FISKARS GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019: Jämförbara EBITA och kassaflödet utvecklades positivt, jämförbara omsättningen minskade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
26.4.2019 kl. 8.30 (EEST) 

FISKARS GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019: Jämförbara EBITA och kassaflödet utvecklades positivt, jämförbara omsättningen minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–mars 2019 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2019 i korthet:  

  • Omsättningen ökade med 1,0 % till 268,6 milj. euro (1–3/2018: 266,1) 
  • Den jämförbara omsättningen1) minskade med 1,4 % till 268,6 milj. euro (272,5) 
  • EBITA minskade med 8,6 % till 20,1 milj. euro (22,0) 
  • Jämförbara2) EBITA ökade med 9,9 % till 25,9 milj. euro (23,6) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var -25,8 milj. euro (-39,2) 
  • Resultatet per aktie (EPS) var 0,21 euro (0,20)

Utsikterna för år 2019 oförändrade: 

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen: 

En solid utveckling i omsättningen inom segmentet Functional i Europa var motorn bakom vårt första kvartal år 2019. Jag var också nöjd med att omsättningen ökade i Asien inom segmentet Living. Ogynnsamma väderförhållanden och en långsam start på trädgårdssäsongen i USA påverkade vår omsättning negativt.

Vi gör framsteg inom omstruktureringsprogrammet i Living-verksamheten enligt plan. Jag är övertygad om att vi genom programmet kan stärka våra varumärken, öka effektiviteten och trappa upp vår långsiktiga strategiska utveckling. I enlighet med vår strategi fortsätter vi att fokusera på varumärkesbaserade konsumentprodukter och tillkännagav avyttringen av Leborgne-verksamheten, som inte ingick i vår kärnverksamhet.

Som vi har sagt tidigare investerar vi i tillväxtinitiativ som väntas tillföra hållbart värde på lång sikt. Omsättningen i den egna e-handelskanalen har ökat under tidigare kvartal och tillväxten fortsatte också under årets första kvartal. E-handel är ett område där vi ska förbättra vår konkurrenskraft både i fråga om vår egen e-handel och genom att stöda våra partners.

Vi har bra momentum på väg in i de kommande viktiga kvartalen år 2019. Jag förväntar mig att vår försäljning förbättras när vi utnyttjar de tillväxtmöjligheter som finns i våra marknader. Våra starka varumärken, partners samt vår närvaro på olika håll i världen stöder vår strävan att växa.

—————————————————————————————————————————————————————-

1)    I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2)    Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 1-3 2019 1-3 2018 Förändr. 1-12 2018
Omsättning 268,6 266,1 1,0 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1) 268,6 272,5 -1,4 % 1 142,5
EBITA 20,1 22,0 -8,6 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -5,8 -1,6 -9,2
Jämförbart EBITA 25,9 23,6 9,9 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 16,9 19,0 -11,0 % 91,6
Resultat före skatt 22,7 25,1 103,0
Periodens resultat 17,6 16,5 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -1,3 13,6 -118,8
Resultat/aktie, euro 0,21 0,20 1,00
Eget kapital/aktie, euro 14,96 15,14 -1,2 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter3) -25,8 -39,2 34,0 % 136,8
Soliditet, %3)  65 % 68 % 70 %
Nettogearing, %3)  26 % 18 % 11 %
Investeringar 8,0 8,9 -10,0 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 7 029 7 410 -5,1 % 7 304

1)    Omräknat i jämförbara valutakurser
2)    Under första kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-transformationsprogrammet
3)    Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16 -redovisningsstandarden. Utan inverkan från IFRS 16 skulle soliditeten i slutet av första kvartalet 2019 ha varit 70 % och nettogearingen 19 %. Förändringen hade även en 6 milj. euros positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019  

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA och rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro. Finansieringskostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den förväntade totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro.

Mer information om ändringen ges i avsnittet om redovisningsprinciper i den här delårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör


Mer information:

  • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
  •  Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773 
  • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En kombinerad webcast samt presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets första kvartal ordnas den 26.4.2019 kl. 11.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2019-q1-results

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.


Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor