Fiskarsin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES: LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NOUSIVAT

Tammikuu-maaliskuu 2010 lyhyesti:
- Liikevaihto kasvoi 2 % 170,0 miljoonaan euroon (166,6) 
- Liiketulos nousi 12,6 miljoonaan euroon (8,6)
- Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22), mikä johtui osakkuusyhtiö 
 Wärtsilän tuloksen laskusta 
- Liiketoiminnan rahavirta oli 13,4 miljoonaa euroa (15,2)
- Näkymät vuodelle 2010 päivitetty: Liikevaihdon vuonna 2010 arvioidaan 
 olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2009 (aiemmin: vuoden 2009 
 tasolla). Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 
 arvioidaan nousevan vuodesta 2009 (ei muutosta).

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:
"Fiskars aloitti vuoden vahvasti ja kasvatti sekä liikevaihtoaan että 
liiketulostaan. Erityisesti Garden-liiketoiminta kehittyi hyvin niin 
EMEA-alueella kuin Amerikassakin. Lumityökalujen erinomainen myynti 
ympäri Eurooppaa oli yksi syy liiketoiminta-alueen 16 prosentin 
kasvulle.

Markkinatilanne on yhä epävarma, mikä vaikeuttaa ennustettavuutta. 
Olemme kuitenkin onnistuneet vahvistamaan liiketoimintaamme ja odotamme 
voivamme jatkaa samaan malliin tulevina kuukausina. Tämän seurauksena 
olemme päivittäneet näkymiämme ja odotamme liikevaihdon vuonna 2010 
kasvavan vuoteen 2009 verrattuna."

KONSERNIN AVAINLUVUT

Milj. euroa              Q1   Q1  Muutos  1-12
                  2010  2009    %  2009

Liikevaihto            170,0  166,6*   2  660,3*
Liiketulos (EBIT)          12,6   8,6   46  39,5
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta              5,5  15,2   -64  66,5
Biologisten hyödykkeiden
käyvän arvon muutos         -0,6  -0,3   121  -0,4
Tulos ennen veroja         15,7  18,3   -14  91,4
Katsauskauden tulos         12,9  17,0   -24  83,5
Tulos/osake, euroa         0,16  0,22      1,05
Oma pääoma/osake, euroa       5,93  5,52      6,16
Liiketoiminnan rahavirta      13,4  15,2   -12  121,0
Omavaraisuusaste, %         51 %  43 %      52 %
Nettovelkaantumisaste, %      53 %  79 %      47 %
Investoinnit             2,5   4,0   -37  14,6
Henkilöstö (FTE) keskimäärin    3 558  4 085   -13  3 867

*) Vuoden 2009 lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun 
vuoksi. Katso lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoista.

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
- talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus ensimmäisen vuosineljänneksen 
tuloksesta järjestetään tänään 4.5.2010 klo 10.00 yhtiön 
pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden 
esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.fi.


FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2010 
(IFRS, tilintarkastamaton)

Konsernin tuloskehitys

Fiskars-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 kasvoi 2 % 
170,0 milj. euroon (Q1 2009: 166,6 milj.). Valuuttakurssien 
muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon 
konsernitasolla. 

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue) -segmentin 
liikevaihto oli 119,8 milj. euroa (110,7) ja Amerikan 52,5 milj. euroa 
(58,6). Yksi syy myynnin kasvuun EMEA-alueella oli lumityökalujen suuri 
kysyntä. Amerikan myynnin lasku johtui osin Bruntonin liiketoiminnan 
myynnistä joulukuussa 2009.

Konsernin liiketulos kasvoi 46 % 12,6 milj. euroon (8,6). Luvut 
eivät sisällä kertaluonteisia eriä. EMEA-liiketulos oli 9,2 milj. 
euroa (4,6), pääosin Home- ja Garden-liiketoiminta-alueiden 
tuloskehityksen ansiosta. Amerikan liiketulos oli 6,2 milj. euroa 
(6,5).

Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 5,5 milj. 
euroa (15,2) ja puuvarannon käyvän arvon muutos -0,6 milj. euroa 
(-0,3) vuosineljänneksellä. 

Nettorahoituskulut olivat 1,8 milj. euroa (5,3). Vuonna 2009 
valuuttajohdannaisten arvostuksen muutos lisäsi rahoituskuluja. 
Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 15,7 milj. euroa (18,3). 
Vuosineljänneksen tulos oli 12,9 milj. euroa (17,0) ja 
osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22).

Investoinnit

Vuosineljänneksen investoinnit olivat 2,5 milj. euroa (4,0). Poistot 
olivat 5,8 miljoonaa euroa (6,8). Investoinnit olivat pääosin tuotannon 
korvausinvestointeja.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,4 milj. euroa (15,2) ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Luku sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän maksamia 
osinkoja 29,5 milj. euroa (25,3). Investointien rahavirta oli -0,2 
milj. euroa (-3,9) ja rahavirta investointien jälkeen oli 13,2 milj. 
euroa (11,3). 

Nettokäyttöpääoma oli 131,2 milj. euroa (170,7) maaliskuun lopussa eli 
31,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Omavaraisuusaste oli 
51 % (43 %) ja nettovelkaantumisaste oli 53 % (79 %).

Kauden lopussa rahavarat olivat 7,4 milj. euroa (17,3). Korollinen 
nettovelka oli 257,2 milj. euroa (337,4), joka oli 21,5 miljoonaa euroa 
enemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Lyhytaikaisten velkojen osuus 
korollisesta velasta oli 189,1 milj. euroa (215,6) ja pitkäaikaisten 
velkojen osuus 76,0 milj. euroa (140,4). Lyhytaikaiset velat ovat 
ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemia yritystodistuksia. 
Lisäksi Fiskarsilla oli 425,0 milj. euroa (386,6) käyttämättömiä 
sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa 
pankeissa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 558 (4 085) kokoaikaista 
vastaavaa työntekijää (FTE) vuosineljänneksen aikana: Heistä 2 842 
(3 156) työskenteli EMEA-segmentin, 592 (818) Amerikka-segmentin ja 124 
(111) Muut-segmentin yksiköissä. 

Toimintasegmentit

Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja 
Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut 
(kiinteistöt, konsernihallinto ja yhteiset toiminnot). Liiketoiminta-
alueet ovat Home (kodintuotteet sekä koulun, toimiston ja askartelun 
tuotteet), Garden (puutarhatuotteet) ja Outdoor (ulkoiluvälineet ja 
veneet). 

EMEA

Milj. euroa              Q1   Q1 Muutos  1-12
                  2010  2009    %  2009

Liikevaihto            119,8  110,7    8  451,6
Liikevaihto vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla         119,8  113,8    5  461,6
Liiketulos              9,2   4,6   100  26,5
Investoinnit             1,6   3,1   -49  10,6
Henkilöstö (FTE), keskimäärin   2 842  3 156   -10  3 006

EMEA-segmentin liikevaihto nousi 8 % 119,8 milj. euroon (110,7). Kasvu 
johtui osin euron suhteen vahvistuneista valuuttakursseista. 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 5 %.

Home-liiketoiminta-alue kehittyi hyvin vuosineljänneksellä. 
Kodintuotteiden liikevaihto nousi erityisesti Norjassa ja Ruotsissa. 
Suora kuluttajamyynti omien myymälöiden kautta nousi edellisvuoden 
tasosta.

Garden-liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi merkittävästi. 
Erityisesti lumityökalujen myynti oli useassa maassa ennätystasolla. 
Puutarhatyökalujen myynti on käynnistynyt hyvin ja liikevaihto nousi 
edellisvuodesta. Rakennustyökalujen markkina on toipumassa hitaasti. 
Markkinointi-investoinnit ja brändin vahvistaminen erityisesti Saksassa 
jatkuivat vuosineljänneksellä.

