FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007                     


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2007 vahvistettiin vuoden 
2006 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,60 euroa/osake ja  
K-osakkeille 0,58 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2007. Osinko
maksetaan 2.4.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin   
vastuuvapaus tilikaudelta 2006.                         

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi  
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,   
David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas 
Thelin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen    
yhtiökokoukseen.                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:           
- Jäsen 35.000 euroa/vuosi                           
- Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi                     
- Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi                       
- Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 550 euroa kokoukselta, jossa jäsen on 
ollut läsnä.                                  

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab joka nimesi KHT Sixten Nymanin     
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien   
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia osakkeita enintään 5 494 449 kpl  
A-osaketta ja enintään                             
2 256 570 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia  
yhtiön omia osakkeita, enintään 5 494 449 A-osaketta ja enintään 2 256 570   
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen saakka.                              

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin 
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus   
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja         
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi   
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan,     
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Palkitsemisvaliokunnan        
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, 
Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus
valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul      
Ehrnroothin.                                  
Heikki Allonen                                 
toimitusjohtaja