6 %. 

Home-liiketoiminta-alueella oli vahva vuosineljännes. Liikevaihto kasvoi 
erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Italiassa. Iittala ja Arabia -brändien 
hyvä kehitys jatkui. Koulun, toimiston ja askartelun tuotteiden myynti laski 
edellisvuoteen verrattuna.

Garden-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi. Markkinatilanne on kehittynyt 
hyvin, ja myöhäinen kevät edisti vuosineljänneksen liiketoimintaa siirtämällä 
myyntiä ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle. Fiskars-brändin 
puutarhatuotteiden myynti kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla. Myös 
rakennustyökalujen markkinat ovat toipumassa. Markkinointi- ja 
brändipanostukset jatkuivat erityisesti Saksassa, missä myynti on kasvanut 
selvästi.

Outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi venemyynnin ansiosta, vaikka 
ulkoiluvälineiden myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Buster-veneet 
vahvistivat edelleen markkina-asemaansa Suomen suosituimpana merkkinä. Vahvaa 
panostusta tuotekehitykseen jatkettiin. Markkinoille tuotiin 
vuosineljänneksen aikana uusi venemerkki Drive, jonka toimitukset alkoivat 
heinäkuussa. 

Segmentin liiketulos oli 14,8 milj. euroa (5,3). Kasvu johtui myyntivolyymin 
kasvusta ja entistä tehokkaammasta tuotannosta Home- ja Garden -
liiketoiminta-alueilla. Outdoor-liiketoiminta-alue palasi voitolliseksi 
parantuneen venemyynnin ansiosta. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä 
venetoimintaan sisältyi 1,9 milj. euroa alaskirjauksia.

Kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle 29.4.2010 esityksen 4 miljoonan euron 
seuraamusmaksun määräämiseksi Fiskarsin tytäryhtiö Iittala Group Oy Ab:lle 
kilpailunrajoituslain rikkomisesta. Iittala Group jätti markkinaoikeudelle 
30.6.2010 vastineensa, jossa se kiisti kaikki Kilpailuviraston väitteet ja 
vaati markkinaoikeutta hylkäämään Kilpailuviraston esityksen 
kokonaisuudessaan perusteettomana. Markkinaoikeus ratkaisee asian aikanaan. 
Esitetystä seuraamusmaksusta ei ole kirjattu varausta.

Amerikka huhti-kesäkuussa 2010

Milj. euroa              Q2   Q2  Muutos   Q1-Q4
                  2010  2009    %   2009

Liikevaihto             71,0  65,9    8   218,2
Liikevaihto vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla         71,0  71,1    0   236,0
Liiketulos             11,3  10,5    7   23,9
Investoinnit             1,4  0,9    63    2,8
Henkilöstö (FTE), keskimäärin    593  773   -23    742

Amerikka-segmentin liikevaihto nousi 8 % 71,0 milj. euroon (65,9). Kasvu 
johtui USA:n dollarin vahvistumisesta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. 

Garden-liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi hyvällä tasolla. Myyntiä 
nostivat uudet tuotekategoriat kuten käsikäyttöiset ruohonleikkurit.

Amerikan Home-liiketoiminta-alue koostuu koulun, toimiston ja askartelun 
(SOC) tuotevalikoimasta. Sen liikevaihdon lasku johtui askartelun 
kulutustuotteiden myynnistä liiketoimintakaupassa heinäkuussa 2009. Myynnin 
laskua kompensoi osin saksien ja askartelutuotteiden kasvanut myynti. 

Outdoor-liiketoiminta-alueella Gerberin tuotteiden kasvanut myynti korvasi 
pääosin liikevaihdon laskun, joka johtui Bruntonin myynnistä joulukuussa 
2009. 

Segmentin liiketulos oli 11,3 milj. euroa (10,5). Kasvu johtui Gerberin 
liiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Toisaalta Garden- ja SOC-toiminnan 
kasvaneet raaka-ainehinnat heikensivät liiketulosta.