Ulkoilutuotteiden liikevaihto laski vuodesta 2009 pääosin arkiliikunnan 
heikon menestyksen takia Ruotsissa ja Ranskassa. Venemarkkinat ovat 
toipumassa, ja Buster-veneiden myynti kasvoi tammi-maaliskuussa. Uusien 
venemallien tuotekehitys pysyi korkealla tasolla.

Segmentin liiketulos oli 9,2 miljoonaa euroa (4,6). Home- ja Garden-
liiketoiminta-alueiden tuotannon tehostuminen myyntivolyymin kasvun 
myötä ja tuotevalikoima paransivat segmentin liiketulosta. Outdoor-
alueen toiminta kehittyi, mutta vaikutti edelleen heikentävästi 
segmentin liiketulokseen.

Amerikka

Milj. euroa              Q1   Q1 Muutos  1-12
                  2010  2009    %  2009

Liikevaihto             52,5  58,6   -10  218,2
Liikevaihto vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla         52,5  56,2   -7  215,7
Liiketulos              6,2   6,5   -5  23,9
Investoinnit             0,7   0,5   28   2,8
Henkilöstö (FTE), keskimäärin    592   818   -28   742

Amerikka-segmentin liikevaihto laski 10 % 52,5 milj. euroon (58,6). 
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 7 %. 

Garden-liiketoiminnan liikevaihto kehittyi hyvin tammi-maaliskuussa. 
Kasvua vauhdittivat uudet tuotekategoriat ja myynti suurelle 
jälleenmyyntiasiakkaalle.

Koulun, toimiston ja askartelun (SOC) tuotteiden liikevaihto laski. 
Suureksi osaksi lasku johtui askartelun kulutustuotteiden 
liiketoiminnan myynnistä heinäkuussa 2009. Askarteluvälineiden myynti 
laski, kun taas saksien myynti nousi.

Liikevaihto laski eniten Outdoor-liiketoiminta-alueella. Brunton-
tavaramerkin liiketoiminta myytiin joulukuussa 2009. Gerberin 
liikevaihto laski, kun sekä viranomais- että kuluttajamyynti laskivat 
edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen vahvasta 
tasosta. 

Segmentin liiketulos oli 6,2 miljoonaa euroa (6,5). Bruntonin myynnistä 
saadut kustannussäästöt eivät kompensoineet Gerberin vähentynyttä 
myyntivolyymiä. Puutarhatuotteiden kasvanut myyntivolyymi nosti 
liiketulosta.

Muut

Milj. euroa              Q1   Q1 Muutos  1-12
                  2010  2009    %  2009

Liikevaihto             1,6   1,7   -1   6,1
Liiketulos             -2,8  -2,5   -12  -10,9
Investoinnit             0,3   0,4   -28   1,2
Henkilöstö (FTE), keskimäärin    124   111   12   119

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, 
konsernihallinnon ja yhteiset toiminnot. 

Segmentin liikevaihto oli vuosineljänneksellä 1,6 milj. euroa (1,7), 
josta suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja 
vuokratuloja. Liiketulos oli -2,8 milj. euroa (-2,5), joka oli pääosin 
seurausta hallinnon kuluista. 

Wärtsilä

Fiskars omistaa 17,1 prosentin osuuden osakkuusyhtiö Wärtsilän 
osakkeista ja äänistä. Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 5,5 
milj. euroa (15,2) ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.3.2010. Fiskarsin 
hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh valittiin uudelleen 
Wärtsilän hallitukseen. Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth, jotka 
molemmat ovat Fiskarsin hallituksen jäseniä, valittiin hallitukseen 
uusina jäseninä.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,75 euroa (1,50) osakkeelta. 
Fiskarsin saamat osingot olivat yhteensä 29,5 milj. euroa (25,3).

Fiskarsin omistamien Wärtsilän osakkeiden markkina-arvo oli 631,7 milj. 
euroa (267,7) eli 7,71 euroa (3,46) Fiskarsin osakkeelta tilikauden 
lopussa, jolloin Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 37,50 euroa 
(15,89). Osakkeiden tasearvo oli 295,0 milj. euroa (253,7).

Hallinnointi 

Fiskars noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui 
voimaan 1.1.2009. Hallinnointikoodin suosituksen 51 mukainen Selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin 11.2.2010 erillisenä 
kertomuksena. 

Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 päivitettyä 
sisäpiiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, joka on viimeksi 
päivitetty 3.11.2009.

Muutokset johdossa

Fiskars Home-liiketoiminta-alueen johtajana ja Iittala Group Oy Ab:n 
toimitusjohtajana aloitti tammikuussa 2010 KTM Jaakko Autere. Hän 
raportoi Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle. 

Varsinainen yhtiökokous 2010

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009. 
Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä 42,6 milj. 
euroa. Osinko maksettiin 26.3.2010. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, 
Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. 
Louise Fromond ja Ingrid Jonasson Blank valittiin hallitukseen uusina 
jäseninä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, 
joka nimesi KHT Mauri Palvin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 
4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman 
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa 
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. 
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 näin kuuluvaksi: 
”Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu 
yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla 
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.” 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi 
puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander 
Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. 

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf 
Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, 
Louise Fromondin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf 
Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan 
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi 
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Osake ja osakkeenomistajat

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V), heinäkuussa 2009 
tapahtuneen A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Jokaisella 
osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden kokonaismäärä kauden lopussa oli 82 023 341, joka sisältää 
omia osakkeita 112 619 kappaletta. Omat osakkeet vastaavat 0,14 % 
yhtiön osakkeista ja äänistä. Hallitus oli valtuutettu hankkimaan ja 
luovuttamaan yhtiön osakkeita, mutta näin ei tehty neljänneksen aikana. 
Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa. 

Fiskarsin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap -
listalla. Osakkeen keskikurssi kauden aikana oli 12,20 euroa (A-osake 
7,09; K-osake 11,23). Maaliskuun lopussa päätöskurssi oli 12,60 euroa 
osakkeelta (A-osake 6,96; K-osake; 11,15). Fiskarsin markkina-arvo 
ilman omia osakkeita oli 1032 milj. euroa (596) maaliskuun lopussa. 
Osakkeita vaihdettiin kauden aikana 1,3 miljoonaa kappaletta (0,5) mikä 
on 1,6 prosenttia kesimääräisestä osakkeiden määrästä.

Osakkeenomistajia oli yhteensä 12 284 (10 327) maaliskuun lopussa. 
Kauden aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen 
suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Fiskarsin liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tuloskehitykseen 
vaikuttavat useat epävarmuustekijät. Pääasialliset riskit liittyvät 
seuraaviin tekijöihin: 
- Yleinen taloudellinen tilanne ja kulutuskysynnän heikentyminen 
 Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
- Suurten jälleenmyyntiasiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen 
 merkittävä vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelliset ongelmat tai 
 vakava häiriö jakelukanavan toiminnassa 
- Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvainen toimitusketjusta
- Normaalista poikkeavat sääolosuhteet puutarhatuotteiden 
 liiketoiminnassa 
- Kausivaihtelut vaikeuttavat liiketoiminnan ennustamista erityisesti 
 kodintuotteiden liiketoiminnassa, joka painottuu voimakkaasti vuoden 
 loppuun 
- Äkilliset muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa; 
 merkittävimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
- Merkittävät muutokset Wärtsilän kannattavuudessa tai sen 
 osingonmaksukyvyssä
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kilpailuvirasto teki markkinaoikeudelle 29.4.2010 esityksen 4 miljoonan 
euron seuraamusmaksun määräämiseksi Iittala Group Oy Ab:lle 
kilpailunrajoituslain rikkomisesta syyllistymällä määrähinnoitteluun 
vuosina 2005 - 2007. Fiskarsin tytäryhtiö Iittala Group pitää esitettyjä 
väitteitä lähtökohtaisesti perusteettomina. Markkinaoikeus tulee 
aikanaan ratkaisemaan asian. Esitetystä seuraamusmaksusta ei ole 
kirjattu varausta.

