FISKARS GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018: Jämförbara EBITA och kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen minskade

Fiskars Oyj Abp
Bokslutskommuniké
7.2.2019 kl. 8.30 (EET)

FISKARS GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018: Jämförbara EBITA och kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen minskade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Groups fjärde kvartal 2018 och bokslutskommuniké 2018 som publicerades idag. Bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av bokslutskommunikén i sin helhet med tillhörande tabeller.

Fjärde kvartalet 2018 i korthet:  

 • Omsättningen ökade med 1,5 % till 324,1 milj. euro (10–12/2017: 319,2) 
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 1,1 % 
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 38 % till 48,8 milj. euro (35,4) 
 • EBITA ökade till 43,5 milj. euro (30,6) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 92,2 milj. euro (103,5) 
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (-0,56, jämförbar siffra 0,21)3)  

Januari–december 2018 i korthet: 

 • Omsättningen minskade med 5,6 % till 1 118,5 milj. euro (2017: 1 185,5) 
 • Jämförbara omsättningen1) minskade med 2,4 % 
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 2 % till 121,7 milj. euro (119,0) 
 • EBITA sjönk till 112,5 milj. euro (113,2) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt var 136,8 milj. euro (130,5)  
 • Resultatet per aktie (EPS) var 1,00 euro (2,04, jämförbar siffra 0,98)3)  

Förslag till dividend 

Styrelsen för Fiskars föreslår till ordinarie bolagsstämman 2019 att styrelsen bemyndigas besluta om utdelning av Fiskars aktier i Wärtsilä Oyj Abp som en extra dividend till Fiskars aktieägare. Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om utdelning av alla eller så gott som alla Fiskars Wärtsiläaktier i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019, förutsatt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktiedividenden.

Därutöver föreslår styrelsen till bolagsstämman att en kontantdividend om totalt högst 0,54 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Enligt förslaget skulle kontantdividenden delas i två delar, dvs. bolagsstämman skulle besluta om en kontantdividend om 0,27 euro per aktie som utbetalas till aktieägare efter bolagsstämman i mars 2019 och vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend om högst 0,27 euro. Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019, förutsatt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om den ytterligare kontantdividenden.

Utsikterna för 2019: 

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen: 

”För Fiskars Group är årets fjärde kvartal viktigt och jag är väldigt nöjd att vi avslutade året 2018 med ett starkt sista kvartal. Vi ökade både vår jämförbara omsättning och framför allt vår jämförbara EBITA under kvartalet. Det resulterade i en ökning av jämförbara EBITA för Fiskars Group för helåret 2018, trots en nedgång i den jämförbara omsättningen. 

Det här resultatet återspeglar vår förmåga att leverera resultat även när marknadsläget är utmanande. Vi har gjort bra framsteg i att förbättra vår effektivitet genom olika omstruktureringsprogram och i utförandet av våra strategiska initiativ. Vi ser fortfarande potential i att ytterligare förbättra våra sätt att arbeta och fungera som ett samstämt företag för att utnyttja våra styrkor och dra nytta av vårt gemensamma kunnande. 

Jag var speciellt glad åt Functional-segmentets helårsprestation, där jämförbara EBITA ökade klart. Det är anmärkningsvärt, eftersom den jämförbara omsättningen var på fjolårsnivå, främst på grund av den kalla våren under årets första kvartal. Functional EMEA gjorde ett gott resultat och jämförbara EBITA ökade också under årets fjärde kvartal. Outdoor-verksamheten har gjort stora framsteg under året och årets fjärde kvartal var inget undantag. 

Living-segmentet avslutade likaså året positivt, jämförbara EBITA ökade nämligen under det viktiga kvartalet. Hela året har varit utmanande för båda verksamheterna i segmentet Living. I oktober lanserade vi vårt omstruktureringsprogram för Living-segmentet med fokus främst på English & Crystal Living-verksamheten. Med programmet strävar vi efter att öka effektiviteten, minska komplexiteten och accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen under åren 2018–2021. 

I november uppdaterade vi våra långsiktiga finansiella mål gällande lönsamheten och strävar nu efter att nå en EBITA-marginal på 12 %. På samma gång specificerade vi våra strategiska prioriteter för att ytterligare stärka vårt resultat. Vi jobbar för att finna tillväxt på våra kärnmarknader och i våra kärnkategorier samtidigt som vi söker möjligheter på nya områden. 

