FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, kassaflödet ökade

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
31.10.2018 kl. 8.30 EET

FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, kassaflödet ökade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s tredje kvartal 2018 och delårsrapport januari-september 2018 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Tredje kvartalet 2018 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 5,3 % till 255,8 milj. euro (7–9/2017: 270,1) 
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 4,2 % 
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 7,4 % till 27,0 milj. euro (29,1) 
 • EBITA sjönk till 26,7 milj. euro (30,5) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 41,1 milj. euro (24,8)  
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,34 euro (1,20, jämförbar siffra 0,34)3)  

Januari–september 2018 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 8,3 % till 794,5 milj. euro (1–9/2017: 866,3) 
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 3,7 % 
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 13 % till 72,9 milj. euro (83,5) 
 • EBITA minskade och var 68,9 milj. euro (82,7) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 44,6 milj. euro (27,0)  
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,67 euro (2,59, jämförbar siffra 0,77)3)  

Utsikterna för år 2018 oförändrade:

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara2) EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

”Under tredje kvartalet var vår resultatutveckling blandad. Inom Functional-verksamheten ökade jämförbara EBITA avsevärt, även om den jämförbara omsättningen blev på föregående års nivå. Inom verksamheten Living minskade däremot omsättningen och jämförbara EBITA. Däremot var det positivt att koncernens kassaflöde stärktes från föregående års nivå. 

Inom Living-verksamheten påverkades resultatet negativt av English & Crystal Living-verksamheten i Storbritannien och Australien. Dessutom minskade omsättningen inom restaurang- och turismkanalen jämfört med föregående år. Omsättningen minskade också i verksamheten Scandinavian Living, men det var glädjande att se att omsättningen i Finland ökade trots att jämförelseperioden förra året var stark tack vare Finland 100-jubileumsårsförsäljningen. Omsättningstillväxten inom den egna e-handeln accelererade under det tredje kvartalet. Denna kanal är ett prioritetsområde för oss, och är viktig för att svara på den pågående förändringen i konsumentbeteendet och nya köpmönster. 

I segmentet Functional stödde alla verksamheter den goda utvecklingen i jämförbar EBITA. Detta gällde speciellt Outdoor-verksamheten, som har lyckats öka sin omsättning i USA.

Som vi tillkännagav idag, har vi i Living-verksamheten inlett ett omstruktureringsprogram, vars avsikt är att öka effektiviteten, minska komplexiteten samt accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen. De planerade förändringarna innefattar en global optimering av detaljhandels- och distributionsnätverken, leveranskedjan samt organisationsstrukturen, och kommer främst att fokusera på English & Crystal Living -verksamheten, för att förbättra dess lönsamhet. Med programmet bygger vi en solid grund för att uppnå lönsam tillväxt, samt förbättrar våra varumärkens position, så att de kan verka och växa i detaljhandeln som förändras i en snabb takt.

Som vi tidigare kommunicerat, förväntar vi oss för helåret 2018 att den jämförbara omsättningen är något under föregående års nivå medan jämförbara EBITA väntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt för oss, både i fråga om omsättning och lönsamhet, i synnerhet på grund av gåvosäsongens betydelse för verksamheterna Living och Outdoor. Vi och vårt team fokuserar på att öka försäljningen, utnyttja våra säsongskampanjer och egna försäljningskanaler samt erbjuda fina konsumentupplevelser på alla de marknader där vi verkar.”  

1) År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för de avyttrade krukverksamheterna i Europa (december 2016). I utsikterna för 2018 räknas jämförbara omsättningen utan inverkan från valutakurser, företagsköp och divesteringar. 
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för 7–9/2017 och 1‒9/2017 har justerats i enlighet med detta. 

Koncernens nyckeltal  

Miljoner   euro 7‒9 2018 7‒9 2017 Förändr. 1‒9 2018 1‒9 2017 Förändr. 2017
Omsättning 255,8 270,1 -5,3 % 794,5 866,3 -8,3 % 1 185,5
Jämförbar omsättning1) 255,8 267,0 -4,2 % 794,5 825,3 -3,7 % 1 184,0
EBITA 26,7 30,5 -12 % 68,9 82,7 -17 % 113,2
Jämförelsestörande   poster i EBITA2) -0,3 1,3 -4,0 -0,9 -5,8
Jämförbart EBITA 27,0 29,1 -7 % 72,9 83,5 -13 % 119,0
Rörelseresultat   (EBIT) 23,3 26,8 -13 % 59,1 72,1 -18 % 97,9
Resultat före skatt 31,0 123,3 73,1 271,5 217,8
Periodens resultat 27,7 98,9 55,0 212,9 167,1
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -1,3 88,7 -24,3 187,4 107,9
Resultat/aktie, euro3) 0,34 0,34 0,67 0,77 0,98
Eget kapital/aktie,   euro 15,40 16,14 -5 % 15,53
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 41,1 24,8 66 % 44,6 27,0 65 % 130,5
Soliditet, % 69 % 69 % 69 %
Nettogearing, % 16 % 17 % 12 %
Investeringar 12,2 8,6 42 % 32,0 23,4 37 % 35,4
Personal (FTE), i   genomsnitt 7 313 7 622 -4 % 7 374 7 773 -5 % 7 709

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016). 
2) Under tredje kvartalet 2018 bestod jämförelsestörande posterna av kostnader som härrörde sig till personal och kostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Under tredje kvartalet 2017 bestod jämförelsestörande posterna av nettokostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Mer information om Alignment-programmet finns i bokslutskommunikén som publicerades den 7.2.2018. 
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för 7–9/2017 och 1–9/2017 samt helåret 2017 har justerats i enlighet med detta. 

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2018  

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars tog i bruk den 1 januari 2018 rapporterar Fiskarskoncernen förändringen i verkligt värde på Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera förändringen i verkligt värde i resultaträkningen.

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att förändringen i verkligt värde av sådana investeringar har flyttats från resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter. Ändringen har inte påverkat hur de här posterna klassificeras i balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.

Från och med första kvartalet 2018 rapporterar Fiskars inte separat operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte tidigare har ingått. Resultatet per aktie (EPS) för 2017 har justerats i enlighet med detta.

Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här delårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

Webb- och telefonkonferens
En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EET). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Danmark: 32728042
Finland: 09 42450806
Frankrike: 0176700794
Tyskland: 06924437351
Norge: 23960264
Sverige: 08 50692180
USA: 16315107495

Bekräftelsekoden för konferensen: 1665279

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=51

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.

Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bilagor