Muut huhti-kesäkuussa 2010

Milj. euroa             Q2   Q2  Muutos  Q1-Q4
                 2010  2009    %   2009

Liikevaihto            1,2  1,1    5   6,1
Liiketulos            -3,9  -3,2    21  -10,9
Investoinnit            0,5  0,3   100   1,2
Henkilöstö (FTE), keskimäärin   140  114    23   119

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja 
palvelukeskuksen. 

Segmentin liikevaihto oli 1,2 milj. euroa (1,1) toisella vuosineljänneksellä, 
josta suurin osa oli puunmyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja 
vuokratuloja. Liiketulos oli -3,9 milj. euroa (-3,2 milj. euroa, sisältää 0,4 
milj. euroa kertaluonteisia kuluja).

Wärtsilä huhti-kesäkuussa 2010

Fiskars omistaa 17,1 % osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä. 
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 13,2 milj. euroa (16,7) 
vuosineljänneksen aikana. 

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 631,2 milj. euroa 
(386,5) eli 7,71 euroa (4,99) Fiskarsin osakkeelta kauden lopussa, jolloin 
Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 37,47 euroa (22,94). Osakkeiden tasearvo 
oli 309,7 milj. euroa (275,6).

Hallinnointi

Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan 
1.1.2009. Hallinnointikoodin suosituksen 51 mukainen Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä julkaistiin 11.2.2010 erillisenä kertomuksena. 

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 päivitettyä 
sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka on viimeksi päivitetty 
3.11.2009.

Osake ja osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V) heinäkuussa 2009 tapahtuneen 
A- ja K- osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Jokaisella osakkeella on 
yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.
 
Osakkeiden kokonaismäärä kauden lopussa oli 82 023 341, joka sisältää omia 
osakkeita 112 619 kappaletta. Omat osakkeet vastaavat 0,14 % yhtiön 
osakkeista ja äänistä. Hallituksella on valtuutukset hankkia ja/tai luovuttaa 
enintään 4 000 000 omaa osaketta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa 
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. 
Valtuutuksia ei käytetty katsauskauden aikana. Osakepääoma pysyi entisellään 
77 510 200 eurossa. 

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap -listalla. 
Osakkeen keskikurssi kauden aikana oli 11,90 euroa (A-osake 8,24; K-osake 
10,47). Kesäkuun lopussa päätöskurssi oli 11,73 euroa osakkeelta (A-osake 
8,35; K-osake 10,11). Fiskarsin markkina-arvo ilman omia osakkeita oli 960,8 
milj. euroa (686,0) kesäkuun lopussa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden 
aikana 2,4 milj. kappaletta (1,6), mikä on 2,9 % keskimääräisestä osakkeiden 
määrästä. 

Fiskars maksoi 26.3.2010 osinkoa 0,52 euroa osakkeelta eli yhteensä 42,6 
milj. euroa.

Osakkeenomistajia oli yhteensä 12 119 (10 866) kesäkuun lopussa. Kauden 
aikana Fiskarsille ei tehty liputusilmoituksia merkittävistä muutoksista 
suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, myyntiin ja tuloskehitykseen vaikuttavat useat 
epävarmuustekijät. Pääasialliset riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille 
 tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen merkittävä 
 vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai vakava häiriö 
 jakelukanavan toiminnassa
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Epäsuotuisat sääolosuhteet puutarhatuotteiden liiketoiminnassa
- Kausivaihtelut vaikeuttavat liiketoiminnan ennustamista erityisesti 
 kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka painottuu voimakkaasti vuoden loppuun
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; merkittävimmät 
 raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen osingonmaksukyvyssä

Näkymät vuodelle 2010

Markkinat ovat vähitellen elpymässä Euroopassa, kun taas Amerikassa 
markkinatilanteen kehitystä on vaikeampi ennustaa. Kuluttajakysyntä on 
tasaantumassa, mutta vähittäiskaupan ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan 
varovaisena erityisesti Amerikassa.
 
Fiskars arvioi liiketoimintansa vahvistuvan ja jatkaa toimenpiteitä 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Panostuksia tavaramerkkien 
kehittämiseen ja tuotekehitykseen lisätään, sillä ne ovat tärkeimpiä keinoja 
menestyä haastavassa markkinaympäristössä.

Vuoden 2010 näkymät ovat entisellään. Fiskarsin vuoden 2010 liikevaihdon 
arvioidaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2009. Koko vuoden 
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009. 

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja 
rahavirtaan vuonna 2010.


Helsingissä 4.8.2010

Fiskars Oyj Abp
Hallitus


KONSERNIN TULOSLASKELMA      4-6  4-6 Muutos  1-6  1-6 Muutos  1-12
                 2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3

Hankinnan ja valmistuksen kulut -125,6 -120,6   4 -235,9 -233,0   1 -439,2
BRUTTOKATE            70,3  58,4   20 130,0 112,7   15 221,1

Liiketoiminnan muut tuotot     0,3  0,4      1,3  1,1      1,8
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -30,0 -27,1   11 -60,2 -56,1   7 -114,2
Hallinnon kulut         -16,2 -16,5   -2 -32,2 -31,8   1 -60,0
Tutkimus- ja kehittämismenot   -2,0  -2,5  -17  -4,0  -4,5  -12  -8,7
Liiketoiminnan muut kulut     0,0  -0,1      0,0  -0,1     -0,5
LIIKETULOS (EBIT)         22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos           -0,6  0,0     -1,2  -0,2     -0,4
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  13,2  16,7  -21  18,6  32,0  -42  66,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut
                 -0,8  -5,1  -84  -2,6 -10,4  -75 -14,2
TULOS ENNEN VEROJA        34,0  24,2   40  49,7  42,6   17  91,4

Tuloverot             -5,6  -1,6     -8,4  -3,0     -7,9
KATSAUSKAUDEN TULOS        28,4  22,6   26  41,3  39,6   4  83,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       28,4  22,6   25  41,3  39,7   4  83,5
Vähemmistölle               0,0         0,0      0,0
                 28,4  22,6     41,3  39,6     83,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa        0,35  0,29     0,50  0,51     1,05


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT            4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2010  2009  2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

Katsauskauden tulos               28,4  22,6  41,3  39,6  83,5

Muuntoero                    10,2  -3,6  18,5  0,2  -1,9
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           1,5  5,1  3,8  5,4  12,7
Rahavirran suojaukset              -0,4     -0,4
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             2,0      0,5  1,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     0,0  0,0  0,0  -0,5  0,7

Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä            11,3  3,6  21,8  5,6  12,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä         39,7  26,2  63,1  45,3  96,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              39,7  26,2  63,1  45,2  96,3
Vähemmistölle                      0,0      0,0  0,0
                        39,7  26,2  63,1  45,3  96,3

*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen
tilien uudelleenluokittelun vuoksi.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.


KONSERNIN TASE                    6/2010 6/2009 Muutos12/2009
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                       100,6  99,7   1  99,4
Muut aineettomat hyödykkeet              128,2 128,0   0 124,9
Aineelliset hyödykkeet                 94,3 108,2  -13  99,5
Biologiset varat                    37,7  39,0   -3  38,9
Sijoituskiinteistöt                   8,6  7,8   10  8,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä               309,7 275,6   12 316,8
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     3,8  2,8   35  3,0
 Muut sijoitukset                   1,9  2,1   -7  2,1
Laskennalliset verosaamiset              18,7  22,3  -16  17,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             703,4 685,5   3 710,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    136,1 145,6   -7 119,0
Myynti- ja muut saamiset               132,6 116,1   14 101,9
Verosaamiset                      4,6  7,2  -36  2,9
Rahavarat                       10,8  10,0   7  38,6
LYHYTAIKAISET VARAT, YHTEENSÄ             284,1 279,0   2 262,4

VARAT YHTEENSÄ                    987,5 964,5   2 973,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                           525,3 453,8   16 504,8
Vähemmistöosuus                        0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  525,3 453,8   16 504,8

