FISKARS HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2017: Bra utveckling under andra kvartalet – den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA ökade

Fiskars Oyj Abp
Halvårsrapport
1.8.2017 kl. 8.30 (EEST)

FISKARS HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2017: Bra utveckling under andra kvartalet – den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA ökade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s andra kvartal 2017 och halvårsrapport januari–juni 2017 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2017 i korthet:

 • Omsättningen minskade med 1,2 % till 290,0 milj. euro (4–6/2016: 293,5)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 0,6 %
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 7 % till 22,4 milj. euro (20,9)
 • EBITA ökade till 21,3 milj. euro (18,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 48,6 milj. euro (39,1).
 • Resultatet per aktie var 0,31 euro (-0,26). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,14 euro (0,08)

Januarijuni 2017 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 1,1 % till 596,1 milj. euro (1–6/2016: 589,7)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 2,7 %
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 18 % till 54,4 milj. euro (45,9)
 • EBITA ökade till 52,2 milj. euro (45,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 2,2 milj. euro (2,9)
 • Resultatet per aktie var 1,39 euro (-0,25). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,34 euro (0,19)

Utsikterna för år 2017 oförändrade:

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan.

Teemu Kangas-Kärki, tillförordnad verkställande direktör för Fiskars:

”För Fiskarskoncernen var första halvan av år 2017 bra, den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA ökade klart. Trots besvärliga marknadsförhållanden på vissa av våra viktiga marknader har vi lyckats öka vår verksamhet och flera av våra varumärken har ökat sina marknadsandelar, bland dem Fiskars, Iittala, Royal Copenhagen, Royal Doulton, Rörstrand och Arabia. Efter ett starkt första kvartal fortsatte vår jämförbara omsättning och jämförbara EBITA att växa under andra kvartalet 2017. Trots att väderförhållandena och utmaningarna inom handeln gjorde att början på andra kvartalet var trögt,  gjorde vi goda framsteg under andra kvartalet.

Ökningen i den jämförbara omsättningen var ypperlig i Europa och Asien-Stillahavsområdet under årets första hälft. Jag var speciellt nöjd att se Scandinavian Living-verksamhetens fortsatt starka prestationer och att verksamheten uppvisade robust tillväxt under andra kvartalet med stöd av Arabias och Iittalas Finland 100-jubileumsprodukter och varumärkena Royal Copenhagen och Rörstrand. Trots de besvärliga väderförhållandena ökade den jämförbara omsättningen inom Functional-verksamheten under årets första halva.

Den jämförbara omsättningen ökade inom Functional Americas-verksamheten under årets första hälft, medan den jämförbara omsättningen i hela regionen Amerika påverkades negativt av två faktorer. Living-verksamhetens premium-försäljningskanaler fortsatte att kämpa i motvind i USA och marknaden för knivar för friluftsliv har inte återhämtat sig i regionen. Vi förväntar oss inte att villkoren för premium-försäljningskanalerna för boendeprodukter i USA förbättras inom den närmaste framtiden. Därför har vi fortsatt att investera i att utveckla våra varumärken inom English & Crystal Living-verksamheten för att stöda framtida tillväxtmöjligheter. Vi fokuserar också i hela vår verksamhet på att utveckla vår omnichannel-kompetens för försäljning genom olika kanaler för att trygga framgången i en föränderlig affärsmiljö.

Fiskars är verksamt globalt och har en ansenlig del av sin verksamhet i USA. Den amerikanska dollarn har försvagats under årets första halva, och om försvagningen fortsätter kan valutakursfluktuationer ha en betydande inverkan på det resultat som koncernen rapporterar. Vi fortsätter att fokusera på att skapa lönsam tillväxt och stärka vårt kunnande för att gå vidare inom alla de marknader där vi är verksamma. Vi har ett starkt engagemang för tillväxt inom våra kärnverksamheter och arbetar för att bygga upp ikoniska livsstilsvarumärken och skapa högklassiga konsumentupplevelser genom att göra vardagen till något utöver det vanliga – making the everyday extraordinary.”

——————————————————————————————————————————
1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016)
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3)
I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender

 

Koncernens nyckeltal

        4‒6 4‒6   1‒6 1‒6    
Miljoner euro     2017 2016 Förändr. 2017 2016 Förändr. 2016
Omsättning 290,0 293,5 -1,2 % 596,1 589,7 1,1 % 1 204,6
Jämförbar omsättning1) 290,0 288,3 0,6 % 594,4 579,0 2,7 % 1 179,8
EBITA 21,3 18,4 15 % 52,2 45,2 15 % 96,7
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -1,1 -2,5   -2,2 -0,7   -10,4
Jämförbart EBITA 22,4 20,9 7 % 54,4 45,9 18 % 107,1
Rörelseresultat (EBIT) 17,8 14,8 20 % 45,2 38,5 17 % 82,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 17,4 -34,9   98,7 -60,6   6,1
Resultat före skatt 33,9 -22,0   148,2 -18,8   92,8
Periodens resultat 25,8 -20,9   114,0 -19,3   65,4
Operativt resultat/aktie, euro3) 0,14 0,08 75 % 0,34 0,19 80 % 0,56
Resultat/aktie, euro 0,31 -0,26   1,39 -0,25   0,78
Eget kapital/aktie, euro       15,02 13,69 10 % 14,91
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter 48,6 39,1 24 % 2,2 2,9 -24 % 120,7
Soliditet, %       67 % 66 %   69 %
Nettogearing, %       19 % 20 %   12 %
Investeringar 7,3 10,2 -28 % 14,8 18,4 -20 % 37,6
Personal (FTE), i genomsnitt 7 863 8 030 -2 % 7 849 8 061 -3 % 8 000

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan avyttrade Spring USA (september 2016) samt avyttrade krukverksamheterna i USA (januari 2016) och Europa (december 2016)
2) Under andra kvartalet 2017 ingår nettokostnader från Alignment-programmet i jämförelsestörande poster. I andra kvartalet 2016 ingår kostnader för försäljningen av båtverksamheten samt nettokostnader i anknytning till Supply Chain 2017-programmet och Alignment-programmet.
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omformulerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

 

FISKARS OYJ ABP
 

Teemu Kangas-Kärki
Verkställande direktör (tf.)

Mer information:

 • Verkställande direktör (tf.) Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
 • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
 • Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 1 augusti 2017 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 (EEST). Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0)1452555566
Danmark: +45 32 727625
Finland: +358 9 23195187
Frankrike: +33 (0)176742428
Tyskland: +49 (0)6922224918
Norge: +47 21563013
Sverige: +46 (0)8 50336434
USA: +16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 41851150

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=26

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com