Fiskars Oyj Abp: Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
7.2.2018 klo 8.45 EET

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.3.2018 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.   

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat   

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:   

1. Kokouksen avaaminen   

2. Kokouksen järjestäytyminen   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen   

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen   

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen   

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen   

– Toimitusjohtajan katsaus   

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen   

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,36 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 15.3.2018 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 23.3.2018.   

Toinen erä 0,36 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 10.9.2018, osingon täsmäytyspäivä 11.9.2018 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2018.   

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen   

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.   

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.   

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen   

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.   

12. Hallituksen jäsenten valitseminen   

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Alexander Ehrnrooth on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Albert Ehrnrooth. Tiedot uudeksi jäseneksi ehdotetun henkilön kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on esitetty tämän kokouskutsun lopussa ja ne ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla www.fiskarsgroup.com.   

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski. Lisäksi kaikki yllämainitut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, niin heidän tarkoituksenaan on perustaa nimitysvaliokunta ja valita Paul Ehrnrooth valiokunnan puheenjohtajaksi, Fabian Månsson jäseneksi ja Alexander Ehrnrooth ulkopuoliseksi jäseneksi ja sen lisäksi heidän tarkoituksenaan on perustaa tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan.   

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.   

14. Tilintarkastajan valitseminen   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.   

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.  

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.   

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.   

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).   

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.  

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.   

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.   

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).   

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.   

17. Kokouksen päättäminen   

B. Yhtiökokousasiakirjat   

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.2.2018. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 28.3.2018 alkaen.   

C. Ohjeita kokouksen osallistujille   

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja   

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

(a) internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com tai

(b) puhelimitse ma–pe klo 9.00–16.00 numeroon 020 770 6875.   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.   

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat   

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.   

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.   

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.   

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja   

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.   

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.   

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.   

 

Helsingissä 6.2.2018
 

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

 

Tiedot ehdotetun uuden hallituksen jäsenen aikaisemmasta kokemuksesta   

Albert Ehrnrooth (synt. 1976) on Suomen kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Hankenin kauppakorkeakoulusta Helsingistä. Hänellä on myös agrologin tutkinto Novian ammattikorkeakoulusta Raaseporissa. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Virala Oy Ab:ssä. Virala Oy Ab on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi laajaa sijoitusportfoliota, joka sisältää pääomarahastoja, riskipääomaa sekä kiinteistöinvestointeja. Hän on lisäksi sijoitusyhtiö Vessilä Oy Ab:n toimitusjohtaja. Ehrnrooth on aikaisemmin toiminut ruotsalaisen IT-yhtiön Barium AB:n hallituksen jäsenenä. Albert Ehrnrooth on riippumaton Fiskars Oyj Abp:stä ja riippuvainen sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050

  

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com