Fiskars Oyj Abp: Meddelande i enlighet med 9 kapitel 10 § i värdepappersmarknadslagen

Fiskars Oyj Abp 
Börsmeddelande 
29.12.2017 kl. 18.45 EET

Fiskars Oyj Abp: Meddelande i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Fiskars Oyj Abp har den 29 december 2017 mottagit följande meddelande:

 

Flaggningsanmälning i enlighet med kapitel 9, Paragraf 6 och 7 i värdepappersmarknadslagen

1. Emittent
Fiskars Oyj Abp (företags- och organisationsnummer 0214036-5)

2. Anmälningsskyldig aktieinnehavare
Turret Oy Ab (företags- och organisationsnummer 0757932-6)
Holdix Oy Ab (företags- och organisationsnummer 0758027-1)

3. Grunden för anmälningen
Anmälan om ett delägaravtal gällande ägar- och röstandel i målbolaget.

Turret Oy Ab:s och Holdix Oy Ab:s direkta och indirekta ägar- och röstandel har överskridit flaggningsgränsen på 25 procent. Flaggningsgränsen överskreds den 29.12.2017. Turret Oy Ab, Holdix Oy Ab och de närstående personerna innehar totalt 23 883 711 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 29,16 procent av alla aktier och röster i Fiskars Oyj Abp.

Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab samt vissa närstående personer har den 29.12.2017 ingått ett samarbete avseende deras ägande i Fiskars Oyj Abp. Parterna har ingått samarbetet med målsättningen att agera som en engagerad ägare med långsiktig ägarhorisont fokuserad på att vidareutveckla Fiskars verksamhet och aktieägarvärde.

Samarbetet omfattar ett aktieägaravtal mellan Turret Oy Ab och Holdix Oy Ab som de närstående personerna förbundit sig att följa till tillämpliga delar. De närstående personerna omfattar Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth, vilka alla är närstående Turret Oy Ab, samt Elsa Fromond, Louise Fromond och Anna Fromond, vilka alla är närstående Holdix Oy Ab.

Inom ramen för aktieägaravtalet förväntas parterna genom ägarsamarbetet utforma en enig syn på hur parternas rättigheter som aktieägare i Fiskars Oyj Abp skall utövas. Vidare har parterna avtalat om en förköpsrätt ifall någon part önskar sälja aktier i Fiskars Oyj Abp. Avtalet innehåller även ett antal övriga villkor som är sedvanliga i denna typ av ägarsamarbeten.

Parterna har ingen avsikt att lägga ett bud på Fiskars Oyj Abp och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.

Paul Ehrnrooth har en kontrollerande majoritet i Turret Oy Ab i enlighet med delägaravtalet gällande Turret Oy Ab, som framgår i det börsmeddelande Fiskars Oyj Abp offentliggjort den 27.5.2016. Övriga närstående personer har inte en kontrollerande majoritet i Turret Oy Ab, Holdix Oy Ab eller Fiskars Oyj Abp.

Det sammanlagda antalet aktier i Fiskars Oyj Abp är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Fiskars Oyj Abp har en aktieserie. Varje aktie medför en röst.
 

 

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

 

Mer information:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på våra hemsidor www.fiskarsgroup.com