Näkymät vuodelle 2010

Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän epävarmana, ja ennustettavuus 
jatkuu heikkona vuonna 2010. Kuluttajakysyntä on tasaantumassa mutta 
vähittäiskaupan ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan varovaisena. 

Fiskars arvioi liiketoimintansa vahvistuvan ja jatkaa toimenpiteitä 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Panostuksia 
tavaramerkkien kehittämiseen ja tuotekehitykseen lisätään, sillä ne 
ovat tärkeimpiä keinoja menestyä haastavassa markkinaympäristössä.

Fiskarsin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan korkeammalla 
tasolla kuin vuonna 2009. Koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia 
eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009. Aiemmin Fiskars arvioi vuoden 
2010 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla. 

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin 
tulokseen ja rahavirtaan vuonna 2010.


Helsingissä 3.5.2010

Fiskars Oyj Abp
HallitusKONSERNIN TULOSLASKELMA          1-3  1-3 Muutos  1-12
                     2010 2009*   % 2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO               170,0 166,6   2 660,3

Hankinnan ja valmistuksen kulut    -110,3 -112,3   -2 -439,2
BRUTTOKATE                59,7  54,2   10 221,1

Liiketoiminnan muut tuotot        1,1  0,7   60  1,8
Myynnin ja markkinoinnin kulut     -30,2 -28,9   4 -114,2
Hallinnon kulut             -16,0 -15,3   5 -60,0
Tutkimus- ja kehittämismenot       -1,9  -2,1   -5  -8,7
Liiketoiminnan muut kulut         0,0  0,0     -0,5
LIIKETULOS (EBIT)            12,6  8,6   46  39,5

Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos               -0,6  -0,3     -0,4
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta      5,5  15,2  -64  66,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut
                     -1,8  -5,3  -66 -14,2
TULOS ENNEN VEROJA            15,7  18,3  -14  91,4

Tuloverot                -2,9  -1,3     -7,9
KATSAUSKAUDEN TULOS           12,9  17,0  -24  83,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille          12,9  17,0  -24  83,5
Vähemmistölle                  0,0      0,0
                     12,9  17,0     83,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva
tulos/osake, euroa            0,16  0,22     1,05


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT            1-3  1-3  1-3
                        2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR

Katsauskauden tulos               12,9  17,0  83,5

Muuntoero                    8,3  3,9  -1,9
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä           2,2  0,2  12,7
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen            -1,5  1,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutus-
matemaattiset voitot (tappiot) verovaikutuksen
jälkeen                     0,0  -0,5  0,7

Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä            10,6  2,1  12,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä         23,4  19,1  96,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              23,4  19,0  96,3
Vähemmistölle                      0,0  0,0
                        23,4  19,1  96,3

*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen
tilien uudelleenluokittelun vuoksi.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.


KONSERNIN TASE                    3/2010 3/2009 Muutos12/2009
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo                       99,7  99,5   0  99,4
Muut aineettomat hyödykkeet              128,5 130,4   -1 124,9
Aineelliset hyödykkeet                 93,2 111,6  -17  99,5
Biologiset varat                    38,3  39,0   -2  38,9
Sijoituskiinteistöt                   8,5  7,8   9  8,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä               295,0 253,7   16 316,8
Rahoitusvarat
 Osakkeet, käypään arvoon tulosvaikutteisesti     3,1  3,1   0  3,0
 Muut sijoitukset                   2,0  2,2   -6  2,1
Laskennalliset verosaamiset              18,0  22,5  -20  17,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             686,3 669,8   2 710,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    126,7 161,8  -22 119,0
Myynti- ja muut saamiset               136,0 131,0   4 101,9
Verosaamiset                      2,7  5,2  -48  2,9
Rahavarat                        7,4  17,3  -57  38,6
LYHYTAIKAISET VARAT, YHTEENSÄ             272,8 315,4  -13 262,4

VARAT YHTEENSÄ                    959,1 985,2   -3 973,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                           485,7 427,6   14 504,8
Vähemmistöosuus                        -0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  485,7 427,6   14 504,8

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                    76,0 140,4  -46  74,9
Muut velat                       1,3  1,4   -7  0,9
Laskennalliset verovelat                46,9  48,5   -3  47,2
Eläkevelvoitteet                    9,3  9,7   -4  9,4
Varaukset                        5,9  9,1  -35  6,7
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             139,4 209,2  -33 139,1

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   189,1 215,6  -12 199,7
Varaukset                        4,1  4,1   0  2,4
Ostovelat ja muut velat                131,5 122,1   8 121,3
Verovelat                        9,3  6,6   41  6,1
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             334,1 348,4   -4 329,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             959,1 985,2   -3 973,3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           1-3  1-3  1-12
                        2010  2009  2009
                        MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               15,7  18,3  91,4
Oikaisut
 Poistot                    5,8  6,8  28,1
 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta        -5,5 -15,2 -66,5
 Tuotot sijoituksista             -0,8  0,0  0,3
 Korkokulut                   1,8  5,3  14,2
 Biologisten varojen muutos           0,6  0,3  0,4
 Muut liiketoimet, joihin ei liity
 maksutapahtumaa                -2,1  -0,3 -12,4
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta     15,5  15,1  55,6

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         -30,0 -25,0  -0,7
 Vaihto-omaisuuden muutos           -2,1  0,4  50,3
 Korottomien velkojen muutos          5,0  1,8  4,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                   -11,6  -7,6 109,3

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö           29,5  25,3  25,3
Maksetut rahoituskulut (netto)         -1,3  -4,6 -13,8
Maksetut verot                 -3,1  2,2  0,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          13,4  15,2 121,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat         -0,2
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -2,5  -4,0 -14,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      2,1  0,1  1,6
Muu investointien rahavirta           0,2  0,0  4,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -0,2  -3,9  -8,7

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot             40,0  40,0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       -0,3 -15,7 -86,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -0,7  10,1  2,0
Rahoitusleasingmaksut              -0,3  -0,6  -2,5
Muiden rahoituserien rahavirta         -0,6  -0,9  -0,1
Maksetut osingot                -42,6 -38,2 -38,2
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -44,6  -5,4 -85,4

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)        -31,5  5,9  26,9

Likvidit varat kauden alussa          38,6  11,3  11,3
Kurssimuutosten vaikutus             0,3  0,1  0,5
Likvidit varat kauden lopussa          7,4  17,3  38,6


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN     Emoyhtiön omistajille        Vähem-  Yh-
MUUTOSLASKELMA         kuuluva oma pääoma:         mistö- teensä
                           Kert.     osuus
                Osake-  OmatMuunto-voitto-
                pääoma osakk.  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR  MEUR

12/31/08             77,5  -0,8 -16,5 386,5      0,0 446,7

Tilikauden laaja tulos yhteensä      0,0  4,8  14,3      0,0  19,1
Maksetut osingot                   -38,2        -38,2

03/31/09             77,5  -0,8 -11,7 362,5     -0,1 427,6

Tilikauden laaja tulos yhteensä         -1,1  78,3      0,0  77,2
Maksetut osingot                    0,0         0,0
Vähemmistöosuuden hankinta                      0,1  0,1

12/31/09             77,5  -0,8 -12,8 440,9      0,0 504,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä      0,0  10,4  13,0      0,0  23,4
Maksetut osingot                   -42,6        -42,6

03/31/10             77,5  -0,8  -2,4 411,3      0,0 485,7


TUNNUSLUVUT *                    3/2010 3/2009 Muutos12/2009
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                5,93  5,52   7  6,16
Omavaraisuusaste                    51%  43%   17  52%
Nettovelkaantumisaste                  53%  79%  -33  47%
Korolliset nettovelat, milj. euroa          257,2 337,4  -24 235,7
Henkilöstö (FTE) keskimäärin             3 558 4 085  -13 3 867
Henkilöstö kauden lopussa               3 808 4 060   -6 3 742
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet **                        54 832
K-osakkeet **                        22 565
Yhteensä                       81 911 77 398    81 911
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo
kauden aikana, tuhatta kpl              81 911 77 398    79 289


