FISKARSIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2019: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta heikkeni

Fiskars Oyj Abp
Osavuosikatsaus
31.10.2019 klo 8.30 EET 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2019: Vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat, rahavirta heikkeni

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsausraporttiin.

Vuoden 2019 kolmas neljännes lyhyesti:

 •  Liikevaihto laski 2,8 % ja oli 248,7 milj. euroa (7–9/2018: 255,8)
 •  Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 3,5 % ja oli 248,7 milj. euroa (257,7)
 •  EBITA laski 73,0 % ja oli 7,2 milj. euroa (26,7)
 •  Vertailukelpoinen2 EBITA laski 50,2 % ja oli 13,4 milj. euroa (27,0)
 •  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 10,5 milj. euroa (41,1)
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,34)

Tammi‒syyskuu 2019 lyhyesti:

 •  Liikevaihto laski 1,5 % ja oli 782,4 milj. euroa (1–9/2018: 794,5)
 •  Vertailukelpoinen liikevaihto1 laski 3,3 % ja oli 778,6 milj. euroa (805,4)
 •  EBITA laski 40,6 % ja oli 40,9 milj. euroa (68,9)
 •  Vertailukelpoinen2 EBITA laski 23,8 % ja oli 55,5 milj. euroa (72,9)
 •  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja heikkeni ja oli 32,8 milj. euroa (44,6)
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,67)

Näkymät vuodelle 2019 päivitetty vertailukelpoisen liikevaihdon osalta (16.10.2019):
Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1 ja vertailukelpoisen2 EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Aiemmat näkymät vuodelle 2019 (17.5.2019):
Aiemmin Fiskars odotti konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon1 olevan viime vuoden tasolla ja vertailukelpoisen2 EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan. 

Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen:

”Toimintamme kolmannella vuosineljänneksellä kohtasi haasteita, mutta neljännes sisälsi myös joitakin kohokohtia. Alensimme aiemmin lokakuussa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjausta koko vuodelle 2019, sillä liikevaihdon kehitys Functional-segmentissä Yhdysvalloissa oli odotettua heikompi.

Vuosineljännestä rasitti laimea suoritus koulunaloitussesongilla, joka on tyypillisesti vahvaa myyntikautta koulu-, toimisto- ja askartelukategoriassa Yhdysvalloissa. Odotuksia alhaisempi myynti näkyi tuloksissa, joihin vaikuttivat myös tullitariffit sekä varasto- ja logistiikkakustannukset.

Vaikka Functional-liiketoiminnan tulos olikin pettymys, Living-liiketoiminnassa oli nähtävissä jonkin verran positiivista kehitystä. Living-liiketoiminnan muutostoimet ovat tuottaneet tulosta, mikä näkyy erityisesti liikevaihdon kasvuna tietyissä maissa, joihin keskitymme, sekä toiminnan tehostumisena koko liiketoiminnassa. Vuosi sitten käynnistetty Living-segmentin muutosohjelma etenee hyvin, ja tiimimme vie sitä määrätietoisesti eteenpäin.

Kuluttajien innostaminen on yksi strategisista painopistealueistamme, jolla olemme edistyneet hyvin, ja keihäänkärkenä toimii oma verkkokauppamme. Investoimme verkkokauppa-toimintojemme jatkuvaan kehittämiseen, ja vuosineljänneksen aikana onkin saavutettu tärkeitä virstanpylväitä. Kyvykkyyksien paraneminen tehostaa toimintaamme ja tukee kasvupyrkimyksiämme jatkossa.

Lisäksi Kiina on yksi Living-liiketoiminnan keskeisistä kasvualueista. Siellä on jo nähty hyvää kehitystä, ja Wedgwood-brändi saa jalansijaa Kiinassa. Vaikka Kiina on toistaiseksi Fiskars Groupille vielä verrattain pieni markkina, uskon, että meille on siellä hyviä mahdollisuuksia. Kasvusuunnitelmamme edellyttää sitoutumista, panostuksia ja investointeja tulevina vuosina.

