Fiskars ordinarie bolagsstämma 2009

Fiskars ordinarie bolagsstämma 2009                       


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 fastställde bokslutet för år 
2008. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,50 euro/aktie för A-aktier och 0,48
euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 19.3.2009. 
Dividenden utbetalas 26.3.2009. Styrelsens medlemmar och verkställande     
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.          

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes 
Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul                   
Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl      
Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid  
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2010.                 

De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt tidigare:      
- medlem 35.000 euro/år                             
- vice ordförande 50.000 euro/år                        
- ordförande 65.000 euro/år                           
- dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till      
styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit     
Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte.              

Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning.              

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier 
med bolagets fria egna kapital, högst 2 700 000 A-aktier och högst 1 100 000  
K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för 
Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till   
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.                     

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets  
egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att  
förvärva bolagets egna aktier, högst 2 700 000                 
A-aktier och högst 1 100 000 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma.                          

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande 
Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul     
Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation  
Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee   
valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola,  
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för   
Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf 
Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination    
Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander     
Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.                          


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             


Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 100 personer.                            

www.fiskars.fi