Fiskars Oyj Abp Bokslutskommuniké för året 2010

Fiskars Oyj Abp  Bokslutskommuniké, 9.2.2011 kl. 8.30

Året 2010 i korthet:

 • Omsättningen steg med 8 % till 715,9 milj. euro (660,3)
 • Rörelseresultatet utan engångsposter ökade med 51 % till 60,4 milj. euro (40,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24 % till 49,1 milj. euro (39,5)
 • Kassaflödet från löpande verksamhet var 92,6 milj. euro (121,0)
 • Resultatet per aktie var 1,15 euro (1,05)
 • Styrelsen föreslår en dividend på 0,60 euro per aktie
 • Utsikter för år 2011: Omsättningen väntas bli högre än nivån år 2010 och rörelseresultatet utan engångsposter på samma nivå som under 2010

Fjärde kvartalet 2010 i korthet:

 • Omsättningen steg med 10 % till 190,6 milj. euro (172,6)
 • Rörelseresultatet utan engångsposter ökade med 33 % till 12,6 milj. euro (9,5)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 86 % till 1,3 milj. euro (9,5).

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas:

”Fiskars hade ett framgångsrikt år 2010 och vi redovisade det bästa rörelseresultatet utan engångsposter i bolagets historia. Det glädjer mig att se att vår nya strategi börjar bära frukt och att vår omvandling till ett varumärkesdrivet konsumentvaruföretag är på god väg.

Inom EMEA ökade alla verksamheter och de förbättrade också sina rörelseresultat. I Amerika höll vi omsättningen på 2009 års nivå och förbättrade vårt rörelseresultat tydligt trots att marknaden överlag fortfarande var försiktig under år 2010 och trots vissa avyttringar som vi genomförde under 2009.

År 2010 var ett exceptionellt starkt år för vår trädgårdsverksamhet, i synnerhet i Europa. Vi hade vädret på vår sida, och försäljningen av snöredskap var på rekordnivå både under årets första och sista kvartal. Dessutom gav marknadsföringssatsningar och produktlanseringar inom viktiga marknader i Centraleuropa en ökad marknadsandel.

I slutet av år 2010 lanserade vi ett betydande femårigt investeringsprogram i EMEA för att skapa en mer smidig leveranskedja och förbättra transparensen inom verksamheten. Under år 2011 fortsätter vi att förenkla vår verksamhet och bygga upp gemensamma processer och plattformer för att ytterligare öka effektiviteten. Vi fortsätter också att investera i våra varumärken och i produktutveckling, eftersom de områdena är avgörande för att trygga vår fortsatta tillväxt.

Trots att det fortfarande kan finnas en viss osäkerhet i delar av vår verksamhetsmiljö under år 2011, stöder konsumenttrender vår verksamhet och Fiskars har goda förutsättningar att fortsätta att utvidga sin verksamhet.”

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Siffrorna för hela året i den här kommunikén är reviderade.
 

KONCERNENS NYCKELTAL

Milj. euro Q4
2010
Q4
2009
Förändring. Q1-Q4 2010 Q1-Q4 2009 Förändring.
Omsättning 190,6 172,6 10 % 715,9 660,3 * 8 %
Rörelseresultat (EBIT) 1,3 9,5 -86 % 49,1 39,5 24 %
Andel av intresseföretagets resultat 30,1 19,8 52 % 65,9 66,5 -1 %
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,4 -0,1   -2,2 -0,4  
Resultat före skatt 30,3 28,2 8 % 106,7 91,4 17 %
Periodens resultat 28,9 26,0 11 % 94,3 83,5 13 %
Resultat/aktie, euro** 0,35 0,32 11 % 1,15 1,05 9 %
Eget kapital/aktie, euro**       6,76 6,16 10 %
Kassaflöde från löpande verksamhet*** 29,6 43,0 -31 % 92,6 121,0 -23 %
Soliditet, %       57 % 52 %  
Nettogearing, %       36 % 47 %  
Investeringar 7,5 3,5 114 % 18,6 14,6 27 %
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 3 664 3 885 -6 % 3 612 3 867 -7 %

 

* I talen för år 2009 ingår förändringar på grund av omklassificering av vissa poster. Se noterna till bokslutskommunikén.
**Enligt vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, med sammanslagningen av aktieserierna 30.7.2009
*** I summan ingår Wärtsilä-dividender på 29,5 milj. euro år 2010 (2009: 25,3)

Fiskars har 9.2.2011 publicerat sin Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem (Corporate Governance Statement) för 2010 och den finns tillgänglig på koncernens webbplats www.fiskarsgroup.com.

Fiskars har 9.2.2011 också publicerat sin Årssammanfattning av den information som publicerades under år 2010. Sammanfattningen finns tillgänglig på www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
Idag, den 9 februari 2011, ordnas en presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets sista kvartal och hela året. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors kl.10.00. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FJÄRDE KVARTALET 2010

Koncernen

Fiskars omsättning under perioden oktober-december 2010 steg med 10 % till 190,6 milj. euro (Q4 2009: 172,6 milj. euro), tack vare stark tillväxt inom Garden-affärsområdet och en god omsättning inom båtverksamheten och Home. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade Fiskars omsättning med 5 %. Kassaflödet från löpande verksamhet var 29,6 milj. euro (43,0).

Koncernens rörelseresultat utan engångsposter ökade med 33 % till 12,6 milj. euro (9,5 milj.) främst tack vare förbättrad lönsamhet i Amerika. Som en följd av nedskrivningsprövningen för goodwill bokförde Fiskars en nedskrivning på goodwill på sammanlagt till 11,3 milj. euro som hänförde sig till verksamhetsområdet Outdoor i EMEA. Som en följd av avskrivningarna sjönk rörelseresultatet med 86 % till 1,3 milj. euro (9,5).

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för kvartalet var 30,1 milj. euro (19,8) och förändringen i värdet på skogsbeståndet (biologiska tillgångar) var -0,4 milj. euro (-0,1).

Under årets sista kvartal gjordes investeringar för 7,5 milj. euro (3,5). Största delen av dem var investeringar i produktion och utveckling av nya produkter.

Nettofinansieringskostnaderna var -0,6 milj. euro (-1,0). Resultatet före skatt var 30,3 milj. euro (28,2). Resultatet för årets sista kvartal var 28,9 milj. euro (26,0) och resultatet per aktie var 0,35 euro (0,32).

Rapporteringsstruktur

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) och Övriga (fastigheter, koncernförvaltningen samt delade funktioner).

Bolagets affärsområden är Home (hem samt skola, kontor och pyssel), Garden (trädgård) och Outdoor (uteliv och båtar).

Affärsområden under fjärde kvartalet

Omsättning, milj. euro Q4 2010 Q4 2009 Förändr. 2010 2009 Förändr.
Home 95,6 92,9 3 % 309,4 297,3 4 %
Garden 56,8 40,0 42 % 274,5 230,9 19 %
Outdoor 37,2 38,7 -4 % 128,3 128,4 0 %

EMEA under fjärde kvartalet

Milj. euro Q4 2010 Q4 2009 Förändr. 2010 2009 Förändr.
Omsättning 143,4 125,4 14 % 502,4 451,6 11 %
Omsättning i jämförbara valutakurser 143,4 129,3 11 % 502,4 465,9 8 %
Rörelseresultat utan engångsposter 11,1 10,7 4 % 44,4 26,5 68 %
Rörelseresultat (EBIT) -0,2*) 10,7 -102 % 33,1 *) 26,5 25 %
Investeringar 5,5 2,5 121 % 12,9 10,6 22 %
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 2 911 3 020 -4 % 2 864 3 006 -5 %

*) I summan ingår 11,3 milj. euro engångskostnader.

Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) steg med 14 % till 143,4 milj. euro (125,4) under fjärde kvartalet. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 11 %.

Omsättningsökningen berodde i huvudsak på den exceptionellt kraftiga utvecklingen inom affärsområdet Garden, där försäljningen av snöredskap mer än fördubblades och nådde rekordnivåer. Försäljningen av långskaftade redskap och vedhanteringsverktyg ökade också.

Försäljningen av produkter för hemmet inom affärsområdet Home utvecklades bra, med god utveckling i Finland, Norge och Polen. Siffrorna för produkter för hemmet stärktes också av gynnsamma valutakurser.

Försäljningen inom Outdoor ökade tack vare ett gott resultat inom försäljningen av båtar och en ökning inom försäljningen av pannlampor.

Rörelseresultatet utan engångsposter ökade med 4 % till 11,1 milj. euro (10,7) tack vare starka försäljningssiffror och fortsatt fokus på effektivitet.

Amerika under fjärde kvartalet

Milj. euro Q4
2010
Q4
2009
Förändr. 2010 2009 Förändr.
Omsättning 50,4 49,9 1 % 223,1 218,2 2 %
Omsättning i jämförbara valutakurser 50,4 54,2 -7 % 223,1 230,8 -3 %
Rörelseresultat (EBIT) 5,3 2,3 133 % 28,1 23,9 17 %
Investeringar 0,6 0,8 -19 % 3,4 2,8 21 %
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 590 746 -21 % 597 742 -20 %

Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 1 % till 50,4 milj. euro (49,9). I US-dollar sjönk omsättningen med 7 %, till 68,6 milj. dollar (73,9), i huvudsak på grund av avyttringen av Brunton-verksamheten år 2009.

Omsättningen inom affärsområdet Garden utvecklades kraftigt tack vare en ökning i försäljningen av klippredskap och krukor samt en fortsatt god utveckling av försäljningen av nyligen lanserade gräsklippare. Försäljningen till alla stora kunder ökade.

Inom Home-områdets produkter för skola, kontor och pyssel (SOC) ökade försäljningen något.

Inom affärsområdet Outdoor minskade omsättningen på grund av avyttringen av Brunton samt försiktiga inköp från institutioner.

Rörelseresultatet i Amerika var sammanlagt 5,3 milj. euro (2,3), en ökning på 133 %, på grund av förbättringen inom affärsområdet Garden samt produkter för skola, kontor och pyssel. Ökad försäljning och en bättre produktmix bidrog till den ökade lönsamheten under årets sista kvartal.

Övriga under fjärde kvartalet 2010

Milj. euro Q4
2010
Q4
2009
Förändr. 2010 2009 Förändr.
Omsättning 1,6 1,6 3 % 6,2 6,1 2 %
Rörelseresultat (EBIT) -3,7 -3,5   -12,1 -10,9  
Investeringar 1,4 0,2   2,3 1,2  
Antal anställda (FTE) i genomsnitt 163 119 37 % 151 119 27 %

Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

Omsättningen i segmentet Övriga ökade med 3 % till 1,6 milj. euro (1,6), och segmentets rörelseresultat (EBIT) landade på -3,7 milj. euro (-3,5).

Investeringsprogam i EMEA

I enlighet med Fiskars strategi för att uppnå snabbare tillväxt och ökad effektivitet håller koncernen nu på med att genomföra en ny, integrerad verksamhetsmodell. I december 2010 lanserade Fiskars ett betydande investeringsprogram för att driva fortsatt tillväxt genom att införa en ny affärsmodell i segmentet EMEA.

Investeringarna på cirka 50 milj. euro under de närmaste fem åren kommer att finansieras av verksamhetens kassaflöde. Under dessa år kommer programmet att öka Fiskars rörelsekostnader och investeringar.

Genom det här programmet kommer Fiskars att skapa en smidigare och effektivare leveranskedja och förbättra transparensen inom bolaget genom gemensamma processer och IT-system, inklusive ett nytt gemensamt företagsresursplaneringssystem (ERP).

Efter en inkörningsperiod väntas investeringsprogrammet ytterligare förbättra Fiskars effektivitet och gradvis förbättra kassaflödet.

JANUARI – DECEMBER 2010

Koncernen under år 2010

Fiskars konsoliderade omsättning ökade med 8 % till 715,9 milj. euro (660,3) år 2010, tack vare kraftig utveckling inom affärsområdet Garden och en förbättring inom affärsområdet Home. Gynnsamma valutakurser ökade omsättningen på koncernnivå och omräknat i jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 4 %.

Koncernens rörelseresultat utan engångsposter ökade med 52 % till 60,4 milj. euro (40,0) eller 8 % av omsättningen (6 %) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24 % till 49,1 milj. euro (39,5) trots engångsposter på -11,3 milj. euro (-0,5).

På basis av årets avskrivningstest bokförde Fiskars under årets sista kvartal en avskrivning för goodwill på 11,3 milj. euro som hänförde sig till verksamhetsområdet Outdoor i segmentet EMEA.

Kassaflödet från löpande verksamhet minskade till 92,6 milj. euro (121,0). År 2009 förstärktes kassaflödet av en betydande minskning av inventarienivån.

Fiskars andel av vinsten från intresseföretaget Wärtsilä samt förändringen i gängse värdet på biologiska tillgångar (alltså skogsbeståndet) presenteras på skilda rader under rörelseresultatet (EBIT) i resultaträkningen. Koncernens andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat var 65,9 milj. euro (66,5) och förändringen i skogsbeståndets värde var -2,2 milj. euro (-0,4).

Nettofinansieringskostnaderna var -6,1 milj. euro (-14,2). Resultatet före skatt var 106,7 milj. euro (91,4). Inkomstskatterna för året var sammanlagt -12,4 milj. euro (-7,9).

Resultatet för räkenskapsåret ökade till 94,3 milj. euro (83,5) och resultatet per aktie var 1,15 euro (1,05).

I slutet av året hade Fiskars 3 944 anställda (3 742).

EMEA

Under år 2010 förbättrades Fiskars verksamhetsomgivning i EMEA betydligt och efterfrågan bland både återförsäljare och konsumenter utvecklades positivt. Till omsättningsökningen bidrog också den gynnsamma utvecklingen av valutakurser som SEK gentemot euro. Sammanlagt ökade omsättningen i segmentet EMEA med 11 % till 502,4 milj. euro (451,6). Omräknat i jämförbara valutakurser var ökningen 8 %.

I affärsområdet Home ökade omsättningen för produkter för hemmet, i synnerhet på viktiga marknader, och omsättningen ökades ytterligare av gynnsamma valutakurser. Försäljningen av hobbyprodukter sjönk.

Inom affärsområdet Garden ökade försäljningen av trädgårdsredskap under varumarket Fiskars betydligt. Ökningen gällde i synnerhet snöredskap samt långskaftade och klippande redskap. Även försäljningen av byggverktyg ökade jämfört med år 2009. Två snörika vintrar efter varandra innebar att försäljningen av snöredskap nådde rekordnivåer under såväl det första som det sista kvartalet 2010. I övriga produktkategorier vann bolaget nya marknadsandelar i viktiga centraleuropeiska marknader som Tyskland och Frankrike tack vare marknadsföringskampanjer och produktlanseringar.

Omsättningen i affärsområdet Outdoor ökade tack vare en stark uppgång i försäljningen inom koncernens båtverksamhet. Försäljningen av utelivsprodukter ökade också genom en god utveckling inom försäljningen av pannlampor.

Ökad försäljning tillsammans med effektivitet inom leveranskedjan fortsatte att bidra till ökad vinst och segmentets rörelseresultat utan engångsposter ökade med 68 % till 44,4 milj. euro (26,5).

I slutet av året var antalet anställda 3 209 (3 006).

Amerika

Segmentet Amerikas omsättning ökade med 2 % till 223,1 milj. euro (218,2). I US-dollar räknat sjönk omsättningen med 3 % till 294,9 milj. dollar (302,5) främst på grund av de avyttringar som gjordes år 2009. I Amerika började konsumenternas förtroende förbättras mot slutet av året. Marknadsläget var ändå fortsättningsvis utmanande eftersom återförsäljarnas inköp ännu var försiktiga och fokus låg på rörelsekapitalet.

Omsättningen inom affärsområdet Garden ökade tack vare en större andel av marknaden för trädgårdsredskap, regntunnor och nyligen lanserade gräsklippare. Försäljningen till nyckelkunder utvecklades väl.

Omsättningen för produkter för skola, kontor och pyssel (SOC) inom affärsområdet Home minskade, främst på grund av avyttringen av förbrukningsvaror i juli 2009.

Inom affärsområdet Outdoor minskade omsättningen under år 2010. Siffrorna påverkades av avyttringen av Brunton-verksamheten i december 2009 och försiktiga inköp av institutioner.

Trots marknadsläget ökade rörelseresultatet för segmentet Amerika med 17 % till 28,1 milj. euro (23,9) tack vare ökad volym i affärsområdet Garden och en bättre produktmix inom både Garden och Outdoor.

I slutet av året var antalet anställda 570 (742).

Övriga

Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter, som sköter koncernens skogar och markegendom samt intern och extern uthyrning av fastigheterna i Finland, samt koncernförvaltningen och koncernens delade funktioner.

Segmentets omsättning var 6,2 milj. euro (6,1) och största delen utgjordes av intäkter från virkesförsäljning och hyresinkomster från fastigheterna. Segmentets rörelseresultat var -12,1 milj. euro (-10,9; i summan ingår -0,5 milj. euro engångskostnader). Förändringen i skogsbeståndets värde, som rapporteras under rörelseresultatet (EBIT) var -2,2 milj. euro (-0,4). I slutet av året var antalet anställda 165 (119).

Wärtsilä

Fiskars äger 17,1 % av aktierna och rösterna i intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars andel av Wärtsiläs resultat år 2010 uppgick till 65,9 milj. euro (66,5).

Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 4 mars 2010. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh återvaldes till Wärtsiläs styrelse. Alexander Ehrnrooth and Paul Ehrnrooth, som båda sitter i Fiskars styrelse, blev invalda i styrelsen som nya medlemmar.

Wärtsiläs bolagsstämma fattade beslutet att utbetala en dividend på 1,75 euro per aktie (1,50), vilket gav Fiskars dividendinkomster på 29,5 milj. euro (25,3).

Marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier var 961,9 milj. euro (472,9) eller 11,74 euro (5,76) per Fiskarsaktie i slutet av året, då kursen för Wärtsiläs aktie var 57,10 euro (28,07). Aktiernas balansvärde var 341,0 milj. euro (316,8).

Finansiering

Kassaflödet från löpande verksamhet var sammanlagt 92,6 milj. euro (121,0) år 2010. År 2009 förstärktes kassaflödet av en betydande minskning av inventarienivån. I kassaflödet ingår 29,5 milj. euro i Wärtsilädividender (25,3).

Investeringskassaflödet under året var -18,8 milj. euro (-8,7) och kassaflödet efter investeringar var 73,8 milj. euro (112,2).

Koncernens rörelsekapital var 101,2 milj. euro (102,6) i slutet av året. Soliditeten var 57 % (52 %) och nettogearingen 36 % (47 %).

I slutet av perioden hade koncernen 5,8 milj. euro i likvida medel (38,6). Fiskars skyddar sig mot valutakursrisker förknippade med det beräknade kassaflödet genom valutaderivat.År 2010 ökade värdet av dessa derivat finansieringskostnaderna med 1,5 milj. euro (2009: kostnaderna ökade med 4,5 milj. euro), eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 på sina derivat.

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 200,0 milj. euro (235,7). Kortfristiga skulder uppgick till 130,1 milj. euro (199,7) och långfristiga skulder till 76,2 milj. euro (74,9). De kortvariga skulderna utgörs främst av företagscertifikat som har utgetts av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 405 milj. euro (425,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker.

Investeringar

De sammanlagda investeringarna under räkenskapsåret 2010 var 18,6 milj. euro (14,6). Investeringarna i segmentet EMEA utgjorde 12,9 milj. euro (10,6) av den sammanlagda summan, medan Amerika stod för 3,4 milj. euro (2,8), och Övriga för 2,3 milj. euro (1,2). Investeringarna var i det stora hela förknippade med produktion och utvecklingen av nya produkter.

Utveckling av nya produkter

Fiskars utgifter för utveckling av nya produkter uppgick sammanlagt till 8,5 milj. euro (8,9), vilket motsvarar 1 % (1 %) av omsättningen. Under året förstärkte särskilt Garden EMEA sin produktutvecklingsorganisation.

Personal

Fiskars hade i genomsnitt 3 612 anställda (3 867) år 2010. I slutet av året var antalet anställda 3 944 (3 742). Av dem arbetade 3 209 (2 959) inom EMEA-segmentet, medan 570 (667) var anställda i Amerika och 165 (116) av segmentet Övriga. I Finland hade Fiskars 1 678 (1 598) anställda.

Årets löneutgifter uppgick sammanlagt till 125,1 milj. euro (113,4).

Förändringar i ledningen

Jaakko Autere tog över som direktör för Fiskars affärsområde Home och verkställande direktör för Iittala Group Oy Ab den 1 januari 2010. Han rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.

Förvaltning (Corporate Governance)

Fiskars följer Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen och som trädde i kraft den 1 oktober 2010. Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2010 i enlighet med kodens rekommendation 51 publicerades som en skild rapport den 9 februari 2011.

Fiskars tillämpar också de insiderregler för börsnoterade företag av NASDAQ OMX Helsinki som trädde i kraft den 9 oktober 2009 och bolagets interna insiderregler uppdaterades senast den 3 november 2009.

Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskars verksamhet, omsättning och ekonomiska resultat kan påverkas av flera osäkerhetsfaktorer.

De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är förknippade med:

 • Den allmänna ekonomiska situationen och nedgång i konsumtionsefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika
 • Förlusten av stora kunder eller en nedgång i försäljningen till stora kunder, kundernas finansiella problem eller störningar inom en distributionskanal
 • Produkternas tillgänglighet på grund av problem inom leveranskedjan
 • Väderförhållanden som har negativ inverkan särskilt på Garden-verksamheten
 • Fluktuationer i säsongerna, vilket kan göra det svårare att förutse utvecklingen, i synnerhet i fråga om affärsområdet Home, där tyngdpunkten i försäljningen tydligt ligger på slutet av året
 • Plötsliga fluktuationer i priserna på råvaror och energi; för Fiskars är de viktigaste råvarorna stål, aluminium och plast
 • Fluktuationer i valutakurserna som kan påverka den konsoliderade omsättningen, resultatet och balansräkningen
 • Stora förändringar i intresseföretaget Wärtsiläs resultat eller förmåga att betala dividender

Legala åtgärder och fordringar

Det finländska Konkurrensverket framställde den 29 april 2010 till marknadsdomstolen att en påföljdsavgift på 4 miljoner euro åläggs Iittala Group Oy Ab, eftersom bolaget skall ha brutit mot lagen om konkurrensbegränsningar mellan 2005 och 2007.Fiskars dotterbolag Iittala Group anser att föreläggandet som utgångspunkt är grundlöst.Marknadsdomstolen kommer att fatta sitt beslut i frågan i sinom tid. Ingen avsättning för påföljdsavgiften har bokförts.

Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på gruppens finansiella position.

Miljö

I enlighet med sin Uppförandekod (Code of Conduct) strävar Fiskars efter att säkerställa att dess produkter, tjänster och produktion bidrar till en hållbar utveckling. Under år 2010 genomförde Fiskars en inventering av sitt koldioxidavtryck, vilket var ett viktigt steg för att vidareutveckla koncernens insatser för hållbar utveckling.

Inventeringen av växthusgasutsläpp innebär att Fiskars nu har information som bas för energisnålhetsprogram, målsättning och uppföljning av prestationer, vilket möjliggör fortsatt utveckling och uppföljning av hållbarhetsfrågor inom koncernen.

Inventeringen omfattade alla Fiskars produktionsanläggningar, försäljningskontor och distributionscentraler samt utlokaliserade transporter och innebär en god startpunkt för fortsatt utveckling av processer och praxis.

Fiskars har ingen separat miljökostnadsuppföljning, eftersom de är en viktig del av den normala affärsverksamheten och utvecklingen av bolaget. De flesta av Fiskars industriella verksamheter innebär ingen betydande miljörisk. Produktionsanläggningarna omfattas av gällande miljötillstånd som ger klara gränser för verksamheten. Förändringar i miljödirektiv kan påverka existerande miljötillstånd. Anpassningen till nya direktiv kan förutsätta förändringar i existerande produktionsmetoder eller investeringar i ny utrustning.

Aktier

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie.I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341, inklusive 112 619 aktier i bolagets ägo. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. I slutet av året var kursen för aktien 17,33 euro per aktie (10,62). Fiskarskoncernens marknadsvärde var 1 419,5 milj. euro (869,9), utan bolagets innehav av egna aktier. Antalet aktier som var föremål för handel under året var 6,6 milj. aktier (4,4).

Egna aktier

Bolagets styrelse hade under året fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget.Vid slutet av räkenskapsåret gällde fullmakten högst 4 000 000 aktier.Styrelsen kan besluta om avyttring av bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.Fullmakten är i kraft till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.Fullmakten utnyttjades inte under räkenskapsperioden.

Fiskars har ett innehav på 112 619 egna aktier, vilket motsvarar 0,14 % av bolagets aktier och röster.

Aktieägare

Det sammanlagda antal aktieägare i Fiskars Oyj Abp var 12 213 (11 915) vid slutet av året.

Under räkenskapsperioden informerades om följande förändringar bland Fiskars största aktieägare:

 • Den 13 december 2010 meddelade Holdix Oy Ab att dess innehav i Fiskars hade överstigit flaggningsgränsen på 10 % (1/10).Holdix Oy Ab äger nu 8 229 050 Fiskarsaktier, vilket utgör 10,03 % av Fiskars aktier och röster.
 • Den 15 december 2010 beslöt Holdix Oy Ab att inleda en aktieemission som resulterade i att Elsa Fromond inte längre har ett styrande intresse i Holdix Oy Ab. Elsa Fromonds direkta innehav i Fiskars understiger flaggningsgränsen på 5 % (1/20).

Ordinarie bolagsstämma 2010

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 16 mars 2010.Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2009 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.Stämman beslöt att i dividend utdela 0,52 euro per aktie, sammanlagt 42,6 milj. euro. Dividenden utbetalades den 26 mars 2010.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen återvaldes och Louise Fromond och Ingrid Jonasson Blankinvaldes som nya medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2011. Till revisor återvaldes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Aktierna kan förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. Fullmakterna är i kraft till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningens punkt 7.Dess nya formulering lyder:"Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt."

Styrelsens konstituerande möte

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte.Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen.Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Ordinarie bolagsstämma 2011

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 16 mars 2011 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum.Kallelsen till bolagsstämman publiceras separat.

Styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämma

Vid utgången av räkenskapsperioden 2010 är moderbolagets utdelningsbara egna kapital 435,1 milj. euro (429,9).

Bolagets styrelse föreslår att en dividend på 0,60euro per aktie utdelas för år 2010.

Det finns 81 910 722 aktier som är berättigade till utdelningen.Som dividend skulle sålunda utdelas49,1 milj. euro. Därefter återstår 385,9 milj. euro utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut.Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

Utsikter för år 2011

Det allmänna marknadsläget förväntas förbli positivt under år 2011.Detta utgår emellertid ifrån att den kvardröjande osäkerheten på finansmarknaden inte utvecklas till en ny period av ekonomisk ostadighet.Vi förutser att handeln fortsätter att fokusera på sitt rörelsekapital och detaljhandelns inköpsbeteende är försiktigt även i fortsättningen.

Fiskars kommer att fortsätta att investera i sina varumärken och utveckling av nya produkter. Dessutom har Fiskars börjat verkställa sitt betydande femåriga investeringsprogram för att genomföra en förändring inom verksamheten i EMEA, inklusive ett gemensamt resursplaneringssystem (ERP) för bolaget. Programmet kommer att öka Fiskars rörelsekostnader och investeringar under kommande åren.

Fiskars omsättning år 2011 väntas vara högre än nivån år 2010. Rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur väntas vara på samma nivå som år 2010.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2011.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 10-12 10-12 Ändr. 1-12 1-12 Ändr.
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Omsättning 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8
Kostnad för sålda varor -125,4 -114,1 10 -462,3 -439,2 5
Bruttobidrag 65,2 58,5 11 253,6 221,1 15
             
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4   2,1 1,8  
Kostnader för försäljning och marknadsföring -33,7 -31,4 7 -122,4 -114,2 7
Administrationskostnader -16,5 -15,4 8 -64,1 -60,0 7
Forsknings- o utvecklingskostn. -2,5 -2,3 7 -8,5 -8,7 -3
Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,4   -0,3 -0,5  
Goodwill nedskrivningar -11,3 0,0   -11,3 0,0  
Rörelseresultat (EBIT) 1,3 9,5 -86 49,1 39,5 24
             
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,4 -0,1   -2,2 -0,4  
Andel i intresseföretagets resultat 30,1 19,8 52 65,9 66,5 -1
Övriga finansiella intäkter och kostnader -0,6 -1,0 -38 -6,1 -14,2 -57
Resultat före skatt 30,3 28,2 8 106,7 91,4 17
             
Inkomstskatt -1,4 -2,2   -12,4 -7,9  
Periodens resultat 28,9 26,0 11 94,3 83,5 13
             
Hänförlig till            
moderbolagets aktieägare 28,9 26,0 11 94,3 83,5 13
             
Resultat/aktie, euro hänförlig            
till moderbolagets aktieägare (outspätt och utspätt) 0,35 0,32   1,15 1,05  

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 10-12 10-12   1-12 1-12
M€ 2010 2009   2010 2009
           
Periodens resultat 28,9 26,0   94,3 83,5
Omräkningsdifferenser 2,6 0,1   10,1 -1,9
Förändringar i intresseföretag          
redovisade direkt mot övrigt totalresultat -16,2 2,2   -12,5 12,7
Kassaflödessäkring 0,5     -0,1  
Säkring av nettoinvesteringar i          
utländska dotterbolag efter skatt   0,1     1,3
Aktuariella vinster och förluster på förmåns–          
bestämda pensionsplaner efter skatte-effekt -0,5 1,1   -0,5 0,7
Periodens övriga totalresultat,          
efter skatt, totalt -13,6 3,5   -3,1 12,8
Periodens totalresultat 15,3 29,6   91,2 96,3
           
Hänförlig till          
moderbolagets aktieägare 15,3 29,6   91,2 96,3
           
*) Förra årets siffror innehåller förändringar på grund av omklassificering av vissa konton.    
Se noterna till bokslutskommunikén.          

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING 12/2010 12/2009 Ändr.
M€     %
       
TILLGÅNGAR      
       
Långfristiga tillgångar      
Goodwill 88,6 99,4 -11
Övriga immateriella anläggningstillgångar 125,4 124,9 0
Materiella anläggningstillgångar 95,0 99,5 -5
Biologiska tillgångar 36,7 38,9 -6
Förvaltningsfastigheter 7,6 8,5 -11
Andelar i intresseföretag 341,0 316,8 8
Finansiella tillgångar      
 Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 6,7 3,0 125
 Övriga placeringar 1,6 2,1 -23
Uppskjutna skattefordringar 15,2 17,8 -14
Långfristiga tillgångar sammanlagt 717,7 710,9 1
       
Kortfristiga tillgångar      
Varulager 133,0 119,0 12
Kundfordringar och övriga fordringar 119,6 101,9 17
Skattefordringar 3,0 2,9 5
Likvida medel 5,8 38,6 -85
Kortfristiga tillgångar, sammanlagt 261,3 262,4 0
       
Tillgångar sammanlagt 979,0 973,3 1

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 553,5 504,8 10
Eget kapital sammanlagt 553,5 504,8 10
       
Långfristiga skulder      
Räntebärande främmande kapital 76,2 74,9 2
Övriga skulder 2,8 0,9 207
Uppskjutna skatteskulder 45,8 47,2 -3
Pensionsförpliktelser 8,7 9,4 -8
Övriga avsättningar 5,2 6,7 -22
Långfristiga skulder sammanlagt 138,7 139,1 0
       
Kortfristiga skulder      
Räntebärande främmande kapital 130,1 199,7 -35
Övriga avsättningar 2,5 2,4 4
Leverantörskulder och övriga skulder 146,6 121,3 21
Skatteskulder 7,6 6,1 26
Kortfristiga skulder sammanlagt 286,8 329,4 -13
       
Eget kapital och skulder sammanlagt 979,0 973,3 1

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 10-12 10-12 1-12 1-12
M€ 2010 2009 2010 2009
         
Kassaflöde från löpande verksamhet        
Resultat före skatt 30,3 28,2 106,7 91,4
Justeringar        
 Avskrivningar 17,3 6,5 34,9 28,1
 Andel i intresseföretagets resultat -30,1 -19,8 -65,9 -66,5
 Intäkter från placeringar 0,0 0,5 -0,7 0,3
 Räntekostnader 0,8 1,1 6,3 14,2
 Förändring i biologiska tillgångar 0,4 0,1 2,2 0,4
 Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -2,0 -4,5 -6,8 -12,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 16,9 12,1 76,6 55,6
         
Förändring av rörelsekapital        
 Förändring av räntefria fordringar -9,5 -4,1 -10,9 -0,7
 Förändring av varulager 9,0 18,2 -6,4 50,3
 Förändring av räntefria skulder 17,7 17,4 23,0 4,1
Kassaflöde från löpande verksamhet        
före finansposter och skatter 34,1 43,6 82,3 109,3
         
Dividendinkomster, intresseföretag     29,5 25,3
Betalda finansieringskostnader (netto) -3,7 -1,2 -10,3 -13,8
Betald inkomstskatt -0,9 0,6 -8,9 0,2
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 29,6 43,0 92,6 121,0
         
Kassaflöde från investeringar        
Förvärv och invest. i finansialla tillgångar -3,1   -3,5 -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -7,4 -3,4 -18,5 -14,5
Försäljning av anläggningstillgångar 0,4 0,0 3,0 1,6
Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 3,7 0,2 4,2
Kassaflöde från investeringar (B) -10,1 0,3 -18,8 -8,7
         
Kassaflöde från finansiering        
Upptagna långfristiga skulder 0,3   1,5 40,0
Återbetalning av långfristiga skulder -15,3 -9,7 -15,6 -86,5
Förändring av kortfristiga skulder -3,9 -1,6 -48,4 2,0
Finansiell leasing -0,4 -0,7 -1,6 -2,5
Övriga finansieringsposter -0,1 0,0 -0,4 -0,1
Betalda dividender     -42,6 -38,2
Kassaflöde från finansiering (C) -19,4 -12,0 -107,1 -85,4
         
Förändring av likvida medel (A+B+C) 0,1 31,3 -33,4 26,9
         
Likvida medel, periodens början 5,2 7,0 38,6 11,3
Omräkningsdifferens 0,5 0,3 0,5 0,5
Likvida medel, periodens slut 5,8 38,6 5,8 38,6

 

FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE
EGNA KAPITALET
  Till moderbolagets aktieägare:  
        Balan–  
  Aktie– Egna Omräkn. serad Samman–
M€ kapital aktier diff. vinst lagt
31.12.2008 77,5 -0,8 -16,5 386,5 446,7
Periodens totalresultat     3,7 92,6 96,3
Betalda dividender       -38,2 -38,2
31.12.2009 77,5 -0,8 -12,8 440,9 504,8
Periodens totalresultat   0,0 12,4 78,8 91,2
Betalda dividender       -42,6 -42,6
31.12.2010 77,5 -0,8 -0,3 477,1 553,5

 

NYCKELTAL * 12/2010 12/2009 Ändr.
      %
       
Eget kapital/aktie, euro 6,76 6,16 10
Soliditet 57 % 52 % 9
Nettogearing 36 % 47 % -23
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 200,0 235,7 -15
Personalantal (FTE) i genomsnitt 3 612 3 867 -7
Personalantal vid periodens slut 3 944 3 742 5
Antal utestående aktier vid periodens slut,      
tusen st. 81 911 81 911  
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier      
under perioden, tusen st. 81 911 79 289  
       
*) Se 2009 bokslutet för uträkning av nyckeltal.      
       
       
VALUTAKURSER 1-12 1-12 Ändr.
  2010 2009 %
USD medelkurs 1,33 1,39 -5
USD periodens slut 1,34 1,44 -7

 

NOTER TILL BOKSLUTSKOMMUNIKE’N
 
Denna bokslutskommunike´ har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 
(Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med
 det föregående bokslutet.
Alla siffror har avrundats och således kan summan av
enskilda siffror avvika från den presenterade summan.
På basis av nedskrivningstesten av goodwill avskrev Fiskars 
hela Silvas goodwill. Avskrivningen av goodwill som hänför sig till
verksamhetsområdet Outdoor uppgår sammanlagt till 11,3 milj. euro och
bokfördes under årets sista kvartal.
 
Avskrivningen påverkade inte Fiskars kassaflöde.
 
 
Förra årets siffror innehåller förändringar på grund av omklassificering av
 vissa konton.

De viktigaste förändringarna för 2009 är summerade nedan:

– omsättningen -1,0 milj. euro Q4 2009 och -2,6 milj. euro hela året 2009
– bruttobidraget -2,4 milj. euro Q4 2009 och -5,6 milj. euro hela året 2009
– rörelseresultatet (EBIT) för 2009 förändrades inte.
Dessutom använder Fiskars följande definitioner i rapporteringen av antalet
anställda 2010:
Personalantal vid periodens slut = antalet aktiva anställda i lönebokföringen
 i slutet av perioden.
Personalantal (FTE) i genomsnitt = antalet anställda omräknat till
heltidsanställda på basen av arbetstimmar under perioden.
Fiskars har tillämpat säkringsredovisning angående förändringarna i verkligt 
värde i derivativinstrument som är avsedda, kvalificerade och effektiva för
 kassaflödessäkring. Förändringarna har redovisats i Övrigt totalresultat.
Fiskars Oyj Abp:s aktieserier sammanslogs i juli 2009.
Resultatet per aktie (EPS) under jämförelseårets andra hälft innehåller 
effekten av sammanslagningen.
Gruppen tillämpar nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar 
som trädit ikraft fr.o.m. 1.1.2010, varav de viktigaste är:
— Årliga förbättringar i IFRS
– Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv
– Förändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.
Tillämpandet av de förändrade standarderna har inte haft någon 
inverkan på det rapporterade resultatet eller den finansiella positionen.
 
Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens 
bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i 
balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen.
 Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga
 kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet
 avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

 

OPERATIVA SEGMENT 10-12 10-12 Ändr. 1-12 1-12 Ändr.
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Omsättning            
EMEA 143,4 125,4 14 502,4 451,6 11
Amerika 50,4 49,9 1 223,1 218,2 2
Övriga 1,6 1,6 3 6,2 6,1 2
Försäljn.till andra segment **) -4,8 -4,3   -15,8 -15,5  
KONCERNEN SAMMANLAGT 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8
             
Rörelseresultat (EBIT)            
EMEA -0,2 10,7 -102 33,1 26,5 25
Amerika 5,3 2,3 133 28,1 23,9 17
Övriga och elimineringar -3,7 -3,5   -12,1 -10,9  
KONCERNEN SAMMANLAGT 1,3 9,5 -86 49,1 39,5 24
             
Avskrivningar och nedskrivningar            
EMEA 15,5 5,9 162 27,5 20,5 34
Amerika 1,4 2,0 -30 5,6 7,8 -28
Övriga och elimineringar 0,4 -1,4   1,8 -0,1  
KONCERNEN SAMMANLAGT 17,3 6,5 167 34,9 28,1 24
             
Investeringar            
EMEA 5,5 2,5 121 12,9 10,6 22
Amerika 0,6 0,8 -19 3,4 2,8 21
Övriga och elimineringar 1,4 0,2   2,3 1,2  
KONCERNEN SAMMANLAGT 7,5 3,5 114 18,6 14,6 27

 

*) Förra årets siffror innehåller förändringar på grund av omklassificering av vissa konton.    
Se noterna till bokslutskommunikén.          
           
**) Försäljn. till andra segment Q4/
2010
Q4/
2009
  2010 2009
 EMEA -3,2 -2,6   -9,4 -7,9
 Amerika -1,0 -1,1   -4,0 -5,2
 Övriga -0,6 -0,6   -2,4 -2,4
           
           
Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider.        
Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av väsentlig betydelse.      

 

AFFÄRSOMRÅDEN 10-12 10-12 Ändr. 1-12 1-12 Ändr.
M€ 2010 2009* % 2010 2009* %
             
Omsättning            
Home 95,6 92,9 3 309,4 297,3 4
Garden 56,8 40,0 42 274,5 230,9 19
Outdoor 37,2 38,7 -4 128,3 128,4 0
Övriga 1,0 1,0   3,8 3,7  
KONCERNEN SAMMANLAGT 190,6 172,6 10 715,9 660,3 8

 

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA   12/2010 12/2009
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR M€      
       
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill      
Bokföringsvärde 1.1.   224,4 230,2
Omräkningsdifferens   1,2 -0,1
Företagsförvärv och försäljning   0,0 -0,5
Ökningar   1,2 1,0
Avskrivningar och nedskrivningar   -17,2 -6,0
Minskningar och överföringar   4,4 -0,2
Bokföringsvärde vid periodens slut   214,0 224,4
       
Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter      
Bokföringsvärde 1.1.   108,0 120,9
Omräkningsdifferens   2,0 0,1
Företagsförvärv och försäljning   0,0 -1,5
Ökningar   17,4 13,6
Avskrivningar och nedskrivningar   -17,7 -22,0
Minskningar och överföringar   -7,1 -3,0
Bokföringsvärde vid periodens slut   102,5 108,0

 

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER   12/2010 12/2009
M€      
       
Som säkerhet för egna förbindelser      
Hyresansvar   59 60
Övriga ansvar   1 4
Sammanlagt   60 65
       
Garantier som säkerhet för andras förbindelser      
Fastighetsinteckningar   0 2
Panter   0 2
Sammanlagt   0 4
       
Som säkerhet för koncernbolagens ansvar      
Garantier   9 9
       
Sammanlagt   69 78

 

Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar.
Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all information
som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig
inverkan på gruppens finansiella position.

 

Derivativernas nominella belopp      
Valutaterminer och valutaswappar   187 151
Ränteswappar   24 1
Elderivat   2 2
       
Derivativinstrumentens dagsvärde jämfört med nominella belopp    
Valutaterminer och valutaswappar   1 0
Ränteswappar   0 0
Elderivat   1 0
       
Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.      

 

Affärsverksamhetens valutakänslighet
Uppskattningsvis 10 % av Fiskars kommersiella kassaflöde
utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar.
De mest betydande riskerna gäller en nedgång i det brittiska
pundet, den svenska kronan och den kanadensiska dollarn mot
US-dollar och euro. Valutakursrisker säkras i första hand genom
användning av valutaterminer och valutaswappar.
Förändringen i valutaderivatens värde presenteras i
resultaträkningen utan att säkringsredovisning tillämpas.

 

M€   USD GBP SEK CAD
Affärsverksamhetens valutaposition   -23,9 7,3 16,9 13,0
Affärsverksamhetens valutakänslighet*   2,4 -0,7 -1,7 -1,3
           
*) Illustrerar effekten av 10 % valutakurssänkning på koncernens årsresultat före skatt.      

 

NÄRSTÅENDE
 
Dividendintäkter 29,5 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens
kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, intresseföretag.
Dividenden utbetalades under första kvartalet 2010.
 
 
FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
 
År 2010 har inte gjorts förvärv eller avyttringar.
 
Följande förvärv och avyttringar år 2009 påverkar jämförbarheten
år 2010.
 
Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009.
Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt
dotterbolag av Silva Sweden AB.
 
Fiskars solde Bruntons affärsverksamhet i Wyoming, USA i december 2009 till
svenska Fenix Outdoor AB (publ). Brunton rapporterades som en del av
Fiskars Outdoor-verksamhet. Bruntons omsättning 2009 var 8,8 milj. euro.
 
 
Fiskars sålde i juli 2009 i USA sina förbrukningsvaror inom hobby och de
tillhörande märkena Heidi Grace och Cloud9 till Colorbök, Inc.
Verksamhetens omsättning från januari till juni var 2,4 milj. euro.