Viimeinen vuosineljännes on meille vuoden tärkein sesonki, erityisesti Living-liiketoiminnassa. Keskitymme myynnin tukemiseen yhdessä kauppakumppaneidemme kanssa sekä omien myyntikanaviemme edistämiseen.”

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien eikä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta

2) EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät esimerkiksi uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7‒9 2019 7‒9 2018 Muutos 1‒9 2019 1‒9 2018 Muutos 2018
Liikevaihto  248,7 255,8 -2,8 % 782,4 794,5 -1,5 % 1 118,5
Vertailukelpoinen liikevaihto1) 248,7 257,7 -3,5 % 778,6 805,4 -3,3 % 1 106,6
EBITA 7,2 26,7 -73,0 % 40,9 68,9 -40,6 % 112,5
EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2) -6,2 -0,3 -14,6 -4,0 -9,2
Vertailukelpoinen EBITA 13,4 27,0 -50,2 % 55,5 72,9 -23,8 % 121,7
Liiketulos (EBIT) 4,1 23,3 -82,3 % 31,5 59,1 -46,6 % 91,6
Tulos ennen veroja 2,3 31,0 36,8 73,1 103,0
Tilikauden tulos 3,7 27,7 31,2 55,0 81,7
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -0,1 -1,3 -20,4 -24,3 -118,8
Tulos/osake, euroa 0,04 0,34 0,37 0,67 1,00
Oma pääoma/osake, euroa 9,18 15,40 -40,4 % 14,80
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja3) 10,5 41,1 -74,4 % 32,8 44,6 -26,5 % 136,8
Omavaraisuusaste, %3) 55 % 69 % 70 %
Nettovelkaantumisaste, %3) 42 % 16 % 11 %
Investoinnit 8,9 12,2 -27,2 % 27,4 32,0 -14,5 % 46,2
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 6 930 7 313 -5,2 % 6 978 7 374 -5,4 % 7 304

1) Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja ja ilman Leborgne-liiketoiminnan myyntiä.
2) Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat lähinnä Living-segmentin transformaatio-ohjelmasta.
3) IFRS 16 -standardin käyttöönotto ja Wärtsilä-osakeosingon maksu vaikuttivat lukuihin. Ilman näitä muutoksia olisi omavaraisuusaste vuoden kolmannella neljänneksellä ollut 70 % ja nettovelkaantumisaste 18 %. IFRS 16-muutoksella oli myös 6,1 milj. euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja.

MUUTOKSIA FISKARSIN RAPORTOINNISSA VUONNA 2019

Fiskars Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin. Vuokralle ottajien kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeus-omaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksia ovat lyhytaikaiset alle 12 kuukauden sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fiskars Group käyttää kumulatiivista siirtymää, jolloin vertailutietoja ei oikaista.

Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon/EBITAan tulee olemaan noin 1 milj. euroa, johtuen vuokrakulujen vähentymisestä sekä käyttöomaisuuserien poistojen lisäyksestä. Vaikutus EBITDAan tulee lisäksi poistojen määrästä, lisäys on noin 22 milj. euroa. Korkokulut kasvavat noin 3 milj. eurolla. Arvioitu kokonaisvaikutus tilikauden tulokseen on -1 milj. euroa.

Lisätietoja raportoinnin muutoksista on tämän osavuosikatsauksen laadintaperiaatteita käsittelevässä osassa.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

–       Toimitusjohtaja Jaana Tuominen, puh. 0204 39 5500
–       Talousjohtaja Sari Pohjonen, puh. 0204 39 5773
–       Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Kolmannen vuosineljänneksen yhdistetty suora webcast sekä analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 31.10.2019 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa Fiskars Campuksella, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.

Englanninkielistä suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://fiskars.videosync.fi/2019-q3-results

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin yhtiön internetsivuilla. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin.

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet