FISKARS JANUARI–MARS 2017: Starkt kvartal, omsättningen och jämförbara EBITA ökade

Fiskars Oyj Abp
Delårsrapport
28.4.2017 kl. 8.30 EEST

FISKARS JANUARI–MARS 2017: Starkt kvartal, omsättningen och jämförbara EBITA ökade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s första kvartal 2017 och delårsrapport januari–mars 2017 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Första kvartalet 2017 i korthet:

  • Omsättningen ökade med 3,3 % till 306,2 milj. euro (1-3/2016: 296,2)
  • Jämförbara omsättningen1) ökade med 4,8 %
  • Jämförbart2) EBITA ökade med 28 % till 32,0 milj. euro (25,0)
  • EBITA ökade till 30,9 milj. euro (26,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till -46,4 milj. euro (-36,2)
  • Resultatet per aktie var 1,07 euro (0,01). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,19 euro (0,10)

Utsikterna för år 2017 oförändrade:
Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan.

Teemu Kangas-Kärki, tillfällig verkställande direktör för Fiskars:
”Fiskarskoncernen har haft en stark start på året och omsättningen och jämförbart EBITA ökade. Functional-segmentets omsättning ökade i alla geografiska områden med solida resultat i både Living- och Functional-segmentet; jämförbart EBITA nästan fördubblades i segmentet Living och ökade med 17 % i segmentet Functional.

Ett solitt första kvartal fick stöd av gynnsamma väderförhållanden och en stark försäljning till återförsäljare i trädgårdskategorin samt vältajmade vårkampanjer och en förbättrad konstadsstruktur. Dessutom har vi lyckats vinna stora kundavtal tack vare vår erfarenhet inom återförsäljning, närvaro inom flera marknader och fokus på våra kunder. Att inspirera konsumenterna med våra ikoniska livsstilsmärken utgör kärnan i vår affärsverksamhet och flera av våra varumärken – Fiskars, Royal Copenhagen, Arabia, Gilmour och Royal Doulton – levererade en tvåsiffrig ökning.

Jag är nöjd med de strålande prestationerna inom Scandinavian Living- och Functional-verksamheterna som återspeglar det enträgna arbete och fokus som vårt team länge har visat. Under årets första kvartal fortsatte vi att se nyttan med de omstruktureringsprogram som har inletts under de senaste åren. Ett solitt resultat visar på vår förmåga att skapa mervärde, ge upphov till tillväxt genom våra starka varumärken och driva operativ effektivitet.

Handeln fortsatte att se minskad trafik i traditionella kanaler, särskilt i varuhus då konsumenterna fortsatte övergången till online och nätaffärer inom olika kategorier inom Living-verksamheten. Att bygga omnichannel kompetenser tillsammans med våra kunder, i egen detaljhandel och i digitala kanaler är vår strategiska prioritering och vi fortsätter att investera i e-handel för att öka omsättningen i dessa kanaler.

De långsiktiga finansiella mål som vi tillkännagav tidigare i år ger ramarna för vår ambitionsnivå när vi fortsätter att arbeta beslutsamt för en lönsam tillväxt. Den nya organisationsstrukturen med två strategiska affärsenheter och en global leveranskedja hjälper oss att skapa ökad sammanhållning och likriktning, vilket vi behöver för att bygga vår globala verksamhet och våra varumärken.

Fiskars har en familj av globalt kända varumärken, inklusive Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, en uttalad plan att göra vardagen till något utöver det vanliga – making the everyday extraordinary – och en stark balansräkning som ger oss den flexibilitet som behövs för att kunna investera när tillfället ges att skapa hållbart värde för våra intressenter.”

_________________________________________________________________________________________

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan Spring USA (avyttrad i september 2016) samt krukverksamheterna i USA (avyttrad i januari 2016) och Europa (avyttrad i december 2016)
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3)
I det operativa resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna dividender

   

Koncernens nyckeltal

    1‒3 1‒3    
Miljoner euro   2017 2016 Förändr. 2016
Omsättning   306,2 296,2 3,3 % 1 204,6
Jämförbar omsättning1)   304,5 290,6 4,8 % 1 179,5
EBITA   30,9 26,8 15 % 96,7
Jämförelsestörande poster i EBITA2)   -1,1 1,8   -10,4
Jämförbart EBITA   32,0 25,0 28 % 107,1
Rörelseresultat (EBIT)   27,4 23,7 16 % 82,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj 81,3 -25,7   6,1
Resultat före skatt   114,4 3,2   92,8
Periodens resultat   88,2 1,5   65,4
Operativt resultat/aktie, euro3)   0,19 0,10 84 % 0,56
Resultat/aktie, euro   1,07 0,01   0,78
Eget kapital/aktie, euro   14,92 13,83 8 % 14,91
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -46,4 -36,2 28 % 120,7
Soliditet, %   66 % 64 %   69 %
Nettogearing, %   21 % 27 %   12 %
Investeringar   7,4 8,2 -10 % 37,6
Personal (FTE), i genomsnitt   7 834 8 092 -3 % 8 000

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan Spring USA (avyttrad i september 2016) samt krukverksamheterna i USA (avyttrad i januari 2016) och Europa (avyttrad i december 2016)
2) I första kvartalet 2017 ingår kostnader i anknytning till försäljningen av Spring USA och kostnader från Alignment-programmet. I första kvartalet 2016 ingår en affärsvinst från försäljningen av båtverksamheten och krukverksamheten i Amerika liksom också nettokostnader i anknytning till Supply Chain 2017-programmet och Alignment-programmet.
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omformulerats så att den också utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

INVERKAN AV DE ESMA-RIKTLINJERNA

I enlighet med de riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utgett har Fiskars Oyj Abp sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2017 har benämningen ”justeringar” ändrats till ”jämförelsestörande poster”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som tidigare är jämförelsestörande poster transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. På motsvarande sätt beräknas jämförbart EBITA från jämförbart EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för immateriella tillgångar. De jämförelsestörande posterna räknas upp i en tabell på sidan15 i denna delårsrapport. Fiskars använder även det alternativa nyckeltalet ”operativt resultat per aktie” vilket är resultat per aktie exklusive effekterna av dividender från och förändring i verkligt värde för investeringsportföljen.

 

FISKARS OYJ ABP
  

Teemu Kangas-Kärki
Verkställande direktör (tf.)

Mer information:

  • Verkställande direktör (tf.) Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
  • Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5460
  • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 28 april 2017 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare ordnas på samma dag kl. 11.30 EEST. Konferensen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid. Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentation.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0)1452555566
Danmark: 32727625
Finland: 09 23195187
Frankrike: 0176742428
Tyskland: 06922224918
Norge: 21563013
Sverige: 08 50336434
USA: 16315107498

Bekräftelsekoden för konferensen: 3010939

Presentationen kan följas direkt på: https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=22

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.

 

Fiskars  Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com