Fiskarskoncernen avser att sälja en del av sina aktier i Wärtsilä

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande    14 februari 2011 kl. 18.30

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, CANADA, HONG KONG ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNINGAR SKULLE VARA FÖRBJUDNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Fiskars Oyj Abp:s helägda dotterbolag Avlis AB avser att sälja en del av sitt aktieinnehav i Wärtsilä Oyj Abp (Wärtsilä) genom så kallad accelererad bookbuilding. Försäljningen gäller högst 1 974 320 aktier i Wärtsilä, motsvarande högst 11,7 % av Fiskars-koncernens aktieinnehav i Wärtsilä och 2 % av det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä. Arrangör för försäljningen är Morgan Stanley & Co. International plc.

Fiskarskoncernen äger för närvarande 17,1 % av aktierna i Wärtsilä Oyj Abp genom Avlis AB. Förutsatt att den accelererade bookbuilding-processen verkställs kommer Fiskarskoncernens innehav i Wärtsilä att uppgå till 15,1 % av det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä, vilket innebär att Fiskarskoncernen fortsätter att vara den största enskilda aktieägaren i Wärtsilä. Avlis AB har förbundit sig att inte sälja ytterligare aktier i Wärtsilä under en period på 180 dagar efter den här försäljningen.

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark samling ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com

VIKTIGT MEDDELANDE     

DETTA MEDDELANDE GES ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH INNEHÅLLER VARKEN ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, SÄLJA, EMITTERA, ELLER TECKNA, ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, SÄLJA, EMITTERA ELLER TECKNA NÅGRA SOM HELST VÄRDEPAPPER OCH INGEN FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER KOMMER ATT GÖRAS I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, EN SÅDAN INBJUDAN ELLER EN SÅDAN FÖRSÄLJNING SKULLE VARA LAGSTRIDIGT INNAN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING SOM FÖLJER AV VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I NÅGON SÅDAN JURISDIKTION.

ALLMÄNHETEN ÄR INTE BEHÖRIG ATT DELTA I PLACERINGEN. DETTA MEDDELANDE OCH ALLA ERBJUDANDEN AV VÄRDEPAPPER SOM DET HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST RIKTADE OCH ADRESSERADE TILL PERSONER SOM ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE SOM AVSES I DIREKTIVET 2003/71/EG OCH ALLA RELEVANTA IMPLEMENTERINGSÅTGÄRDER SOM HÄNFÖR SIG HÄRTILL (”PROSPEKTDIREKTIVET”) OCH SOM (2) HAR PROFESSIONELL ERFARENHET GÄLLANDE INVESTERINGSÄRENDEN OCH VILKA FALLER INOM ARTIKEL 19(1)FÖR FÖRENADE KUNGARIKETS LAG OM FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (”ORDERN”) ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER INOM ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) (”HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC”) I ORDERN ELLER ÄR PERSONER TILL VILKA ERBJUDANDET AV PLACERINGSAKTIERNA ANNARS LAGLIGEN KAN GÖRAS (ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS KALLAS HÄREFTER ”RELEVANTA PERSONER”). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKALL INTE AGERA PÅ BASIS AV ELLER LITA PÅ INFORMATIONEN GÄLLANDE PLACERINGEN SOM FRAMSTÄLLS I DETTA MEDDELANDE. ALLA INVESTERINGAR ELLER ALL INVESTERINGSVERKSAMHET SOM DETTA MEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR TILLGÄNGLIG ENDAST FÖR RELEVANTA PERSONER OCH VIDTAS ENDAST MED RELEVANTA PERSONER.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VILKA SOM HELST DELSTATER I FÖRENTA STATERNA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER FÖR FÖRSÄLJNING TILL FÖRENTA STATERNA. VÄRDEPAPPREN TILL VILKA HÄR HÄNVISAS HAR INTE REGISTRERATS OCH DE KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED FÖRENTA STATERNAS LAG OM VÄRDEPAPPER AV ÅR 1933 (SECURITIES ACT OF 1933, MED SENARE ÄNDRINGAR) OCH DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I FÖRENTA STATERNA, UTOM PÅ BASIS AV ETT TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I FÖRENTA STATERNA GÖRS HÄRMED.

VILKET SOM HELST INVESTERINGSBESLUT ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I PLACERINGEN SKALL GÖRAS UTESLUTANDE PÅ BASIS AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE SJÄLVSTÄNDIGT HAR VERIFIERATS AV MORGAN STANLEY (”ARRANGÖREN”) ELLER AV SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA AV DET FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I FÖRENTA STATERNA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. UNDERLÅTENHET ATT EFTERFÖLJA DENNA BEGRÄNSNING KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I FÖRENTA STATERNA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

DISTRIBUTIONEN AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDET ELLER FÖRSÄLJNINGEN AV PLACERINGSAKTIERNA KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD GENOM LAG. INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS AV ARRANGÖREN, ELLER NÅGON AV DESS RESPEKTIVE INTRESSEBOLAG, ELLER AV NÅGON ANNAN PERSON, SOM KUNDE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV PLACERINGSAKTIERNA ELLER INNEHAVET ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA MEDDELANDE ELLER VILKET SOM HELST ANNAT ERBJUDANDE ELLER INFORMATIONSMATERIAL SOM HÄNFÖR SIG TILL PLACERINGSAKTIERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRDER I DETTA HÄNSEENDE KRÄVS. PERSONER SOM FÅR DETTA MEDDELANDE I SIN BESITTNING FÖRUTSÄTTS AV ARRANGÖREN ATT INFÖRSKAFFA SIG UPPGIFTER OM OCH EFTERFÖLJA SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

ARRANGÖREN HANDLAR UTESLUTANDE I FÖRMÅN FÖR SÄLJAREN OCH INGEN ANNAN I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN. ARRANGÖREN KOMMER INTE ATT ANSE NÅGON ANNAN PERSON (MOTTAGARE AV DETTA DOKUMENT ELLER INTE) SOM SIN KLIENT I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARING FÖR NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DE SKYDD SOM ERBJUDS DESS KLIENTER ELLER FÖR RÅDGIVNING I ANSLUTNING TILL PLACERINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, NÅGOT ARRANGEMANG ELLER NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM HÄNVISAS TILL I DETTA MEDDELANDE. ARRANGÖREN KAN DELTA I PLACERINGEN PÅ BASIS AV ÄGANDERÄTT.