FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2007                       


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 21.3.2007 fastställde bokslutet för år 
2006. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,60 euro/aktie för A-aktier och 0,58
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 26.3.2007. 
Dividenden utbetalas 2.4.2007. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.                

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes 
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul                   
Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg,  
Karl Grotenfelt och Clas Thelin. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den  
ordinarie bolagsstämman år 2008.                        

De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:      
- Ledamot 35.000 euro/år                            
- Vice ordförande 50.000 euro/år                        
- Ordförande 65.000 euro/år                           
- Dessutom betalas varje styrelseledamot 550 euro/möte som ledamoten närvarat  
vid.                                      

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Sixten Nyman till       
huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.       

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier i
ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande, högst 5 494 449 A-aktier 
och högst 2 256 570 K-aktier, till högst det högsta pris som vid        
anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. 
Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.      

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets  
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att  
förvärva bolagets egna aktier, högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 256 570   
K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh
till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice      
ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation 
Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee valde
styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar David Drury, Alexander Ehrnrooth,
Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola.                   

Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och 
till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Clas Thelin. Till ordförande för 
Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar    
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.                     Heikki Allonen                                 
verkställande direktör