VALUUTTAKURSSEJA                    1-3  1-3 Muutos  1-12
                            2010  2009   %  2009
USD, keskikurssi                    1,38  1,30   6  1,39
USD, kurssi kauden lopussa               1,35  1,33   1  1,44


*) Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2009.
**) Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
edellisessä tilinpäätöksessä.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta.

Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen tilien uudelleenluokittelun
vuoksi. Alla on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista vuoden 2009
lukuihin:
- liikevaihto -0,6 milj. euroa Q1 2009 ja -2,6 milj. euroa koko vuonna 2009
- bruttokate -1,0 milj. euroa Q1 2009 ja -5,6 milj. koko vuonna 2009
- liikevoitto (EBIT) 2009 ei muuttunut.
Lisäksi Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien
raportoinnissa 2010:
Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa
työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa.
Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi
muunnettu henkilömäärä kauden aikana.

Fiskars Oyj Abp:n osakesarjat yhdistettiin heinäkuussa 2009.
Osakekohtainen tulos (EPS) vertailuvuoden toisella puoliskolla
sisältää vaikutuksen yhdistämisestä.

Konserni on 1.1.2010 ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut
IFRS-standardit:
- Revised IFRS 3 Business Combinations
- Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
- IFRS 9 Financial Instruments

Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut vaikutusta
raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.TOIMINTASEGMENTIT             1-3  1-3 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO               2010 2009*   % 2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                  119,8 110,7   8 451,6
Amerikka                 52,5  58,6  -10 218,2
Muut                   1,6  1,7   -1  6,1
Segmenttien välinen myynti **)      -3,9  -4,4     -15,5
KONSERNI YHTEENSÄ            170,0 166,6   2 660,3


TOIMINNALLISET SEGMENTIT         1-3  1-3     1-12
LIIKETULOS (EBIT)            2010 2009*     2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   9,2  4,6  100  26,5
Amerikka                 6,2  6,5   -5  23,9
Muut ja eliminoinnit           -2,8  -2,5   12 -10,9
KONSERNI YHTEENSÄ            12,6  8,6   46  39,5


TOIMINNALLISET SEGMENTIT         1-3  1-3     1-12
POISTOT JA ARVONALENTUMISET       2010 2009*     2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   4,0  4,3   7  20,5
Amerikka                 1,3  2,0   34  7,8
Muut ja eliminoinnit           0,4  0,4   1  -0,1
KONSERNI YHTEENSÄ             5,8  6,8   15  28,1


TOIMINNALLISET SEGMENTIT         1-3  1-3     1-12
INVESTOINNIT               2010  2009     2009
                     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA                   1,6  3,1  -49  10,6
Amerikka                 0,7  0,5   28  2,8
Muut ja eliminoinnit           0,3  0,4  -28  1,2
KONSERNI YHTEENSÄ             2,5  4,0  -37  14,6

*) Edellisen vuoden lukuja on muutettu tiettyjen
tilien uudelleenluokittelun vuoksi.
Katso osavuosikatsauksen liitetiedot.

**) Segmenttien välinen myynti
  EMEA                 -2,6  -3,1     -7,7
  Amerikka               -0,7  -1,0     -4,6
  Muut                 -0,6  -0,4     -3,2


Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


LIIKETOIMINTA-ALUEET           1-3  1-3 Muutos  1-12
LIIKEVAIHTO               2010 2009*   % 2009*
                     MEUR  MEUR     MEUR
Home                   63,0  63,4   -1 297,3
Garden                  79,8  68,6   16 230,9
Outdoor                 26,1  33,5  -22 128,4
Muut                   1,0  1,1   -2  3,7
KONSERNI YHTEENSÄ            170,0 166,6   2 660,3
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET            3/2010 3/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Kirjanpitoarvo 1.1.                     224,4 230,2 230,2
Tilikauden muuntoerot                     0,3  0,6  -0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit               0,2  0,0  -0,5
Lisäykset                           0,3  0,1  1,0
Poistot ja arvonalentumiset                  -1,5  -1,3  -6,0
Vähennykset ja siirrot                     4,5  0,2  -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                228,2 229,9 224,4