Som en följd av den ökande osäkerheten i den rådande affärsmiljön och eventuella högre handelsavgifter kommer vårt resultat att utsättas för press under år 2019. Vi kommer att fortsätta att leverera enligt våra strategiska prioriteringar och under 2019 förväntar vi oss att vår jämförbara omsättning och jämförbara EBITA är på föregående års nivå. 

Tillsammans med hela Fiskars Groups team är vi fast beslutna att ta företaget framåt. Vi har fin potential att förbättra våra prestationer och att fortsätta att fokusera på att göra vardagen extraordinär – making the everyday extraordinary – för våra konsumenter, kunder, anställda och aktieägare.” 

1)      År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016). I utsikterna för 2018 räknas jämförbara omsättningen utan inverkan från valutakurser, företagsköp och avyttringar. 
2)      Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter. 
3)      I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för det fjärde kvartalet 2017 och 2017 har justerats i enlighet med detta. 

Koncernens nyckeltal 

Miljoner euro 10‒12 2018 10‒12 2017 Förändr. 2018 2017 Förändr.
Omsättning 324,1 319,2 1,5 % 1 118,5 1 185,5 -5,6 %
Jämförbar omsättning1) 324,1 320,5 1,1 % 1 118,5 1 145,8 -2,4 %
EBITA 43,5 30,6 43 % 112,5 113,2 -1 %
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -5,2 -4,9 -9,2 -5,8
Jämförbar   EBITA 48,8 35,4 38 % 121,7 119,0 2 %
Rörelseresultat (EBIT) 32,5 25,8 26 % 91,6 97,9 -6 %
Resultat före skatt 29,9 -53,6 103,0 217,8
Periodens resultat 26,7 -45,8 81,7 167,1
Nettoförändring av verkligt värde på   investeringsportfölj -1,3 -79,4 -118,8 107,9
Resultat/aktie, euro3) 0,33 0,21 1,00 0,98
Eget kapital/aktie, euro 14,80 15,53 -5 %
Kassaflöde från löpande verksamhet före   finansiella poster och skatter 92,2 103,5 -11 % 136,8 130,5 5 %
Soliditet, % 70 % 69 %
Nettogearing, % 11 % 12 %
Investeringar 14,2 12,0 19 % 46,2 35,4 31 %
Personal (FTE), i genomsnitt 7 094 7 519 -6 % 7 304 7 709 -5 %

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016). 
2) Under fjärde kvartalet 2018 bestod jämförelsestörande posterna av kostnader som härrörde sig till personal och kostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Under fjärde kvartalet 2017 bestod jämförelsestörande posterna av nettokostnader som härrörde sig till Alignment-programmet. Mer information om Alignment-programmet finns i bokslutskommunikén som publicerades den 7.2.2018.  
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för det fjärde kvartalet 2017 och helåret 2017 har justerats i enlighet med detta. 

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2019  

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars Group tog i bruk den 1.1.2018 rapporterar Fiskarskoncernen förändringen i verkligt värde på Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera förändringen i verkligt värde i resultaträkningen. 

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att förändringen i verkligt värde av sådana investeringar har flyttats från resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter. Ändringen har inte påverkat hur de här posterna klassificeras i balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.  

Från och med första kvartalet 2018 rapporterar Fiskars Group inte separat operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte tidigare har ingått. Resultatet per aktie (EPS) för 2017 har justerats i enlighet med detta. 

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 gällande leasingavtal. En leasetagares samtliga leasingavtal kommer att bokföras som tillgångar med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Koncernen tar i bruk standarden med ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om. Ibruktagandet av standarden kommer att påverka balansräkningen med ca 123 milj. euro 1.1.2019. Den positiva inverkan på EBITA och rörelseresultatet kommer att vara ca 1 milj. euro, som resulterar från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro. Finansieringskostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den förväntade totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 milj. euro.  

Mer information om ändringen i rapporteringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i den här bokslutskommunikén. 

FISKARS OYJ ABP 

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör 


Mer information:

 • Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets fjärde kvartal och hela året 2018 ordnas den 7 februari 2019 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EET). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentationen.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Danmark: +45 32 728 042
Finland: +358 9 424 508 06
Frankrike: +33 (0)
176 700 794
Tyskland: +49 (0)
692 443 7351

Norge: +47 239 602 64
Sverige: +46 (0) 850 692 180
USA: +1 631 510 7495

Bekräftelsekoden för konferensen: 2468608

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=55

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:  
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor