Fiskars delårsrapport 1.1-31.3.2010

STARKT FÖRSTA KVARTAL: OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADES

Första kvartalet 2010 i korthet:
- Omsättningen steg med 2 % till 170,0 milj. euro (166,6)
- Rörelseresultatet ökade till 12,6 milj. euro (8,6)
- Resultatet per aktie var 0,16 euro (0,22), på grund av 
 intresseföretaget Wärtsiläs försämrade resultat
- Kassaflödet från löpande verksamhet var 13,4 milj. euro (15,2).
- Utsikterna för år 2010 har uppdaterats: Omsättningen år 2010 väntas 
 vara på högre nivå än år 2009 (tidigare: på samma nivå som år 2009). 
 Rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förutspås 
 öka jämfört med år 2009 (oförändrat).

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:
"Fiskars har haft en stark början på året och både omsättningen och 
rörelseresultatet ökade. I synnerhet Garden-verksamheten har presterat 
goda resultat i både EMEA och Amerika. Affärsområdets omsättning ökade 
med 16 %, delvis på grund av ökade försäljningen av snöredskap i hela 
Europa.

Marknadsläget är fortsättningsvis osäkert, vilket gör det svårt att 
förutse utvecklingen. Vi har ändå lyckats stärka vår verksamhet och vi 
väntar oss att vi skall kunna fortsätta våra goda insatser under de 
närmaste månaderna. Därför ändrar vi vår föreliggande prognos och 
väntar oss en ökning i omsättningen under år 2010 jämfört med år 2009."

Koncernens nyckeltal

Milj. euro              Q1   Q1  Ändr.  1-12
                  2010  2009    %  2009

Omsättning             170,0  166,6    2  660,3
Rörelseresultat (EBIT)       12,6   8,6   46  39,5
Andel i intresse-
företagets resultat         5,5  15,2   -64  66,5
Förändring i gängse
värde på biologiska
tillgångar             -0,6  -0,3   121  -0,4
Resultat före skatt         15,7  18,3   -14  91,4
Periodens resultat         12,9  17,0   -24  83,5
Resultat per aktie, euro      0,16  0,22      1,05
Eget kapital per aktie, euro    5,93  5,52      6,16
Kassaflöde från löpande
verksamhet             13,4  15,2   -12  121,0
Soliditet, %            51 %  43 %      52 %
Net gearing, %           53 %  79 %      47 %
Investeringar            2,5   4,0   -37  14,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 558  4 085   -13  3 867

*) Siffrorna för 2009 innehåller förändringar på grund av 
omklassificering av vissa konton. Se noter till delårsrapport.

Ytterligare information:
- verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn.+358 204 39 5500
- ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn. +358 204 39 5703

Presskonferens:
Idag, den 4 maj 2010 kl. 10.00, ordnas en presskonferens för analytiker 
och journalister angående resultatet för årets första kvartal. 
Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, 
Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presentationsmaterialet finns 
tillgängligt på www.fiskarsgroup.com.


FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010
(IFRS, oreviderad)

Koncernresultat

Fiskarskoncernens konsoliderade omsättning ökade med 2 % under årets 
första kvartal 2010 till 170,0 milj. euro (Q1 2009: 166,6 milj. euro). 
Valutakursernas förändringar hade ingen betydande inverkan på 
omsättningen på koncernnivå.

Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet) var 119,8 milj. euro (110,7) medan segmentet Amerika 
hade en omsättning på 52,5 milj. euro (58,6). En orsak till ökningen i 
EMEA var den stora efterfrågan på snöredskap. Nedgången i Amerika beror 
delvis på avyttringen av Brunton-verksamheten i december 2009.

Koncernens rörelseresultat ökade med 46 % till 12,6 milj. euro (8,6). I 
siffrorna ingår inga poster av engångsnatur. Rörelseresultatet för EMEA 
var 9,2 milj. euro (4,6) tack vare förbättrad lönsamhet främst inom 
affärsområdena Home och Garden. Rörelseresultatet för segmentet Amerika 
var 6,2 milj. euro (6,5).

Fiskarskoncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för 
årets första kvartal var 5,5 milj. euro (15,2) och förändringen i 
värdet på skogsbeståndet var -0,6 milj. euro (-0,3). 

Nettofinansieringskostnaderna var 1,8 milj. euro (5,3). Under 2009 
ökade finansieringskostnader på grund av förändringen i värdet på 
valutaderivat. Det första kvartalets resultat före skatt var 15,7 
milj. euro (18,3). Resultatet för årets första kvartal var 12,9 
milj. euro (17,0) och resultatet per aktie var 0,16 euro (0,22). 

Investeringar

Investeringarna under årets första kvartal uppgick till 2,5 milj. euro 
(4,0). Avskrivningarna uppgick till 5,8 milj. euro (6,8). 
Investeringarna bestod till stor del av ersättande investeringar inom 
produktionen.

Finansiering

Kassaflödet från löpande verksamhet under årets första kvartal var 13,4 
milj. euro (15,2); i summan ingår Wärtsilädividender på sammanlagt 29,5 
milj. euro (25,3). Kassaflödet från investeringar var -0,2 milj. euro 
(-3.9) och kassaflödet efter investeringar var 13,2 milj. euro (11,3).

I slutet av mars var Fiskars nettorörelsekapital 131,2 milj. euro 
(170,7), vilket var 31,6 milj. euro högre än motsvarande siffra i 
slutet av år 2009. Soliditeten var 51 % (43 %) och nettogearingen var 
53 % (79 %).

I slutet av perioden hade koncernen 7,4 milj. euro (17,3) i likvida 
medel. De räntebärande nettoskulderna uppgick till 257,2 milj. euro 
(337,4), vilket var 21,5 milj. euro högre än motsvarande siffra i 
slutet av år 2009. De kortfristiga skulderna uppgick till 189,1 milj. 
euro (215,6) och de långfristiga skulderna till 76,0 milj. euro 
(140,4). De kortfristiga skulderna utgörs främst av företagscertifikat 
som har utgetts av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade koncernen 425,0 milj. 
euro (386,6) i outnyttjade långfristiga kreditlöften, främst i stora 
nordiska banker.

Personal

Koncernen hade i medeltal 3 558 (4 085) heltidsmotsvarande anställda 
(FTE) under årets första kvartal: 2 842 (3 156) anställda i EMEA, 592 
(818) i Amerika och 124 (111) i segmentet Övriga.

Operativa segment

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och 
Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga 
(fastigheter, koncernförvaltningen samt gemensamma funktioner). 
Affärsområdena är Home (hem samt skola, kontor och hobby), Garden 
(trädgård) och Outdoor (uteliv och båtar).

EMEA

Milj. euro              Q1   Q1  Ändr.  1-12
                  2010  2009   %   2009

Omsättning             119,8  110,7    8  451,6
Omsättning i jämförbara
valutakurser            119,8  113,8    5  461,6
Rörelseresultat           9,2   4,6   100  26,5
Investeringar            1,6   3,1   -49  10,6
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 2 842  3 156   -10  3 006

Omsättningen i segmentet EMEA ökade med 8 % till 119,8 milj. euro 
(110,7), delvis på grund av att vissa valutakurser stärktes gentemot 
euron. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 5 %.

Affärsområdet Home utvecklades väl under kvartalet. Omsättningen för 
hemprodukter ökade i synnerhet i Norge och Sverige. Den direkta 
försäljningen till konsumenter genom de egna butikerna ökade jämfört 
med 2009.

Omsättningen i affärsområdet Garden ökade avsevärt; i synnerhet 
försäljningen av snöverktyg slog rekord i flera länder. Försäljningen 
av trädgårdsverktyg har börjat bra och omsättningen har ökat från 2009. 
Marknaden för byggverktyg återhämtar sig långsamt. Under kvartalet 
fortsatte Fiskars sina investeringar i marknadsföring och 
varumärkesbyggande med fokus på Tyskland.

Försäljningen av Outdoor-produkter var lägre än året innan, främst på 
grund av svaga resultat för wellness-produkter i Sverige och Frankrike. 
Båtmarknaden blir starkare och försäljningen av Busterbåtar ökade under 
årets första kvartal. Produktutvecklingen för nya båtmodeller 
fortsätter på hög nivå.

Rörelseresultatet för segmentet var 9,2 milj. euro (4,6). 
Produktionseffektiviteten har ökat genom större volym och det har 
tillsammans med en lämplig produktmix inom affärsområdena Home och 
Garden resulterat i ett förbättrat rörelseresultat inom segmentet. 
Affärsområdet Outdoor förbättrade sitt resultat, men det hade 
fortfarande en negativ inverkan på rörelseresultatet för segmentet.

Amerika

Milj. euro              Q1   Q1  Ändr.  1-12
                  2010  2009   %  2009

Omsättning             52,5  58,6   -10 218,2
Omsättning i jämförbara
valutakurser            52,5  56,2   -7 215,7
Rörelseresultat           6,2   6,5   -5  23,9
Investeringar            0,7   0,5   28  2,8
Antal anställda (FTE) i genomsnitt  592   818   -28   74

Segmentet Amerikas omsättning minskade med 10 % till 52,5 milj. euro 
(58,6). Omräknat i jämförbara valutakurser sjönk omsättningen med 7 %.

Inom affärsområdet Garden utvecklades omsättningen positivt under årets 
första tre månader. Tillväxten orsakades av nya produktkategorier och 
positiv utveckling med en återförsäljare.

Omsättningen för produkter för skola, kontor och hobby minskade, främst 
på grund av avyttringen av förbrukningsvaror inom hobby i juli 2009. 
Försäljningen av hobbyverktyg minskade också medan försäljningen av 
saxar ökade under kvartalet.

Den största omsättningsminskningen kom inom affärsområdet Outdoor, där 
Brunton-verksamheten avyttrades i december 2009. Gerber-försäljningen 
minskade eftersom varken den kommersiella eller den institutionella 
efterfrågan var lika stor som under det exceptionellt starka första 
kvartalet under 2009.

Rörelseresultatet för segmentet var 6,2 milj. euro (6,5). De 
kostnadsinbesparingar som avyttringen av Brunton-verksamheten innebar 
motverkades av de minskade försäljningsvolymerna inom Gerber-
verksamheten. Den ökade försäljningsvolymen för trädgårdsprodukter hade 
däremot en positiv inverkan på rörelseresultatet.

Övriga

Milj. euro              Q1   Q1  Ändr.  1-12
                  2010  2009   %  2009

Omsättning              1,6   1,7   -1   6,1
Rörelseresultat           -2,8  -2,5  -12  -10,9
Investeringar            0,3   0,4  -28   1,2
Antal anställda (FTE) i genomsnitt  124   111   12   119

Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter samt funktioner 
förknippade med koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

Omsättningen, som främst omfattade virkesförsäljning och hyresintäkter, 
uppgick till 1,6 milj. euro (1,7) under årets första kvartal. 
Rörelseresultatet var -2,8 milj. euro (-2,5) i huvudsak som en följd av 
förvaltningskostnader.

Wärtsilä

Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget 
Wärtsilä Oyj Abp. Under första kvartalet uppgick Fiskars andel av 
Wärtsiläs resultat till 5,5 milj. euro (15,2). 

Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 4 mars 2010. Fiskars 
styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh återvaldes till Wärtsiläs styrelse. 
Fiskars styrelsemedlemmar Alexander Ehrnrooth and Paul Ehrnrooth blev 
invalda i styrelsen som nya medlemmar.

Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslutet att utbetala en dividend på 
1,75 euro per aktie (1,50 euro), vilket gav Fiskars dividendinkomster 
på 29,5 milj. euro (25,3).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier var 631,7 milj. euro (267,7) 
eller 7,71 euro (3,46) per Fiskarsaktie i slutet av perioden, med 
kursen för Wärtsiläs aktie på 37,50 euro (15,89). Aktiernas balansvärde 
var 295,0 milj. euro (253,7).

Bolagsstyrning

Fiskars tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk Kod för 
Bolagsstyrning (Corporate Governance), som trädde i kraft 1.1.2009. 
Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för året 2009, 
enligt rekommendation 51 av Kod för Bolagsstyrning, publicerades 
11.2.2010 som en separat berättelse.

Fiskars följer också regler för insiderhandel av NASDAQ OMX Helsinki Oy 
som uppdaterades 9.10.2009. Bolaget har dessutom sina egna interna 
insiderregler som senast uppdaterades 3.11.2009.

Ändringar i ledningen

Ekon. mag. Jaakko Autere tog över sina uppgifter som direktör för 
Fiskars affärsområde Home och verkställande direktör för Iittala Group 
Oy Ab i januari 2010. Autere rapporterar till Fiskars verkställande 
direktör Kari Kauniskangas.

Ordinarie bolagsstämma 2010

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 16.3.2010. Stämman 
fastställde bokslutet för år 2009 och beviljade styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för året. Stämman beslöt att 
i dividend utdela 0,52 euro/aktie, totalt 42,6 milj. euro. Dividenden 
utbetalas 26.3.2010. 

Styrelseledamöternas antal fastställdes till nio. Till 
styrelseledamöter återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka 
Suominen. Till nya styrelseledamöter valdes Louise Fromond och Ingrid 
Jonasson Blank. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie 
bolagsstämman år 2011. Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett 
CGR Mauri Palvi till huvudansvarig revisor. 

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av 
högst 4 000 000 stycken egna aktier och om överlåtelse av högst 4 000 
000 stycken egna aktier. Aktierna kan förvärvas och överlåtas med 
avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. 
Bemyndiganden är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Bolagsstämman beslöt vidare ändra bolagsordningens punkt 7. Dess nya 
formulering lyder: ”Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i 
Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets 
webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.” 

Styrelsens konstituerande möte

Efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande Kaj-Gustaf Bergh 
och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. 

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg 
och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond 
och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde 
styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid 
Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination 
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander 
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Aktier och aktieägare

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V) efter att bolagets 
aktieserier A och K sammanslogs i juli 2009. Varje aktie medför en röst 
och har lika rättigheter. 

I slutet av kvartalet var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341. 
Detta inkluderar 112 619 egna aktier vilket motsvarar 0,14 % av 
bolagets aktier och röster. Styrelsen hade fullmakt att förvärva och 
avyttra aktier i det egna bolaget men fullmakten utnyttjades inte under 
kvartalet. Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 77 510 200 euro. 

Aktierna noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Det 
genomsnittliga priset av aktier under kvartalet var 12,20 euro (A-
aktie 7,09; K-aktie 11,23). I slutet av mars var kursen för aktien 
12,60 euro (A-aktie 6,96; K-aktie 11,15). Fiskars marknadsvärde var 
1 032 miljoner euro (596), utan bolagets innehav av egna aktier. Antalet 
aktier som var föremål för handel under kvartalet var 1,3 milj. (0,5) 
vilket motsvarar 1,6 % av antalet aktier.

Det sammanlagda antal aktieägare i Fiskars Oyj Abp var 12 284 (10 327) 
vid slutet av mars. Under kvartalet informerades bolaget inte om 
förändringar bland Fiskars största aktieägare. 

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Olika osäkerhetsfaktorer kan påverka Fiskars affärsverksamhet, 
omsättning och resultatutveckling. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna 
är följande:
- Den allmänna ekonomiska situationen och en försvagad 
 konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa 
 och Nordamerika
- Förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till dem, 
 kundernas finansiella problem eller en allvarlig störning i en 
 distributionskanal
- Möjligheter att leverera produkter vilket är beroende av bolagets 
 leverantörer och logistik
- Ogynnsamma väderförhållanden inom affärsområdet Garden 
- Säsongsväxlingar försvårar prognostiseringen i synnerhet i fråga om 
 affärsområdet Home, där tyngdpunkten i försäljningen tydligt ligger på 
 slutet av året
- Plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars 
 är de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
- Stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs lönsamhet eller 
 förmåga att betala dividender.

Händelser efter rapportperioden

Det finländska Konkurrensverket framställde 29.4.2010 till 
marknadsdomstolen att en påföljdsavgift på 4 miljoner euro åläggs 
Iittala Group Oy Ab, eftersom bolaget skall ha brutit mot lagen om 
konkurrensbegränsningar genom att göra sig skyldig till fastställning 
av återförsäljningspriser under åren 2005 - 2007. Fiskars dotterbolag 
Iittala Group anser att föreläggandet som utgångspunkt är grundlöst. 
Marknadsdomstolen avgör ärendet i sinom tid. Ingen avsättning för 
påföljdsavgiften har bokförts.

Utsikterna för år 2010

Marknadsläget förväntas förbli osäkert och prognostiseringen är 
fortsättningsvis svag under år 2010. Efterfrågan bland konsumenter 
håller på att stabilisera men återförsäljarnas inköp väntas vara 
försiktiga även i fortsättningen.

Fiskars förväntar sig att förbättra sin verksamhet och fortsätter att 
vidta åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och konkurrenskraft 
under år 2010. Investeringarna i varumärken och produktutveckling 
kommer att öka eftersom koncernens förmåga inom de områdena är 
avgörande för framgång i en krävande marknadssituation.

Omsättningen år 2010 väntas vara på högre nivå än år 2009. 
Rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur förutspås 
öka jämfört med år 2009. Fiskars förutspådde tidigare att omsättningen 
väntas vara på samma nivå som år 2009. 

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för 
koncernens resultat och kassaflöde år 2010.


Helsingfors, Finland, den 3 maj 2010

Fiskars Oyj Abp
StyrelsenKONCERNENS RESULTATRÄKNING        1-3  1-3 Ändr.  1-12
                     2010 2009*   % 2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING               170,0 166,6   2 660,3

Kostnad för sålda varor        -110,3 -112,3   -2 -439,2
BRUTTOBIDRAG               59,7  54,2   10 221,1

Övriga rörelseintäkter          1,1  0,7   60  1,8
Kostnader för försäljning        -30,2 -28,9   4 -114,2
Administrationskostnader        -16,0 -15,3   5 -60,0
Forsknings- o utvecklingskostn.     -1,9  -2,1   -5  -8,7
Övriga rörelsekostnader          0,0  0,0     -0,5
RÖRELSERESULTAT (EBIT)          12,6  8,6   46  39,5

Förändring i verkligt värde på
biologiska tillgångar          -0,6  -0,3     -0,4
Andel i intresseföretagets
resultat                 5,5  15,2  -64  66,5
Övriga finansiella intäkter
och kostnader              -1,8  -5,3  -66 -14,2
RESULTAT FÖRE SKATT           15,7  18,3  -14  91,4

Inkomstskatt               -2,9  -1,3     -7,9
PERIODENS RESULTAT            12,9  17,0  -24  83,5

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare         12,9  17,0  -24  83,5
minoritetsaktieägare               0,0      0,0
                     12,9  17,0     83,5
Resultat/aktie, euro hänförlig till
moderbolagets aktieägare
(outspätt och utspätt)          0,16  0,22     1,05


RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT            1-3  1-3  1-3
                        2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR

Periodens resultat               12,9  17,0  83,5

Omräkningsdifferenser              8,3  3,9  -1,9
Förändringar i intresseföretag
redovisade direkt mot övrigt totalresultat    2,2  0,2  12,7
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt           -1,5  1,3
Aktuariella vinster och förluster på förmåns-
bestämda pensionsplaner efter skatte-effekt   0,0  -0,5  0,7

Periodens övriga totalresultat,
efter skatt, totalt               10,6  2,1  12,8

Periodens totalresultat             23,4  19,1  96,3

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare            23,4  19,0  96,3
minoritetsaktieägare                  0,0  0,0
                        23,4  19,1  96,3

*) Förra årets siffror innehåller förändringar
på grund av omklassificering av vissa konton.
Se noterna till delårsrapporten.


KONCERNENS BALANSRÄKNING               3/2010 3/2009 Ändr.12/2009
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Goodwill                        99,7  99,5   0  99,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar       128,5 130,4   -1 124,9
Materiella anläggningstillgångar            93,2 111,6  -17  99,5
Biologiska tillgångar                 38,3  39,0   -2  38,9
Förvaltningsfastigheter                 8,5  7,8   9  8,5
Andelar i intresseföretag               295,0 253,7   16 316,8
Finansiella tillgångar
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen   3,1  3,1   0  3,0
 Övriga placeringar                  2,0  2,2   -6  2,1
Uppskjutna skattefordringar              18,0  22,5  -20  17,8
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          686,3 669,8   2 710,9

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       126,7 161,8  -22 119,0
Kundfordringar och övriga fordringar         136,0 131,0   4 101,9
Skattefordringar                    2,7  5,2  -48  2,9
Likvida medel                      7,4  17,3  -57  38,6
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR, SAMMANLAGT          272,8 315,4  -13 262,4

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                 959,1 985,2   -3 973,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 485,7 427,6   14 504,8
Minoritetsintressen                      -0,1
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                485,7 427,6   14 504,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital             76,0 140,4  -46  74,9
Övriga skulder                     1,3  1,4   -7  0,9
Uppskjutna skatteskulder                46,9  48,5   -3  47,2
Pensionsförpliktelser                  9,3  9,7   -4  9,4
Övriga avsättningar                   5,9  9,1  -35  6,7
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            139,4 209,2  -33 139,1

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            189,1 215,6  -12 199,7
Övriga avsättningar                   4,1  4,1   0  2,4
Leverantörskulder och övriga skulder         131,5 122,1   8 121,3
Skatteskulder                      9,3  6,6   41  6,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            334,1 348,4   -4 329,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT          959,1 985,2   -3 973,3


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           1-3  1-3  1-12
                        2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               15,7  18,3  91,4
Justeringar
 Avskrivningar                 5,8  6,8  28,1
 Andel i intresseföretagets resultat      -5,5 -15,2 -66,5
 Intäkter från placeringar           -0,8  0,0  0,3
 Räntekostnader                 1,8  5,3  14,2
 Förändring i biologiska tillgångar       0,6  0,3  0,4
 Övriga affärsposter utan
 kassaflödepåverkan              -2,1  -0,3 -12,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  15,5  15,1  55,6

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      -30,0 -25,0  -0,7
 Förändring av varulager            -2,1  0,4  50,3
 Förändring av räntefria skulder        5,0  1,8  4,1
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansposter och skatter         -11,6  -7,6 109,3

Dividendinkomster, intresseföretag       29,5  25,3  25,3
Betalda finansieringskostnader (netto)     -1,3  -4,6 -13,8
Betald inkomstskatt               -3,1  2,2  0,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     13,4  15,2 121,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv            -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar  -2,5  -4,0 -14,5
Försäljning av anläggningstillgångar       2,1  0,1  1,6
Kassaflöde från övriga placeringar        0,2  0,0  4,2
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -0,2  -3,9  -8,7

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagna långfristiga skulder             40,0  40,0
Återbetalning av långfristiga skulder      -0,3 -15,7 -86,5
Förändring av kortfristiga skulder       -0,7  10,1  2,0
Finansiell leasing               -0,3  -0,6  -2,5
Övriga finansieringsposter           -0,6  -0,9  -0,1
Betalda dividender               -42,6 -38,2 -38,2
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -44,6  -5,4 -85,4

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)      -31,5  5,9  26,9

Likvida medel, periodens början         38,6  11,3  11,3
Omräkningsdifferens               0,3  0,1  0,5
Likvida medel, periodens slut          7,4  17,3  38,6


FÖRÄNDRINGAR I DET       Till moderbolagets          Mino-  Sam-
KONSOLIDERADE         aktieägare:             ritets  man-
EGNA KAPITALET                    Balan-    intres-  lagt
                Aktie-  EgnaOmräkn. serad      sen
                kapital aktier diff. vinst
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

12/31/08             77,5  -0,8 -16,5 386,5      0,0 446,7

Periodens totalresultat          0,0  4,8  14,3      0,0  19,1
Betalda dividender                  -38,2        -38,2

03/31/09             77,5  -0,8 -11,7 362,5     -0,1 427,6

Periodens totalresultat             -1,1  78,3      0,0  77,2
Betalda dividender                   0,0         0,0
Förvärv av minoritetsintressen                    0,1  0,1

12/31/09             77,5  -0,8 -12,8 440,9      0,0 504,8

Periodens totalresultat          0,0  10,4  13,0      0,0  23,4
Betalda dividender                  -42,6        -42,6

03/31/10             77,5  -0,8  -2,4 411,3      0,0 485,7


NYCKELTAL *                     3/2010 3/2009 Change12/2009
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                5,93  5,52   7  6,16
Soliditet                        51%  43%   17  52%
Nettogearing                      53%  79%  -33  47%
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         257,2 337,4  -24 235,7
Personalantal (FTE) i genomsnitt           3 558 4 085  -13 3 867
Personalantal vid periodens slut           3 808 4 060   -6 3 742
Antal utestående aktier vid periodens slut,
tusen st.
A-aktier **                         54 832
K-aktier **                         22 565
Totalt                        81 911 77 398    81 911
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden, tusen st.              81 911 77 398    79 289


VALUTAKURSER                      1-3  1-3 Ändr.  1-12
                            2010  2009   %  2009
USD medelkurs                     1,38  1,30   6  1,39
USD periodens slut                   1,35  1,33   1  1,44


*) Se 2009 bokslutet för uträkning av nyckeltal.
**) Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009.
Se noterna till delårsrapporten.


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
det föregående bokslutet.

Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Förra årets siffror innehåller förändringar på grund av omklassificering av
vissa konton. De viktigaste förändringarna för 2009 är summerade
nedan:
- omsättningen -0,6 milj. euro Q1 2009 och -2,6 milj. euro hela året 2009
- bruttobidraget -1,0 milj. euro Q1 2009 och -5,6 milj. euro hela året 2009
- rörelseresultatet (EBIT) för 2009 förändrades inte.
Dessutom använder Fiskars följande definitioner i rapporteringen av antalet
anställda 2010:
Personalantal vid periodens slut = antalet aktiva anställda i lönebokföringen
i slutet av perioden.
Personalantal (FTE) i genomsnitt = antalet anställda omräknat till
heltidsanställda på basen av arbetstimmar under perioden.

Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009.
Resultatet per aktie (EPS) under jämförelseårets andra hälft innehåller
effekten av sammanslagningen.

Gruppen har tillämpat följande nya eller förändrade IFRS standarder
fr.o.m. 1.1.2010:
- Revised IFRS 3 Business Combinations
- Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
- IFRS 9 Financial Instruments

Tillämpandet av de förändrade standarderna har inte haft någon
inverkan på det rapporterade resultatet eller den finansiella positionen.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.OPERATIVA SEGMENT             1-3  1-3 Ändr.  1-12
OMSÄTTNING                2010 2009*   % 2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                  119,8 110,7   8 451,6
Amerika                 52,5  58,6  -10 218,2
Övriga                  1,6  1,7   -1  6,1
Försäljn.till andra segment **)     -3,9  -4,4     -15,5
KONCERNEN SAMMANLAGT          170,0 166,6   2 660,3


OPERATIVA SEGMENT             1-3  1-3     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)          2010 2009*     2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   9,2  4,6  100  26,5
Amerika                  6,2  6,5   -5  23,9
Övriga och elimineringar         -2,8  -2,5   12 -10,9
KONCERNEN SAMMANLAGT           12,6  8,6   46  39,5


OPERATIVA SEGMENT             1-3  1-3     1-12
AVSKRIVNINGAR OCH            2010 2009*     2009*
NEDSKRIVNINGAR              MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   4,0  4,3   7  20,5
Amerika                  1,3  2,0   34  7,8
Övriga och elimineringar         0,4  0,4   1  -0,1
KONCERNEN SAMMANLAGT           5,8  6,8   15  28,1


OPERATIVA SEGMENT             1-3  1-3     1-12
INVESTERINGAR              2010  2009     2009
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   1,6  3,1  -49  10,6
Amerika                  0,7  0,5   28  2,8
Övriga och elimineringar         0,3  0,4  -28  1,2
KONCERNEN SAMMANLAGT           2,5  4,0  -37  14,6

*) Förra årets siffror innehåller förändringar
på grund av omklassificering av vissa konton.
Se noterna till delårsrapporten.

**) Försäljn. till andra segment
  EMEA                 -2,6  -3,1     -7,7
  Amerika                -0,7  -1,0     -4,6
  Övriga                -0,6  -0,4     -3,2


Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.

                     1-3  1-3 Ändr.  1-12
AFFÄRSOMRÅDEN              2010 2009*   % 2009*
OMSÄTTNING                MEUR  MEUR     MEUR

Home                   63,0  63,4   -1 297,3
Garden                  79,8  68,6   16 230,9
Outdoor                 26,1  33,5  -22 128,4
Övriga                  1,0  1,1   -2  3,7
KONCERNEN SAMMANLAGT          170,0 166,6   2 660,3


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                    3/2010 3/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1.                     224,4 230,2 230,2
Omräkningsdifferens                      0,3  0,6  -0,1
Företagsförvärv och försäljning                0,2  0,0  -0,5
Ökningar                            0,3  0,1  1,0
Avskrivningar och nedskrivningar               -1,5  -1,3  -6,0
Minskningar och överföringar                  4,5  0,2  -0,2
Bokföringsvärde vid periodens slut              228,2 229,9 224,4

                              3/2010 3/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1.                     108,0 120,9 120,9
Omräkningsdifferens                      1,6  0,4  0,1
Företagsförvärv och försäljning                0,0  0,0  -1,5
Ökningar                            2,2  3,9  13,6
Avskrivningar och nedskrivningar               -4,4  -5,5 -22,0
Minskningar och överföringar                 -5,8  -0,4  -3,0
Bokföringsvärde vid periodens slut              101,7 119,4 108,0

                              3/2010 3/200912/2009
KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER                MEUR  MEUR  MEUR

Som säkerhet för egna förbindelser
Garantier                            0   0   0
Hyresansvar                           55   64   60
Övriga ansvar                          5   5   4
Sammanlagt                           59   69   65

Garantier som säkerhet för andras förbindelser
Fastighetsinteckningar                      0   2   2
Panter                              0   0   2
Sammanlagt                            0   2   4

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier                            10   16   9

Ansvarsförbindelser sammanlagt                 69   87   78


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                140  128  151
Ränteswappar                           1   1   1
Elderivat                            2   2   2


DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                 0   -1   0
Ränteswappar                           0   0   0
Elderivat                            0   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.


AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

Uppskattningsvis 10 % av Fiskars kommersiella kassaflöde
utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar.
De mest betydande riskerna gäller en nedgång i det brittiska
pundet, den svenska kronan och den kanadensiska dollarn mot
US-dollar och euro. Valutakursrisker säkras i första hand genom
användning av valutaterminer och valutaswappar.
Förändringen i valutaderivatens värde presenteras i
resultaträkningen utan att säkringsredovisning tillämpas.

MEUR                   EUR  USD  GBP  SEK  CAD
Affärsverksamhetens valutaposition   -26,5 -19,8  10,1  15,0  8,1
Affärsverksamhetens valutakänslighet*   2,7  2,0  -1,0  -1,5  -0,8

*) Illustrerar effekten av 10 % valutakurssänkning
på koncernens årsresultat före skatt.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 29,5 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2010.


FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

År 2010 har inte gjorts förvärv eller avyttringar.

Följande förvärv och avyttringar år 2009 påverkar jämförbarheten
år 2010.

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.

Fiskars solde Bruntons affärsverksamhet i Wyoming, USA i December 2009 till
svenska Fenix Outdoor AB (publ). Brunton rapporterades som en del av
Fiskars Outdoor-verksamhet. Bruntons omsättning 2009 var 8,8 milj. euro.


Fiskars sålde i juli 2009 i USA sina förbrukningsvaror inom hobby och de
tillhörande märkena Heidi Grace och Cloud9 till Colorbök, Inc.
Verksamhetens omsättning från januari till juni var 2,4 milj. euro.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
verkställande direktör


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, 
trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är 
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649 
och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel 
på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. 
euro och antalet anställda är cirka 3 500 personer. 

www.fiskarsgroup.com