FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2016: Rörelseresultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
2 november 2016 kl. 08.30 EET

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2016: Rörelseresultatet och kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades

Detta är en sammanfattning av Fiskars tredje kvartal 2016 och delårsrapport januari–september 2016 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra delårsrapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Tredje kvartalet 2016 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 3 % till 280,8 milj. euro (7–9/2015: 289,7).
 • Den jämförbara omsättningen ökade med 0,2 %1).
 • Rörelseresultatet ökade till 20,1 milj. euro (-1,6).
 • Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 107 % till 21,6 milj. euro (10,4).
 • Rörelseresultatet och det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet 2015 påverkades av kostnader relaterade till förvärvet av English & Crystal Living.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 40,3 milj. euro (4,9).
 • Resultatet per aktie var 0,52 euro (-0,83). Det operativa resultatet per aktie3) uppgick till 0,15 euro (-0,18).
 • Utsikterna för år 2016 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan.

Januariseptember 2016 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 13 % till 870,5 milj. euro (1–9/2015: 773,3).
 • Den jämförbara omsättningen hölls på samma nivå4).
 • Rörelseresultatet ökade till 58,6 milj. euro (33,5).
 • Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 26 % till 60,8 milj. euro (48,3).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 43,2 milj. euro (-14,5).
 • Resultatet per aktie var 0,27 euro (0,28). Det operativa resultatet per aktie3) uppgick till 0,33 euro (0,12).

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, exklusive den avyttrade båtverksamheten och den avyttrade krukverksamheten i USA. 
2)
Justeringar inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3)
Det operativa resultatet per aktie inkluderar inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender.
4) Omräknat i jämförbara valutakurser, exklusive den avyttrade båtverksamheten och den avyttrade krukverksamheten i USA samt den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten under första halvåret 2016.

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

”Fiskars operativa resultat och kassaflödet från löpande verksamheten förbättrades under det tredje kvartalet 2016. Jag var nöjd med förbättringarna eftersom det är en följd av vårt fokus på våra kärnprodukter och varumärken samt effektivitet i verksamheten.

Försäljningen för English & Crystal Living-verksamheten ökade både i segmenten Amerika och Europa & Asien-Stillahavsområdet, vilket var en solid prestation i en tuff affärsmiljö. Under kvartalet lanserade vi ett partnersamarbete mellan Royal Doulton och den världskända TV-värden och entreprenören Ellen DeGeneres. Samarbetet och den nya dukningskollektionen, som lanseras i utvalda länder under fjärde kvartalet och globalt under första kvartalet 2017 väntas stöda märkeskännedomen och varumärkespositionering för Royal Doulton.

Inom Functional Products-verksamheten satte produkter för skola, kontor och hobby igen nya säljrekord för Back to School-säsongen i segmentet Amerika. Den nya Hard Face kok- och stekkärlsserien, som säljs under varumärket Fiskars, lanserades i Norden under kvartalet och fick en positiv första reaktion från kunder och konsumenter.

Vi gjorde framsteg i vårt arbete för att bli ett integrerat konsumentproduktbolag med en familj av ikoniska livsstilsvarumärken. Genom att avyttra två verksamheter i Europa och Amerika som inte hör till kärnverksamheten förenklar vi vår struktur ytterligare och ökar vårt fokus på våra kärnverksamheter och varumärken. Vi fortsätter omvandlingsarbetet och vill framskrida fort för att skapa mervärde för våra olika intressenter.

Under fjärde kvartalet går vi in i gåvosäsongen och den är ännu viktigare för oss nu efter förvärvet av verksamheten English & Crystal Living. Fiskars är väl förberett för att lyckas på marknader, ge våra kunder mervärde och bjuda konsumenterna på fina upplevelser. Fiskars fortsätter att ställa konsumenten och våra främsta varumärken – Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood – i centrum av det vi gör. Vi bygger vidare på vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken och Fiskars vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på livskvaliteten – making the everyday extraordinary.”

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 7‒9 2016 7‒9   2015 Förändr. 1‒9 2016 1‒9 2015 Förändr. 2015
Omsättning 280,8 289,7 -3 % 870,5 773,3 13 % 1 107,1
Rörelseresultat (EBIT) 20,1 -1,6   58,6 33,5 75 % 46,5
Justeringar av rörelseresultat1) -1,5 -12,0   -2,2 -14,8   -18,6
Justerat rörelseresultat 21,6 10,4 107 % 60,8 48,3 26 % 65,1
Justerat EBITA 24,9 13,8 80 % 70,8 55,7 27 % 75,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 38,3 -67,2   -22,3 -16,6   56,1
Resultat före skatt 55,9 -76,9   37,1 42,4 -12 % 125,5
Periodens resultat 43,0 -67,7   23,7 24,1 -2 % 86,4
Operativt resultat/aktie, euro2) 0,15 -0,18   0,33 0,12 185 % 0,16
Resultat/aktie, euro 0,52 -0,83   0,27 0,28 -3 % 1,04
Eget kapital/aktie, euro       14,23 13,74 4 % 14,54
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 40,3 4,9 718 % 43,2 -14,5   50,2
Soliditet, %       68 % 63 %   65 %
Nettogearing, %       18 % 28 %   21 %
Investeringar 9,6 12,6 -24 % 28,0 24,5 14 % 32,4
Personal (FTE), i genomsnitt 7 943 8 237 -4 % 8 022 5 777 39 % 6 416

1) Justeringar under det tredje kvartalet 2016 inkluderar vinst från avyttringen av Spring USA, avsättningar relaterade till avyttringen av krukverksamheten Ebertsankey, kostnader i anknytning till Supply Chain 2017-programmet och integrationsaktiviteter. Under tredje kvartalet 2015 främst nedskrivning av goodwill relaterade till den planerade rationaliseringen av ett kompletterande produktsortiment i Amerika och poster för Supply Chain 2017-programmet.
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

INVERKAN AV DE NYA ESMA-RIKTLINJERNA

I enlighet med de nya riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utgett har Fiskars Oyj Abp sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2016 har benämningen ”poster av engångskaraktär” ändrats till ”justeringar av rörelseresultatet”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som tidigare är justeringar transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. På motsvarande sätt beräknas justerat EBITA från justerat EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för immateriella tillgångar. Justeringarna räknas upp i en tabell på sidan 16 i denna delårsrapport. Fiskars använder även det alternativa nyckeltalet ”operativt resultat per aktie” vilket är resultat per aktie exklusive effekterna av dividender från och förändring i verkligt värde för investeringsportföljen.
 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 2 november 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP 
 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
 • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på våra hemsidor www.fiskarsgroup.com