FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008                     


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin vuoden 
2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80 euroa/osake ja  
K-osakkeille 0,78 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2008. Osinko
maksetaan 4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin   
vastuuvapaus tilikaudelta 2007.                         

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi  
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,   
Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja  
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:           
- Jäsen 35.000 euroa/vuosi                           
- Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi                     
- Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi                       
- Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan   
hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100 
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa    
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.                        

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin      
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön    
vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 1 128  
285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta   
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia  
yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 A-osaketta ja enintään 1 128 285   
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen saakka.                              

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:        

- poistettiin määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis-
ja enimmäismääristä, selvennettiin osingonjakokohta ja poistettiin maininta   
vararahastosta (3 §),                              
- poistettiin täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §),            
- poistettiin määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta,   
puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §),           
- poistettiin 7 §,                               
- täsmennettiin yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §),        
- poistettiin 9 §,                               
- poistettiin 10 §,                               
- poistettiin viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §),          
- poistettiin 12 §,                               
- poistettiin 13 §:n toinen kappale ja                     
- muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta       
osakeyhtiölakia (14 §)                             

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin 
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus   
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja         
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi   
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin,
Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi  
hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin 
ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi     
Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.   
Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja