FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2008

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2008
(Oreviderad)

OMSÄTTNINGEN OCH KASSAFLÖDET ÖKADE, RÖRELSERESULTATET MINSKADE UNDER TREDJE 
KVARTALET


Q3 I KORTHET
- Omsättningen steg till 160,1 milj. euro (142,8)
- Rörelseresultatet (EBIT) var 24,2 milj. euro (27,8)
- Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringen i skogsbeståndets värde 
 var 7,9 milj. euro (11,2)
- Poster av engångsnatur sänkte EBIT med 2,3 milj. euro (+0,3)
- Kassaflöde från löpande verksamhet var 27,6 milj. euro (21,8)
- Koncernens ekonomiska situation är fortfarande stark
- Resultatprognosen oförändrad: rörelseresultatet för hela året, utan Wärtsilä 
 och förändringen i skogsbeståndets värde, väntas bli under 2007 års nivå


NYCKELTAL

Milj. euro        Q3/2008  Q3/2007 1-9/2008 1-9/2007   2007

Omsättning         160,1   142,8   522,1   454,2   647,0
Andel i intresse- 
företagets resultat     16,1   11,1   45,9   26,6   43,3
Rörelseresultat (EBIT)    24,2   27,8   72,9   78,8   109,5
Resultat före skatt     20,7   41,4*   59,7   88,4*  122,5**
Periodens resultat      19,6   38,2*   55,7   78,1*  110,4**
Resultat/aktie, euro     0,25   0,49   0,72   1,01   1,42
Kassaflöde från löpande   
verksamhet          27,6   21,8   79,8   52,1   82,0

*) Inkl. en reavinst på 16,8 milj. euro för försäljning av Wärtsiläaktier
**) Inkl. en reavinst på 23,7 milj. euro för försäljning av Wärtsiläaktier


FISKARSKONCERNEN

Q3/2008
Koncernens omsättning ökade under årets tredje kvartal med 12 % till 160,1
milj. euro (142,8). I summan för jämförelseperioden har Iittalas omsättning 
konsoliderats från och med 1.9.2007. Omsättningen pro forma Q3/2007 var 174,3 
milj. euro. I jämförbara valutakurser sjönk omsättningen under Q3/2008 med 7,3 
milj. euro (-4 %). Valutakurserna hade en inverkan på omsättningen på -6,9
milj. euro.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 24,2 milj. euro (27,8). I 
rörelseresultatet ingår poster av engångsnatur till ett värde av -2,3 miljoner 
euro (+0,3) som hänför sig till omstruktureringskostnader i segmenten EMEA och 
Amerika.

Fiskarskoncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 16,1 milj. 
euro (11,1) och förändringen i värdet på skogsbeståndet (biologiska tillgångar) 
var 0,3 milj. euro (5,5). Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringen i 
skogsbeståndets värde var 7,9 milj. euro (11,2).

Resultatet före skatt var 20,7 milj. euro (41,4). I jämförelseperioden ingår en 
reavinst på 16,8 milj. euro för försäljning av Wärtsiläaktier. 
Nettofinansieringskostnaderna var 3,4 milj. euro (3,1).

Resultatet för årets tredje kvartal 2008 var 19,6 milj. euro (38,2) och 
resultatet per aktie 0,25 euro (0,49).

JANUARI - SEPTEMBER 2008
Koncernens omsättning ökade med 15 % till 522,1 milj. euro (454,2).
Omsättningen pro forma, i vilken Iittala och Leborgne ingår, var i januari -
september 2007 575,0 milj. euro. Omsättningen under 2008 sjönk med 25,5 milj.
euro (-5 %) i 
jämförbara valutakurser. Valutakurserna hade en inverkan på omsättningen på 
-27,4 milj. euro.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 72,9 milj. euro (78,8). I 
rörelseresultatet ingår poster av engångsnatur till ett värde av -3,1 milj.
euro (+0,3).

Fiskarskoncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 45,9 milj. 
euro (26,6) och förändringen i värdet på skogsbeståndet var -2,6 milj. euro 
(+11,5). Rörelseresultatet utan Wärtsilä och förändringen i skogsbeståndets 
värde var 29,6 milj. euro (40,7).

Resultatet före skatt var 59,7 milj. euro (88,4). I jämförelseperioden ingår en 
reavinst på 16,8 milj. euro för försäljning av Wärtsiläaktier. 
Nettofinansieringskostnaderna var 13,2 milj. euro (7,1). Ökningen i 
finansieringskostnader orsakades i huvudsak av förvärven av Iittala och 
Leborgne.

Periodens resultat var 55,7 milj. euro (78,1) och resultatet per aktie var 0,72 
euro (1,01).

EMEA

Q3/2008
Segmentet EMEA:s omsättning ökade med 37 % till 103,4 milj. euro (75,7). 
Rörelseresultatet (EBIT) var 5,9 milj. euro (3,6).

Affärsmiljön var fortsättningsvis krävande under årets tredje kvartal och 
konsumenternas förtroende för marknaden förblev lågt. Affärerna förutspådde en 
fortsatt nedgång i konsumtionen, vilket gjorde att försäljningen till affärer 
gick långsamt. Trots det svåra marknadsläget utvecklades Fiskars 
affärsverksamhet relativt väl under det tredje kvartalet. 

JANUARI - SEPTEMBER 2008
EMEA-segmentets omsättning var 336,0 milj. euro (231,3), en ökning på 45 %. 
Rörelseresultatet (EBIT) var 19,9 milj. euro (23,4).

AMERIKA

Q3/2008
Segmentet Amerikas omsättning var 53,1 milj. euro (66,1), en nedgång på 20 %. I 
US-dollar räknat sjönk omsättningen med 12 % till 79,8 milj. dollar (90,8). 
Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till 5,2 milj. euro (8,8) eller 7,8 milj. US-
dollar (12,1).

Lågkonjunkturen i den amerikanska ekonomin förstärktes under årets tredje 
kvartal. Det påverkade konsumenternas förtroende och ännu mer affärernas 
köpbeteende. Nedgången i försäljningen inom segmentet Amerika är en följd av 
minskade inköp från detaljhandlarnas sida, vilket har stärkts av konsumenternas 
inriktning på att köpa mer förmånliga varor.

JANUARI - SEPTEMBER 2008
Segmentet Amerikas omsättning var 165,1 milj. euro (202,9), en nedgång på 19 %. 
I US-dollar räknat sjönk omsättningen med 8 % till 251,8 milj. dollar (272,9). 
Rörelseresultatet (EBIT) var 14,0 milj. euro (18,7) eller 21,4 milj. US-dollar 
(25,4).

Förutom förändringarna i affärernas och konsumenternas beteende har Amerika-
segmentets affärsverksamhet påverkats av stegringen av råvaru- och oljepriserna 
under rapporteringsperioden. Råvaru- och oljepriserna har dock sjunkit under 
årets tredje kvartal och efter rapporteringsperioden, men volatiliteten i 
priserna verkar fortsätta. Också US-dollarns nedgång i synnerhet i relation
till den kinesiska renminbin har påverkat anskaffnings- och
tillverkningskostnader. 

ÖVRIGA

INHA BRUK

Q3/2008
Inha Bruks omsättning var 5,1 milj. euro (5,5), en nedgång på 8 %. 
Rörelseresultatet (EBIT) var -0,9 milj. euro (-0,2).

Den ekonomiska situationen har fortsättningsvis påverkat båtmarknaden kraftigt. 
Antalet registrerade nya båtar har minskat avsevärt inom Inha Bruks viktigaste 
marknader, särskilt i Finland och i Sverige. Förseningen av lanseringen av en
ny båtmodell har också försvagat utvecklingen av affärsverksamheten.

För att förbättra lönsamhet har bolaget under årets tredje kvartal inlett 
permitteringar inom alla personalgrupper. Senare under hösten inleddes nya 
samarbetsförhandlingar för att effektivera verksamheten.

JANUARI - SEPTEMBER 2008
Inha Bruks omsättning var 29,9 milj. euro (33,3), en nedgång på 10 %. 
Rörelseresultatet (EBIT) var 0,1 milj. euro (3,4).

Bolaget fattade under årets andra kvartal beslutet att lägga ned 
gångjärnsverksamheten före utgången av år 2008. Beslutet väntas påverka ungefär 
50 - 60 arbetare och tjänstemän.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Q3/2008
Fastighetsverksamhetens omsättning var 1,4 milj. euro (1,2). Rörelseresultatet 
(EBIT) var 0,6 milj. euro (5,4). Under årets tredje kvartal ökade gängse värdet 
på Fiskars skogsbestånd med 0,3 milj. euro (5,3).

Till fastighetsverksamheten hör förutom skötseln av bolagets skogsegendomar och 
fastigheter också intern och extern uthyrning av fastigheter.

JANUARI - SEPTEMBER 2008
Fastighetsverksamhetens omsättning var 4,3 milj. euro (3,9). Rörelseresultatet 
(EBIT) var -1,5 milj. euro (11,4). Under årets första nio månader var 
förändringen i det gängse värdet på skogsbeståndet -2,6 milj. euro (+11,5).

INTRESSEFÖRETAGET WÄRTSILÄ 

Q3/2008
Intresseföretaget Wärtsilä gjorde under årets tredje kvartal en nettovinst på 
94,0 milj. euro. Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat var 16,1 milj. 
euro (11,1).

JANUARI - SEPTEMBER 2008 
Fiskarskoncernens andel av Wärtsiläs resultat var 45,9 milj. euro (26,6). I 
summan ingår en ökning på 5,8 milj. euro i Fiskars andel av Wärtsiläs egna 
kapital som en följd av bolagets riktade emission i mars 2008.

Fiskarskoncernens innehav i Wärtsilä uppgick i slutet av perioden till 17,1 %
av aktierna (16,5 %) och 17,1 % av röstetalet (32,2 %). Wärtsiläs bolagsstämma 
fattade 19.3.2008 beslutet att sammanslå aktieserierna A och B. Trots att 
Fiskarskoncernens ägarandel har sjunkit från 32,2 % till under 20 % är Fiskars 
fortfarande Wärtsiläs största enskilda aktieägare med mer än 17 % av rösterna. 
Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars verkställande direktör 
Kari Kauniskangas valdes till medlemmar i Wärtsiläs styrelse. Fiskars bedömer 
att bolaget i enlighet med IAS 28 innehar ett betydande inflytande i Wärtsilä, 
som därför fortsättningsvis rapporteras som intresseföretag.

Balansvärdet av andelen i intresseföretaget var i slutet av september 247,1 
milj. euro (278,3 i början av året). I balansvärdet för Fiskars Wärtsiläinnehav 
ingår 61,2 milj. euro goodwill (61,2 i början av året).

Marknadsvärdet på innehavet var 496,3 milj. euro vid periodens slut
(aktiepriset 29,46 euro).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING
Koncernens nettorörelsekapital var 179,3 milj. euro (162,1 milj. euro i slutet 
av år 2007). Förändringen beror främst på säsongsväxlingar i affärsverksamheten.
De långfristiga tillgångarna var sammanlagt 680,6 milj. euro (713,4), med 133,2 
milj. euro i immateriella tillgångar och 99,7 milj. euro goodwill. I slutet av 
juni förvärvades resterande 2,3 % av aktierna i Iittala Group Oy Ab för 3,1
milj. euro.

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 321,9 milj. euro, vilket är 2,9 
milj. euro mer än vid årsskiftet, men 19,7 milj. euro mindre än i slutet av
juni 2008.

Koncernens ekonomiska situation är fortfarande stark. I slutet av perioden 
uppgick det egna kapitalet till 463,6 milj. euro (478,3). Soliditeten var 46 % 
(46 %) och nettogearingen 69 % (67 %). Koncernens likviditet är god. I slutet
av perioden hade koncernen 11,9 milj. euro i likvida medel (34,5) och dessutom 
425,0 milj. euro i outnyttjade långfristiga kreditlöften, främst i stora 
nordiska banker.

Rörelsens kassaflöde i januari - september var 79,8 milj. euro (52,1). I 
kassaflödet ingår 67,2 milj. euro i Wärtsilädividender (27,7).

Investeringar gjordes under januari - september totalt för 23,3 milj. euro 
(204,6). Investeringarna bestod i huvudsak av ersättningsinvesteringar och 
öppning av nya affärer inom Homeware-affärsverksamheten. I investeringarna
ingår också den 3,1 milj. euro som betalades för minoritetsaktierna i Iittala
Group Oy Ab under årets andra kvartal. I jämförelseperioden bestod
investeringarna av 
förvärvarna av Iittala och Leborgne samt investeringar i A-aktier av Wärtsilä.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN 
Den ekonomiska lågkonjunkturen och krisen på finansmarknaden har ökat på de 
osäkerhetsfaktorer som kan påverka Fiskars omsättning och ekonomiska resultat. 

De huvudsakliga osäkerhetsfaktorer som påverkar Fiskars på kort sikt är 
följande:
  - en fortsatt betydande försvagning av det allmänna ekonomiska klimatet
  - ökande kostnader
  - sjunkande konsumtion, vilket i synnerhet kan påverka Homeware-verksamheten
   som är starkt fokuserad på årets sista kvartal
  - mindre försäljning till återförsäljare som kan minska sina inköp på grund 
   av det instabila ekonomiska läget, ekonomiska begränsningar och existerande
   stora varulager

Riskerna och deras hantering presenteras i större detalj på sidan 38 i Fiskars 
årsredovisning 2007.

AKTIER
Bolagets aktiestock uppgick i slutet av perioden till 54 944 492 A-aktier (71 % 
av aktierna och 11 % av rösterna) samt 22 565 708 K-aktier (29 % respektive 
89 %), sammanlagt 77 510 200 aktier. Det motsvarar värdet på bolagets 
aktiekapital i euro.

Fiskars båda aktieserier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. 
I slutet av september var kursen för Fiskars A-aktie 9,43 euro (13,30 vid 
årsskiftet) medan K-aktiens kurs var 15,00 euro (14,45).

Marknadsvärdet på bolagets aktiestock, exklusive egna aktier, var i slutet av 
perioden 856 milj. euro.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman den 25.3.2008 fullmakt 
att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda 
nominella värdet och det röstetal aktierna representerade är högst tio procent 
(10 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Den ordinarie 
bolagsstämman den 25.3.2008 gav styrelsen fullmakt att förvärva och avyttra 
aktier i det egna bolaget så att det sammanlagda antalet aktierna
representerade är mindre än fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital.

I januari 2008 sålde bolaget genom börshandel till marknadspris (11,20 
euro/aktie) sammanlagt 15 397 A-aktier till verkställande direktören. För 
koncernen bokfördes en reavinst på 0,1 milj. euro, som bokfördes direkt till 
eget kapital.

Sedan dess har bolaget inte utnyttjat sin fullmakt att förvärva och avyttra 
aktier i det egna bolaget. Bolaget hade 30.9.2008 ett innehav av egna aktier på 
112 115 st. A-aktier och 420 st. K-aktier, vilket motsvarar 0,15 % av bolagets 
aktier och 0,02 % av rösterna.

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet för år 
2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A-aktier, 
sammanlagt 43 865 901,60 euro, och 0,78 euro/aktie för K-aktier, sammanlagt 
17 600 924,64 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelningen på totalt 
61 466 826,24 euro var 28.3.2008. Dividenden utbetalades 4.4.2008. Styrelsens 
medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2007.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes 
Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka
Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman
år 2009. 

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till
huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier med 
bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-
aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för 
Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Fullmakten är i kraft till slutet
av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om avyttring av bolagets egna 
aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att 
förvärva bolagets egna aktier, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-
aktier. Fullmakten är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf
Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice 
ordförande. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf 
Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth, Paul 
Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde 
styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och 
Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-
Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Bolagsstämman fattade också beslutet att ändra bolagsordningen. Ändringarna i 
bolagsordningen antecknades i handelsregistret 21.4.2008.

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR 
Fiskars tillkännagav sin nya organisation och en ny
segmentrapporteringsstruktur 7.3.2008. Från och med början av år 2008 följer
Fiskars rapportering den här indelningen i affärsverksamhetssegment: Amerika,
EMEA (Europa, Mellanöstern och Asien), Wärtsilä och Övriga. Segmentet Övriga
består av Inha Bruk och Fastighetsgruppen.

I börsmeddelandet som publicerades 20.3.2008 presenterades jämförelsetalen för 
år 2007 enligt den nya rapporteringsstrukturen.

Koncernens affärsverksamhetsområden är: Garden, Homeware, Outdoor Recreation, 
Craft, Fastighetsgruppen och Inha Bruk.

PERSONAL
I slutet av redovisningsperioden hade koncernen 4 276 anställda (4 484). I 
slutet av år 2007 var antalet anställda 4 515.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN
Ekon. mag. Kari Kauniskangas tog över som verkställande direktör och
koncernchef för Fiskars i början av år 2008. I mars 2008 utnämndes tekn. lic.
Hille Korhonen till direktör för produktion, sourcing och logistik samt medlem i
koncernens ledningsgrupp.

Jim Purdin, verkställande direktör för Fiskars Brands, Inc., och koncernens 
ekonomidirektör Maija Elenius lämnade koncernens tjänst i mars 2008.

Ekon. mag. Teemu Kangas-Kärki utsågs till Fiskarskoncernens ekonomidirektör i 
april 2008. Han tog över ansvaret för ekonomiförvaltningen i augusti. Ekon.
mag. Max Alfthan utsågs till Fiskarskoncernens strategidirektör i augusti 2008.
Han tar itu med sina uppgifter i november 2008. Både Kangas-Kärki och Alfthan
hör 
till koncernens ledningsgrupp.

Direktören för Fiskars fastighetsverksamhet och koncernens vice verkställande 
direktör Ingmar Lindberg går i pension i slutet av år 2008. Agr.- o. forstmag. 
Tomas Landers har utsetts till ny direktör för fastighetsverksamheten. Han 
inleder arbetet 1.12.2008 och tar över ansvaret för bolagets 
fastighetsverksamhet vid årsskiftet.

Koncernens finansdirektör Juha Rauhala och koncernens informationsdirektör
Leena Kahila-Bergh har lämnat Fiskars, vilket har tillkännagivits 9.5
respektive 16.9.2008.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
En grupp aktieägare som kontrollerar mera än 5 % men mindre än 10 % av rösterna 
i Fiskars närmade sig bolagets styrelse den 1 oktober med en begäran om att 
styrelsen skulle utreda möjligheterna att införa en enhetlig rösträtt för 
bolagets aktieserier. Styrelsen tar ställning till begäran.

Inha Bruk fattade i oktober 2008 beslutet att sälja produktionsrätt och patent 
för sina gångjärn till Abloy Oy Ab, eftersom Inha Bruk lägger ner sin 
gångjärnsproduktion under år 2008. Reavinsten bokförs under det sista kvartalet 
år 2008.

UTSIKTER FÖR ÅR 2008
De allmänna marknadsutsikterna för år 2008 är fortsättningsvis osäkra. 
Konsumtionsefterfrågan och stämningen på marknaden är svagare än förra året i 
både USA och Europa. I synnerhet återförsäljarna är mer försiktiga än tidigare. 
Åtgärder har redan vidtagits för att anpassa verksamheten efter den rådande 
situationen för att öka bolagets konkurrenskraft i framtiden.

Fokus ligger på att rationalisera organisationen, öka effektiviteten och 
förbättra kostnadsstrukturen. Samtidigt genomförs prishöjningar, vilket ändå 
främst påverkar situationen år 2009. Utveckling av nya produkter förblir ett 
viktigt element i bolagets framgång.

Fiskars omsättning väntas öka under år 2008 tack vare förvärvet av Iittala i 
augusti 2007. Rörelseresultatet för hela året utan Wärtsilä och förändringen i 
skogsbeståndets värde väntas bli under 2007 års nivå. Därmed kommer hela årets 
resultat inte att nå upp till fjolårsnivån, i synnerhet som resultatet för år 
2007 också innehöll en reavinst på 23,7 milj. euro från försäljning av 
Wärtsiläaktier och en positiv förändring i skogsbeståndets värde på 9,8 milj. 
euro.

De finansiella kostnaderna ökar på grund av finansieringen av förvärven av 
Iittala och Leborgne.

Koncernens finansieringsposition är fortfarande stark. Det ger Fiskars 
möjligheten till fortsatta investeringar och tillväxt trots den krävande 
marknadssituationen.

Intresseföretaget Wärtsilä kommer att fortsätta att ha en stor betydelse för 
koncernens resultat under 2008.


Helsingfors, den 30 oktober 2008

FISKARS OYJ ABP
StyrelsenKONCERNENS RESULTATRÄKNING     7-9  7-9 ändr.  1-9  1-9 ändr.  1-12
                 2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

OMSÄTTNING            160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0

Kostnad för sålda varor     -108,9 -96,9   12 -351,4 -309,8   13 -437,8
BRUTTOBIDRAG           51,2  45,9   12 170,7 144,4   18 209,2

Övriga rörelseintäkter       1,3  2,7  -52  2,5  3,5  -29  5,8
Förändring i verkligt värde på
biologiska tillgångar       0,3  5,5  -95  -2,6  11,5   0  11,1
Kostnader för försäljning
och marknadsföring        -29,5 -23,0   28 -95,4 -63,8   49 -99,4
Administrationskostnader     -12,4 -12,6   -1 -42,1 -38,0   11 -48,8
Forsknings- o utvecklingskostn.  -1,5  -1,6   -5  -5,4  -4,6   17  -7,4
Övriga rörelsekostnader      -1,2  -0,1   0  -0,7  -0,8  -10  -4,2
Andel i intresseföretagets
resultat             16,1  11,1   45  45,9  26,6   73  43,3
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      24,2  27,8  -13  72,9  78,8   -8 109,5

Reavinst av Wärtsiläaktier        16,8         16,8     23,7
Finansiella intäkter        0,0  0,9   0  0,2  2,7  -92  3,0
Finansiella kostnader       -3,4  -4,0  -14 -13,4  -9,8   36 -13,7
RESULTAT FÖRE SKATT        20,7  41,4  -50  59,7  88,4  -32 122,5

Inkomstskatt           -1,1  -3,2  -64  -4,0 -10,3  -62 -12,1
PERIODENS RESULTAT        19,6  38,2  -49  55,7  78,1  -29 110,4

Hänförlig till
moderbolagets aktieägare     19,6  38,2  -49  55,7  78,1  -29 110,0
minoritetsaktieägare        0,0  0,0      0,0  0,0      0,3
                 19,6  38,2     55,7  78,1     110,4

Resultat/aktie, euro
hänförlig till
moderbolagets aktieägare     0,25  0,49     0,72  1,01     1,42

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra
finansieringsinstrument, som skulle innebära utspädningseffekt.

VALUTAKURSER                      1-9  1-9 ändr.  1-12
                            2008  2007   %  2007
USD medelkurs                     1,52  1,34   13  1,37
USD periodens slut                   1,43  1,42   1  1,47


KONCERNENS BALANSRÄKNING               9/2008 9/2007 ändr.12/2007
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
AKTIVA

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar          133,2 137,9   -3 134,0
Goodwill                        99,7 100,8   -1  99,8
Materiella anläggningstillgångar           120,4 122,8   -2 121,7
Biologiska tillgångar                 42,4  45,6   -7  44,9
Förvaltningsfastigheter                 8,1  8,4   -4  8,4
Andelar i intresseföretag               247,1 256,5   -4 278,3
Övriga andelar                     2,2  3,3  -34  3,0
Övriga placeringar                   2,6  2,5   1  2,3
Avoir fiscal-skattefordran                   1,6      0,3
Uppskjutna skattefordringar              25,0  24,3   3  20,6
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          680,6 703,7   -3 713,4

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Varulager                       178,6 186,4   -4 173,7
Kundfordringar                    112,7 117,6   -4 115,2
Övriga fordringar                   16,9  10,7   57  10,4
Likvida medel                     11,9  9,4   26  34,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT          320,1 324,2   -1 333,8

AKTIVA SAMMANLAGT                  1000,6 1027,9   -3 1047,1

PASSIVA

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 463,5 453,6   2 477,8
Minoritetsintressen                   0,1  0,2      0,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT                463,6 453,7   2 478,3

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            164,6 132,8   24 124,6
Räntefria långfristiga skulder             1,7  2,0  -14  4,7
Uppskjutna skatteskulder                50,3  54,7   -8  51,7
Pensionsförpliktelser                  9,8  12,7  -23  9,4
Övriga avsättningar                   6,2  5,4   15  6,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            232,6 207,5   12 196,7

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande främmande kapital            169,2 222,3  -24 228,9
Leverantörskulder och övriga räntefria skulder    127,6 136,6   -7 139,4
Skatteskulder                      7,6  7,8   -2  3,8
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT            304,4 366,7  -17 372,1

PASSIVA SAMMANLAGT                  1000,6 1027,9   -3 1047,1


KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS           7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2008  2007  2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat före skatt               20,8  41,4  59,7  88,4 122,5
Justeringar
 Avskrivningar                 6,9  5,7  20,0  16,1  23,2
 Reavinst från avyttring av långfristiga
 tillgångar                                -26,1
 Andel i intresseföretagets resultat     -16,1 -11,1 -45,9 -26,6 -43,3
 Finansiella intäkter              0,4 -17,2  0,2 -18,4  -3,0
 Räntekostnader                 3,0  3,5  13,0  8,8  13,7
 Förändring i biologiska tillgångar      -0,3  -5,3  2,6 -10,7 -10,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  14,8  17,0  49,6  57,7  77,0

Förändring av rörelsekapital
 Förändring av räntefria fordringar      17,5  24,5  -3,6 -12,1  -9,7
 Förändring av varulager            0,2  -5,6  -4,9 -15,6  -1,5
 Förändring av räntefria skulder        -1,2 -11,0  -9,0  6,9  11,4
Kassaflöde före finansposter o skatter     31,4  24,9  32,1  37,0  77,2

Dividendinkomster, intresseföretag              67,2  27,7  27,7
Dividendinkomster, övriga                   0,0  0,1  0,1
Betalda finansieringskostnader (netto)     -2,7  -0,9 -13,8  -6,1 -11,8
Betald inkomstskatt               -1,1  -2,2  -5,8  -6,5 -11,2
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET (A)     27,6  21,8  79,8  52,1  82,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Företags- och affärsverksamhetsförvärv        -169,3  -3,1 -169,3 -169,3
Inv. i materiella o immateriella tillgångar   -7,5  -4,7 -19,9 -12,9 -20,5
Överlåtelseinkomster fr anläggningstgångar    1,1  0,1  2,2  3,4  6,5
Kassaflöde från övriga placeringar        0,4  0,3  0,3  0,0  0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR (B)        -6,0 -173,6 -20,5 -178,7 -183,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Försäljning av egna aktier                   0,2
Upptagna långfristiga skulder          3,2     40,7      0,6
Amorteringar av långfristiga skulder          -0,3  -0,1  -0,5  -0,1
Förändring av kortfristiga skulder       -22,1 142,0 -55,4 138,0 137,6
Finansiell leasing               -0,9  -0,8  -2,6  -2,2  -1,8
Övriga finansieringsposter            0,5  -0,5  -0,5  -1,1  0,9
Betalda dividender                      -61,5 -46,0 -46,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING (C)        -19,2 140,5 -79,2  88,2  91,3

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C)       2,4 -11,3 -19,9 -38,4 -10,2

