FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019: Jämförbara omsättningen, jämförbara EBITA och kassaflödet minskade

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
31.10.2019 kl. 8.30 EET  

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019: Jämförbara omsättningen, jämförbara EBITA och kassaflödet minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s tredje kvartal 2019 och delårsrapport januari-september 2019 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Tredje kvartalet 2019 i korthet: 

 •  Omsättningen minskade med 2,8 % till 248,7 milj. euro (7–9/2018: 255,8) 
 •  Jämförbara omsättningen1 minskade med 3,5 % till 248,7 milj. euro (257,7) 
 •  EBITA minskade med 73,0 % till 7,2 milj. euro (26,7) 
 •  Jämförbara2 EBITA minskade med 50,2 % till 13,4 milj. euro (27,0) 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 10,5 milj. euro (41,1) 
 •  Resultatet per aktie (EPS) var 0,04 euro (0,34)

Januari‒september 2019 i korthet: 

 •  Omsättningen minskade med 1,5 % till 782,4 milj. euro (1–9/2018: 794,5) 
 •  Jämförbara omsättningen1 minskade med 3,3 % till 778,6 milj. euro (805,4) 
 •  EBITA minskade med 40,6 % till 40,9 milj. euro (68,9) 
 •  Jämförbara2 EBITA minskade med 23,8 % till 55,5 milj. euro (72,9) 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 32,8 milj. euro (44,6)  
 •  Resultatet per aktie (EPS) var 0,37 euro (0,67)

Utsikterna för jämförbara omsättningen år 2019 uppdaterade (den 16.10.2019): 

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1 och jämförbara2 EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

De tidigare utsikterna för år 2019 (den 17.5.2019): 

Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning1 år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara2 EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen: 

”Vår verksamhet under årets tredje kvartal omfattade såväl utmaningar som höjdpunkter. Tidigare i oktober sänkte vi våra utsikter för den jämförbara omsättningen för helåret 2019, eftersom Functional-verksamheten i USA har uppvisat svagare försäljning än väntat.

Kvartalet pressades av en matt skolstart, en säsong som i allmänhet är en stark säljperiod för kategorin skola, kontor och hobby i USA. De svaga försäljningssiffrorna syntes i vårt resultat, som dessutom påverkades av såväl tullavgifter som inventarie- och logistikkostnader.

Jag var besviken på hur Functional-verksamheten presterade, men däremot såg vi viss positiv utveckling i Living-verksamheten. Vårt arbete för att omforma Living-verksamheten bär frukt, i synnerhet genom ökad omsättning i vissa länder som vi fokuserar på, men också genom ökad effektivitet i verksamheten överlag. Omstruktureringsprogrammet i Living-verksamheten, som lanserades för ett år sedan, fortskrider väl och vårt team arbetar målmedvetet med att genomföra programmet.

Vi gör goda framsteg inom vårt strategiska prioritetsområde att sporra konsumenter, drivet av vår egen e-handel. Vi investerar i fortsatt utveckling av våra förmågor inom e-handeln och har nått viktiga milstolpar under kvartalet. I och med våra förbättrade förmågor blir verksamheten mer effektiv och stödjer våra tillväxtplaner framöver.

Därtill är Kina en viktig tillväxtmarknad för verksamheten Living. Vi har redan gjort framsteg, då varumärket Wedgwood har fått ökad drivkraft i Kina. Idag är Kina en förhållandevis liten marknad för oss, men jag är övertygad om att vi har goda möjligheter där. Våra tillväxtplaner kräver långsiktighet, fokus och investeringar under de kommande åren.

Årets sista kvartal är vår viktigaste säsong, i synnerhet inom Living-verksamheten. Vi fokuserar på att driva försäljningen tillsammans med våra handelspartners och på att göra framsteg inom våra egna säljkanaler.” 

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar

2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter 


Koncernens nyckeltal

Miljoner euro 7‒9 2019 7‒9 2018 Förändr. 1‒9 2019 1‒9 2018 Förändr. 2018
Omsättning  248,7 255,8 -2,8 % 782,4 794,5 -1,5 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1) 248,7 257,7 -3,5 % 778,6 805,4 -3,3 % 1 106,6
EBITA 7,2 26,7 -73,0 % 40,9 68,9 -40,6 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -6,2 -0,3 -14,6 -4,0 -9,2
Jämförbar EBITA 13,4 27,0 -50,2 % 55,5 72,9 -23,8 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 23,3 -82,3 % 31,5 59,1 -46,6 % 91,6
Resultat före skatt 2,3 31,0 36,8 73,1 103,0
Periodens resultat 3,7 27,7 31,2 55,0 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -0,1 -1,3 -20,4 -24,3 -118,8
Resultat/aktie, euro 0,04 0,34 0,37 0,67 1,00
Eget kapital/aktie, euro 9,18 15,40 -40,4 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter3) 10,5 41,1 -74,4 % 32,8 44,6 -26,5 % 136,8
Soliditet, %3) 55 % 69 % 70 %
Nettogearing, %3) 42 % 16 % 11 %
Investeringar 8,9 12,2 -27,2 % 27,4 32,0 -14,5 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 6 930 7 313 -5,2 % 6 978 7 374 -5,4 % 7 304

1) Omräknat i jämförbara valutakurser samt utan den avyttrade Leborgne-verksamheten.
2) Under tredje kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-omstruktureringsprogrammet.
3) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16-redovisningsstandarden samt utdelningen av Wärtsilä-aktiedividenden. Utan inverkan från dessa skulle soliditeten i slutet av tredje kvartalet 2019 ha varit 70 % och nettogearingen 18 %. IFRS 16-förändringen hade även en 6,1 milj. euros positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter.

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019  

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA och rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i avskrivningar, vilka ökar med ca 22 milj. euro. Räntekostnaderna ökar med ca 3 milj. euro. Den förväntade totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro.

Mer information om ändringen ges i avsnittet om redovisningsprinciper i den här delårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör


Mer information:

–       Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
–       Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
–       Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En kombinerad webcast samt presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets tredje kvartal ordnas den 31.10.2019 kl. 11.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2019-q3-results 

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor