Fiskars Group emitterar hållbarhetslänkade obligationer till ett värde av 200 miljoner euro

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

9.11.2023 kl 17.00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT.

Fiskars Group emitterar hållbarhetslänkade obligationer till ett värde av 200 miljoner euro

Fiskars Group emitterar osäkrade hållbarhetslänkade obligationer med högsta företrädesrätt (senior) till ett sammanlagt kapitalbelopp på 200 miljoner euro (''Obligationerna''). Obligationerna förfaller den 16 november 2028 och löper initialt med en fast årlig ränta på 5,125 procent. Obligationernas emissionsdag är den 16 november 2023.  Obligationerna emitteras i enlighet med Fiskars Group Ramverk för Hållbarhetslänkade Obligationer publicerad den 6 november 2023 på https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/.

”Att emittera koncernens första hållbarhetslänkade obligation är ett banbrytande steg för oss och vi uppskattar det förtroende som investerarna har visat. Denna emission kommer att diversifiera våra finansieringskällor och därmed förbättra vår strategiska flexibitet”, konstaterer Jussi Siitonen, Fiskarskoncernens ekonomidirektör.

Fiskars Group ska ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på den officiella listan för Nasdaq Helsinki Oy. De erhållna medlen från emissionen ska användas till att refinansiera bryggfinansieringen för förvärvet av Georg Jensen Investment ApS samt till allmänna företagsändamål.

Nordea Bank Abp och OP Företagsbanken Abp agerade som rådgivare för hållbarhetsstrukturering i samband med etablerandet av Fiskars Group Ramverk för Hållbarhetslänkade Obligationer och som joint lead managers för emissionen av Obligationerna.

FISKARS OYJ ABP

Mer information
Essi Lipponen, Investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder, vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår globala nettoomsättning uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande att förvärva eller sälja, eller en inbjudan att lämna erbjudande att förvärva eller sälja, något av Fiskars Groups värdepapper. Spridningen av detta pressmeddelande och det relaterade materialet avseende emissionen av Obligationer kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för legala begränsningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera Obligationerna, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten av Obligationerna tillåtligt, i någon jurisdiktion. Erbjudandematerialet eller dokumentationen relaterad till Obligationerna kan endast erhållas i enlighet med tillämpliga undantag eller begränsningar. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation måste informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation får inte spridas eller publiceras i något land eller jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av tillämplig lag i sådan jurisdiktion eller skulle förutsätta åtgärder enligt lag i en stat eller jurisdiktion. Särskilt får detta pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation inte spridas i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara otillåtet att erbjuda Obligationerna, och detta pressmeddelande och eventuellt relaterat material avseende emissionen av Obligationerna får inte skickas till någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna.

Obligationerna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S. Securities Act eller med lagstiftningen av någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Obligationerna får inte erbjudas eller säljas, varken direkt eller indirekt inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för personer i USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskrav enligt U.S. Securities Act.

Informationen som innefattas i detta pressmeddelande och eventuellt erbjudandematerial avseende Obligationerna adresseras och riktas endast till personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelser i avsnitt 21(1) i den vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämpliga och riktas enbart till personer i Storbritannien som (a) har professionell erfarenhet i frågor relaterade till investeringar som faller under artikel 19(5) i Ordern eller (b) personer som faller under artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern, eller andra personer till vilka de lagligen får kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är riktat enbart till relevanta personer och en person som inte är en relevant person får inte agera på basis av eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.