FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017: Fortsatt tillväxt i den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
31.10.2017 kl. 8.30 (EET)   

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017: Fortsatt tillväxt i den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s tredje kvartal 2017 och delårsrapport januari–september 2017 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Tredje kvartalet 2017 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 3,8 % till 270,1 milj. euro (7–9/2016: 280,8)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 1,1 %
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 17 % till 29,1 milj. euro (24,9)
 • EBITA ökade till 30,5 milj. euro (23,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 24,8 milj. euro (40,3)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 1,20 euro (0,52). Operativa resultatet per aktie3) var 0,25 euro (0,15)

   Januari–september 2017 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 0,5 % till 866,3 milj. euro (1–9/2016: 870,5)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 2,2 %
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 18 % till 83,5 milj. euro (70,8)
 • EBITA ökade till 82,7 milj. euro (68,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 27,0 milj. euro (43,2).
 • Resultatet per aktie (EPS) var 2,59 euro (0,27). Operativa resultatet per aktie3) var 0,59 euro (0,33)

Utsikterna för år 2017 preciserade:

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. Om försvagningen av den amerikanska dollarn fortsätter under resten av året, kan omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna hållas på samma nivå som året innan p.g.a. translationseffekten. Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning ökar jämfört med året innan.

Tidigare utsikter för år 2017:

Fiskars förväntade sig i sin halvårsrapport den 1.8.2017 att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

”Fiskarskoncernen ökade sin jämförbara omsättning och jämförbara EBITA under årets tredje kvartal 2017. Scandinavian Living var kvartalets höjdpunkt, eftersom verksamheten fortsatte att prestera starkt. Jag var också glad för att se den jämförbara omsättningen öka i Functional-verksamheten, och att även jämförbara EBITA ökade avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet för årets tredje kvartal visade att vi har en positiv trend även om vissa utmaningar kvarstår. Flera av våra varumärken ökade sin omsättning och stärkte sin position på marknaden. Utmaningarna inom handeln speciellt i USA tyngde fortsättningsvis English & Crystal Living-verksamheten. Medan detaljvaruhandeln fortsätter att förändras, pågår våra satsningar för att vara konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig handelsmiljö. Vår mission är att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken och i enlighet med den fortsatte vi utveckla våra viktiga internationella varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood.

Functional-verksamheten utvecklades under årets tredje kvartal och fick stöd av produkter för trädgårds- och gårdsskötsel, produkter för skola, kontor och pyssel samt framgångsrika höstkampanjer. Till äran av 50-årsjubileet för Fiskars saxar med orange handtag ordnade vi en utställning vid Designmuseet i Helsingfors. Över en miljard stycken av dessa saxar har sålts globalt, vilket har gjort Fiskars till världens största saxvarumärke. För tredje året i rad satte Functional-verksamheten nytt säljrekord i USA under skolstartssäsongen med hjälp av erkännande från lärare; Fiskars fick nämligen två Teachers’ Choice-pris för barnsaxar.

Vårt team är redo för att uppnå framgång under det viktiga fjärde kvartalet, som förra året var mycket starkt. Jag är stolt över att få vara en del av Fiskars-teamet och att leda bolaget vidare på sin färd. Vi strävar efter att fortsätta växa lönsamt med stöd av vår starka ställning på våra kärnmarknader, vår familj av starka varumärken och många tillfällen att uppfylla vårt löfte att göra vardagen till något utöver det vanliga – making the everyday extraordinary.”

————————————————————————————————————————————– 

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt de avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016)
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3) I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender

 

Koncernens nyckeltal

      7‒9 7‒9   1‒9 1‒9    
Miljoner euro     2017 2016 Förändr. 2017 2016 Förändr. 2016
Omsättning 270,1 280,8 -3,8 % 866,3 870,5 -0,5 % 1 204,6
Jämförbar omsättning1) 270,1 267,2 1,1 % 864,6 846,2 2,2 % 1 179,9
EBITA 30,5 23,4 30 % 82,7 68,6 20 % 96,7
Jämförelsestörande poster i EBITA2) 1,3 -1,5   -0,9 -2,2   -10,4
Jämförbart EBITA 29,1 24,9 17 % 83,5 70,8 18 % 107,1
Rörelseresultat (EBIT) 26,8 20,1 34 % 72,1 58,6 23 % 82,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 88,7 38,3   187,4 -22,3   6,1
Resultat före skatt 123,3 55,9   271,5 37,1   92,8
Periodens resultat 98,9 43,0   212,9 23,7   65,4
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,25 0,15 71 % 0,59 0,33 76 % 0,56
Resultat/aktie, euro 1,20 0,52   2,59 0,27   0,78
Eget kapital/aktie, euro       16,14 14,23 13 % 14,91
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 24,8 40,3 -38 % 27,0 43,2 -38 % 120,7
Soliditet, %       69 % 68 %   69 %
Nettogearing, %       17 % 18 %   12 %
Investeringar 8,6 9,6 -10 % 23,4 28,0 -16 % 37,6
Personal (FTE), i genomsnitt 7 622 7 943 -4 % 7 773 8 022 -3 % 8 000

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt de avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016)
2) Under tredje kvartalet 2017 utgörs jämförelsestörande poster främst av nettokostnader från Alignment-programmet samt av upplösta reserveringar för Supply Chain 2017 -programmet och avyttringen av båtverksamheten. Justeringar under det tredje kvartalet 2016 inkluderar vinst från avyttringen av Spring USA, avsättningar relaterade till avyttringen av krukverksamheten i Europa, nettokostnader i anknytning till Supply Chain 2017-programmet och integrationsaktiviteter.
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

 

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör

 

Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 31 oktober 2017 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EET). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentationen.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0)1452555566
Danmark: +45 32 727625
Finland: +358 9 23195187
Frankrike: +33 (0)176742428
Tyskland: +49 (0)6922224918
Norge: +47 21563013
Sverige: +46 (0)8 50336434
USA: +16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 90742342

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=31

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

 

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com