Fiskars delårsrapport januari-mars 2022

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
29.4.2022 kl. 08.30 (EEST)

Fiskars delårsrapport januari-mars 2022

Fin start på året med starkt momentum på våra huvudmarknader

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–mars 2022 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2022 i korthet:

  • Omsättningen ökade med 10,1 % till 332,6 milj. euro (1–3/2021: 302,1)
  • Jämförbara omsättningen1 ökade med 13,5 % till 332,6 milj. euro (293,0)
  • EBIT minskade till 41,4 milj. euro (45,9)
  • Jämförbara2 EBIT ökade med 11,1 % till 51,8 milj. euro (46,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt sjönk till -55,9 milj. euro (10,7)
  • Det fria kassaflödet var -69.9 milj. euro (-2,8)
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,38 euro (0,10)

Utsikterna för år 2022 (oförändrade):

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 milj. euro).

Det råder pågående utmaningar i de globala leveranskedjorna, liksom även prisinflation gällande råvaror och energi. Även om bolaget har lyckats mildra effekten av dessa faktorer utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation år 2022. Bolaget förväntar sig volatilitet mellan kvartalen som en följd av skillnaderna i tidpunkterna för kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Vi började året med en sund efterfrågan och ett starkt momentum på våra huvudmarknader. Vår starka tillväxttrend fortsatte under första kvartalet, som var det åttonde tillväxtkvartalet i följd. Den organiska valutaneutrala tillväxten om mer än 13 % drevs framför allt av Terra, även om både Vita och Crea medverkade till att vår omsättning ökade. Tillväxten var lönsam med en jämförbar EBIT-marginal om 15,6 %.

Vi fortsatte att genomföra vår tillväxtstrategi med tydligt fokus på våra fyra tillväxtfaktorer, det vill säga kommersiell utmärkthet, direktkanalen (DTC), USA och Kina. Vi började genomföra tillväxtstrategin år 2021 och har redan uppnått konkreta och hållbara resultat genom den. Vår bruttomarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade och var 45,6 %. Direktkanalen växte med 14 % trots en del kortvariga nedstängningar i Kina på grund av covid-19, och vår omsättning ökade i USA och Kina med 16 % respektive 53 %.

Vi fortsatte också att investera i våra kompetenser för att säkerställa konkurrenskraften på lång sikt. Vår strategiska investering i digital acceleration samt ökning inom direktkanalen uppgick till ca 5 miljoner euro, och vi fortsatte att rekrytera avgörande förmågor i synnerhet inom e-handel och vår detaljhandel.

Sedan februari har vi sett avsevärda utmaningar i globala leveranskedjor och en omfattande inflation på insatsvaror som drivits av både kriget i Ukraina och störningar i Kina till följd av covid-19.

Trots att insynen i den långsiktiga utvecklingen fortfarande är begränsad tror vi fast på att vi med de åtgärder vi vidtagit eller är i färd med att vidta kommer att kunna minska inflationens negativa inverkan i år. Vi förväntar oss dock volatilitet mellan kvartalen som en följd av skillnaderna i tidpunkterna för kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.

Vi har lyckats betjäna våra kunder och undvika större brister i tillgången på produkter, vilket har utgjort en konkurrensfördel för oss. Vårt fokus ligger nu på att säkerställa leveranserna för resten av året.

Vi genomförde en del strukturella ändringar under första kvartalet. I februari slutförde vi avyttringen av bevattningsverksamheten i Nordamerika. Vi meddelade om transaktionen i december 2021.

I mars meddelade vi om vårt beslut att fullständigt dra oss tillbaka från den ryska marknaden på grund av Rysslands attack mot Ukraina, vilken vi fördömer i de starkaste ordalag. Utträdet från den ryska marknaden kommer dock inte att ha någon avsevärd inverkan på vårt resultat år 2022, och engångseffekterna av utträdet har upptagits i jämförelsestörande poster för första kvartalet.

Vi har också tagit viktiga steg mot vårt mål om att majoriteten av vår omsättning år 2030 ska härröra från cirkulära produkter och tjänster. Under första kvartalet år 2022 härrörde sig 5 % av omsättningen från försäljning av produkter tillverkade av återvunnet material.

Konsumenter och tredje parter har visat erkännande för Fiskars Groups hållbarhetsarbete. Under första kvartalet 2022 tilldelades vi flera pris och utmärkelser. Bland annat upptogs Fiskars Group på CDP:s lista över ledande engagerade leverantörer för år 2021 (Supplier Engagement Leaderboard), och vi uppnådde platinumnivå I Ecovadis hållbarhetsklassificering. Dessutom upptogs varumärket Fiskars i indexet för hållbara varumärken 2022 (Sustainable Brand Index), vilket publicerades i mars 2022. Enligt konsumenterna är Fiskars det mest hållbara varumärket inom kategorin för hobby och fritid och det fjärde mest hållbara varumärket i Finland.

Vi genomförde även en del ändringar i ledningsgruppen för Fiskars Group för att fortsättningsvis stödja genomförandet av vår tillväxtstrategi. Charlene Patten Zappa utnämndes till direktör inom Terra, och Anna Mindelöf utnämndes till ny HR-direktör. Utöver detta integrerade vi funktionen för konsumentupplevelse och kommunikation i verksamhetsenheterna och andra funktioner för att förenkla vår organisation, sporra affärsverksamheten och förbättra ansvarsskyldighet.

Trots att affärsmiljön blir alltmer oförutsägbar och instabil, och även om all inverkan på vår verksamhet inte kan förutses, kommer vi att fortsätta att driva vår tillväxtstrategi fulla av tillförsikt.

På basis av de byggstenar vi har satt på plats för att verkställa vår tillväxtstrategi och de åtgärder vi vidtagit för att lindra de nuvarande utmaningarna i affärsmiljön, håller vi utsikterna för att förbättra jämförbara EBIT för helåret 2022 oförändrade.

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 1‒3 2022 1‒3 2021 Förändr. 2021
Omsättning 332,6 302,1 10,1 % 1 254,3
Jämförbar omsättning1) 332,6 293,0 13,5 % 1 202,4
EBIT 41,4 45,9 -9,6 % 142,8
Jämförelsestörande poster i EBIT2) -10,3 -0,7 -11,5
Jämförbar EBIT 51,8 46,6 11,1 % 154,2
Resultat före skatt 42,6 41,9 1,7 % 144,1
Periodens resultat 31,4 8,1 87,5
Resultat per aktie3), euro 0,38 0,10 1,06
Eget kapital per aktie, euro 9,61 8,90 9,97
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -55,9 10,7 164,2
Fritt kassaflöde -69,9 -2,8 95,3
Nettoskuld 207,1 180,3 14,9 % 145,0
Nettoskuld/EBITDA 1,04 0,85 21,3 % 0,71
Soliditet, % 54 % 54 % 57 %
Nettogearing, % 26 % 25 % 18 %
Investeringar 9,4 6,1 54,1 % 34,4
Personal (FTE), i genomsnitt 6 164 5 908 4,3 % 6 081

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022 utgjordes av kapitalvinst från avyttringen av den nordamerikanska bevattningsverksamheten, nedskrivningar och avsättningar i anknytning till beslutet att träda ut ur den ryska marknaden, samt avsättningar i anknytning till ändringar i koncernens ledningsgrupp.

3) Resultatet per aktie under första kvartaletet 2021 påverkades negativt (-0,35 euro) av den ofördelaktiga domen i skattetvisten från 2014 beträffande koncerninterna lån som företaget avskev 2003. I samband med skattetvisten ålades bolaget betala sammanlagt 28,3 miljoner euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast

En webcast för resultatet för årets första kvartal ordnas den 29.4.2022 kl. 11.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/q1-2022.

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Mediakontakter:
press@fiskars.com, tel. +358 40 553 3151

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv