Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2023

Fiskars Oyj Abp
Halvårsrapport
20.7.2023 kl. 08.30 (EET)

Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2023

Omsättning och EBIT försämrades i en krävande verksamhetsmiljö – fokus på kassaflöde gav resultat

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport för januari-juni 2023 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

April-juni 2023 i korthet:

 • Jämförbara omsättningen1 minskade med 12,7 % till 267,9 miljoner euro (Q2 2022: 306,7). Redovisad omsättning minskade med 16,0 % till 267,9 miljoner euro (319,1).
 • Jämförbara EBIT2 minskade till 23,4 miljoner euro (36,3), och var 8,7 % (11,4 %) av omsättningen. EBIT minskade till 22,2 miljoner euro (39,5).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 56,1 miljoner euro (16,0).
 • Det fria kassaflödet ökade till 41,6 miljoner euro (-3,1).
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,16 euro (0,41).

Januarijuni 2023 i korthet:

 • Jämförbara omsättningen1 minskade med 13,1 % till 542,8 miljoner euro (Q1–Q2 2022: 624,3). Redovisad omsättning minskade med 16,7 % till 542,8 miljoner euro (651,7).
 • Jämförbara EBIT2 minskade till 54,7 miljoner euro (88,1), och var 10,1 % (13,5 %) av omsättningen. EBIT minskade till 51,2 miljoner euro (80,9).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatt ökade till 78,2 miljoner euro (-39,9).
 • Det fria kassaflödet ökade till 54,5 miljoner euro (-73,0).
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,41 euro (0,79).
   

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar

2) Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.
 

Prognos för 2023 (uppdaterad den 5.7.2023)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro (2022: 151,0 mn euro).

Antaganden bakom prognosen

Marknadsomgivningen är fortsatt volatil och sikten är begränsad. Fiskars förväntar sig att lågt konsumentförtroende på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att ha en negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen under andra halvåret.

Bolaget har meddelat om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Som förväntat påverkades vår affärsverksamhet fortsättningsvis av en krävande marknadsmiljö och svag efterfrågan under andra kvartalet, med en betydande volymminskning som följd. Följaktligen minskade den jämförbara omsättningen med 13 procent, och jämförbara EBIT minskade till 23 miljoner euro. Trots att vi inte kan vara nöjda med den här utvecklingen, såg vi ändå en tydlig förbättring av bruttomarginalen, vilket kommer att ge oss positiv drivkraft när volymerna återhämtar sig. En annan höjdpunkt var affärsområdet Crea, vars största vinst någonsin för andra kvartalet är ett bevis på vikten av och styrkan i vår breda portfölj. Dessutom såg vi en betydande förbättring av det fria kassaflödet tack vare våra fortlöpande insatser för att anpassa leveransvolymerna.

I detta nu ser vi inga betydande tecken på att marknadsläget skulle bli bättre under andra halvåret. Lågt konsumentförtroende på våra viktigaste marknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att ha en mer negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen än vad vi förutsett. I början av juli sänkte vi därför prognosen för 2023. Jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro för 2023. Vi förväntar oss att besparingarna från de redan meddelade omorganiseringarna kommer att stöda EBIT under andra halvåret, samtidigt som vi fortsätter med noggrann kostnadshantering.

I det rådande läget är det viktigare än någonsin att vi har en kristallklar tillväxtstrategi som anger ramarna för våra val. Vi fortsätter att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin för att säkerställa vår konkurrensförmåga på lång sikt. Under första halvåret såg vi stora framsteg inom följande tre av våra drivkrafter för tillväxt enligt strategin: kommersiell excellens, direktkanalen (DTC) och Kina. Vår bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens, stärktes operativt med 160 baspunkter under januari–juni. Försäljningen i direktkanalen ökade med 6 procent och utgjorde 21 procent av koncernens omsättning, genom god utveckling på flera viktiga marknader. I Kina ökade omsättningen med 30 procent tack vare en betydlig tillväxt sedan februari. I USA, som är den fjärde drivkraften, minskade omsättningen med 18 procent under januari-juni då återförsäljarnas fokus på lagerhantering fortsatte att inverka på efterfrågan.

På hållbarhetsområdet fastställde vi vårt femte ESG-mål som mäter medarbetarnas upplevda inkludering. Vi vill bygga upp en inkluderande, rättvis och öppen arbetsmiljö där alla känner att de blir bemötta och uppskattade som unika individer. När det gäller upplevd inkludering är vårt mål att vara bland de bästa 10 procent av högpresterande bolag i världen. En hel del återstår att göra, men vi är redan på god väg mot målet.

I juni påbörjade vi den första registreringsomgången för Fiskars Groups aktiesparprogram för personalen ”MyFiskars”, som vi lanserat tidigare i år. Syftet med programmet är att ge medarbetare möjligheten att förvärva och äga Fiskars aktier och på så sätt skapa en starkare ägarkultur och företagsanda samt ytterligare stärka medarbetarengagemanget på lång sikt. Det kändes fint att se att nästan 13 procent av medarbetarna globalt och 30 procent av kontorspersonalen har redan tecknat på programmet i den första omgången. Jag välkomnar varmt våra nya aktieägare.

Vi har sett ett antal spännande lanseringar av våra varumärken under kvartalet. Moomin Arabia öppnade upp en ny produktkategori genom att gå in för heminredning med textilier för sovrum och badrum. Wedgwood lanserade sin nya kreativa vision, som knyter an till varumärkets historia och det innovativa tänkandet hos varumärkets grundare Josiah Wedgwood. Den kreativa visionen handlar om att tänja på gränserna för design och vara innovatör inom bordsporslin.

Vårt fokus under andra halvåret kommer att ligga på att skydda vinsten och kassaflödet. Trots att marknadsläget är krävande inom den närmaste framtiden är jag övertygad om att vår tillväxtstrategi och de åtgärder vi har vidtagit kommer att bära frukt.

Koncernens nyckeltal

Mn euro, om inget annat anges 4‒6 2023 4‒6
2022
Förändr. 1‒6
2023
1‒6 2022 Förändr. 2022
Omsättning 267,9 319,1 -16,0 % 542,8 651,7 -16,7 % 1 248,4
Jämförbar omsättning1) 267,9 306,7 -12,7 % 542,8 624,3 -13,1 % 1 248,4
EBIT 22,2 39,5 -43,7 % 51,2 80,9 -36,8 % 134,7
Jämförelsestörande poster i EBIT2) 1,2 -3,2 3,5 7,2 -50,7 % 16,3
Jämförbar EBIT3) 23,4 36,3 -35,5 % 54,7 88,1 -37,9 % 151,0
Jämförbar EBIT-marginal 8,7 % 11,4 % 10,1 % 13,5 % 12,1 %
Resultat före skatt 16,6 39,3 -57,8 % 42,9 81,9 -47,6 % 124,1
Periodens resultat 12,6 33,5 -62,4 % 33,1 64,9 -49,0 % 99,1
Resultat per aktie, euro 0,16 0,41 -62,0 % 0,41 0,79 -48,6 % 1,21
Eget kapital per aktie, euro 9,71 10,04 -3,2 % 10,32
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 56,1 16,0 78,2 -39,9 -24,9
Fritt kassaflöde 41,6 -3,1 54,5 -73,0 -100,7
Nettoskuld 342,2 221,7 54,4 % 325,3
Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 mån), relationstal 2,08 1,11 88,2 % 1,66
Soliditet, % 53 % 52 % 53 %
Nettogearing, % 43 % 27 % 39 %
Investeringar 10,2 13,5 -24,3 % 20,3 22,9 -11,3 % 48,1
Personal (FTE), i genomsnitt 5 945 6 335 -6,1 % 5 985 6 250 -4,2 % 6 273

1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2) Jämförelsestörande poster under det andra kvartalet 2023 utgjordes främst av organisationsförändringar.

3) EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförbar EBIT har inte justerats för att exkludera de förvärvade/avyttrade verksamheternas helhetseffekter.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Webcast
En webcast för resultatet för årets andra kvartal ordnas den 20.7.2023 kl. 11.00 (EEST). Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på https://fiskars.videosync.fi/q2-2023-results

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv