FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008                       


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet för år 
2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A-aktier och 0,78
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 28.3.2008. 
Dividenden utbetalas 4.4.2008. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.                

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes 
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul                   
Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl      
Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid  
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2009.                 

De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt följande:      
- medlem 35.000 euro/år                             
- vice ordförande 50.000 euro/år                        
- ordförande 65.000 euro/år                           
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till      
styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit     
Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte.              

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.              

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier 
med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285  
K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för 
Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till   
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.                     

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets  
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att  
förvärva bolagets egna aktier, högst 2 747 224                 
A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma.                          

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt följande:         

- bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet 
av reservfonden avlägsnades och bestämmelsen gällande utdelning av dividend   
klargjordes (3 §),                               
- bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnades (5 §),          
- bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt 
beslutförheten avlägsnades (6 §),                        
- 7 § avlägsnades,                               
- terminologin gällande företrädandet av bolaget specificerades (8 §),     
- 9 § avlägsnades,                               
- 10 § avlägsnades,                               
- hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnades (11 §),      
- 12 § avlägsnades,                               
- andra stycket i 13 § avlägsnades, och                     
- föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändrades att motsvara den 
nya aktiebolagslagen (14 §).                          

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande 
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul     
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation  
Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee   
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola,  
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för   
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf 
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination    
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander     
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.                          Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör