Fiskars delårsrapport januari-mars 2021

Fiskars Oyj Abp   
Delårsrapport
29.4.2021 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars delårsrapport januari-mars 2021

Enastående början på året med stöd från alla affärsområden

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–mars 2021 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2021 i korthet:
•    Omsättningen ökade med 17,9 % till 302,1 milj. euro (1–3/2020: 256,2)
•    Jämförbara omsättningen1) ökade med 23,3 % till 302,1 milj. euro (245,1)
•    EBITA ökade till 49,1 milj. euro (11,9)
•    Jämförbara2) EBITA ökade med 162,9 % till 49,8 milj. euro (18,9)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt ökade till 10,7 milj. euro (-37,5)
•    Resultatet per aktie (EPS) var 0,10 euro (0,06)

Utsikterna för år 2021 höjdes den 19.4.2021:
Den 19.4 höjde Fiskars Oyj Abp sina utsikter för 2021, som hade publicerats den 5.2.2021 och höjts den 24.3.2021. Bolaget förväntar sig att årets första kvartals starka utveckling fortsätter, och förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Fiskars Group fick en fantastisk början på året, driven av en positiv utveckling på bred front. Den starka utvecklingen under den andra halvan av 2020 fortsatte också under det första kvartalet. Jag är stolt över vårt skickliga team, som har kunnat fortsätta leverera i dessa speciella tider.

Under kvartalet tillbringade många mer tid hemma vilket stärkte efterfrågan. Det stödde omsättningstillväxten inom flera av våra kategorier. Vi har kunnat dra nytta av den växande efterfrågan, stärka direktkanalen, erbjuda fantastiska konsumentupplevelser och utveckla våra varumärken. Det positiva momentumet har kunnat noteras i många delar av vår verksamhet. Efterfrågan på den amerikanska marknaden var fortsatt stark, framför allt i trädgårdssegmentet där kunderna har lagt beställningar tidigare än vanligt. Våra tillväxtinsatser i Kontinentaleuropa har också fortsatt ge goda resultat. Dessutom har Vita-segmentet fortsatt växa i Kina, liksom i den viktiga e-handelskanalen. Det kan emellertid vara värt att minnas att första kvartalet 2020 innebar en utmaning för Vita, eftersom pandemin började få negativa effekter redan i slutet av januari förra året.

Den starka efterfrågan och utmaningarna inom globala logistikkedjor har satt press på vår leveranskedja, framför allt under 2021. Trots detta har vi lyckats med att betjäna våra kunder. Den stora ökningen i omsättning bidrog till lönsamheten, men den starka tillväxten inom jämförbara EBITA möjliggjordes också av andra faktorer. Vi förbättrade produktmixen och uppnådde ökade fördelar av våra pågående omstrukturerings- och transformationsprogram. Tillfälliga kostnadsbesparingsåtgärder främjade lönsamheten för helåret 2020, men åtgärderna hade bara mindre inverkan på vårt resultat för första kvartalet 2021.

Som vi tidigare har berättat kommer vi under 2021 att fokusera på att genomföra vår strategi och slutföra pågående program. Som ett led i strategin lägger vi fortsatt ökat fokus på att skapa tillväxt, vilket är centralt för oss på lång sikt. För att främja det här arbetet har vi genomfört flera viktiga förändringar under första kvartalet. Den mest anmärkningsvärda förändringen avser den digitala helheten, som har blivit allt viktigare under pandemin. Vi har utsett Peter Cabello Holmberg till direktör för digital utveckling och medlem i koncernens ledningsgrupp. Han och hans team kommer att spela en central roll i arbetet med att utveckla vår smidighet och anpassa oss till det föränderliga digitala landskapet, samt att uppnå fördelar inom interna processer och den digitala konsumentupplevelsen.  

Förutom ökat fokus på digitala kanaler vill vi fortsatt stärka vår konsumentinriktade kultur, bland annat genom att skapa en mer insiktsfull dialog med konsumenter och intressenter. För att uppnå detta behöver vi arbeta mer enhetligt med kommunikation, varumärkeshantering, hållbarhet och digitalisering. En konsumentcentrerad kultur är avgörande för att vi ska kunna förverkliga målsättningen om att bygga upp en stark portfölj av internationellt eftertraktade varumärken och göra konsumenternas vardag extraordinär.

Vi fortsatte att accelerera hållbarhetsarbetet inför 2030 genom att ta fram en gemensam målsättning och utveckla metoderna för att tydligare integrera hållbarhet i våra affärsprocesser. Hållbarhet är centralt i allt vi gör och vi har nu höjt ambitionsnivån. Under kvartalet offentliggjorde vi vår långsiktiga hållbarhetsambition, som handlar om att vara branschledande inom hållbarhet. Samtidigt har vi förnyat våra hållbarhetsåtaganden med fokus på att motverka slit-och-släng-kulturen, verka för en koldioxidneutral framtid och främja glädje i samhället. Dessa åtaganden ska vägleda vårt arbete och beskriver våra prioriteringsområden under resan mot ökad hållbarhet.

Då det starka momentumet har fortsatt år 2021, förväntar vi oss att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro. Synligheten är dock fortsatt låg på grund av covid-19-pandemin. Som vi har sagt tidigare har pandemin förändrats konsumenternas vanor och behov samt lett till förändringringar i årstidscyklerna för efterfrågan från både kunder och konsumenter. Det här fenomenet kan fortsätta och skapa skillnader jämfört med ett typiskt år. Samtidigt söker konsumenterna efter upplevelser i vardagen och vi är alla fortsättningsvis fast beslutna att tillgodose dessa behov.

1)     I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

 

Koncernens nyckeltal

 

Milj. euro

1-3 2021 1-3 2020 Förändr. 2020
Omsättning 302,1 256,2 17,9 % 1 116,2
Jämförbar omsättning1) 302,1 245,1 23,3 % 1 101,5
EBITA 49,1 11,9 125,8
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -0,7 -7,0 -11,0
Jämförbart EBITA 49,8 18,9 162,9 % 136,8
Rörelseresultat (EBIT) 45,9 8,4 98,0
Resultat före skatt 41,9 8,5 89,8
Periodens resultat 8,1 5,1 59,0 % 68,5
Resultat/aktie, euro 0,10 0,06 60,8 % 0,83
Eget kapital/aktie, euro 8,90 9,11 9,30
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 10,7 -37,5 223,8
Soliditet, % 54 % 51 % 57 %
Nettogearing, % 25 % 44 % 19 %
Investeringar 6,1 5,0 21,1 % 30,0
Personal (FTE), i genomsnitt 5 908 6 374 -7,0 % 6 104

1) Omräknat i jämförbara valutakurser.
2) Under första kvartalet 2021 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstruktureringsprogrammet.

 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

Webcast
En webcast angående årets första kvartal ordnas den 29.4.2021 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/fiskars-group-q1-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.