Fiskars Group planerar att förnya organisationsstrukturen samt öka effektiviteten

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
4.12.2019 kl. 8.30 EET

Fiskars Group planerar att förnya organisationsstrukturen samt öka effektiviteten

 •  Positionerar bolaget för ökad konsumentfokus i linje med våra strategiska prioriteter
 •  Simplifierar organisationen samt slutför integrationen till ett bolag
 •  Målsättning att uppnå 20 milj. euro i årliga nettokostnadsbesparingar per slutet av 2021
 •  Ändringar i Fiskars Groups ledningsgrupp

Fiskars Group planerar att ändra sin organisationsstruktur och simplifiera organisationen för att fortsätta att skapa ett bolag med ett gemensamt syfte, strategi och värden.

“Vi har gjort fina framsteg inom flera av våra strategiska prioritetsområden. Då vår verksamhetomgivning fortsätter att förändras, skapar vi vår framtid samt hur Fiskars Group verkar. Den planerade organisationsstrukturen möjliggör en förstärkning av konkurrenskraften samt fokus på konsumenter, genom att avskaffa överlappande skikt och att förenkla organisationen. Med den nya strukturen kan vi bättre utnyttja konsumentinsikt för vårt produktsortiment och försnabba beslutsfattandet, vilket möjliggör hållbar tillväxt”, sade Jaana Tuominen, Fiskars Groups verkställande direktör.

Vi planerar att fullfölja integrationen till ett bolag vid slutet av första kvartalet år 2020. Bolaget skulle då organiseras kring tre verksamhetsenheter, en global försäljningsfunktion, en konsumentupplevelse- och tillväxtfunktion samt en leveranskedja och andra globala funktioner.

Varje verksamhetsenhet (Business Area, BA) skulle ha ett klart fokus samt ansvar för det globala utbudet. Därmed kunde vi fullt utnyttja potentialen i våra starka varumärken samt förstärka förmågan att göra vardagen extraordinär för människor som älskar våra produkter och tjänster.

 • BA Vita skulle bestå av duknings-, glas- och inredningskategorierna. Baserat på omsättningen år 2018 skulle enhetens andel av koncernens totala omsättning ha varit ca. 47 %. Christian Bachler kommer att leda planerandet av BA Vita. Tidigare fungerade han som direktör för English & Crystal Living -verksamheten.
 • BA Terra skulle bestå av trädgårds-, bevattnings- och utelivskategorierna. Baserat på omsättningen år 2018 skulle enhetens andel av koncernens totala omsättning ha varit ca. 40 %. Ekonomidirektör Sari Pohjonen kommer att leda planerandet av BA Terra.
 • BA Crea skulle bestå av matlagnings-, pyssel- och saxkategorierna. Baserat på omsättningen år 2018 skulle enhetens andel av koncernens totala omsättning ha varit ca. 13 %.Tuomas Hyyryläinen kommer att leda planerandet av BA Crea. Tidigare fungerade han som koncernens tillväxtdirektör.

Vi planerar att integrera våra försäljningsteam till en global funktion för att accelerera tillväxten och bättre tjäna våra kunder. Samtidigt vill vi förenkla organisationen, utveckla gemensamma arbetssätt samt fortsätta att bygga långsiktiga strategiska förhållanden med våra kunder. Johan Hedberg, kommer att leda planerandet av funktionen. Tidigare fungerade han som direktör för försäljning inom segmentet Living.

Vi planerar även att skapa en konsumentupplevelse- och tillväxtfunktion, som skulle svara för att utveckla och erbjuda expertis inom konsumentinsikt, utveckling av varumärkesportfölj, marknadsföring samt tillväxtinitiativ. Verkställande direktör Jaana Tuominen kommer att leda planerandet av funktionen. Fiskars Group har utsett Tina Andersson till direktör för konsumentupplevelser, och hon tillträder sin post senast i maj 2020. Hon kommer från Paulig Group, där hon varit ansvarig för strategi, marknadsföring och innovation.

Leveranskedjan samt andra globala funktioner stöder vår ambition av hållbar tillväxt genom att driva globala processer, utveckla färdigheter samt stöda våra strategiska prioriteter över hela koncernen. De respektive nuvarande direktörerna kommer att leda planerandet av sin funktion.

Koncernens nya ledningsgrupp
Fiskars Groups ledningsgrupp består av följande medlemmar, och ändringarna träder i kraft omedelbart:

 •  Jaana Tuominen, verkställande direktör
 •  Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande verkställande direktör
 •  Tina Andersson, direktör, konsumentupplevelser (senast fr.o.m. maj 2020)
 •  Christian Bachler, EVP
 •  Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
 •  Johan Hedberg, direktör, försäljning
 •  Tuomas Hyyryläinen, EVP
 •  Niklas Lindholm, HR-direktör
 •  Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation
 •  Päivi Timonen, chefsjurist

Michael Halak, som tidigare fungerade som direktör för segmentet Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp, har beslutit att lämna bolaget av personliga skäl.

Omstruktureringsprogram
Fiskars Group lanserar idag ett nytt omstruktureringsprogram som berör hela koncernen, där målet är att minska kostnader. Besparingarna förväntas komma från flera områden, medräknat avskaffandet av överlappande skikt, simplifierade processer och arbetssätt samt en minskning av personalen.

 • Som en del av programmet kommer vi att identifiera synergier inom försäljning och administrativa kostnader
 • Därtill kommer vi att se över hela leveranskedjan och distributionsnätverket för effektiveringsmöjligheter

Programmet kommer att sikta på nettokostnadsbesparingar på cirka 20 milj. euro på årsnivå, under förutsättningen att programmet kommer att genomföras i sin helhet. Inbesparingarna förväntas uppnås gradvis, så att största delen av inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av år 2021. De sammanlagda kostnaderna för programmet förväntas vara cirka 30 milj. euro per slutet av år 2021. Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster och de har en kassaflödesinverkan. Fiskars Group fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Dessa initiativ riktar sig till bl.a. e-handeln och nya affärsmöjligheter.

De planerade åtgärderna förväntas resultera i en minskning av personal globalt. Medan planeringsarbetet fortsätter kommer Fiskars Group att samarbeta med och engagera personalen och representanter för de anställda för att se till att de är väl informerade och konsulteras kring våra förslag. Processerna och tidtabellerna varierar från land till land.

Omstruktureringsprogram inom segmentet Living, som lanserades i oktober 2018, framskrider och fortsätter enligt plan. Avsikten med programmet är att öka effektiviteten, minska komplexiteten samt accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen. De sammanlagda kostnaderna för det programmet är cirka 40 milj. euro under åren 2018–2021, av vilka 17,0 milj. euro har bokförts före utgången av tredje kvartalet 2019. Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster. På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 17 milj. euro när programmet har genomförts i sin helhet.

Ny rapporteringsstruktur
I och med de planerade förändringarna i organisationsstrukturen planerar Fiskars Group att ändra sin finansiella rapporteringsstruktur. Från och med det första kvartalet år 2020 skulle Fiskars Groups fyra primära rapporteringssegment vara Vita, Terra, Crea och Övriga. Dessutom skulle koncernen rapportera omsättningen från tre geografiska områden: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

Segmentet Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

För att ge möjlighet till jämförelser kommer Fiskars Group att presentera icke-reviderad finansiell information enligt den nya rapporteringsstrukturen innan delårsrapporten för årets första kvartal 2020 publiceras.

CV och bilder på ledningsgruppens nya medlemmar finns bifogade till detta meddelande.

Webcast och telefonkonferens
En webcast gällande dessa nyheter ordnas idag kl. 12.30 (EET). Konferensen hålls på engelska och kan följas på https://fiskars.videosync.fi/info-04122019
Det är även möjligt att delta per telefon:

FI: +358 9 8171 0310
SE: +46 8 5664 2651
UK: +44 3333 000 804
US: +1 631 9131 422

PIN: 33204117#

Deltagare har möjligheten att på engelska ställa frågor efter presentationen. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.fiskarsgroup.com. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

New FGLT members-CVs SE

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.