Likvida medel, periodens början         13,1  17,0  34,5  44,9  44,9
Omräkningsdifferens               -3,9  3,7  -2,8  2,9  -0,3
Likvida medel, periodens slut          11,9  9,4  11,9  9,4  34,5


FÖRÄNDRINGAR I DET       Till moderbolagets aktieägare:    Mino-Samman-
KONSOLIDERADE                           ritets  lagt
EGNA KAPITALET                Gängse    Balan-intres-
                Aktie-  Egna värdeOmräkn. serad  sen
                kapital aktier  fond diff. vinst
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Omräkningsdifferenser                 -6,2      0,0  -6,2
Förändringar i intresseföretag          1,5  -0,2         1,3
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt            4,5         4,5
Övriga förändringar                          0,1  0,1
SUMMA RESULTATFÖRÄNDRINGAR SOM
INTE REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN        1,5  -1,9  0,0  0,1  -0,2
Periodens nettoresultat                    78,1  0,0  78,1
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR
TOTALT                      1,5  -1,9  78,1  0,2  77,9
Betalda dividender                      -46,0     -46,0

30.9.2007             77,5  -0,9  23,0  -3,3 357,1  0,2 453,7

Omräkningsdifferenser                 -4,2      0,0  -4,2
Förändringar i intresseföretag         -1,7  0,2         -1,5
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt           -1,9         -1,9
SUMMA RESULTATFÖRÄNDRINGAR SOM
INTE REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN       -1,7  -6,0  0,0  0,0  -7,6
Periodens nettoresultat                    32,0  0,3  32,3
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR
TOTALT                     -1,7  -6,0  32,0  0,3  24,6

31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3

Omräkningsdifferenser                  0,1      0,0  0,1
Förändringar i intresseföretag         -9,0            -9,0
Säkring av nettoinvesteringar i
utländska dotterbolag efter skatt           -0,9         -0,9
Övriga förändringar            0,1         0,5  -0,5  0,2
SUMMA RESULTATFÖRÄNDRINGAR SOM
INTE REDOVISAS I RESULTATRÄKNINGEN    0,1  -9,0  -0,8  0,5  -0,4  -9,6
Periodens nettoresultat                 0,7  55,7  0,0  56,4
PERIODENS RESULTATFÖRÄNDRINGAR
TOTALT                  0,1  -9,0  -0,2  56,2  -0,4  46,8
Betalda dividender                      -61,5     -61,5

30.9.2008             77,5  -0,8  12,4  -9,5 383,9  0,1 463,6

Gängse värde fonden omfattar Fiskars andel i intresseföretaget Wärtsiläs
gängse värde fond och dess förändringar.

Säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag har omklassifierats till
omräkningsdifferenser fr.o.m. 1.1.2008.


NYCKELTAL                      9/2008 9/2007 ändr.12/2007
                                    %
Eget kapital/aktie, euro                5,99  5,86   2  6,18
Soliditet                       46 %  44 %     46 %
Nettogearing                      69 %  76 %     67 %
Eget kapital, milj. euro               463,6 453,7   2 478,3
Räntebärande nettoskulder, milj. euro         321,9 345,7   -7 319,0
Antal anställda i genomsnitt             4 361 3 279   33 3 517
Antal anställda vid periodens slut          4 276 4 484   -5 4 515
Antal utestående aktier vid periodens slut, tusen st.
A-aktier                       54 832 54 817    54 817
K-aktier                       22 565 22 565    22 565


NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
bokslutet för 2007. Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Fiskars Oyj Abp har
tagit ibruk IFRS 8 (Operating Segments) fr.o.m. 1.1.2008. Ibruktagandet av
standarden påverkar bilage uppgifter.

Formler för uträkning av relationstal finns på sidan 40 i
Fiskars Årsredovisning 2007.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 1.1.2008:
 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig
inverkan på delårsrapporten.


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9 ändr.  1-9  1-9 ändr.  1-12
OMSÄTTNING            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             103,4  75,7   37 336,0 231,3   45 365,9
Amerika *)            53,1  66,1  -20 165,1 202,9  -19 255,3
Övriga               6,5  6,4   1  34,0  35,9   -5  45,9
Försäljn.till andra segment **)  -2,8  -5,4  -48 -13,1 -15,9  -18 -20,1
KONCERNEN SAMMANLAGT       160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
RÖRELSERESULTAT (EBIT)      2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              5,9  3,6     19,9  23,4     38,9
Amerika *)             5,2  8,8     14,0  18,7     22,2
Övriga              -0,2  5,2     -1,3  14,8     14,6
Intresseföretaget Wärtsilä    16,1  11,1     45,9  26,6     43,3
Ofördelade och elimineringar   -2,8  -0,8     -5,5  -4,7     -9,4
KONCERNEN SAMMANLAGT       24,2  27,8     72,9  78,8     109,5


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
AVSKRIVNINGAR           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,4  2,7     12,4  7,0     10,8
Amerika *)             1,7  2,3      5,2  6,9      9,3
Övriga               0,8  0,7      2,3  2,1      2,7
Ofördelade och elimineringar    0,1  0,0      0,2  0,1      0,4
KONCERNEN SAMMANLAGT        6,9  5,7     20,0  16,1     23,2


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTERINGAR           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              5,6 158,7     17,5 176,4     181,5
Amerika *)             1,3  0,7      2,6  2,4      3,2
Övriga               1,1  1,7      3,1  3,9      5,3
Intresseföretaget Wärtsilä        20,7         20,7     28,9
Ofördelade och elimineringar    0,0  0,8      0,1  1,2      1,6
KONCERNEN SAMMANLAGT        8,0 182,5     23,3 204,6     220,6

*) I ett börsmeddelande den 20.3.2008 publicerades siffrorna för
jämförelseåret 2007 i enlighet med den nya rapporteringsstrukturen.
Efter börsmeddelandet har Australien operativt sett flyttats från segmentet
Amerika till EMEA och motsvarande förändring har gjorts i jämförelsetalen.

**) Försäljning till andra segment
EMEA                1,1  1,5      7,1  7,4     10,8
Amerika              1,3  3,1      4,8  6,8      8,5
Övriga               0,4  0,8      1,2  1,7      0,7

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av
väsentlig betydelse.


SEGMENTINFORMATION         7-9  7-9 ändr.  1-9  1-9 ändr.  1-12
OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDEN   2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Garden              46,1  48,4   -5 192,9 198,3   -3 251,2
Homeware             60,2  30,3   99 164,5  55,1  199 142,2
Craft               20,2  25,0  -19  58,0  77,8  -25  92,1
Outdoor Recreation        27,5  33,3  -17  74,0  89,1  -17 116,2
Inha Bruk             5,1  5,5   -8  29,9  33,3  -10  42,1
Fastighetsgruppen         1,4  0,3      4,3  3,0   41  5,6
Övriga               0,1  -0,2      0,3  -0,6      0,0
Försäljn.till andra segment    -0,6  -0,1     -1,7  -1,7     -2,3
KONCERNEN SAMMANLAGT       160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0


IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH           9/2008 9/200712/2007
GOODWILL                           MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     233,8  41,6  41,6
Omräkningsdifferens                      0,0  -0,2  -2,8
Förvärvat via rörelseförvärv                    197,3 197,3
Investeringar                         1,5  1,1  1,9
Avskrivningar och nedskrivningar               -3,8  -1,2  -4,2
Minskningar och överföringar                  1,4  0,0  0,0
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              232,9 238,7 233,8


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH            9/2008 9/200712/2007
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER                    MEUR  MEUR  MEUR
Bokföringsvärde 1.1.                     130,2 107,4 107,4
Omräkningsdifferens                      0,3  -4,3  -4,2
Förvärvat via rörelseförvärv                     27,5  27,5
Investeringar                         18,7  12,9  18,6
Avskrivningar och nedskrivningar               -16,5 -13,0 -19,0
Minskningar och överföringar                 -4,2  0,7  0,0
BOKFÖRINGSVÄRDE VID PERIODENS SLUT              128,5 131,2 130,2


KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER               9/2008 9/200712/2007
                               MEUR  MEUR  MEUR
SOM SÄKERHET FÖR EGNA FÖRBINDELSER
Garantier                            1       1
Hyresansvar                           68   60   53
Övriga ansvar                          6   7   7
SAMMANLAGT                           76   67   62

GARANTIER SOM SÄKERHET FÖR ANDRAS FÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar                      2   2   2

SOM SÄKERHET FÖR KONCERNBOLAGENS ANSVAR
Garantier                            17   12   13

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT                 94   80   76


DERIVATIVERNAS NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                93   56  186
Ränteswappar                          16   16   16
Ränteterminer och -futurer                       75   60
Elderivat                            1   1   1

DERIVATIVINSTRUMENTENS DAGSVÄRDE JÄMFÖRT MED NOMINELLA BELOPP

Valutaterminer och valutaswappar                 1   0   0
Ränteswappar                           0   0   0
Ränteterminer och -futurer                       0   0
Elderivat                            0   0   0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde och
har redovisats i resultaträkningen.


NÄRSTÅENDE

Dividendintäkter 67,2 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i
kassaflödesanalysen på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under rapporteringsperioden Q2/2008.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas 
verkställande direktör


Mer information: ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tel. 040 509 2369