Aineelliset hyödykkeet ja sijoituskiinteistöt        3/2010 3/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     108,0 120,9 120,9
Tilikauden muuntoerot                     1,6  0,4  0,1
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit               0,0  0,0  -1,5
Lisäykset                           2,2  3,9  13,6
Poistot ja arvonalentumiset                  -4,4  -5,5 -22,0
Vähennykset ja siirrot                    -5,8  -0,4  -3,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                101,7 119,4 108,0


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 3/2010 3/200912/2009
                               MEUR  MEUR  MEUR
Omien sitoumuksien vakuudeksi
Takaukset                            0   0   0
Vuokravastuut                          55   64   60
Muut vastuut                           5   5   4
Yhteensä                            59   69   65

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi
Kiinteistökiinnitykset                      0   2   2
Pantit                              0   0   2
Yhteensä                             0   2   4

Konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi
Takaukset                            10   16   9

Vastuusitoumukset yhteensä                   69   87   78


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset         140  128  151
Koronvaihtosopimukset                      1   1   1
Sähköfutuurit                          2   2   2


JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          0   -1   0
Koronvaihtosopimukset                      0   0   0
Sähköfutuurit                          0   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon.


LIIKETOIMINNAN VALUUTTAKURSSIHERKKYYS

Fiskarsin kaupallisista kassavirroista noin 10 % on alttiina
valuuttakurssien vaihtelulle. Merkittävimpiä riskejä ovat Englannin
punnan, Ruotsin kruunun ja Kanadan dollarin heikentyminen USA:n
dollaria ja euroa vastaan. Valuuttakurssiriskit suojataan ensisijaisesti
valuuttatermiineillä ja -swapeilla. Valuuttajohdannaisten arvonmuutos
kirjataan tuloslaskelmaan, sillä konserni ei sovella johdannaisiin
suojauslaskentaa.

MEUR                       EUR  USD  GBP  SEK  CAD
Liiketoiminnan valuutta-asema         -26,5 -19,8  10,1  15,0  8,1
Liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys*      2,7  2,0  -1,0  -1,5  -0,8

*) Kuvaa 10 %:n valuuttakurssin heikentymisen vaikutusta
konsernin vuositulokseen ennen veroja.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 29,5 milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä 2010.


HANKINNAT JA MYYNNIT

Vuonna 2010 ei ole hankintoja eikä myyntejä.

Seuraavat vuonna 2009 tapahtuneet hankinnat ja myynnit vaikuttavat
lukujen vertailtavuuteen vuonna 2010.

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden Silva Far East Ltd:stä kesäkuussa 2009.
Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on Silva Sweden
AB:n täysin omistama tytäryhtiö.

Fiskars myi Yhdysvaltojen Wyomingissa sijaitsevan Bruntonin liiketoiminnan
ruotsalaiselle Fenix Outdoor AB (publ):lle joulukuussa 2009.
Brunton raportoitiin osana Fiskarsin Outdoor-liiketoimintaa. Bruntonin
liikevaihto oli 8,8 milj. euroa vuonna 2009.

Fiskars myi Yhdysvalloissa askartelukulutustuotteiden valikoimansa ja niihin
liittyneet brändinsä Heidi Grace ja Cloud9 heinäkuussa 2009 Colorbök Inc:lle.
Liiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuulta 2009 oli 2,4 miljoonaa euroa.FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. 
Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, 
Silva ja Buster. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 
miljoonaa euroa vuonna 2009 ja henkilöstöä on noin 3 500. 

www.fiskarsgroup.fi