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                    77,8  93,1  -16  74,9
Muut velat                       2,5  1,2  102  0,9
Laskennalliset verovelat                47,0  48,2   -2  47,2
Eläkevelvoitteet                    9,6  9,4   2  9,4
Varaukset                        5,3  9,1  -42  6,7
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             142,1 161,1  -12 139,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   164,9 228,1  -28 199,7
Varaukset                        3,9  2,3   70  2,4
Ostovelat ja muut velat                140,7 111,4   26 121,3
Verovelat                       10,4  7,8   34  6,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             320,0 349,6   -8 329,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             987,5 964,5   2 973,3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           4-6  4-6  1-6  1-6  1-12
                        2010  2009  2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               34,0  24,2  49,7  42,6  91,4
Oikaisut
 Poistot                    5,8  8,5  11,6  15,3  28,1
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       -13,2 -16,7 -18,6 -32,0 -66,5
 Tuotot sijoituksista              0,0  0,0  -0,9  0,0  0,3
 Korkokulut                   0,8  5,2  2,6  10,4  14,2
 Biologisten varojen muutos           0,6  0,0  1,2  0,2  0,4
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                0,3  -3,6  -1,8  -4,0 -12,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     28,4  17,5  43,8  32,7  55,6

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos          8,8  12,9 -21,1 -12,2  -0,7
 Vaihto-omaisuuden muutos           -7,0  17,1  -9,2  17,6  50,3
 Korottomien velkojen muutos          7,7  -6,7  12,7  -4,9  4,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    37,9  40,8  26,3  33,2 109,3

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö                  29,5  25,3  25,3
Maksetut rahoituskulut (netto)         -3,7  -5,8  -5,0 -10,3 -13,8
Maksetut verot                 -2,8  -2,9  -6,0  -0,8  0,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          31,4  32,2  44,8  47,4 121,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat      -0,2     -0,2  -0,2
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -4,8  -3,8  -7,4  -7,9 -14,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      0,2  0,6  2,4  0,7  1,6
Muu investointien rahavirta           -0,4  0,1  -0,2  0,1  4,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -5,0  -3,3  -5,2  -7,2  -8,7

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot                    40,0  40,0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       0,0 -50,1  -0,3 -65,8 -86,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -21,9  15,3 -22,7  25,3  2,0
Rahoitusleasingmaksut              -0,5  -0,6  -0,8  -1,2  -2,5
Muiden rahoituserien rahavirta         -0,7  -0,7  -1,4  -1,6  -0,1
Maksetut osingot                       -42,6 -38,2 -38,2
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -23,1 -36,1 -67,8 -41,5 -85,4

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)         3,2  -7,3 -28,2  -1,4  26,9

Likvidit varat kauden alussa           7,4  17,3  38,6  11,3  11,3
Kurssimuutosten vaikutus             0,1  0,1  0,4  0,1  0,5
Likvidit varat kauden lopussa          10,8  10,0  10,8  10,0  38,6


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN        Emoyhtiön omistajille    Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA            kuuluva oma pääoma:     mistö- teensä
                               Kert. osuus
                    Osake- Omat Muunto-voitto-
                    pääoma osakk.  erot varat
                     MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

12/31/2008                77,5  -0,8 -16,5 386,5  0,0 446,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,0  3,0  42,3  0,0  45,3
Maksetut osingot                       -38,2     -38,2
Vähemmistöosuuden hankinta                      0,1  0,1

6/30/2009                77,5  -0,8 -13,4 390,5  0,0 453,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä             0,7  50,3  0,0  51,0
Maksetut osingot                        0,0      0,0

12/31/2009                77,5  -0,8 -12,8 440,9  0,0 504,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä         0,0  21,8  41,4  0,0  63,1
Maksetut osingot                       -42,6     -42,6

6/30/2010                77,5  -0,8  9,0 439,6  0,0 525,3


TUNNUSLUVUT *                    6/2010 6/2009 Muutos12/2009
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                6,41  5,86   9  6,16
Omavaraisuusaste                    53%   47%   13  52%
Nettovelkaantumisaste                 44%   69%  -36  47%
Korolliset nettovelat, milj. euroa          231,5  308,4  -25 235,7
Henkilöstö (FTE) keskimäärin             3 576  3 982  -10 3 867
Henkilöstö kauden lopussa              3 910  3 852   2 3 742
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet **                        54 832
K-osakkeet **                        22 565
Yhteensä                      81 911 77 398    81 911
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
kauden aikana, tuhatta kpl             81 911 77 398    79 289


VALUUTTAKURSSEJA                    1-6  1-6 Muutos  1-12
                            2010  2009   %  2009
USD, keskikurssi                    1,33  1,33   0  1,39
USD, kurssi kauden lopussa               1,23  1,41  -13  1,44


*) Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2009.
**) Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
edellisessä tilinpäätöksessä.
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun
vuoksi. Alla on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista vuoden 2009
lukuihin:
- liikevaihto -0,6 milj. euroa Q2 2009, -1,2 milj. euroa Q1-Q2 2009
ja -2,6 milj. euroa koko vuonna 2009
- bruttokate -1,0 milj. euroa Q2 2009, -2,0 milj. euroa Q1-Q2 2009
ja -5,6 milj. euroa koko vuonna 2009
- liikevoitto (EBIT) 2009 ei muuttunut.

Lisäksi Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien
raportoinnissa 2010:
Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa
työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa.
Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi
muunnettu henkilömäärä kauden aikana.

Fiskars on soveltanut suojauslaskentaa käypien arvojen muutoksiin
kassavirtasuojaukseen suunniteltujen, kelvollisten ja tehokkaiden
johdannaisten osalta. Muutokset on kirjattu Muihin laajan tuloksen eriin.

Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Osakekohtainen tulos (EPS) vertailuvuoden toisella puoliskolla
sisältää vaikutuksen yhdistämisestä.

Konserni noudattaa 1.1.2010 voimaantulleita tai muutettuja IAS/IFRS-standardeja
ja tulkintoja, joista tärkeimmät ovat:
- Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.


TOIMINTASEGMENTIT         4-6  4-6 Muutos  1-6  1-6 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               127,1 115,9   10 246,9 226,6   9 451,6
Amerikka             71,0  65,9   8 123,5 124,5   -1 218,2
Muut                1,2  1,1   5  2,8  2,8   1  6,1
Segmenttien välinen myynti **)  -3,4  -3,9     -7,3  -8,3     -15,5
KONSERNI YHTEENSÄ        195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3


TOIMINNALLISET SEGMENTIT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2010 2009*     2010 2009*     2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA               14,8  5,3  181  24,0  9,8  144  26,5
Amerikka             11,3  10,5   7  17,5  17,1   2  23,9
Muut ja eliminoinnit       -3,9  -3,2     -6,6  -5,7     -10,9
KONSERNI YHTEENSÄ         22,2  12,6   76  34,8  21,2   64  39,5


TOIMINNALLISET SEGMENTIT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET    2010 2009*     2010 2009*     2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                4,0  6,1  -35  8,0  10,4  -23  20,5
Amerikka              1,4  2,0  -30  2,7  4,0  -32  7,8
Muut ja eliminoinnit        0,5  0,4      0,9  0,9     -0,1
KONSERNI YHTEENSÄ         5,8  8,5  -32  11,6  15,3  -24  28,1


TOIMINNALLISET SEGMENTIT      4-6  4-6      1-6  1-6     1-12
INVESTOINNIT           2010  2009     2010  2009     2009
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                3,0  2,8   8  4,6  5,9  -22  10,6
Amerikka              1,4  0,9   63  2,1  1,4   49  2,8
Muut ja eliminoinnit        0,5  0,3      0,8  0,6      1,2
KONSERNI YHTEENSÄ         5,0  4,0   27  7,6  8,0   -5  14,6

*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen 
tilien uudelleenluokittelun vuoksi.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA              -1,9  -1,4     -4,4  -4,5     -7,7
  Amerikka            -0,9  -1,4     -1,7  -2,4     -4,6
  Muut              -0,6  -1,1     -1,2  -1,4     -3,2

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET        4-6  4-6 Muutos  1-6  1-6 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2010 2009*   %  2010 2009*   % 2009*
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Home               72,1  67,3   7 135,1 130,7   3 297,3
Garden              87,8  80,0   10 167,7 148,6   13 230,9
Outdoor              35,4  31,2   14  61,5  64,7   -5 128,4
Muut                0,6  0,5      1,6  1,6      3,7
KONSERNI YHTEENSÄ        195,9 179,0   9 365,9 345,6   6 660,3


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET            6/2010 6/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Kirjanpitoarvo 1.1.                     224,4 230,2 230,2
Tilikauden muuntoerot                     1,5  0,3  -0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit               0,2  0,2  -0,5
Lisäykset                           0,6  0,3  1,0
Poistot ja arvonalentumiset                  -3,0  -3,5  -6,0
Vähennykset ja siirrot                     4,9  0,1  -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                228,8 227,7 224,4

Aineelliset hyödykkeet ja sijoituskiinteistöt        6/2010 6/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     108,0 120,9 120,9
Tilikauden muuntoerot                     3,4  0,2  0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit               0,4  -0,2  -1,5
Lisäykset                           6,9  7,6  13,6
Poistot ja arvonalentumiset                  -9,3 -11,6 -22,0
Vähennykset ja siirrot                    -6,5  -0,9  -3,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                102,9 116,0 108,0


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 6/2010 6/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Omien sitoumuksien vakuudeksi
Vuokravastuut                          56   62   60
Muut vastuut                           5   5   4
Yhteensä                            61   67   65

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi
Kiinteistökiinnitykset                      0   2   2
Pantit                              0   0   2
Yhteensä                             0   2   4

Konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi
Takaukset                            8   15   9

Vastuusitoumukset yhteensä                   70   85   78


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         136  111  151
Koronvaihtosopimukset                      24   1   1
Sähköfutuurit                          2   2   2


JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          1   -1   0
Koronvaihtosopimukset                      0   0   0
Sähköfutuurit                          0   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.

Konsernilla ei ole merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeiden
investointisitoumuksia.


LIIKETOIMINNAN VALUUTTAKURSSIHERKKYYS

Fiskarsin kaupallisista kassavirroista noin 10 % on alttiina
valuuttakurssien vaihtelulle. Merkittävimpiä riskejä ovat Englannin
punnan, Ruotsin kruunun ja Kanadan dollarin heikentyminen USA:n
dollaria ja euroa vastaan. Valuuttakurssiriskit suojataan ensisijaisesti
valuuttatermiineillä ja -swapeilla. Valuuttajohdannaisten arvonmuutos
kirjataan tuloslaskelmaan, sillä konserni ei sovella valuuttajohdannaisiin
suojauslaskentaa.

MEUR                          USD  GBP  SEK  CAD
Liiketoiminnan valuutta-asema             -11,6  4,7  8,1  4,0
Liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys*         1,2  -0,5  -0,8  -0,4

*) Kuvaa 10 %:n valuuttakurssin heikentymisen vaikutusta
konsernin vuositulokseen ennen veroja.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 29,5 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2010.


HANKINNAT JA MYYNNIT

Vuonna 2010 ei ole hankintoja eikä myyntejä.

Seuraavat vuonna 2009 tapahtuneet hankinnat ja myynnit vaikuttavat
lukujen vertailtavuuteen vuonna 2010.

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.

Fiskars myi Yhdysvaltojen Wyomingissa sijaitsevan Bruntonin liiketoiminnan
ruotsalaiselle Fenix Outdoor AB (publ):lle joulukuussa 2009.
Brunton raportoitiin osana Fiskarsin Outdoor-liiketoimintaa. Bruntonin
liikevaihto oli 8,8 milj. euroa vuonna 2009.

Fiskars myi Yhdysvalloissa askartelukulutustuotteiden valikoimansa ja niihin
liittyneet brändinsä Heidi Grace ja Cloud9 heinäkuussa 2009 Colorbök Inc:lle.
Liiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuulta 2009 oli 2,4 miljoonaa euroa.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun.
Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber,
Silva ja Buster. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663
miljoonaa euroa vuonna 2009 ja henkilöstöä on noin 3 500.

www.fiskarsgroup.fi