Fiskars Oyj Abp: Kallelse till Fiskars bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.2.2018 kl. 8.45 EET   

Kallelse till Fiskars bolagsstämma

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 14.3.2018 kl.15.00 i Konferenscentrum i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.   

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman   

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:   

1. Öppnande av stämman   

2. Konstituering av stämman   

3. Val av protokolljusterare och rösträknare   

4. Konstaterande av stämmans laglighet  

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden   

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017   

– Verkställande direktörens översikt   

7. Fastställande av bokslutet   

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning   

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2017 utbetalas en dividend på 0,72 euro per aktie. Dividenden betalas i två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,36 euro per aktie är den 15.3.2018. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen den 16.3.2018 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår till bolagsstämman att denna rat utbetalas den 23.3.2018.   

Den andra raten på 0,36 euro per aktie skall betalas i september 2018. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls den 7.9.2018. Lossningsdagen för den andra raten skulle vara den 10.9.2018. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla den 11.9.2018 och utbetalningsdagen senast den 18.9.2018.   

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören   

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden   

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande.   

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.   

11. Beslut om antalet styrelseledamöter   

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till tio.   

12. Val av styrelseledamöter   

Styrelsens nomineringskommitté föreslår till bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Alexander Ehrnrooth har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Albert Ehrnrooth väljs som en ny styrelseledamot. Information om erfarenhet och tidigare befattningar av honom finns tillgängliga i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.   

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén och vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter väljer styrelsen bland sig.   

13. Beslut om revisorns arvode   

Styrelsen föreslår att revisorns arvode utgår enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.   

14. Val av revisor   

Styrelsen föreslår till bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.   

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier   

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.   

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.   

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).   

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2019 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 9.3.2017 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.   

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (aktieemission)   

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.   

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.  

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).   

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2019 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 9.3.2017 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.   

17. Avslutande av stämman   

B. Bolagsstämmohandlingar   

Förslag till beslut om ärenden på bolagstämmans föredragningslista samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 21.2.2018. Styrelsens och dess kommittéers förslag samt årsredovisningen, som innehåller bolagets bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med den 28.3.2018.   

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman   

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning   

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 2.3.2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.   

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 9.3.2018 kl.16.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:   

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com eller

(b) per telefon mån–fre kl. 9.00–16.00 på numret +358 (0) 20 770 6875.   

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.  

2. Ombud och fullmakter   

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.   

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren.  

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska avdelningen, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång.   

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier   

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 2.3.2018 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 9.3.2018 kl.10.00 tillfälligt har antecknats i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.   

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.   

4. Övriga anvisningar och information   

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.   

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 81 905 242.   

Aktieägarna inbjuds till kaffeservering efter stämman.   

 

Helsingfors den 6.2.2018

 

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

  

Uppgifter om kompetens och arbetserfarenhet av den nya styrelsemedlemskandidaten   

Albert Ehrnrooth (född 1976) är finsk medborgare och har ekonomi magisterexamen från Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Finland. Därtill har han en agrologutbildning från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, Finland. Ehrnrooth är ordförande i Virala Oy Ab:s styrelse, som är ett släkt-ägt investeringsbolag som administrerar en omfattande investeringsportfölj, som inkluderar privat kapital, riskkapital och fastighetsinvesteringar. Ytterligare är han verkställande direktör i investeringsbolaget Vessilä Oy Ab. Tidigare har Ehrnrooth varit  styrelsemedlem i det svenska IT-bolaget Barium AB. Albert Ehrnrooth är oberoende av Fiskars Oyj Abp och beroende av dess betydande aktieägare.

Mer information:
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050   

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com