FISKARS OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008

FISKARS OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008 
(Tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO JA KASSAVIRTA KASVOIVAT, 
LIIKETULOS LASKI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ


Q3 LYHYESTI
- Liikevaihto nousi 160,1 milj. euroon (142,8) 
- Liiketulos (EBIT) oli 24,2 milj. euroa (27,8)
- Liiketulos ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli 7,9 milj. 
 euroa (11,2)
- Kertaluontoiset erät vähensivät liiketulosta 2,3 milj. euroa (+0,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 27,6 milj. euroa (21,8) 
- Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva
- Tulosennuste ennallaan: Koko vuoden liiketuloksen ilman Wärtsilää ja 
 puuvarannon arvonmuutosta odotetaan jäävän alle vuoden 2007 tason


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj. euroa      Q3 / 2008 Q3 / 2007  1-9/2008 1-9/2007   2007

Liikevaihto        160,1   142,8   522,1   454,2  647,0
Osuus osakkuusyhtiön      
tuloksesta         16,1    11,1    45,9   26,6   43,3
Liiketulos (EBIT)     24,2    27,8    72,9   78,8  109,5
Tulos ennen veroja     20,7    41,4*   59,7   88,4*  122,5**
Katsauskauden tulos    19,6    38,2*   55,7   78,1*  110,4**
Tulos/osake, euroa     0,25    0,49    0,72   1,01   1,42
Liiketoiminnan rahavirta  27,6    21,8    79,8   52,1   82,0

*) Sisältää 16,8 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä
**) Sisältää 23,7 milj. euron myyntivoiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä


FISKARS-KONSERNI

Q3 / 2008
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 12 % 160,1 milj. 
euroon (142,8). Vertailukauden lukuun on yhdistelty Iittalan liikevaihto 
1.9.2007 alkaen. Pro forma -liikevaihto Q3/2007 oli 174,3 milj. euroa. 
Liikevaihto Q3 / 2008 laski vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 7,3 milj. 
euroa (-4 %). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -6,9 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 24,2 milj. euroa (27,8). Liiketulokseen
sisältyy kertaluontoisia eriä -2,3 milj. euroa (+0,3), jotka aiheutuivat 
uudelleenjärjestelykuluista EMEA- ja Amerikka-alueilla. 

Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 16,1 milj. euroa 
(11,1) ja puuvarannon (biologisten varojen) arvonmuutos oli 0,3 milj. euroa 
(5,5). Liiketulos ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli 7,9 milj. 
euroa (11,2).

Tulos ennen veroja oli 20,7 milj. euroa (41,4). Vertailukausi sisältää
Wärtsilän osakkeiden myyntivoiton 16,8 milj. euroa. Nettorahoituskulut olivat
3,4 milj. euroa (3,1). 

Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulos oli 19,6 milj. euroa (38,2) ja 
osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,49).

TAMMI-SYYSKUU 2008
Konsernin liikevaihto kasvoi 15 % 522,1 milj. euroon (454,2). Pro forma 
-liikevaihto, joka sisältää Iittalan ja Leborgnen, oli tammi-syyskuussa 2007 
575,0 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto laski 25,5 milj. eurolla (-5 %) 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon 
oli -27,4 milj. euroa.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli 72,9 milj. euroa (78,8). Liiketulokseen
sisältyy kertaluontoisia eriä -3,1 milj. euroa (+0,3). 

Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 45,9 milj. euroa 
(26,6) ja puuvarannon arvonmuutos oli -2,6 milj. euroa (+11,5). Liiketulos
ilman Wärtsilää ja puuvarannon arvonmuutosta oli 29,6 milj. euroa (40,7).

Tulos ennen veroja oli 59,7 milj. euroa (88,4). Vertailukausi sisältää
Wärtsilän osakkeiden myyntivoittoa 16,8 milj. euroa. Nettorahoituskulut olivat
13,2 milj. euroa (7,1). Rahoituskustannusten kasvun aiheutti pääasiassa
Iittalan ja Leborgnen yritysostot.

Katsauskauden tulos oli 55,7 milj. euroa (78,1) ja osakekohtainen tulos oli
0,72 euroa (1,01).

EMEA

Q3 / 2008
EMEA-segmentin liikevaihto kasvoi 37 % 103,4 milj. euroon (75,7). Liiketulos 
(EBIT) oli 5,9 milj. euroa (3,6).

Toimintaympäristö jatkui kolmannella vuosineljänneksellä haastavana, ja 
kuluttajien luottamus markkinoihin pysyi matalalla tasolla. Kaupat ennakoivat 
kulutuksen laskevan entisestään, minkä takia myynti kaupoille eteni hitaasti. 
Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Fiskarsin liiketoiminta kehittyi 
suhteellisen hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. 

TAMMI-SYYSKUU 2008
EMEA-segmentin liikevaihto oli 336,0 milj. euroa (231,3), kasvua oli 45 %. 
Liiketulos (EBIT) oli 19,9 milj. euroa (23,4).

AMERIKKA

Q3 / 2008
Amerikka-segmentin liikevaihto oli 53,1 milj. euroa (66,1), laskua oli 20 %. 
Liikevaihto US-dollarin valuuttakurssilla laski 12 % 79,8 milj. dollariin 
(90,8). Liiketulos (EBIT) heikkeni 5,2 milj. euroon (8,8) eli 7,8 milj. US-
dollariin (12,1).

Yhdysvaltain talouden laskusuhdanne voimistui kolmannella vuosineljänneksellä. 
Tämä vaikutti kuluttajien luottamukseen ja vielä enemmän kauppojen 
ostokäyttäytymiseen. Amerikka-segmentin myynnin lasku oli seurausta 
vähittäiskauppiaiden ostojen vähentymisestä, mitä vahvisti kuluttajien ostojen 
suuntautuminen edullisempiin tuotteisiin.
 
TAMMI-SYYSKUU 2008
Amerikka-segmentin liikevaihto oli 165,1 milj. euroa (202,9), laskua oli 19 %. 
US-dollareissa liikevaihto laski 8 % 251,8 milj. dollariin (272,9). Liiketulos 
(EBIT) oli 14,0 milj. euroa (18,7) eli 21,4 milj. US-dollaria (25,4).

Kaupan ja kuluttajien käyttäytymisen muutosten lisäksi Amerikka-segmentin 
liiketoimintaan ovat vaikuttaneet raaka-aineiden ja öljyn hintojen nousu 
katsauskauden aikana. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja katsauskauden 
jälkeen raaka-aineiden ja öljyn hinnat ovat kuitenkin laskeneet, mutta hintojen 
vaihtelu näyttää jatkuvan. Myös US-dollarin lasku erityisesti suhteessa Kiinan 
renminbiin on vaikuttanut hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

MUUT

INHAN TEHTAAT

Q3 / 2008
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 5,1 milj. euroa (5,5), laskua oli 8 %. 
Liiketulos (EBIT) oli -0,9 milj. euroa (-0,2).

Taloudellinen tilanne on vaikuttanut edelleen voimakkaasti venemarkkinoihin. 
Uusien veneiden rekisteröintien määrä on laskenut voimakkaasti Inhan tehtaiden 
merkittävimmillä markkinoilla, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Myös uuden 
venemallin lanseerauksen myöhästyminen heikensi liiketoiminnan kehitystä. 

Liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi yhtiö aloitti kolmannen 
vuosineljänneksen aikana lomautukset kaikissa henkilöstöryhmissä. Myöhemmin 
syksyllä aloitettiin uudet yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi. 

TAMMI-SYYSKUU 2008
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (33,3), laskua oli 10 %. 
Liiketulos (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (3,4).

Yhtiö päätti toisella vuosineljänneksellä, että saranaliiketoiminta
lakkautetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Arvioitu henkilöstövaikutus on 50 -
60 työntekijää ja toimihenkilöä.

KIINTEISTÖTOIMI

Q3 / 2008
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 1,4 milj. euroa (1,2). Liiketulos 
(EBIT) oli 0,6 milj. euroa (5,4). Vuoden kolmannen neljänneksen aikana
Fiskarsin puuvarannon käypä arvo nousi 0,3 milj. euroa (5,3).

Kiinteistöliiketoimintaan kuuluu konsernin metsien ja maa- ja 
kiinteistöomaisuuden hallinnointi sekä kiinteistöjen sisäinen ja ulkoinen 
vuokraus.

TAMMI-SYYSKUU 2008
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (3,9). Liiketulos 
(EBIT) oli -1,5 milj. euroa (11,4). Puuvarannon käyvän arvon muutos oli vuoden 
yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana -2,6 milj. euroa (+11,5).

OSAKKUUSYHTIÖ WÄRTSILÄ 

Q3 / 2008
Osakkuusyhtiö Wärtsilän nettotulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 94,0 
milj. euroa. Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta oli 16,1 milj. 
euroa (11,1).

TAMMI-SYYSKUU 2008 
Fiskars-konsernin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 45,9 milj. euroa 
(26,6). Tähän lukuun sisältyy Fiskarsin osuuden kasvu 5,8 milj. eurolla 
Wärtsilän omasta pääomasta maaliskuun 2008 rahastoannin yhteydessä. 

Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilän osakkeista oli jakson lopussa 17,1 % 
(16,5 %) ja äänistä 17,1 % (32,2 %). Wärtsilän yhtiökokous päätti 19.3.2008 
yhdistää A- ja B-osakesarjat. Vaikka Fiskars-konsernin äänivalta laski 32,2 
prosentista alle 20 prosentin, Fiskars on edelleen Wärtsilän suurin yksittäinen 
osakkeenomistaja yli 17 prosentin äänivallalla. Fiskarsin hallituksen 
puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas 
valittiin Wärtsilän hallitukseen. Fiskars arvioi, että sillä on IAS 28:n 
tarkoittama merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä ja käsittelee siten Wärtsilää 
edelleen osakkuusyhtiönä.

Osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli syyskuun lopussa 247,1 milj. euroa (278,3 
tilikauden vaihteessa). Omistuksen tasearvoon sisältyy liikearvoa 61,2 milj. 
euroa (61,2 tilikauden vaihteessa).
 
Fiskarsin Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 496,3 
milj. euroa (osakkeen hinta 29,46).

TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin nettokäyttöpääoma oli 179,3 milj. euroa (162,1 milj. euroa vuoden
2007 lopussa). Ero johtuu pääasiassa liiketoiminnan kausivaihteluista. 

Pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 680,6 milj. euroa (713,4), josta
aineettomia hyödykkeitä oli 133,2 milj. euroa ja liikearvoa 99,7 milj. euroa.
Kesäkuun lopussa viimeiset 2,3 % Iittala Group Oy Ab:n osakkeista hankittiin
3,1 milj. 
eurolla.

Korolliset nettovelat olivat 321,9 milj. euroa, eli 2,9 milj. euroa enemmän
kuin vuodenvaihteessa, mutta kesäkuun 2008 loppuun verrattuna 19,7 milj. euroa 
vähemmän. 

Konsernin taloudellinen asema on edelleen vahva. Jakson lopussa oman pääoma 
oli 463,6 milj. euroa (478,3). Konsernin omavaraisuusaste oli 46 % (46 %) 
ja nettovelkaantumisaste oli 69 % (67 %). Konsernin maksuvalmius on hyvä.
Jakson lopussa likvidejä varoja oli 11,9 milj. euroa (34,5), ja niiden lisäksi 
konsernilla oli 425,0 milj. euroa käyttämättömiä pitkäaikaisia valmiusluottoja, 
pääasiassa merkittävimmissä pohjoismaisissa pankeissa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 79,8 milj. euroa (52,1). 
Rahavirtaan sisältyy 67,2 milj. euroa Wärtsilän osinkoja (27,7). 

Investoinnit tammi-syyskuun aikana olivat yhteensä 23,3 milj. euroa (204,6). 
Investoinnit koostuivat pääosin korvausinvestoinneista ja Homeware-
liiketoiminnan uusien myymälöiden avauksista. Investointeihin sisältyy myös 
Iittala Group Oy Ab:n vähemmistöosakkeista maksettu 3,1 milj. euroa toisella 
vuosineljänneksellä. Vertailukaudella investointeihin sisältyivät Iittalan ja 
Leborgnen yritysostot sekä investoinnit Wärtsilän A-sarjan osakkeisiin.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Talouden laskusuhdanne ja rahoitusmarkkinoiden kriisi ovat lisänneet 
epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Fiskarsin liikevaihtoon ja 
taloudelliseen tulokseen. 

Fiskarsiin vaikuttavat pääasialliset epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 
liittyvät:
  - yleisen taloudellisen tilanteen olennaiseen heikkenemiseen entisestään 
  - kustannusten nousuun 
  - yleisen kulutustason pienentymiseen, mikä vaikuttaa erityisesti Homeware-
   liiketoimintaan, jonka painopiste on vuoden viimeisellä neljänneksellä
  - vähittäiskauppiaille tapahtuvan myynnin heikkenemiseen, jonka saattavat
   aiheuttaa epävakaa taloudellinen tilanne, taloudelliset paineet ja kaupan
   varastojen suuruus. 

Riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin Fiskarsin vuoden 2007 
vuosikertomuksessa sivulla 38.

OSAKKEET
Yhtiön osakekanta oli katsauskauden lopussa yhteensä 54 944 492 A-osaketta (71
% osakkeista ja 11 % äänistä) sekä 22 565 708 K-osaketta (29 % ja 89 %),
yhteensä 77 510 200 osaketta. Tämä vastaa yhtiön osakepääoman arvoa euroissa.

Fiskarsin molemmat osakesarjat noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n large cap 
-listalla. Fiskarsin A-osakkeen kurssi oli syyskuun lopussa 9,43 euroa (13,30 
vuoden 2007 lopussa) ja K-osakkeen 15,00 euroa (14,45). 

Yhtiön osakekannan markkina-arvo omia osakkeita lukuun ottamatta oli 
katsauskauden lopussa 856 milj. euroa.

OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA MYYNTI
Yhtiön hallituksella oli varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2008 asti valtuutus 
hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhteenlaskettu 
nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10
%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Yhtiökokous
25.3.2008 päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia
osakkeita siten, että hankittavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
on alle viisi prosenttia (5 %) yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiö myi tammikuussa 2008 markkinahintaan (11,20 euroa/osake) pörssin kautta 
toimitusjohtajalle yhteensä 15 397 A-osaketta, josta yhtiölle kertyi 0,1 
miljoonan myyntivoitto, joka kirjattiin suoraan omaan pääomaan.

Sen jälkeen yhtiö ei ole käyttänyt valtuutustaan hankkia ja luovuttaa yhtiön 
osakkeita. Yhtiön hallussa oli 30.9.2008 omia osakkeita 112 115 kpl A-osakkeita 
ja 420 kpl K-osakkeita, mikä vastaa 0,15 % yhtiön osakkeista ja 0,02 % äänistä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin vuoden 
2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80 euroa/osake, 
yhteensä 43 865 901,60 euroa, ja K-osakkeille 0,78 euroa/osake, yhteensä 
17 600 924,64 euroa, eli yhteensä 61 466 826,24 euroa. Osingonmaksun 
täsmäytyspäivä oli 28.3.2008. Osinko maksettiin 4.4.2008. Hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi 
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, 
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja 
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 
1 128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia 
yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 1 128 285 
kpl K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin 
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus 
valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi 
Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten 
Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf 
Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. 
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja 
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.

Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen muutokset 
merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008.

UUSI ORGANISAATIORAKENNE
Fiskars ilmoitti uudesta organisaatiostaan ja siihen liittyvästä uudesta 
segmenttiraportointirakenteesta 7.3.2008. Vuoden 2008 alusta Fiskarsin 
raportoinnissa on käytössä seuraavat liiketoimintasegmentit: Amerikka, EMEA 
(Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia), Wärtsilä ja Muut. Segmentti Muut koostuu Inhan 
Tehtaista ja Kiinteistötoiminnasta.

Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset 
tiedot vertailuvuodelta 2007.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Garden, Homeware, Outdoor Recreation, 
Craft, Kiinteistöliiketoiminta ja Inhan Tehtaat.

HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö oli 4 276 (4 484). Vuoden 2007 
lopussa henkilöstön määrä oli 4 515.

MUUTOKSET KONSERNINJOHDOSSA
KTM Kari Kauniskangas aloitti vuoden 2008 alusta Fiskars Oyj Abp:n 
toimitusjohtajana. Maalikuussa 2008 tekn. lis. Hille Korhonen nimitettiin 
konsernin tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtajaksi sekä konsernin 
johtoryhmän jäseneksi.

Fiskars Brands Inc:n toimitusjohtaja Jim Purdin ja konsernin talousjohtaja
Maija Elenius lopettivat yhtiön palveluksessa maaliskuussa 2008.

KTM Teemu Kangas-Kärki nimitettiin Fiskars-konsernin talousjohtajaksi 
huhtikuussa 2008. Hän otti vastuun taloushallinnosta elokuussa. KTM Max Alfthan 
nimitettiin Fiskars-konsernin strategiajohtajaksi elokuussa 2008. Hän aloittaa 
tehtävässään marraskuussa 2008. Sekä Kangas-Kärki että Alfthan kuuluvat 
konsernin johtoryhmään. 

Fiskarsin kiinteistöliiketoiminnan johtaja ja konsernin varatoimitusjohtaja 
Ingmar Lindberg jää eläkkeelle vuoden 2008 lopussa. Uudeksi 
kiinteistöliiketoiminnan johtajaksi on nimitetty MMM Tomas Landers. Hän
aloittaa 1.12.2008 ja ottaa vastuun yhtiön kiinteistöliiketoiminnasta
vuodenvaihteessa. 

Konsernin rahoitusjohtaja Juha Rauhala ja konsernin viestintäjohtaja Leena 
Kahila-Bergh ovat lopettaneet yhtiön palveluksessa, kuten 9.5. ja 16.9.2008 
tiedotettiin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ryhmä osakkeenomistajia, jotka edustavat yli 5 prosenttia mutta alle 10 
prosenttia Fiskars Oyj Abp:n äänivallasta, lähestyi 1.10.2008 yhtiön hallitusta 
pyynnöllä, että hallitus selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön yhdenmukainen 
äänioikeus yhtiön osakesarjoille. Hallitus ottaa pyynnön käsittelyyn. 

Inhan Tehtaat päätti lokakuussa 2008 myydä saranoiden tuoteoikeudet ja patentit 
Abloy Oy:lle, koska Inhan Tehtaiden saranatuotanto lopetetaan vuoden 2008 
loppuun mennessä. Myyntivoitto kirjautuu vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 
aikana. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2008
Markkinoiden yleisnäkymät vuodelle 2008 ovat edelleen epävarmat. Sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa kysyntä ja tunnelma kuluttajamarkkinoilla ovat 
heikommat kuin edellisvuonna. Erityisesti jälleenmyyjien käyttäytyminen on 
aiempaa varovaisempaa. Toimenpiteet liiketoiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan 
tilanteeseen on jo aloitettu kilpailukyvyn parantamiseksi tulevaisuudessa. 

Toimenpiteissä keskitytään organisaation ja toimintojen tehostamiseen sekä 
kulurakenteeseen. Samalla toteutetaan hinnankorotuksia, joiden vaikutus näkyy 
enimmäkseen vuonna 2009. Uusien tuotteiden kehitys on edelleen tärkeä tekijä 
tulevassa menestyksessä. 

Fiskarsin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2008 elokuussa 2007 hankitun 
Iittalan myötä. Koko vuoden liiketuloksen ilman Wärtsilää ja puuvarannon 
arvonmuutosta odotetaan jäävän alle vuoden 2007 tason. Näin ollen koko vuoden 
tuloksen ei uskota yltävän vuoden 2007 tasolle, etenkään kun vuoden 2007 
tulokseen sisältyi 23,7 milj. euron myyntivoitto Wärtsilän osakekaupasta sekä 
9,8 milj. euron puuvarannon arvonnousu.

Iittalan ja Leborgnen hankinnat kasvattavat konsernin rahoituskuluja. 

Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva, mikä mahdollistaa investointien 
jatkamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen haastavassa markkinatilanteessa. 

Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen vuonna 
2008.


Helsingissä 30. lokakuuta 2008

FISKARS OYJ ABP
HallitusKONSERNIN TULOSLASKELMA      
                  7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
                 2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO           160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -108,9 -96,9   12 -351,4 -309,8   13 -437,8
BRUTTOKATE            51,2  45,9   12 170,7 144,4   18 209,2

Liiketoiminnan muut tuotot     1,3  2,7  -52  2,5  3,5  -29  5,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän
arvon muutos            0,3  5,5  -95  -2,6  11,5   0  11,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -29,5 -23,0   28 -95,4 -63,8   49 -99,4
Hallinnon kulut         -12,4 -12,6   -1 -42,1 -38,0   11 -48,8
Tutkimus- ja kehittämismenot   -1,5  -1,6   -5  -5,4  -4,6   17  -7,4
Liiketoiminnan muut kulut     -1,2  -0,1     -0,7  -0,8  -10  -4,2
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  16,1  11,1   45  45,9  26,6   73  43,3
LIIKETULOS (EBIT)         24,2  27,8  -13  72,9  78,8   -8 109,5

Wärtsilän osakkeiden
realisointitulos             16,8         16,8     23,7
Rahoitustuotot           0,0  0,9   0  0,2  2,7  -92  3,0
Rahoituskulut           -3,4  -4,0  -14 -13,4  -9,8   36 -13,7
TULOS ENNEN VEROJA        20,7  41,4  -50  59,7  88,4  -32 122,5

Tuloverot             -1,1  -3,2  -64  -4,0 -10,3  -62 -12,1
KATSAUSKAUDEN TULOS        19,6  38,2  -49  55,7  78,1  -29 110,4

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat    19,6  38,2  -49  55,7  78,1  -29 110,0
Vähemmistö             0,0  0,0      0,0  0,0      0,3
                 19,6  38,2     55,7  78,1     110,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva
Tulos/osake, euroa        0,25  0,49     0,72  1,01     1,42


Tulos/osake on laimentamaton. Yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia eikä muita
rahoitusinstrumentteja, joilla voisi olla laimennusvaikutusta.

VALUUTTAKURSSEJA                    1-9  1-9 muutos  1-12
                            2008  2007   %  2007
USD keskikurssi                    1,52  1,34   13  1,37
USD kurssi kauden lopussa               1,43  1,42   1  1,47


KONSERNIN TASE
                           9/2008 9/2007 muutos12/2007
                            MEUR  MEUR   %  MEUR
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet                133,2 137,9   -3 134,0
Liikearvo                       99,7 100,8   -1  99,8
Aineelliset hyödykkeet                120,4 122,8   -2 121,7
Biologiset varat                    42,4  45,6   -7  44,9
Sijoituskiinteistöt                   8,1  8,4   -4  8,4
Osuudet osakkuusyhtiöissä               247,1 256,5   -4 278,3
Muut osakkeet                      2,2  3,3  -34  3,0
Muut sijoitukset                    2,6  2,5   1  2,3
Verosaamiset                          1,6      0,3
Laskennalliset verosaamiset              25,0  24,3   3  20,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             680,6 703,7   -3 713,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                    178,6 186,4   -4 173,7
Myyntisaamiset                    112,7 117,6   -4 115,2
Muut saamiset                     16,9  10,7   57  10,4
Rahavarat                       11,9  9,4   26  34,5
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             320,1 324,2   -1 333,8

VARAT YHTEENSÄ                    1000,6 1027,9   -3 1047,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       463,5 453,6   2 477,8
Vähemmistöosuus                     0,1  0,2      0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  463,6 453,7   2 478,3

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   164,6 132,8   24 124,6
Korottomat velat                    1,7  2,0  -14  4,7
Laskennalliset verovelat                50,3  54,7   -8  51,7
Eläkevelvoite                      9,8  12,7  -23  9,4
Varaukset                        6,2  5,4   15  6,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             232,6 207,5   12 196,7

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat                   169,2 222,3  -24 228,9
Ostovelat ja muut korottomat velat          127,6 136,6   -7 139,4
Verovelat                        7,6  7,8   -2  3,8
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             304,4 366,7  -17 372,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             1000,6 1027,9   -3 1047,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           
                         7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
                        2008  2007  2008  2007  2007
                        MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja               20,8  41,4  59,7  88,4 122,5
Oikaisut
 Poistot                    6,9  5,7  20,0  16,1  23,2
 Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot                   -26,1
 Osuus osakkuusyhtiötuloksesta        -16,1 -11,1 -45,9 -26,6 -43,3
 Rahoitustuotot                 0,4 -17,2  0,2 -18,4  -3,0
 Rahoituskulut                 3,0  3,5  13,0  8,8  13,7
 Biologisten varojen muutos          -0,3  -5,3  2,6 -10,7 -10,0
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta    14,8  17,0  49,6  57,7  77,0

Käyttöpääoman muutos
 Korottomien saamisten muutos         17,5  24,5  -3,6 -12,1  -9,7
 Vaihto-omaisuuden muutos            0,2  -5,6  -4,9 -15,6  -1,5
 Korottomien velkojen muutos          -1,2 -11,0  -9,0  6,9  11,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä
ja veroja                    31,4  24,9  32,1  37,0  77,2

Osinkotuotot, osakkuusyhtiö                  67,2  27,7  27,7
Osinkotuotot, muut                       0,0  0,1  0,1
Maksetut rahoituskulut (netto)         -2,7  -0,9 -13,8  -6,1 -11,8
Maksetut verot                 -1,1  -2,2  -5,8  -6,5 -11,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)          27,6  21,8  79,8  52,1  82,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat     -169,3  -3,1 -169,3 -169,3
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin    -7,5  -4,7 -19,9 -12,9 -20,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot      1,1  0,1  2,2  3,4  6,5
Muu investointien rahavirta           0,4  0,3  0,3      0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)           -6,0 -173,6 -20,5 -178,7 -183,4

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden myynti                    0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot          3,2     40,7      0,6
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset          -0,3  -0,1  -0,5  -0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -22,1 142,0 -55,4 138,0 137,6
Rahoitusleasingmaksut              -0,9  -0,8  -2,6  -2,2  -1,8
Muiden rahoituserien rahavirta          0,5  -0,5  -0,5  -1,1  0,9
Maksetut osingot                       -61,5 -46,0 -46,0
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA (C)       -19,2 140,5 -79,2  88,2  91,3

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)         2,4 -11,3 -19,9 -38,4 -10,2

Likvidit varat kauden alussa          13,1  17,0  34,5  44,9  44,9
Kurssimuutosten vaikutus            -3,9  3,7  -2,8  2,9  -0,3
Likvidit varat kauden lopussa          11,9  9,4  11,9  9,4  34,5


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET    

                Emoyhtiön omistajille kuuluva    Vähem-  Yh-
                oma pääoma:             mistö- teensä
                                  osuus
                       Käyvän     Kert.
                Osake-  Omat arvonMuunto-voitto-
                pääoma osakk.rahasto  erot varat
                 MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR  MEUR

31.12.2006            77,5  -0,9  21,6  -1,5 325,0  0,0 421,8

Muuntoeron muutos                   -6,2      0,0  -6,2
Muutokset osakkuusyhtiössä            1,5  -0,2         1,3
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen             4,5         4,5
Muut muutokset                            0,1  0,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT                 1,5  -1,9  0,0  0,1  -0,2
Katsauskauden tulos                      78,1  0,0  78,1
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                    1,5  -1,9  78,1  0,2  77,9
Maksetut osingot                       -46,0     -46,0

30.9.2007             77,5  -0,9  23,0  -3,3 357,1  0,2 453,7

Muuntoeron muutos                   -4,2      0,0  -4,2
Muutokset osakkuusyhtiössä           -1,7  0,2         -1,5
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen            -1,9         -1,9
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT                 -1,7  -6,0  0,0  0,0  -7,6
Katsauskauden tulos                      32,0  0,3  32,3
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                    -1,7  -6,0  32,0  0,3  24,6

31.12.2007            77,5  -0,9  21,4  -9,3 389,1  0,5 478,3

Muuntoeron muutos                    0,1      0,0  0,1
Muutokset osakkuusyhtiössä           -9,0            -9,0
Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten
suojaus verovaikutuksen jälkeen            -0,9         -0,9
Muut muutokset              0,1         0,5  -0,5  0,2
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT              0,1  -9,0  -0,8  0,5  -0,4  -9,6
Katsauskauden tulos                   0,7  55,7  0,0  56,4
KAUDEN KOKONAISTUOTOT
JA -KULUT                 0,1  -9,0  -0,2  56,2  -0,4  46,8
Maksetut osingot                       -61,5     -61,5

30.9.2008             77,5  -0,8  12,4  -9,5 383,9  0,1 463,6

Käyvän arvon rahasto sisältää Fiskarsin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Wärtsilän käyvän arvon rahastosta ja sen muutoksesta.

Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus on uudelleenluokiteltu
muuntoeroihin 1.1.2008 alkaen.


TUNNUSLUVUT                     
                           9/2008 9/2007 muutos12/2007
                                    %
Oma pääoma/osake, euroa                5,99  5,86   2  6,18
Omavaraisuusaste                    46 %  44 %     46 %
Nettovelkaantumisaste                 69 %  76 %     67 %
Oma pääoma, milj. euroa                463,6 453,7   2 478,3
Korolliset nettovelat, milj. euroa          321,9 345,7   -7 319,0
Henkilöstö keskimäärin                4 361 3 279   33 3 517
Henkilöstö kauden lopussa               4 276 4 484   -5 4 515
Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa,
tuhatta kpl
A-osakkeet                      54 832 54 817    54 817
K-osakkeet                      22 565 22 565    22 565


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007
tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa
voi poiketa esitetystä summasta. Fiskars Oyj Abp on ottanut käyttöön
IFRS 8 (Operating Segments) alkaen 1.1.2008. Standardin käyttöönotto vaikuttaa
liitetietoihin.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Fiskarsin vuoden 2007 vuosikertomuksesta
sivulta 40.

Arvioiden käyttö:
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2008:
 - IFRIC 11 IFRS 2 - Group Treasury Share Transaction
 - IFRIC 12 Service Concession Agreements
 - IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
 - IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on Defined Benefit Asset, Minimum Funding
  Requirements and their Interaction

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista
vaikutusta osavuosikatsaukseen.


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)             103,4  75,7   37 336,0 231,3   45 365,9
Amerikka *)            53,1  66,1  -20 165,1 202,9  -19 255,3
Muut                6,5  6,4   1  34,0  35,9   -5  45,9
Segmenttien välinen myynti **)  -2,8  -5,4  -48 -13,1 -15,9  -18 -20,1
KONSERNI YHTEENSÄ        160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
LIIKETULOS (EBIT)         2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              5,9  3,6     19,9  23,4     38,9
Amerikka *)            5,2  8,8     14,0  18,7     22,2
Muut               -0,2  5,2     -1,3  14,8     14,6
Osakkuusyhtiö Wärtsilä      16,1  11,1     45,9  26,6     43,3
Kohdistamattomat ja eliminoinni  -2,8  -0,8     -5,5  -4,7     -9,4
KONSERNI YHTEENSÄ         24,2  27,8     72,9  78,8     109,5


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
POISTOT              2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              4,4  2,7     12,4  7,0     10,8
Amerikka *)            1,7  2,3      5,2  6,9      9,3
Muut                0,8  0,7      2,3  2,1      2,7
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,1  0,0      0,2  0,1      0,4
KONSERNI YHTEENSÄ         6,9  5,7     20,0  16,1     23,2


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9      1-9  1-9     1-12
INVESTOINNIT           2008  2007     2008  2007     2007
                 MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
EMEA *)              5,6 158,7     17,5 176,4     181,5
Amerikka *)            1,3  0,7      2,6  2,4      3,2
Muut                1,1  1,7      3,1  3,9      5,3
Osakkuusyhtiö Wärtsilä          20,7         20,7     28,9
Kohdistamattomat ja eliminoinni  0,0  0,8      0,1  1,2      1,6
KONSERNI YHTEENSÄ         8,0 182,5     23,3 204,6     220,6

*) Pörssitiedotteessa 20.3.2008 julkaistiin uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vertailuvuodelta 2007. Tiedotteen jälkeen Australia on operatiivisesti
siirtynyt Amerikasta EMEA-segmenttiin, ja vastaava muutos on tehty
vertailutietoihin.

**) Segmenttien välinen myynti
EMEA                1,1  1,5      7,1  7,4     10,8
Amerikka              1,3  3,1      4,8  6,8      8,5
Muut                0,4  0,8      1,2  1,7      0,7

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.


SEGMENTTITIETOJA          7-9  7-9 muutos  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKEVAIHTO            2008  2007   %  2008  2007   %  2007
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN     MEUR  MEUR     MEUR  MEUR     MEUR
Garden              46,1  48,4   -5 192,9 198,3   -3 251,2
Homeware             60,2  30,3   99 164,5  55,1  199 142,2
Craft               20,2  25,0  -19  58,0  77,8  -25  92,1
Outdoor Recreation        27,5  33,3  -17  74,0  89,1  -17 116,2
Inhan Tehtaat           5,1  5,5   -8  29,9  33,3  -10  42,1
Kiinteistöliiketoiminta      1,4  0,3      4,3  3,0   41  5,6
Muut                0,1  -0,2      0,3  -0,6      0,0
Segmenttien välinen myynti    -0,6  -0,1     -1,7  -1,7     -2,3
KONSERNI YHTEENSÄ        160,1 142,8   12 522,1 454,2   15 647,0


AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO             9/2008 9/200712/2007
                               MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     233,8  41,6  41,6
Tilikauden muuntoerot                     0,0  -0,2  -2,8
Liiketoimintahankinnat                       197,3 197,3
Lisäykset                           1,5  1,1  1,9
Poistot ja arvonalennukset                  -3,8  -1,2  -4,2
Vähennykset ja siirrot                     1,4  0,0  0,0
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                232,9 238,7 233,8


AINEELLISET HYÖDYKKEET JA                  9/2008 9/200712/2007
SIJOITUSKIINTEISTÖT                      MEUR  MEUR  MEUR
Kirjanpitoarvo 1.1.                     130,2 107,4 107,4
Tilikauden muuntoerot                     0,3  -4,3  -4,2
Liiketoimintahankinnat                        27,5  27,5
Lisäykset                           18,7  12,9  18,6
Poistot ja arvonalennukset                  -16,5 -13,0 -19,0
Vähennykset ja siirrot                    -4,2  0,7  0,0
KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA                128,5 131,2 130,2


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                 9/2008 9/200712/2007
                               MEUR  MEUR  MEUR
OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            1       1
Vuokravastuut                          68   60   53
Muut vastuut                           6   7   7
YHTEENSÄ                            76   67   62

TAKAUKSET MUIDEN SITOUMUSTEN VAKUUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset                      2   2   2

KONSERNIYRITYSTEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Takaukset                            17   12   13

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ                   94   80   76


JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          93   56  186
Koronvaihtosopimukset                      16   16   16
Korkotermiinit ja -futuurit                      75   60
Sähköfutuurit                          1   1   1

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT VERRATTUNA NIMELLISARVOIHIN

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset          1   0   0
Koronvaihtosopimukset                      0   0   0
Korkotermiinit ja -futuurit                       0   0
Sähköfutuurit                          0   0   0

Valuuttatermiinit, valuutanvaihtosopimukset ja valuuttaoptiot
on arvostettu raportointipäivän markkina-arvoon tuloslaskelman kautta.


LÄHIPIIRIASIAT

Wärtsilän osinko 67,2 milj. euroa on raportoitu rahavirtalaskelman
rivillä Osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko on saatu
raportointikaudella Q2/2008.


FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. (040) 509 2369