Fiskars första kvartalet 2015: Stark start på året med stöd av nyförvärvad bevattningsverksamhet

Fiskars Oyj Abp          Delårsrapport         30 april 2015 kl. 08.30 EET

Första kvartalet 2015 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 25 % till 230,0 milj. euro (Q1 2014: 184,1).
 • Jämförbara omsättningen (valutaneutral och utan bevattningsverksamheten som förvärvades år 2014) ökade med 5 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 91 % till 15,7 milj. euro (8,2).
 • Rörelseresultat utan engångsposter ökade med 33 % till 17,0 milj. euro (12,8).
 • Förändringen i verkligt värde av investeringar och andra finansiella intäkter och kostnader uppgick till 81,5 milj. euro (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,0 milj. euro (6,6), på grund av en ökning i driftskapitalet tillförd från den förvärvade bevattningsverksamheten.
 • Resultatet per aktie var 0,95 euro (0,14).
 • Operativa resultatet per aktie var 0,54 euro (0,14).
 • Utsikterna för år 2015 oförändrade: omsättningen för hela året förväntas öka jämfört med 2014 och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär väntas ligga under nivån för 2014 på grund av ökade investeringar i tillväxtinitiativ.

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

“Fiskars början på det här året var stabil, i synnerhet i USA, var den nyförvärvda bevattningsverksamheten bidrog till försäljningen. Funktionella produkter gjorde ett gott resultat inom segmentet Amerika och efter ett utmanande år 2014 såg vi tillväxt inom Utelivsverksamheten under första kvartalet.

Arbetet med att integrera den amerikanska bevattningsverksamheten och få den att bli lönsam har påbörjats och framskrider planenligt. Som tidigare kommunicerats förväntas bevattningsverksamheten inte göra vinst under helåret 2015. 

Det var ett starkt kvartal för Boendeprodukterna i Europa och våra nylanseringar fick ett gott mottagande. Försäljningen utvecklades positivt i de flesta kategorier och vi var nöjda med den positiva utvecklingen inom varumärkena Iittala, Royal Copenhagen och Rörstrand. Fiskars fortsatte att bygga upp sin regionala organisation inom Asien-Stillahavsområdet och utvidgade under perioden sitt butiksnätverk med fem nya Iittala-butiker i Kina, Korea och Taiwan.

Fiskars Övriga segment inkluderar nu investeringar vars värde för tillfället är över 800 miljoner euro. Investeringar redovisas som finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen. Detta kommer att avsevärt öka volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat.

Vårt strategiska arbete framskrider väl och utsikterna för år 2015 är oförändrade: omsättningen för hela året väntas öka jämfört med år 2014 och rörelseresultatet utan poster av engångskaraktär väntas ligga under 2014 års nivå på grund av ökade investeringar i tillväxtinitiativ.”

Koncernens nyckeltal 

Milj. euro Q1 2015 Q1 2014 Förändr.  2014
Omsättning 230,0 184,1 25 % 767,5
Rörelseresultat (EBIT) 15,7 8,2 91 % 42,7
Poster av engångskaraktär1) -1,3 -4,6 -72 % -17,0
EBIT exkl. poster av engångskaraktär 17,0 12,8 33 % 59,6
Andel av intresseföretagets resultat   7,9   30,0
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 42,2     27,9
Resultat före skatt2) 97,6 14,6 568 % 786,7
Periodens resultat2) 78,0 11,9 555 % 773,3
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,54 0,14 271 % 0,76
Resultat/aktie, euro4) 0,95 0,14 556 % 9,44
Eget kapital/aktie, euro 14,46 7,20 101 % 14,06
Kassaflöde från den löpande verksamheten5) -14,0 6,6 -311 % 87,0
Soliditet, % 71 % 57 %   73 %
Nettogearing, % 18 % 35 %   11 %
Investeringar 5,7 5,4 6 % 35,0
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 617 4 128 12 % 4 243

1) Under första kvartalet 2015, EMEA 2015 omstruktureringskostnader och under 2014, EMEA 2015 omstruktureringskostnader, nedskrivningar och vinst (”badwill”) på ett förvärv till lågt pris.
2) Räkenskapsperioden 2014: Inklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro 9.10.2014
3) Exklusive netto förändringen i verkligt värde på investeringsportföljen och under 2014 även vinst av engångskaraktär på försäljning och omvärdering av Wärtsiläaktier.
4) Räkenskapsperioden 2014: Inklusive 8,25 euro per aktie från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier 9.10.2014
5) Inklusive Wärtsilädividend på 11,4 milj. euro under Q1 2015 och 26,9 milj. euro under Q1 2014.

 

Den kompletta delårsrapporten 
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 30 april 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director
 

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703 
   

Fiskars – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki och gruppens omsättning var 768 milj. euro år 2014. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com